Wykonanie przebudowy Inspektoratu ZUS w Prudniku na potrzeby SOK

Ogłoszenie dodano: 30.12.2020

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, Wrocławska, 45-701 Opole (Opolskie)

Miejsce: Opole

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 17.12.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 25.01.2021, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 03.03.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510420487-N-2021 z dnia 03.03.2021 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu: Wykonanie przebudowy Inspektoratu ZUS w Prudniku na potrzeby SOK.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 774240-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 17756002520000, ul. Wrocławska  24, 45-701  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 451 16 20, e-mail zap_opole@zus.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zus.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie przebudowy Inspektoratu ZUS w Prudniku na potrzeby SOK.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
240000/271/16/2020-ZAP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie przebudowy Inspektoratu ZUS w Prudniku na potrzeby Sali Obsługi Klienta obejmuje: 1)Roboty budowlane polegające na: a)wyburzeniu ścianek działowych, demontażu luksferów od strony klatki schodowej, b)demontażu drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wg dokumentacji projektowej, c)demontażu okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych, zabudów grzejników, wyposażenia Sali Obsługi Klienta i kancelarii, żaluzji pionowych, elementów reklamy wizualnej, d)wykonaniu nowych ścianek działowych w technologii g-k, e)zamurowaniu otworów po luksferach, uzupełnieniu tynków, wykonaniu gładzi gipsowych, f)gruntowaniu i malowaniu ścian, g)montażu nowej stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie parapetów, montażu refleksoli, h)montażu odbojników, narożników ochronnych i odbojnic (taśm ochronnych), i)montażu sufitów podwieszanych rastrowych. 2)Roboty elektryczne polegające na: a)demontażu instalacji oświetlenia podstawowego (istniejące nowe oprawy ewakuacyjne pozostają), gniazd wtykowych i kasetonów reklamowych, b)wykonaniu nowych instalacji: - oświetlenia podstawowego, gniazd wtykowych ogólnych i DATA, - siłowej, zasilania i sterowania klimatyzacji, wewnętrznych linii zasilających, tablic rozdzielczych, c)przebudowie instalacji: KD, SSP i CCTV, d)wykonaniu prób pomontażowych, pomiarów ochronnych i oświetlenia, e)przekazaniu osobom wskazanym przez Zamawiającego kodów administratora i pełnej instrukcji obsługi systemu; właścicielem kodów pozostaje Zamawiający. 3)Roboty sanitarne polegające na: a)przebudowie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z wymianą wyposażenia sanitarnego, b)montażu nowych instalacji: klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Szczegółowy zakres robót opisany jest w: 1.Projekcie budowlanym.2.Projekcie wykonawczym.3.Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru robót.4.Przedmiarach robót. Miejsce wykonywania robót: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, Inspektorat w Prudniku ul. Powstańców Śląskich 7a, 48 200 Prudnik.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 455581.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PC Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Przemysław Ciepichał
Email wykonawcy: biuro@ciepichal.pl
Adres pocztowy: ul. Kosynierów 42C
Kod pocztowy: 49-340
Miejscowość: Lewin Brzeski
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 520000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 520000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 673917.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły