ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO DLA POTRZEB BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ W STRYKOWIE

Ogłoszenie dodano: 29.12.2020

Zamawiający: Gmina Stryków, ul. Kościuszki, 95-010 Stryków (Łódzkie)

Miejsce: Stryków

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 25.01.2021, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Stryków: ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO DLA POTRZEB BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ W STRYKOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stryków, krajowy numer identyfikacyjny 47205783300000, ul. ul. Kościuszki  27 , 95-010  Stryków, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 198 002, e-mail strykow@strykow.pl, faks 427 198 193.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.strykow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.strykow.pl, zakładka Przetargi 2020

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO DLA POTRZEB BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ W STRYKOWIE
Numer referencyjny: IZP.271.28.2020.MS.PZP.2
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku socjalnego na boisku sportowym w Strykowie przy ul. Brzezińskiej 24, o pomieszczenia siłowni z węzłem sanitarnym oraz szatnią i pomieszczeniem biurowym wraz z zagospodarowaniem działki. Projektowany budynek jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, wykonanym jako szkieletowy. Powierzchnia użytkowa dobudowy 92,77 m2, kubatura 326,20 m3, wysokości budynku 3,05 m. Elementy osłonowe budynku tj. dach i ściany wykonane z płyt warstwowych, obustronnie obłożonych blachą. Przed budynkiem należy wykonać wjazd i dojście z kostki betonowej. Budynek usytuowany jest w odległości 1,5 m od najbliższej granicy działki, dlatego ściana projektowanego budynku zapewniać będzie klasę odporności ogniowej REI 60. Podstawą do realizacji robót budowlanych jest decyzja Starosty Zgierskiego Nr 791/2020 z dnia 26.06.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Teren budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Zakres zamówienia oprócz robót budowlanych obejmuje także obsługę geodezyjną, zapewnienie nadzoru bezpośredniego we wszystkich branżach, wykonanie wszystkich sprawdzeń i prób, rozruchów instalacji, uzyskanie uzgodnień oraz zgromadzenie kompletnych i prawidłowych dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwalającej na użytkowanie obiektu. Obowiązkiem Wykonawcy będzie także wystąpienie o przedmiotowe pozwolenie do organu nadzoru budowlanego wraz z załączeniem kompletnej i prawidłowej dokumentacji wymaganej przez organ wydający pozwolenie na użytkowanie. Obowiązkiem Wykonawcy będzie skompletowanie potrzebnych dokumentów i dopełnienie wszelkich procedur. Szczegółowe rozwiązania, informacja dotycząca planu BIOZ opisane są w projekcie budowlanym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w dokumentacji projektowej, będącej w posiadaniu Zamawiającego i załączonej do SIWZ (opublikowanej na stronie BIP Zamawiającego), w tym: projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (pomocniczo w przedmiarach robót), stanowiących załączniki do SIWZ. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z ww. dokumentami. Oferta musi uwzględniać koszty związane m.in. z: organizacją placu budowy, z obsługą geodezyjną budowy, zapewnieniem zgodnego z obowiązującymi przepisami kierownictwa budowy we wszystkich branżach, zakupem, dostawą i wbudowaniem wszystkich niezbędnych materiałów (nowych), wykonaniem wszystkich sprawdzeń i prób oraz zgromadzeniem wymaganych przepisami prawa dokumentów. Oferta powinna być konstruowana w oparciu o materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w projekcie. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Nakłady w nim podane należy zweryfikować z dokumentacją projektową. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca. Roboty budowlane prowadzone zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, więc ich rozpoczęcie i zakończenie wymaga zgłoszenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Zgierzu wraz z wszelkimi konsekwencjami. Wszystkie roboty należy wykonywać po uzgodnieniu/konsultacji z Zamawiającym oraz z kierownictwem zarządcy obiektu, którym jest MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ZJEDNOCZENI", REGON: 471320837, NIP: 7331086418 (w szczególności roboty wpływające na funkcjonowaniem boiska sportowego). Oznaczenie wg CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Ogólne wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Roboty muszą zostać wykonane z zachowaniem wymagań i zgodnie z obowiązującymi prawem, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, przy dołożeniu należytej staranności w ich wykonaniu, dobrą jakością i zachowaniem właściwej organizacji pracy. 2) Użyte materiały i urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca przedstawia niezwłocznie Zamawiającemu, na jego żądanie. Dokumentacja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu najpóźniej z dniem zgłoszenia ostatecznego odbioru robót. 3) Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wykonywane roboty przed normalnymi skutkami warunków atmosferycznych. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy, nowych i wolnych od wad. 4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone zamawiającemu przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 5) Wykonawca winien zorganizować sobie zaplecze robót w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 6) Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia wykonawcy robót i terenu budowy/robót. 7) Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu robót. Za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać teren robót w należytym porządku i czystości. Odpady Wykonawca będzie gromadził w jednym miejscu i wywoził na bieżąco, a po zakończeniu robót jest zobowiązany do całkowitego uporządkowania terenu. Usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2020r., poz. 797ze zm.). 8) Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. 9) Zamówienie należy wykonać z materiałów własnych, nowych i wolnych od wad. 11) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu na którym będą prowadzone roboty. 12) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z prowadzonymi robotami oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków osób przebywających na terenie budowy, w tym osób trzecich. 13) W przypadku, gdyby wobec Zamawiającego skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia osób przebywających na terenie budowy, powstałe w związku z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę, Wykonawca bezwarunkowo i nieodwołalnie na żądanie Zamawiającego przejmie odpowiedzialność i prowadzenie sprawy. O przejęciu prowadzenia sprawy Wykonawca niezwłocznie powiadomi osobę trzecią. Równoważność: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach opisu przedmiotu zamówienia (lub jego części) przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę . 2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach opisu przedmiotu zamówienia (lub jego części) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Za równoważne Zamawiający uzna oferty lub rozwiązania umożliwiające uzyskanie rezultatu założonego przez Zamawiającego; spełniające wymagania w stopniu nie gorszym, niż wynikający z opisu przedmiotu zamówienia, jak w pkt. 1 lub 2, w zakresie cech, parametrów i właściwości odnoszących się bezpośrednio do funkcji (mające na nie wpływ) jakie to zamówienie, po zrealizowaniu – winno pełnić. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Tym samym, jeżeli czynności potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia mają cechy wynikające z kodeksowej definicji umowy o pracę - mamy do czynienia z aktywizacją obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 3a Pzp oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp. W czasie i w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących roboty budowlane, w szczególności: roboty ziemne, murarskie, dekarskie, zbrojeniowe, instancyjne wodno – kanalizacyjne, instalacyjne elektryczne, obsługę mechanicznego i elektrycznego sprzętu i maszyn na budowie. Zamawiający wymaga (w zależności od potrzeb) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: robotnika budowlanego (roboty ogólnobudowlane), instalatora, montera, murarza, dekarza, operatora maszyn, urządzeń i innego sprzętu. Powyższe wymogi nie dotyczą osób kierujących i nadzorujących budową oraz dostawców materiałów budowlanych i sprzętu. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wysokości wynagrodzenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.; 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących zamówienie na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om wraz ze wskazaniem przez wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych podwykonawcy (o ile są już znane).

II.5) Główny kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45210000-2
45111200-0
45310000-3
45332000-3
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 140
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 100.000,00 PLN brutto. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W razie potrzeby przedmiotową klauzulę stosuje się odpowiednio do innych dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (najważniejsze roboty). Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej należy rozumieć należytą realizację minimum 2-óch porównywalnych robót budowlanych (o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego postępowania), których przedmiotem była budowa i/lub przebudowa budynków użyteczności publicznej o wartości brutto co najmniej 120.000,00 PLN (każda z dwóch robót odrębnie - wartość jednej roboty budowlanej należy rozumieć jako łączną wartość wykonanych robót w ramach jednej umowy/jednego zadania inwestycyjnego) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Należyta realizacja minimum dwóch robót ma wynikać ze złożonego wykazu robót budowlanych (załącznik do SIWZ) oraz z załączonych dowodów określających czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawca wykazując doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez grupę wykonawców (tzw. konsorcjum), winien mieć na uwadze, że powołanie się na doświadczenie zdobyte w ramach takiego konsorcjum będzie skuteczne, jeżeli Wykonawca faktycznie i konkretnie wykonywał wykazywany zakres prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie, konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur .”
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
4. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów: 4.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (odpowiednio §10 ust. 2 pkt 1 siwz), 4.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty, zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4.4. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1170 ze zm.) – według załącznika nr 8 do siwz. Powyższe dokumenty (4.1-4.4) składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, winien złożyć oprócz Wykonawcy również tzw. „Inny Podmiot”/”podmiot trzeci”, na którego zasobach polega Wykonawca udostępniający zdolności w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). W przypadku podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, składa każdy podmiot składowy, tj.: -każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną; -każdy konsorcjant tworzący tzw. konsorcjum.” 5. Wykonawcy zagraniczni 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymaganych od podmiotów krajowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (ETAP II) - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – (samodzielnie - tj. bez uprzedniego wezwania zamawiającego) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art.24 ust. 11 ustawy Pzp. Oświadczenie wymagane jest od każdego Wykonawcy, a w przypadku podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - od każdego podmiotu składowego, tj: - od każdego wspólnika (przedsiębiorcy) tworzącego spółkę cywilną; - od każdego konsorcjanta tworzącego tzw. konsorcjum. Oświadczenie podpisuje, w szczególności: - każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną; - każdy konsorcjant tworzący konsorcjum. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy: Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - według załącznika nr 5. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej należy rozumieć należytą realizację minimum 2-óch porównywalnych robót budowlanych (o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego postępowania), których przedmiotem była budowa i/lub przebudowa budynków użyteczności publicznej o wartości brutto co najmniej 120.000,00 PLN (każda z dwóch robót odrębnie - wartość jednej roboty budowlanej należy rozumieć jako łączną wartość wykonanych robót w ramach jednej umowy/jednego zadania inwestycyjnego). W sytuacji, w której Wykonawca polega w ww. zakresie na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu, Zamawiający wymaga, by do wykazu robót załączyć dowody określające czy roboty budowlane, zrealizowane przez inny podmiot, zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały „wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone”. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – w wysokości co najmniej 100.000,00 PLN brutto, wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp – dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Powyższe dokumenty – niezależnie od dokumentów wskazanych w podpunkcie 1. - składane w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, winien złożyć oprócz Wykonawcy również inny podmiot, na którego zasobach w tym zakresie polega Wykonawca.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.1. Ofertę podpisaną i zgodną z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do siwz (m.in. zamawiający oczekuje wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm tych podwykonawców zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy Pzp); 1.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, tzn. aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza w oświadczeniu informacje o tych podmiotach. Oświadczenie składa Wykonawca, a w przypadku podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - każdy podmiot składowy, tj.: - każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną; - każdy konsorcjant tworzący tzw. konsorcjum; 1.3. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3, tzn. aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza w oświadczeniu informacje o tych podmiotach. W oświadczeniu Wykonawca zamieszcza także informacje o podwykonawcach części zamówienia. Oświadczenie składa Wykonawca, a w przypadku podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - każdy podmiot składowy, tj.: - każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną; - każdy konsorcjant tworzący tzw. konsorcjum; 1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności – do podpisania oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę - złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 1.5. Pisemne zobowiązanie tzw. innych podmiotów/podmiotów trzecich - jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ . W sytuacji, o której mowa w art. 22a ust.2 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada w szczególności zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu, musi określać zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 1.6. Dowód wniesienia wadium (postanowienia dotyczące składania wadium opisano w § 17 SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Strykowie 52 8785 0002 2001 0000 1993 0006 lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Treść dokumentu gwarancyjnego powinna jednoznacznie wskazywać, że ma on charakter bezwarunkowy oraz nieodwołalny. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 8. Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3, lub nieprawidłowo zabezpieczonej, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. 10. W przypadku gwarancji wadialnych składanych przez wykonawców składających ofertę wspólną (tzw. konsorcjum), Zamawiający wymaga, aby w treści gwarancji znalazły się zapisy świadczące o tym, że Gwarant (bank, ubezpieczyciel) ma wiedzę, że zabezpiecza ofertę wspólną składaną przez tzw. konsorcjum. Zamawiający nie określa konkretnych zapisów Gwarancji w przedmiotowym zakresie. Zamawiający wskazuje jedynie, że z treści gwarancji ma wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, iż Gwarant zabezpiecza ofertę wspólną składaną w konkretnym postępowaniu. Dopuszczalne jest również określenie w treści gwarancji wadialnej liczby i/lub firm wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wskazanie lidera tzw. konsorcjum itp. Brak tego typu zapisów w gwarancji złożonej przez konsorcjum, będzie skutkował odrzuceniem oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (C)60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy przy uwzględnieniu ich zakresu i charakteru oraz warunków wprowadzenia zmian w następującym zakresie: 1) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu umowy lub zmiany zakresu przedmiotu umowy lub zmiany materiałów w zakresie niezbędnym, które mogą skutkować zmianą terminu wykonania umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które były nieznane na etapie wykonania dokumentacji projektowej skutkują koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu przedmiotu umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o jakości nie gorszej niż określone w niniejszej umowie, 2) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej spowodowanych w szczególności przez: a) pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, urządzeń lub oprogramowań , b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji inwestycji lub zwiększenie standardu inwestycji, 3) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) inwestycji (jej podwyższenia), zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (o ile zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu) lub zamówień dodatkowych przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, 4) w przypadkach, o których mowa w pkt. 1) i/lub, pkt 2) i/lub pkt 3), możliwa jest zmiana terminu realizacji inwestycji i/lub zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub zmniejszenie. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, sposobu wykonania lub materiałów i technologii realizacji robót lub dostaw urządzeń/sprzętu i/lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub zmniejszenie w przypadku: 1) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi terminowe wykonanie zamówienia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów; 2) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności: a. niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, b. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., c. ujawnienia warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze sztuką budowlaną w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 3) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej, o której mowa w §16 niniejszej umowy; 4) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego; 5) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy w szczególności w przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 6) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 2 pkt 1) to takie warunki które: 1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia robót biorąc pod uwagę wymogi technologiczne determinujące wykonanie poszczególnych robót budowlanych.; 2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa w pkt 1) jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty złożenia oferty . 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku: 1) gdy w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający, lub Wykonawca będzie musiał pozyskać stosowne uzgodnienia z gestorami sieci, uzyskać zezwolenia/decyzje/uzgodnienia itp. od organów i/lub urzędów publicznymi, lub od innych podmiotów/osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i zostanie przekroczony termin wynikający z przepisów prawa i/lub termin zwyczajowo przyjęty dla ww. czynności, a jednocześnie przekroczenie terminu nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z przedmiotowych okoliczności dopuszcza się/przewiduje się możliwość przedłużenie terminu realizacji zamówienia, jednak wyłącznie za zgodą obu stron i tylko o okres, w którym przekroczono termin wynikający z przepisów prawa i/lub termin zwyczajowo przyjęty dla określonej czynności/uzgodnienia/zezwolenia/decyzji ; 2) wydłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy po upływie okresu związania ofertą wskazanego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Zmiana terminu realizacji zamówienia jest dopuszczalna tylko ponad okres związania ofertą wynikający z pierwotnej treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) konieczności przesunięcia terminu przekazania placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - tylko o okres przesunięcia, 4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 5) okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 5. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w szczególności w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposób wykonania przedmiotu Umowy lub materiały i technologia realizacji robót lub lokalizacja obiektów budowlanych lub urządzeń w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji i pozwalającym na wykonanie robót w sposób należyty, termin realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio o okres trwania przeszkody która uniemożliwiała realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty lub wysokość wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z podjętymi działaniami w celu usunięcia kolizji. 6. W przypadku zaistnienia innych okoliczności bez względu na ich charakter w tym leżących po stronie Zamawiającego skutkujących niemożliwością wykonania lub prawdopodobieństwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach wywołanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Za okres trwania tej okoliczności (powodującej wydłużenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. 9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. 10. Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, pod rygorem nieprzedłużenia terminu. 11. W przypadku wystąpienia zmian o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego przedłożonego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego. W kosztorysie różnicowym rozliczenia należy wykonać w oparciu o następujące założenia: 1) należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej" w postaci kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty, 2) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej" w postaci kosztorysu szczegółowego, 3) należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z pkt. 1) i 2), 4) wyliczeń ceny „zamiennej" należy dokonać w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego dokonanie zmiany, 5) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 12. Kosztorys „różnicowy" po weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może w ciągu 5 dni wnieść uwagi i sugestie, które następnie Wykonawca w ciągu 5 dni uwzględni w kosztorysie. 13. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 14. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego dla wyliczeń kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11, przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 15. W przypadku braku konieczności przebudowy przyłączy sieci zewnętrznych mediów do nieruchomości, bądź wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jaką należy pomniejszyć wynagrodzenie w sytuacji o której mowa w niniejszym ustępie, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11. W przypadku konieczności zmiany wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszą stosowny aneks do umowy. 16. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, która nastąpi w wyniku: 1) podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: a) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany, b) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, c) zmiana Wykonawcy nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, 3) zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy. Zmianie ulegną te postanowienia Umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana. 17. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w zakresie terminu jej wykonania w przypadku zmiany zakresu rzeczowego umowy, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót. 18. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy i terminu na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy. 19. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności zaistniałych po stronie zamawiającego np. konieczność zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót i inne. 20. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę specjalisty w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), 21. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty (przedstawić niezbędne uprawnienia do kierowania robotami/nadzorowania robót). Wykonawca obowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 22. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowanych art. 144 i art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki dokonania zmian: 1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, 2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:  opisze zaistniałe okoliczności,  uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,  opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.  wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według wzoru: „Przetarg nieograniczony znak: IZP.271.28.2020.MS.PZP. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 25.01.2021r., godz. 10:15.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły