Wykonanie nowych oraz rozbiórka istniejących ogrodzeń upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Złoczew w 2021 roku

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew, ul. Parkowa, 98-270 Złoczew (Łódzkie)

Miejsce: Złoczew

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 05.02.2021, godzina: 13:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew: Wykonanie nowych oraz rozbiórka istniejących ogrodzeń upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Złoczew w 2021 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew, krajowy numer identyfikacyjny 73002098300000, ul. ul. Parkowa  12 , 98-270  Złoczew, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 202 205, e-mail zloczew@lodz.lasy.gov.pl, faks 438 202 469.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_zloczew/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_zloczew/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_zloczew/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna być dostarczona w formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego.
Adres:
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew ul. Parkowa 12, Złoczew 98-270

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nowych oraz rozbiórka istniejących ogrodzeń upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Złoczew w 2021 roku
Numer referencyjny: ZG.270.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejących oraz wykonaniu nowych ogrodzeń upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Złoczew (załącznik nr 3 do SIWZ). Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Złoczew, przy czym realizacja poszczególnych części zamówienia będzie się odbywała w granicach administracyjnych leśnictw – właściwych dla danej części zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na części/pakiety: Część/Pakiet I – leśnictwo: Brąszewice, leśnictwo: Orły; leśnictwo: Błota leśnictwo: Klonowa Część /Pakiet II - leśnictwo: Grzyb, leśnictwo: Oraczew, leśnictwo: Dąbrowa Część /Pakiet III - leśnictwo: Pyszków , leśnictwo: Potok, leśnictwo: Rychłocice, leśnictwo: Stolec Szacunkowa ilość nowych ogrodzeń 315,40 HM. Szacunkowa ilość rozbiórki ogrodzeń 171,41 HM. Grodzenia wykonane zostaną siatką leśną. Siatka niezbędna do wykonania nowych grodzeń zostanie dostarczona przez zamawiającego i zmagazynowana w granicach administracyjnych leśnictw właściwych dla danej części przedmiotu zamówienia lub pochodzić będzie z rozbiórki istniejących ogrodzeń upraw leśnych wykonywanej w ramach danej części przedmiotu zamówienia lub. Materiał do przygotowania słupków (drewno stosowe) zapewniony zostanie przez zamawiającego i przygotowany do transportu na terenie Nadleśnictwa Złoczew. Dowóz siatki i pozostałych materiałów na powierzchnię pozostaje w gestii wykonawcy. Maszyny oraz narzędzia i inne materiały niezbędne do wykonania grodzeń wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

II.5) Główny kod CPV: 45342000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.06.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia zgodnie z poniższym harmonogramem : termin wykonania nowych grodzeń 30.06.2021 r. Termin wykonania rozbiórki (demontażu) grodzenia upraw 31.05.2021 r. Terminy i kolejność wykonania poszczególnych prac uwzględniające zapisy harmonogramu określone zostaną w zleceniach, sporządzanych przez właściwych terytorialnie leśniczych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia - Roboty polegające na wykonaniu nowych ogrodzeń upraw leśnych lub rozbiórce istniejących i wykonaniu nowych ogrodzeń upraw leśnych - za kwotę/cenę minimum dla części: Część/Pakiet I – leśnictwo: Brąszewice, leśnictwo: Orły; leśnictwo: Błota leśnictwo: Klonowa 37 000,00 zł /// Część /Pakiet II - leśnictwo: Grzyb, leśnictwo: Oraczew, leśnictwo: Dąbrowa 125 000,00 zł /// Część /Pakiet III - leśnictwo: Pyszków , leśnictwo: Potok, leśnictwo: Rychłocice, leśnictwo: Stolec 92 000,00 zł /// Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów(części) , nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym Pakiecie wartości tego samego doświadczenia. Zamawiający dopuszcza wykazanie się doświadczeniem w wykonaniu robót w ramach jednej umowy/kontraktu w celu potwierdzenia doświadczenia dla więcej niż jednej części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz robót budowlanych ( załącznik nr 10) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca o braku istnienia podstaw do wykluczenia, c) Zobowiązania, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty określające: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; jeżeli zakres wymaganych informacji nie wynika z Zobowiązań; d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; e) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wysokość wadium zł Dla części przedmiotu zamówienia Część/Pakiet I – leśnictwo: Brąszewice, leśnictwo: Orły; leśnictwo: Błota leśnictwo: Klonowa 700,00 zł /// Część /Pakiet II - leśnictwo: Grzyb, leśnictwo: Oraczew, leśnictwo: Dąbrowa 2 400,00 zł /// Część /Pakiet III - leśnictwo: Pyszków , leśnictwo: Potok, leśnictwo: Rychłocice, leśnictwo: Stolec 1 800,00 zł /// Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP S.A. O /Wieluń 95 1020 4564 0000 5602 0008 9466 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonanie nowych oraz rozbiórka istniejących ogrodzeń upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Złoczew w 2021 roku” lub opisać w inny sposób pozwalający jednoznacznie zidentyfikować wpłatę. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres i charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zwiera SIWZ, w szczególności zapisy zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05.02.2021, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część/Pakiet I – leśnictwo: Brąszewice, leśnictwo: Orły; leśnictwo: Błota; leśnictwo: Klonowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejących oraz wykonaniu nowych ogrodzeń upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Złoczew (załącznik nr 3 do SIWZ). Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Złoczew, przy czym realizacja poszczególnych części zamówienia będzie się odbywała w granicach administracyjnych leśnictw – właściwych dla danej części zamówienia. Część/Pakiet I – leśnictwo: Brąszewice, leśnictwo: Orły; leśnictwo: Błota; leśnictwo: Klonowa Grodzenia wykonane zostaną siatką leśną. Siatka niezbędna do wykonania nowych grodzeń zostanie dostarczona przez zamawiającego i zmagazynowana w granicach administracyjnych leśnictw właściwych dla danej części przedmiotu zamówienia lub pochodzić będzie z rozbiórki istniejących ogrodzeń upraw leśnych wykonywanej w ramach danej części przedmiotu zamówienia lub. Materiał do przygotowania słupków (drewno stosowe) zapewniony zostanie przez zamawiającego i przygotowany do transportu na terenie Nadleśnictwa Złoczew. Dowóz siatki i pozostałych materiałów na powierzchnię pozostaje w gestii wykonawcy. Maszyny oraz narzędzia i inne materiały niezbędne do wykonania grodzeń wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45342000-6, 45111300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:termin wykonania nowych grodzeń 30.06.2021 r. termin wykonania rozbiórki (demontażu) grodzenia upraw 31.05.2021 r. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie.Terminy i kolejność wykonania poszczególnych prac określone zostaną w zleceniach, sporządzanych przez właściwych terytorialnie leśniczych.


Część nr: 2Nazwa: Część /Pakiet II - leśnictwo: Grzyb, leśnictwo: Oraczew, leśnictwo: Dąbrowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejących oraz wykonaniu nowych ogrodzeń upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Złoczew (załącznik nr 3 do SIWZ). Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Złoczew, przy czym realizacja poszczególnych części zamówienia będzie się odbywała w granicach administracyjnych leśnictw – właściwych dla danej części zamówienia. Część /Pakiet II - leśnictwo: Grzyb, leśnictwo: Oraczew, leśnictwo: Dąbrowa Grodzenia wykonane zostaną siatką leśną. Siatka niezbędna do wykonania nowych grodzeń zostanie dostarczona przez zamawiającego i zmagazynowana w granicach administracyjnych leśnictw właściwych dla danej części przedmiotu zamówienia lub pochodzić będzie z rozbiórki istniejących ogrodzeń upraw leśnych wykonywanej w ramach danej części przedmiotu zamówienia lub. Materiał do przygotowania słupków (drewno stosowe) zapewniony zostanie przez zamawiającego i przygotowany do transportu na terenie Nadleśnictwa Złoczew. Dowóz siatki i pozostałych materiałów na powierzchnię pozostaje w gestii wykonawcy. Maszyny oraz narzędzia i inne materiały niezbędne do wykonania grodzeń wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45342000-6, 45111300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:termin wykonania nowych grodzeń 30.06.2021 r. termin wykonania rozbiórki (demontażu) grodzenia upraw 31.05.2021 r. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie.Terminy i kolejność wykonania poszczególnych prac określone zostaną w zleceniach, sporządzanych przez właściwych terytorialnie leśniczych.


Część nr: 3Nazwa: Część /Pakiet III - leśnictwo: Pyszków , leśnictwo: Potok, leśnictwo: Rychłocice, leśnictwo: Stolec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejących oraz wykonaniu nowych ogrodzeń upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Złoczew (załącznik nr 3 do SIWZ). Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Złoczew, przy czym realizacja poszczególnych części zamówienia będzie się odbywała w granicach administracyjnych leśnictw – właściwych dla danej części zamówienia. Część /Pakiet III - leśnictwo: Pyszków , leśnictwo: Potok, leśnictwo: Rychłocice, leśnictwo: Stolec Grodzenia wykonane zostaną siatką leśną. Siatka niezbędna do wykonania nowych grodzeń zostanie dostarczona przez zamawiającego i zmagazynowana w granicach administracyjnych leśnictw właściwych dla danej części przedmiotu zamówienia lub pochodzić będzie z rozbiórki istniejących ogrodzeń upraw leśnych wykonywanej w ramach danej części przedmiotu zamówienia lub. Materiał do przygotowania słupków (drewno stosowe) zapewniony zostanie przez zamawiającego i przygotowany do transportu na terenie Nadleśnictwa Złoczew. Dowóz siatki i pozostałych materiałów na powierzchnię pozostaje w gestii wykonawcy. Maszyny oraz narzędzia i inne materiały niezbędne do wykonania grodzeń wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45342000-6, 45111300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:termin wykonania nowych grodzeń 30.06.2021 r. termin wykonania rozbiórki (demontażu) grodzenia upraw 31.05.2021 r. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie. Terminy i kolejność wykonania poszczególnych prac określone zostaną w zleceniach, sporządzanych przez właściwych terytorialnie leśniczych.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły