Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy archiwum miejskiego przy ul. Władysława Reymonta w Rybniku, dz. Smolna wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym

Ogłoszenie dodano: 30.12.2020

Zamawiający: Miasto Rybnik, Bolesława Chrobrego, 44-200 Rybnik (Śląskie)

Miejsce: Rybnik

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 12.01.2021, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miasto Rybnik: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy archiwum miejskiego przy ul. Władysława Reymonta w Rybniku, dz. Smolna wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rybnik, krajowy numer identyfikacyjny 27625543000000, ul. Bolesława Chrobrego  2 , 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (URL): www.rybnik.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.um.rybnik.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.um.rybnik.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
drogą elektroniczną za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 302, Wydział Zamówień Publicznych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy archiwum miejskiego przy ul. Władysława Reymonta w Rybniku, dz. Smolna wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym
Numer referencyjny: ZP.271.100.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy archiwum miejskiego przy ul. Władysława Reymonta w Rybniku, dz. Smolna wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym, uzyskaniem w imieniu Zabawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę budynku (na podstawie ustawy Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz pełnieniem czynności nadzoru autorskiego. Główne założenia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku archiwum miejskiego w rejonie ulic Reymonta, Krzyżowej i Lektorskiej w Rybniku. (na działkach o nr ewid. 3390/118, 3388/118, 3386/118, 3387/118, 3389/118, 3391/118, 3395/118, 3419/118, 3398/118, 3420/118, 3400/118, 1638/118, 3402/118, 3414/80) – zakres określony w załączniku graficznym. Celem prac projektowych jest, aby budynek spełniał założenia i oczekiwania jego użytkowników w zakresie realizacji zadań i funkcji archiwum – szczególnie dotyczącego bezpiecznego, długotrwałego i ekonomicznego przechowywania zbiorów zarówno w postaci tradycyjnej, jak i cyfrowej, a także eksponatów muzealnych, zapewniając odpowiednie parametry klimatyczne wewnątrz obiektu. Istotne jest, aby budynek był co najmniej energooszczędny, minimalizujący koszty utrzymania. Powierzchnia magazynowa ma służyć realizacji potrzeba archiwalnych trzech jednostek: Urzędu Miasta Rybnika, Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz Muzeum Miejskiemu. Archiwum powinno mieć możliwość zabezpieczenia archiwaliów, które w najbliższych latach do nich trafią, oraz zapewnienia sprawnego kreowania, obiegu i archiwizowania informacji powstającej również w postaci elektronicznej. Zakłada się, że budynek zapewni potrzeby magazynowe tych instytucji na okres 10 lat (szacowaną ilość metrów bieżących dokumentacji aktowej podano w opisie wymagań funkcjonalno-użytkowych). Istniejący stan zagospodarowania: Obszar, na którym zlokalizowany ma zostać budynek archiwum zlokalizowany jest w dzielnicy Smolna, w rejonie intensywnej zabudowy usługowej oraz mieszkalnej. Teren wskazany pod realizację inwestycji obejmuje niezagospodarowaną obecnie część terenu Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Władysława Reymonta. Na wskazanym obszarze zlokalizowany jest budynek szkoły wraz z infrastrukturą komunikacyjną oraz funkcjami sportowo-rekreacyjnymi. Teren pod planowaną inwestycję stanowi niezabudowany, niezadrzewiony i płaski obszar o powierzchni ok. 0,5 ha. Na terenie nie występuje zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. Obszar zlokalizowany jest w terenach UP – usług publicznych, na podstawie uchwały Nr 590/XLIII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenów Śródmieścia. Wytyczne urbanistyczne: Obiekt należy zlokalizować w zachodniej części terenu, na niezagospodarowanych działkach o numerach: 3390/118, 3391/118, 3419/118, 3395/118, 3420/118, 3398/118. Dojazd główny do budynku planuje się zrealizować od strony południowej, poprzez połączenie z drogą publiczną – ulicą Krzyżową. Zakłada się także możliwość połączenia przelotowego w kierunku ulicy Lektorskiej, przy zachowaniu ograniczenia przejazdu do pojazdów służb pożarowych. Projekt zagospodarowania terenu powinien zakładać lokalizację m.in. dojść i dojazdów do budynku (także doprowadzenia dojścia od strony obecnej siedziby CUW pozwalający na swobodny przejazd wózków), miejsc postojowych, organizację strefy wejściowej do budynku z elementami małej architektury. Zamawiający zakłada możliwość przyszłej rozbudowy budynku, należy w związku z tym przewidzieć taką możliwość. Wymagania funkcjonalno-użytkowe: 1) Komunikacja: Zakłada się, iż materiały archiwalne przewożone są do archiwów samochodami. Ich odbiór powinien przebiegać na krytej, zabezpieczonej rampie, skąd powinny trafić do pomieszczeń przyjmowania akt lub magazynów przejściowych, gdzie odbywać ma się przegląd i selekcja archiwaliów pod kątem ewentualnego skierowania ich do czyszczenia, przepakowania, dezynfekcji, konserwacji. Korytarze w budynku należy dostosować do poruszania wózkami magazynowi. Budynek należy wyposażyć w dźwig towarowy. 2) Strefa wejściowa i ogólnodostępna: Z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz pełnionych funkcji budynek archiwum powinien składać się z segmentów: magazynowego i ogólnodostępnego. Należy mieć na uwadze konieczność uwzględnienia podziału na strefy dostępu pełnego (z ograniczeniami częściowymi) lub zamkniętego. Wskazane jest wydzielenie osobnych stref magazynowych dla każdej z jednostek zgodnie ze wskazanymi w dalszej części opisu potrzebami magazynowymi. Zaleca się dzielenie przestrzeni magazynowych na mniejsze pomieszczenia. 3) Układ przestrzenny: Układ przestrzenny i konstrukcja budynku powinny zostać oparte o czytelny układ konstrukcji np. oparty o siatkę modularną, pozwalającą na bezproblemową realizację budynku, eksploatację a także przyszłą rozbudowę. Dopuszcza się możliwość prefabrykowania elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu pozostałych wytycznych. 4) Wymogi ochrony środowiska: Gmach archiwum powinien być przykładem obiektu użyteczności publicznej charakteryzującym się niskimi kosztami utrzymania oraz zminimalizowanym zużyciem energii. Powinien wykorzystywać technologie, materiały, urządzenia energooszczędne oraz odnawialne źródła energii. Budynek powinien uzyskać bryłę zapewniającą osiągnięcie najlepszych właściwości energooszczędnych i energochłonnych. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na tzw. „cykl życia budynku”. Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane: Magazyny archiwalne powinny w znacznym stopniu zapewnić stabilizację mikroklimatu poprzez zastosowanie następujących rozwiązań budowlanych:  segment magazynowy powinien mieć dobrą izolację ścian zewnętrznych, stropów i dachu,  segment magazynowy powinien być szczelny, co pozwoli ograniczyć niekontrolowany napływ powietrza z przestrzeni zewnętrznej,  praca w segmencie magazynowym będzie tak zorganizowana, aby ograniczyć do niezbędnego minimum otwieranie drzwi zewnętrznych i używanie światła (należy zapewnić przy tym, także komfortowe warunki pracy archiwistów),  ściany, posadzki i stropy powinny być elementami o znacznej pojemności termicznej i wilgotnościowej. Gmach archiwum (zarówno w segmencie ogólnodostępnym jak i magazynowym) winien być budynkiem spełniającym, co najmniej standardy dla budynków energooszczędnych. Przewiduje się możliwość zastosowania budownictwa pasywnego dla segmentu magazynowego. Jednym z głównych zadań budynku jest przechowywanie wielu tysięcy m.b. materiałów archiwalnych w segmencie magazynowym. Wiąże się to z koniecznością przenoszenia przez konstrukcję budynku zwiększonych obciążeń użytkowych dla powierzchni magazynowych. Nośność stropów pomieszczeń magazynowych powinna być poddana analizie pod względem planowanego przechowywania poszczególnych rodzajów materiałów archiwalnych. W magazynowej części budynku należy unikać montażu podwieszanych sufitów. W pomieszczeniach magazynów oraz korytarzach unikać materiałów zawierających substancje szkodliwe dla archiwaliów. 1) Stropy: Cześć magazynowa budynku musi wytrzymać ciężar wielu tysięcy metrów bieżących materiałów archiwalnych. Wiąże się to z przenoszeniem przez konstrukcję budynku większych obciążeń użytkowych. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że archiwalia zawilgocone lub zamoczone, np. podczas akcji gaszenia pożaru, zwiększają wielokrotnie swoją masę. Przewiduje się także wyposażenie większości pomieszczeń magazynowych w regały jezdne, pozwalające na zwiększenie ilości przechowywanej dokumentacji aktowej, co wpływać będzie na obciążenie konstrukcji. 2) Ściany: Powierzchnie w magazynach mogą być wykonane z porowatych materiałów budowlanych o dobrej zdolności do wymiany pary wodnej. Tynkowanie lub pozostawienie ścian bez warstwy tynku (beton, cegła) powinno być uzależnione od analizy wpływu dodatkowej chłonnej warstwy na klimat w magazynie i jego stabilność. Dopuszcza się wykonanie ścian z betonu gładzonego, pokrytego akrylową warstwą izolacyjną oraz zastosowanie materiałów wykończeniowych wewnątrz budynku, które w przypadku pożaru emitują jak najmniej szkodliwych substancji, dymu, sadzy itd. 3) Regały: W celu ochrony materiałów, ułatwienia korzystania z nich oraz zminimalizowania zagrożeń w sytuacjach kryzysowych, zaleca się, aby wysokość regałów nie przekraczała ok. 230 cm. Dopuszcza się, aby wysokość regałów była wyższa w sytuacji przechowywania jednostek powyżej formatu A4, jednostek zdigitalizowanych. Zaleca się stosowanie regałów jezdnych w pomieszczeniach przechowywania dokumentacji aktowej. Część pomieszczeń wyposażona powinna zostać w regały stacjonarne, zgodnie z wymogami poszczególnych jednostek. Rozwiązania instalacyjne: Magazyny w zależności od rodzaju nośników informacji, które mają być w nich przechowywane (np. papier, film, fotografie, nośniki mieszane) powinny mieć i utrzymywać właściwą dla nich temperaturę i wilgotność zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W pomieszczeniach magazynowych nie wolno umieszczać instalacji wodnych ani kanalizacyjnych. Wszystkie budowane instalacje i sieci należy zaprojektować i wykonać w sposób: - umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, serwisowania, wymiany lub naprawy przy jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych, - dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych, - zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży. Instalacje elektryczne: Zastosowane oświetlenie w budynku winno uwzględniać zapisy obowiązujących norm. Projekt oświetlenia winien uwzględniać w jak największy sposób światło dzienne, z uwzględnieniem ograniczeń związanych z ochroną materiałów archiwalnych. W magazynach archiwalnych, w celu ograniczenia możliwości powstania pożaru, powinny być zaprojektowane głównie instalacje niskoprądowe. Niezbędne jest takie rozmieszczenie gniazdek elektrycznych, aby możliwe było odkurzenie wszystkich części magazynów przy pomocy standardowego sprzętu przemysłowego. Instalacje niskoprądowe: W zakresie instalacji niskoprądowych należy zaprojektować instalację systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) z możliwością powiadamiania służb ochrony obiektu, instalacje kontroli dostępu wejścia głównego do archiwum poprzez np. wideodomofon, instalacje kontroli dostępu do pomieszczeń z aktami szczególnymi oraz takimi do których takie wymaganie będzie konieczne, instalacje sieci strukturalnej w obiekcie oraz instalacji telefonicznej. W ramach projektu zagospodarowania terenu, należy opracować projekt przyłącza teletechnicznego Internetu (najprawdopodobniej punkt styku do sieci Internet będzie w szafie MSS mieszczącej się w SP nr 34) oraz projektu systemu monitoringu wizyjnego CCTV obiektu i terenu. Warunki klimatyczne budynku (wentylacja, klimatyzacja): Na stan zachowania archiwaliów ma wpływ m.in. temperatura, wilgotność względna powietrza oraz wahania tych dwóch parametrów, a także światło i zanieczyszczenie powietrza. Optymalne warunki w pierwszej kolejności powinny zostać osiągnięte poprzez odpowiednią konstrukcję budynku, zwiększenie jego inercji, zastosowane materiały do budowy ścian, kształt budynku itp. W drugiej kolejności warunki te można osiągnąć poprzez wsparcie techniczne (np. klimatyzację), zastosowanie systemów sterowania i monitorowania warunkami klimatycznymi wewnątrz obiektu. Wpływanie na warunki klimatyczne w magazynach za pomocą instalacji i urządzeń powinno być ograniczone do minimum (z wyjątkiem wybranych magazynów specjalnych) przy jednoczesnym zastosowaniu innych możliwości budowlanych – wykonania ścian, podłóg i sufitów budynku z materiałów o niskim współczynniku przenikania cieplnego, redukcję tzw. mostków termicznych, całkowitą rezygnację z otworów okiennych, wprowadzanie do budynku powietrza z zewnątrz jedynie przy korzystnych warunkach klimatu zewnętrznego. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, muszą mieć zapewnioną wymianę powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy określaniu klimatycznych warunków przechowywania archiwaliów należy mieć też na uwadze, że procesy starzenia się materiałów są przyspieszone w wyższych temperaturach. Bezpieczeństwo budynku i zbiorów: Należy zaprojektować rozwiązania dotyczące dostępu do obiektu, zabezpieczenia przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem, zabezpieczeniem ppoż.. System bezpieczeństwa powinien przewidywać strefy dostępu do poszczególnych części budynku, a system możliwość selektywnego nadawania uprawnień dostępu, szczególnie do magazynów archiwalnych. Ponieważ, część budynku ma pełnić funkcję magazynów Muzeum miejskiego w Rybniku, należy spełnić wymagania zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innymi, określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego. Bezpieczeństwo ppoż. powinno opierać się w pierwszej kolejności na zastosowaniu rozwiązań służących zminimalizowaniu możliwości powstania pożaru. Należy zaprojektować system sygnalizacji pożaru umożliwiający powiadomienie służb o ewentualnym pożarze, system oddymiania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie magazyny muszą być wyposażone drzwi przeciwpożarowe. Elewacje i estetyka budynku: Projektowany budynek powinien charakteryzować się wysokimi walorami architektoniczno-urbanistycznymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu funkcjonalności zastosowanych rozwiązań. Projekt elementów wizualnych i kolorystyki budynku powinien uwzględniać obowiązujące wytyczne wynikające z Systemu Identyfikacji Wizualnej miasta Rybnika (dostępne pod adresem: https://siw.rybnik.eu/). Jako obiekt użyteczności publicznej, powinien kreować wysokiej jakości, ogólnodostępną przestrzeń publiczną. Dostępność: Budynek wraz z zagospodarowaniem należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi standardami dostępności i projektowania uniwersalnego. Należy w związku z tym, uwzględnić potrzeby m.in. osób głuchych, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, osób mających problemy z poruszaniem się oraz osób mających ograniczone zdolności poznawcze. W oparciu o SIW należy zaprojektować czytelną informację wizualną w przestrzeniach ogólnodostępnych m.in. na klatkach schodowych. Wstępny wykaz pomieszczeń budynku: I. Magazyny archiwalne: 1) Urząd Miasta Rybnika: a. magazyny pozwalające na przechowywanie co najmniej 7 000 mb dokumentacji w formie aktowej, w pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 250 m2 – łączna powierzchnia pomieszczeń ok. 1 000 m2; b. magazyn wielofunkcyjny, z możliwością dostosowania do przechowywania materiałów audiowizualnych i fotograficznych o powierzchni ok. 50 m2; c. magazyn innych rodzajów zbiorów archiwalnych (np. kartograficznych) o powierzchni ok. 100 m2; d. magazyn materiałów szczególnej wartości o powierzchni ok. 50 m2; 2) CUW: a. pomieszczenia o powierzchni nie większej niż 250 m2 – łączna powierzchnia pomieszczeń ok. 1 000 m2; 3) Muzeum: a. pomieszczenia dostosowane do przechowywania muzealiów w formie dokumentacji aktowej, powierzchnia ok. 100 m2; b. pomieszczenia składowania eksponatów muzealnych o dużej kubaturze (głównie magazynu dla Działu Rzemiosła), powierzchnia ok. 350 m2 (wyposażenie w szafy, regały, systemy zawieszania, haki do wieszania eksponatów); II. Magazyn materiałów – magazyn pudeł, papierów itp. do zabezpieczania archiwaliów o łącznej powierzchni ok. 20-30 m2 (osobno dla każdej jednostki); III. Pomieszczenia pracy z materiałami archiwalnymi (pomieszczenia pomocnicze w części magazynowej); IV. Pomieszczenia socjalne i toalety dla pracowników; V. Pokoje archiwistów – osobno dla każdej jednostki o powierzchni ok. 20-30 m2 (pomieszczenie służące również przyjmowaniu materiałów archiwalnych – blisko rampy wyładowczej, skomunikowane z magazynami i windą); w pomieszczeniu należy przewidzieć stanowisko udostępniania materiałów archiwalnych; VI. Pracownie digitalizacyjne dostosowane do obsługi systemu EZD; VII. Pomieszczenia techniczne; VIII. Magazyny gospodarcze i materiałowe; IX. Strefa wejściowa i ogólnodostępna z przestrzenią ekspozycyjną; X. Komunikacja wewnętrzna i rampa wyładowcza. Ostateczny podział pomieszczeń wynikać będzie z ustaleń z Zamawiającym i użytkownikami obiektu na etapie koncepcji. Zakres opracowania projektowego: 1) przygotowanie materiałów wyjściowych do projektu, w tym np. zakup mapy do celów projektowych i niezbędnych opracowań geodezyjnych; 2) koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku, uzgodniona przez Zamawiającego, zawierająca m.in.: a) koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500, b) rzuty kondygnacji budynku oraz min. dwa charakterystyczne przekroje budynku w skali 1:100 z zestawienie powierzchni z podziałem na poszczególne jednostki, c) elewacje, d) wizualizacje budynku z otoczeniem, e) opis techniczny koncepcji ze wstępnym określeniem rozwiązań technicznych; 3) projekt budowlany w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z wymaganymi uzgodnieniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wymagań higieniczno-sanitarnych, w tym: a) projekt zagospodarowania terenu, b) projekt architektoniczno-budowlany, c) projekt techniczny, z uwzględnieniem wszystkich branż i instalacji:  projekty instalacji wodociągowej,  projekty instalacji c.o. oraz źródła ciepła,  projekty instalacji wentylacji (i klimatyzacji),  projekty instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej,  projekty instalacji elektrycznych w pełnym zakresie, w tym również instalacji niskoprądowych,  projekty systemów p.poż.,  projekty oświetlenia, w tym oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,  projekty pozostałych instalacji, odpowiednio do wymagań wynikających z przepisów,  projekt stałego wyposażenia,  projekt branży drogowej, w tym dotyczący ewentualnej przebudowy zjazdu; d) dokumentacja formalno-prawna (wszelkie wymagane prawem zgody, opinie, pozwolenia i decyzje, umożliwiające wykonanie całości robót objętych niniejszym zamówieniem); 4) projekt wykonawczy, zawierający w szczególności:  projekt architektoniczno-budowlany,  projekt konstrukcji,  projekt drogowy w granicach zakresu opracowania,  projektu instalacji w tym m.in.: • projekty instalacji c.o. oraz źródła ciepła, • projekty instalacji klimatyzacji i wentylacji, • projekty instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, • projekty instalacji wodociągowej, • projekty instalacji elektrycznych w pełnym zakresie, • projekty instalacji niskoprądowych (Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN, kontroli dostępu, sieci strukturalnej, telefonicznej), • projekty systemów ppoż. • projekty oświetlenia, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, • projekty pozostałych instalacji, odpowiednio do wymagań wynikających z przepisów,  projekt stałego wyposażenia,  projekt zagospodarowania terenu,  projekty instalacji/sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu,  oświetlenie terenu; 5) wytyczne do planu BIOZ; 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 7) przedmiar robót; 8) kosztorys inwestorski; 9) zbiorcze zestawienie kosztów (w przypadku opracowania odrębnych kosztorysów branżowych) obejmujące zestawienie wszystkich kosztorysów składających się na opracowanie, z podaniem dla każdego z nich wartości netto i brutto oraz podsumowaniem; 10) opracowanie harmonogramu wykonania robót budowlanych. Powyższy zakres może ulec zmianie na etapie zatwierdzania koncepcji, natomiast stanowi podstawę do określenia kosztu opracowania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia. Należy uzyskać wszelkie wymagane prawem warunki, uzgodnienia, zgody, opinie, pozwolenia i decyzje, umożliwiające wykonanie całości robót objętych niniejszym zamówieniem. Dokumentacja musi składać się z: - koncepcji architektoniczno-urbanistycznej – 3 egz.; - harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji – 1 egz.; - projektu budowlanego: zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z częścią formalno-prawną, dla celów uzyskania pozwolenia na budowę oraz projektu technicznego – 4 egz.; - projektu wykonawczego – 2 egz.; - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 1 kpl.; - przedmiarów robót – 1 kpl.; - kosztorysów inwestorskich – 1 kpl.; - zbiorczego zestawienia kosztów – 1 egz.; - dokumentacji w formie elektronicznej – 1 kpl.; Dokumentacja formalno-prawna dla całego zadania musi zawierać:  wykaz wszystkich opracowań stanowiących kompletną dokumentację,  warunki techniczne dysponentów sieci, zarządcy drogi itp.,  wyniki badań, opinie i uzgodnienia,  decyzje administracyjne, wraz z kopiami złożonych wniosków o wydanie tych decyzji,  zgody właścicieli, dzierżawców i zarządców terenów na wejście w teren i na lokalizacje na ich terenie obiektów budowlanych,  karty uzgodnień międzybranżowych, podpisane przez projektantów, sprawdzających i rzeczoznawców dokonujących uzgodnień dokumentacji,  oświadczenie Jednostki Projektowania, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy i, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  oświadczenie Jednostki Projektowania o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną. Wszystkie w/w opracowania powinny być również przygotowane i przekazane zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym. Wszystkie materiały powinny być wykonane w formacie PDF oraz dodatkowo w postaci plików edytowalnych w formatach *.dwg, *.doc, *.xls i *.ath. Pozostałe wymagania i ustalenia przy realizacji zamówienia: - dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp, - dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, - dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami, - forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, - dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne oświadczenia, informacje BIOZ, mapy i inne dokumenty formalne, wymagane przepisami, - dokumentacja projektowa musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający jej dekompletację; wielkość czcionki przepisów oraz nagłówki tabel powinny być czytelne; zachować jednolitą formę graficzną, każda strona dokumentacji powinna być ponumerowana itp.. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które są podstawą do opracowania dokumentacji projektowej pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych:  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129).  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.). Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji i akceptacja zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację projektów. - wykonawca reprezentuje Zamawiającego w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego akceptacji zgłoszeń lub wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, w tym - jeżeli będzie to konieczne – będzie musiał uzupełnić dokumenty wymagane do uzyskania akceptacji. - Wykonawca będzie udzielał informacji i wyjaśnień, oraz uzupełniał dokumentację, jeżeli na etapie przetargu będzie to wymagane, na skutek pytań kierowanych do Zamawiającego przez uczestników postępowania przetargowego. Nadzór autorski / inwestorski:  Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania odpłatnego nadzoru autorskiego w zakresie zgodności wykonywanych robót z Projektem – wynagrodzenie za czynności nadzoru autorskiego ujęte jest w kwocie wynagrodzenia umownego, określonego umową.  Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we wszystkich branżach.  Nadzór autorski będzie pełniony do zakończenia robót budowlanych, na pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru wskazujące termin jego rozpoczęcia, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane co najmniej na 3 dni robocze przed terminem dokonania czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę lub osoby, o których mowa w ust. 3.  Nadzór autorski będzie pełniony przez Wykonawcę osobiście na placu budowy lub (jeśli jego obecność nie będzie konieczna) udzielając odpowiedzi drogą elektroniczną.  Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich ustaleń i wyjaśnień związanych z nadzorem autorskim w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Prawa autorskie: 1. Wykonawca zachowuje osobiste prawa autorskie, które chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się więź twórcy z utworem, w zakresie określonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych etapów Projektu, określonych w § 3 oraz zapłaty przez Zamawiającego przewidzianego za dany etap umową wynagrodzenia, Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia umownego na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do poszczególnych Etapów Projektu, w ramach wynagrodzenia umownego za dany etap, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie korzystania i rozporządzania Projektem na następujących polach eksploatacji, w zakresie: 1) używania; 2) wykorzystania w całości lub części Projektu oraz dokonywania zmian Projektu; 3) utrwalania i zwielokrotniania Projektu – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 4) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 5) rozpowszechniania Projektu w sposób inny niż określony w punkcie 4) - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 6) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 7) wprowadzania w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line. 3. Zamawiającemu wolno będzie posługiwać się Projektem w szczególności w celach związanych z realizacją inwestycji oraz eksploatacją obiektu po zakończeniu realizacji inwestycji. 4. Wykonawca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia ustalonego w oparciu o umowę, w ramach wynagrodzenia umownego za dany etap udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z wszelkich opracowań Projektu, które zostały wykonane na podstawie niniejszej umowy (prawo zależne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych). Zamawiający będzie miał w szczególności prawo: 1) bez zgody Wykonawcy, do dokonania dalszych opracowań Projektu (w tym do wprowadzenia zmian, przeróbek i uzupełnień) lub modyfikacji; 2) do upoważnienia innego podmiotu do dokonania opracowań Projektu oraz prawo do udzielenia zgody na korzystanie z opracowanego Projektu. 5. Zamawiający może udzielić zgody, o której mowa w pkt. 4, samemu sobie. 6. W celu skutecznego przeniesienia na Zamawiającego praw, o których mowa, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia autorskich praw majątkowych od twórców dokumentacji projektowej, względnie jej części (poszczególnych projektów i opracowań) oraz uzyskania zgód na dokonywanie zmian. 7. W przypadku gdy przeniesienie praw do Projektu na wymienionych w ust. 2 polach eksploatacji byłoby niewystarczające przy zawieraniu porozumień kolizyjnych z właścicielami przebudowywanych urządzeń liniowych infrastruktury technicznej, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązuje się do przeniesienia praw do Projektu na wymaganych przez właściciela urządzeń liniowych polach eksploatacji. Przeniesienie praw dokonane będzie w drodze zawarcia aneksu do umowy. 8. Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności do uwidaczniania autorstwa utworu (z wyłączeniem sytuacji, w których autor wyraźnie się temu sprzeciwi), z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązuje się do nie wykonywania praw autorskich osobistych i upoważnia do ich wykonywania Zamawiającego, łącznie z uprawnieniem, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 9. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek utwory, które zostaną nabyte lub udostępnione celem realizacji Projektu nie naruszają praw autorskich osób trzecich (zarówno osobistych jak i majątkowych) oraz uprawnień jakichkolwiek osób związanych z rozpowszechnianiem ich wizerunku oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji utworów powstałych w ramach wykonania umowy. 10. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z efektów pracy Wykonawcy uzyskanych w ramach realizacji zamówienia przez niego, jego następców prawnych lub osoby z nim współpracujące narusza prawa własności intelektualnej przysługującym tym osobom, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zażegnanie sporu i poniesienie w związku z tym wszelkich kosztów. W szczególności, w przypadku wytoczonych w związku z tym przeciwko Zamawiającemu lub innemu podmiotowi powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się wstąpić do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpić z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz do pokrycia wszelkich kosztów i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawej zasądzone od Zamawiającego lub innego podmiotu, ich następców prawnych. Dodatkowe wymagania/ustalenia:  Opracowane projekty muszą uwzględniać zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń.  Forma projektów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  Dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zaleca się przy opracowaniu projektów stosowanie wytycznych związanych z projektowaniem uniwersalnym oraz wynikających z unijnego „programu dostępności dla polityki spójności 2014-2020”, w tym w szczególności określonego w nich standardu architektonicznego.  Wykonawca powinien stosować obowiązujące w mieście wytyczne wynikające z Systemu Identyfikacji Wizualnej miasta Rybnika. Załącznik graficzny – obszar opracowania oraz wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowią załącznik do SIWZ. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że opracowanie projektowe w zakresie obiektu użyteczności publicznej wymaga uwzględnienia potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

II.5) Główny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 292682,93
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym: etap I: opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przyjętych rozwiązań przez Użytkownika i Zamawiającego do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, etap II: opracowanie projektu budowlanego (bez projektu technicznego – etap III), z wymaganymi uzgodnieniami, dla celów uzyskania pozwolenia na budowę do 2 miesięcy od dnia zakończenia realizacji poprzedniego etapu (I) potwierdzonego protokołem odbioru etap III: opracowanie kompletu wskazanej w zamówieniu dokumentacji do 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji poprzedniego etapu (II) potwierdzonego protokołem odbioru etap IV: pełnienie nadzorów autorskich 29 miesięcy od zakończenia etapu III.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 projekty budowlane / budowlano-wykonawcze, dotyczące budowy budynku, dla których wydane zostały decyzje o pozwoleniu na budowę, każdy z nich o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osoby, które będą pełnić funkcje projektantów odpowiednio: - - branży architektonicznej - osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; - branży konstrukcyjnej - osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; - branży drogowej – osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń; - branży sanitarnej - osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; - branży elektrycznej - osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Informacje dodatkowe: Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych usług, musi być spełniony: 1) przez Wykonawcę samodzielnie lub 2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; 3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj.: wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj.: a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ.. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 1).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty, względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą, przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie projektanta branży instalacyjnej30,00
Dodatkowe opracowanie10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający określa następujące zasady zmian umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług – Strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych według stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę jednostkową, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę jednostkową. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości ceny jednostkowej, w przypadku gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 3. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego wszelkich informacji, danych, wyliczeń oraz stosownych dowodów potwierdzających zasadność żądania Wykonawcy. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą wprowadzane pisemnie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach: 1) przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w §4, w sytuacji, gdy uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zostanie wydane przez właściwe organy z przekroczeniem terminów ustawowych, a w przypadku braku terminu ustawowego, gdy oczekiwanie na wymagane uzgodnienia wynosi powyżej 30 dni od daty złożenia wniosku o ich wydanie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania Zamawiającemu daty złożenia wniosku oraz faktu pisemnego monitowania przez Wykonawcę właściwego organu w zakresie terminu, celem przedłużenia umowy poprzez pismo, e-mail, fax, 2) przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji wniesienia od uzyskanych aktów administracyjnych dotyczących któregokolwiek z etapów realizacji dokumentacji projektowej odwołań, zażaleń, skarg, itp. o okres od momentu złożenia odwołania, zależenia, skargi, itp. do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez organy wyższego stopnia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przedłużenie terminów, o których mowa w pkt. 1 i w pkt. 2 powstało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności: złożenie wniosków, skarg, zażaleń i podjęcie innych czynności przez Wykonawcę w sposób wadliwy, w tym niezupełny, do niewłaściwego organu etc. brak podstaw do zmiany umowy z podanych w pkt. 1 i 2 przyczyn, 3) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części, niezależnych od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. W razie wystąpienia siły wyższej Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 4) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczności zmiany lub uzupełnienia Projektu o opracowania wynikające z odkrywek sieci, monitoringu sieci, usunięcia i przebudowy sieci, które nie są zinwentaryzowane i naniesione na mapę do celów projektowych, prac archeologicznych i innych opracowań dodatkowych mogących wynikać w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, o ile stanowić będą one rzeczywistą przeszkodę w wykonywaniu prac projektowych. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 termin wykonania poszczególnych etapów umowy ulega wydłużeniu: 1) w przypadku opóźnienia w zakresie rozpatrywania spraw przez organy administracji publicznej – o okres przekraczający czas rozpatrywania sprawy do wydania ostatecznego rozstrzygnięcia; 2) w przypadku zaskarżenia aktów administracyjnych – o okres od momentu złożenia odwołania, zażalenia, skargi itp. do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez organy wyższego stopnia; 3) w przypadku wystąpienia siły wyższej – o okres jej trwania; 4) w przypadku konieczności zmiany lub uzupełnienia Projektu o opracowania wynikające z odkrywek sieci, monitoringu sieci, usunięcia i przebudowy sieci, które nie są zinwentaryzowane i naniesione na mapę do celów projektowych, prac archeologicznych i innych opracowań dodatkowych mogących wynikać w trakcie opracowania dokumentacji projektowej o okres liczony od dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o konieczności wykonania tej dokumentacji o czas niezbędny do sporządzenia tej dokumentacji wskazany przez Zamawiającego. 3. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przez Wykonawcę sytuacji opisanych w ust. 1 w czasie ich wystąpienia ze wskazaniem przyczyny oraz z podaniem daty ich ponownego podjęcia, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wykonania Umowy są bezskuteczne. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 i dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły