Obsługa Punktów Informacyjno-Dyspozycyjnych w ŚZDW Kielce w podziale na 2 zadania częściowe

Ogłoszenie dodano: 22.12.2020

Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska, 25-602 Kielce (Świętokrzyskie)

Miejsce: Kielce

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.04.2022

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.12.2020, godzina: 09:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 15.01.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510403034-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich: Obsługa Punktów Informacyjno-Dyspozycyjnych w ŚZDW Kielce w podziale na 2 zadania częściowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 770283-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Krajowy numer identyfikacyjny 12757400000000, ul. ul. Jagiellońska  72, 25-602  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, e-mail Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl, faks 041 347-04-70.
Adres strony internetowej (url): www.szdw.kielce.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa Punktów Informacyjno-Dyspozycyjnych w ŚZDW Kielce w podziale na 2 zadania częściowe
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Postępowanie nr 77
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa Punktów Informacyjno-Dyspozycyjnych w ŚZDW Kielce. Zamówienie obejmuje 2 zadania częściowe tj.: Zadanie nr 1: Obsługa Punktów Informacyjno-Dyspozycyjnych w siedzibie ŚZDW Zadanie nr 2: Obsługa Punktów Informacyjno-Dyspozycyjnych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Zgórsku – OD Zgórsko, OD Łopuszno, OD Pińczów. Przewidywany zakres prac wynosi: - w sezonie zimowym 2020/2021 - 2 790 godzin (ŚZDW – 378 godz., RDW Zgórsko – 2 412 godz.) - w sezonie zimowym 2021/2022 - 5 846 godzin (ŚZDW – 770 godz., RDW Zgórsko – 5 076 godz.) Obsługa Punktów Informacyjno-Dyspozycyjnych będzie się odbywać: Zadanie nr 1 - w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta oraz 24.12.2021, 31.12.2021) w godzinach 6 – 20; Zadanie nr 2 - w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) od piątku od godziny 19 do poniedziałku do godziny 7, święta ruchome od godz. 19 w dniu poprzedzającym do godziny 7 dnia po dniu świątecznym oraz od godz. 19 dnia 23.12.2021 do 24.12.2021 do godz. 19, 30.12.2021 od godz. 19 do 31.12.2021 do godz. 19. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71330000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 31850.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SERWIS WORK Sp. z o.o.
Email wykonawcy: kontakt@grupaserwis.pl
Adres pocztowy: ul. Iłżecka 20
Kod pocztowy: 27-400
Miejscowość: Ostrowiec Św.
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30996.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30996.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30996.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 207885.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SERWIS WORK Sp. z o.o.
Email wykonawcy: kontakt@grupaserwis.pl
Adres pocztowy: ul. Iłżecka 20
Kod pocztowy: 27-400
Miejscowość: Ostrowiec Św.
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 202176.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 202176.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 202176.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły