Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni, w zakresie realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 90/2020.

Ogłoszenie dodano: 17.10.2020

Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Reymonta, 30-059 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 21.05.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.10.2020, godzina: 11:00 (3 dni do końca)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie: Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni, w zakresie realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 90/2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 36177709700000, ul. Reymonta  20 , 30-059  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 1220102240, , e-mail przetargi@zzm.krakow.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.zzm.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://zzm.krakow.pl/przetargi.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://zzm.krakow.pl/przetargi.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy przesłać w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy przesłać w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera
Adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni, w zakresie realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 90/2020.
Numer referencyjny: 90/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1 Miejsce wykonania robót budowlanych obejmuje obszar działki ew. nr 76/30 obr. P-69 jednostka ewidencyjna Podgórze zgodnie z załączoną dokumentacją i SIWZ. 1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje w szczególności wykonanie prac związanych z realizacją zadania pn.: „Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny”, obejmującego budowę ciągów pieszych, obiektów małej architektury oraz nasadzenia zieleni, przy czym Zamawiający zaznacza, iż w wycenie oferty należy uwzględnić specyfikę terenu, jego ukształtowanie oraz należy założyć, iż część robót należy wykonać w sposób ręczny zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową. W ramach zamówienia należy zrealizować w szczególności prace obejmujące: 1.2.1 Budowę ciągów pieszych, 1.2.2 Budowę obiektów małej architektury, 1.2.3 Wykonanie zieleni, 1.2.4 Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach, 1.2.5 Wykonanie 2 szt. tablic zgodnie z System Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa: Tablice Informacyjne Budżet Obywatelski, Tablica I, wielkości B1 zgodnie z uzyskaniem wcześniejszej aprobaty Zamawiającego, 1.2.6 Umiejscowienie tablic przy wejściach do ogrodu. 1.3 Prace należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwaną dalej w skrócie STWiORB). 1.4 Integralną częścią SIWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SIWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary, tabele elementów wytworzonych, instrukcja obsługi programu R3Trees dostępna pod linkiem https://zzm.krakow.pl/r3trees.html , wzory kart akceptacji materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, wzory protokołów stanowiące Załącznik B do SIWZ (1 plik w formacie zip). (zamieszczone w postępowaniu wzory protokołów, tabele elementów wytworzonych i likwidowanych, instrukcja obsługi programu R3Trees mogą ulec zmianie). 1.5 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB. 1.6 W ramach zamówienia należy zrealizować w szczególności prace obejmujące: 1.6.1 wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierającej wymagane pozwolenia administracyjne, dziennik robót, odbiory cząstkowe i końcowe oraz rysunki techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami, jakie wystąpiły w toku prac, jak również karty utrzymania poszczególnych elementów, zgodnie z załączonym schematem, 1.6.2 opracowanie instrukcji utrzymania i konserwacji wytworzonych elementów w ramach przedmiotu zamówienia, przedstawionej w formie tabelarycznej, 1.6.3 wykonanie kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu – urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych – w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe), wraz z przygotowaniem materiałów w wersji umożliwiającej import do aplikacji R3Trees, oraz oznaczeniem etykietą ARBOTAG nasadzone drzewa i krzewy w terenie. ZZM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających z rozbudowy i modyfikacji aplikacji R3TREES w zakresie struktury plików, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany przez Zamawiającego, obowiązujące pliki będą możliwe do pobrania ze strony https://zzm.krakow.pl/r3trees.html . W tej formie również zostanie dostarczona obowiązująca instrukcja aplikacji R3TREES w przypadku przejścia na nową wersję oprogramowania lub informacje o istotnych zmianach organizacyjnych, 1.6.4 wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej zieleni wykonanej, urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych, wraz z umieszczeniem pełnej dokumentacji fotograficznej w programie R3Trees dla każdej rośliny bądź grupy roślin w uzgodnieniu z Zamawiającym, 1.6.5 Wykonawca jest zobowiązany również do dołączenia kart utrzymania w formie opisowej i graficznej (plik .pdf) do aplikacji R3Trees dla każdego z elementów wytworzonych między innymi urządzeń małej architektury czy nawierzchni w uzgodnieniu z Zamawiającym, 1.6.6 zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 1.6.7 przeglądy, regulacje, naprawy i konserwacje elementów wytworzonych przez okres minimum 36 miesięcy, przy czym konserwacja obejmuje wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też zniszczeniem i dla utrzymania go w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem tegoż obiektu, zaś naprawa obejmuje: wykonanie wszelkich czynności związanych bezpośrednio z remontem istniejącego elementu i przywrócenie mu stanu właściwego, zarówno pod względem użytkowym, jak i technicznym. Polega ona na częściowej rozbiórce lub demontażu elementu oraz na uzupełnieniu ubytków w zastosowaniu nowych materiałów, 1.6.8 po zakończeniu prac montażowo-budowlanych teren należy uporządkować, a elementy nie podlegające przebudowie (zieleń, elementy infrastruktury) doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem. 1.7 Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy niezbędnego materiału, przygotowania podłoża, sadzenia oraz gwarantuje i odpowiada za posadzony materiał roślinny oraz jakość wykonanych prac, zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji i jej załącznikach. 1.8 Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, które będą miały miejsce w siedzibie biura Zamawiającego lub na terenie realizacji inwestycji, oraz w razie potrzeby kontakt z Wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego 1.9 Wykonawca o ile zajdzie taka konieczność zobowiązany jest do wykonania oraz przedstawienia celem zaakceptowania projektu stałej organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych z procedurami Zarządu Dróg Miasta Krakowa niezbędnych dla realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w tym między innymi dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZDMK-7), zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK (procedura ZDMK-12), zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego (procedura ZDMK-24) i/lub innych niezbędnych, jeżeli zajdzie taka konieczność. 1.10 Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania próbki materiałów oraz próbki kolorystyczne dla elementów nawierzchni, obiektów i urządzeń małej architektury do wbudowania. 1.11 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.12 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.13 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji prac technologii i sposobu ich wykonywania, która zapewni ich prowadzenie „na mokro”, czyli techniką „bezpyłową”, która pozwoli na uniknięcie zapylenia, a tym samym zanieczyszczenia powietrza i narażenia osób pracujących, jak i postronnych, na wystąpienie warunków szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 1.14 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowane nazwą firmy. 1.15 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.16 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót budowlanych do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. Dopuszczalne jest stosowanie częściowego ogrodzenia terenu w zależności od etapu wykonywanych robót w celu umożliwienia korzystania z ciągów pieszych. 1.17 W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik robót ma obowiązek dopilnowania w szczególności: 1.17.1 oznaczenia terenu prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, 1.17.2 zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i zieleni przed uszkodzeniami (według instrukcji przekazanej przez Zamawiającego), 1.17.3 wykonania zdjęć dotyczących stanu posiadłości wszystkich sąsiadujących osób trzecich przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz samego terenu inwestycji, a na żądanie przesłanie ich przedstawicielowi Zamawiającego, 1.17.4 po wykonaniu prac wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o zgodności robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną, ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz że teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku, 1.17.5 dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami umowy, z tym że powykonawczą dokumentację geodezyjną należy zgłosić do zasobu geodezyjnego zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i dostarczyć Zamawiającemu mapę z pomiarami oraz pieczęcią właściwego organu potwierdzającą wpływ oraz oświadczenie geodety dotyczące zgłoszenia. 1.18 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót budowlanych do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. Dopuszczalne jest stosowanie częściowego ogrodzenia terenu w zależności od etapu wykonywanych robót w celu umożliwienia korzystania z ciągów pieszych. 1.19 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, albo na innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (na przykład ogródki jordanowskie, place zabaw, parki, tereny leśne będące w zarządzie lub utrzymaniu ZZM w Krakowie), do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, odpowiednio w branży konstrukcyjno-budowlanej, branży drogowej w aspekcie budowy lub remontu nawierzchni wraz elementami małej architektury, z budową ciągów pieszych, oraz zagospodarowania i rekultywacji terenu, wraz z nasadzeniami zieleni. 1.20 Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter przykładowy i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność, załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz w razie konieczności uzyskania również niezbędnych uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w SIWZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w SIWZ, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 1.21 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, ziemne, fundamentowe, wykonanie podłoża i nawierzchni, demontażowe, montażowe i związane z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami zieleni, jak i porządkowe oraz obsługujące maszyny i urządzenia budowalne, były zatrudnione w ramach stosunku pracy, jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 1320 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do dnia 21.05.2021r., liczonym od dnia zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi obliczyć cenę ryczałtową oferty dla całości zamówienia obliczoną w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić ją w formularzu oferty, jako cenę za całość zamówienia i w rozbiciu na wartość robót budowlanych oraz nasadzeń zieleni. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 5. Wykonawca musi zaoferować: 5.1. co najmniej 12-miesięczny okres gwarancji na zieleń oraz co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na drzewa, 5.2. co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem zieleni), tj. na roboty budowlane, w tym również urządzenia, czyli dostarczone lub wykonane i zamontowane urządzenia i elementy małej architektury wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.3. co najmniej 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem zieleni), 5.4 zapisy w dokumentacji projektowej dotyczące określonych w kartach katalogowych niektórych urządzeń lub ich elementów, a wymagające dłuższego okresu gwarancji są obowiązujące wyłącznie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń, które w ramach podstawowej gwarancji ich producentów zawarte są w ich standardowej ofercie (kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych i innych dokumentach lub oświadczeniach producenta). W przypadku gdy na określone urządzenia bądź ich elementy producent udziela standardowo dłuższej niż minimalnie bądź maksymalnie punktowany okres gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w dniu odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, w formie cesji, uprawnień gwarancyjnych i warunków oraz obowiązków z nich wynikających, które zostały opisane w dostarczonych Zamawiającemu kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych itp. dokumentach lub oświadczeniach producenta. W takim przypadku uprawnienia z tytułu gwarancji, jak i obowiązki związane z przestrzeganiem jej warunków, w tym konserwacją, po upływie okresu zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę, przechodzą na Zamawiającego. 5.5 Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę przedmiotu zamówienia, jego konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym, realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, a także gwarancja obejmuje wymianę przedmiotu zamówienia lub jego elementów. W przypadku udzielania przez producenta gwarancji dłuższej niż oferowana przez Wykonawcę, Wykonawca powinien przekazać ją Zamawiającemu. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty powinien być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert. 7. Wykonawca musi podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym wzór Formularza oferty oraz Załącznika A do niego stanowią integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w SIWZ. 9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45112210-0
45233161-5
45233250-6
45111291-4
77310000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 139363,30
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.19 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, albo na innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (na przykład ogródki jordanowskie, place zabaw, parki, tereny leśne będące w zarządzie lub utrzymaniu ZZM w Krakowie), do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, odpowiednio w branży konstrukcyjno-budowlanej, branży drogowej w aspekcie budowy lub remontu nawierzchni wraz elementami małej architektury, z budową ciągów pieszych, oraz zagospodarowania i rekultywacji terenu, wraz z nasadzeniami zieleni.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-05-21
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-05-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1.1 Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: 1.2.1 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 30.000,00 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto), 1.2.2 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 150.000,00 PLN brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.3 Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: 1.3.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 1.3.1.1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.2 osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót ogrodniczych, posiadającą wykształcenie wyższe w specjalności architekt krajobrazu, ogrodnictwo, leśnictwo lub sztuka ogrodowa lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie, a także posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi pracami w zakresie tworzenia lub rewitalizacji elementów i obiektów zieleni zlokalizowanych w parkach, ogrodach lub innych terenach zieleni lub terenach sportowych lub terenach rekreacyjnych w zakresie odpowiadającym posiadanemu wykształceniu, Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia funkcji wyżej wymienionych osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w powyższych branżach i specjalnościach, w przypadku posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia wymaganych dla określonych funkcji. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. między innymi w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 220, z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1117 z późn. zm.). 1.3.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu o łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy brutto). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik A do Formularza oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 1.1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenia dotyczące wykazanych podwykonawców. 1.1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1.2.1.1 aktualnej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 1.2.1.2 aktualnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 1.2.1.3 wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie i nadzorowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku A do Formularza oferty), 1.2.1.4 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku A do Formularza oferty), 1.2.1.5 folderów lub kart katalogowych lub oświadczeń producentów itp. wraz z kolorowymi zdjęciami lub rysunkami potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia, w odniesieniu do typowych (produkowanych seryjnie) urządzeń i elementów małej architektury, tj. nawierzchnia Ecoway, nawierzchnia żwirowa, nawierzchnia z płyt betonowych, nawierzchnia ze zrębek drewnianych, stoły piknikowe, ławki z oparciem, kosz na odpadki, stojaki rowerowe, donice drewniane, leżaki, domki dla owadów, domek ogrodowy, kompostownik, pergola, spełnia wymagania opisane w SIWZ, 1.2.1.6 certyfikatów lub atestów lub świadectw itp. dopuszczających do obrotu oferowany przedmiot zamówienia w odniesieniu do całości zamówienia, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty te zostały złożone najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty z załącznikami, 2) dowód wniesienia wadium, 3) pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, powinien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowanie na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert i zaleca się, aby kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty. Natomiast w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 151a ustawy PZP dopuszcza możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia natomiast zaznacza, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Zaliczka lub kolejna zaliczka zostanie zapłacona na podstawie stosownej faktury, przy czym w przypadku gdy wartość danej zaliczki lub nierozliczonych zaliczek wyniesie co najmniej 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy, to zaliczka zostanie wypłacona dopiero po dostarczeniu bezwarunkowej, nieodwołalnej gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, ważnej co najmniej przez okres dłuższy niż 30 dni liczonych od daty końcowej wykonania zamówienia wskazanej w umowie lub ważnej do rozliczenia zaliczki w całości w ramach wykonanego określonego zakresu zamówienia. Zapisy gwarancji muszą stosownie do okoliczności odpowiadać treści dotyczących wymagań związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, opisanych w pkt 15). SIWZ. Niedochowanie wymagań opisanych w zdaniach poprzednich spowoduje nieprzyjęcie lub odesłanie danej faktury zaliczkowej przez Zamawiającego, a tym samym niedokonanie ewentualnej płatności z tym związanej. Wszelkie koszty gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej związanej z zaliczką ponosi Wykonawca.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto za całość zamówienia 60,00
Gwarancja na całość zamówienia30,00
Rękojmia na całość zamówienia10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, niezależnie od przesłanek wynikających z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji, w tym między innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczególnych zakresów i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach, jeżeli wystąpią okoliczności opisane w niniejszym paragrafie, tj. w szczególności następujące przesłanki: 1) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b) umowy, przy czym do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w ustalonym terminie zalicza się w szczególności długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, wystąpienie silnych wiatrów oraz temperatur i wilgotności nieodpowiednich dla danej technologii lub rodzaju bądź zakresu wykonywanych prac; 2) charakter opracowania okaże się skomplikowany, tj., gdy w dokumentacji uzbrojenia terenu wystąpi brak wskazania wszystkich mediów przebiegających pod realizowaną inwestycją; 3) wystąpi zmiana terminu/ów realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego/ich skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego/ich przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące w szczególności braku udostępnienia Wykonawcy materiałów, czy informacji bądź podjęcia decyzji zależnych od Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, jak również w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron i niezawinionych przez Wykonawcę, a związanych z opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez siłę wyższą; 4) zostaną wprowadzone roboty dodatkowe niezbędne do ukończenia przedmiotu niniejszej umowy wskazanego w § 1, pod warunkiem, że wartość każdych kolejnych robót dodatkowych nie przekracza 50 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy; 5) zostanie zawarta umowa na podobne roboty w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP lub zostaną wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o charakterze technologicznym lub funkcjonalnym (na przykład może być związana z wycofaniem z produkcji określonego rozwiązania, materiału, elementu, urządzenia itp., albo zastosowaniem rozwiązania, materiału, elementu, urządzenia itp. o lepszych parametrach funkcjonalnych, użytkowych, estetycznych, jakościowych itp.), tj. wprowadzenie odmiennego rozwiązania, materiału, elementu, urządzenia itp. w stosunku do przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty; 6) zostaną zlecone kolejne roboty lub zmieniony zostanie sposób realizacji wykonywanych robót, bądź zmieniona ich lokalizacja albo zmienione zostaną inne warunki związane z prowadzeniem robót, z uwagi niemożność lub nieracjonalność wykonania umowy zgodnie z dokumentacją postępowania załączoną do umowy; 7) dotychczasowy Wykonawca niniejszej umowy zostanie zastąpiony przez inny podmiot spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegający obligatoryjnemu wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy PZP, w razie gdy: a) wykonanie robót dodatkowych przez ww. podmiot będzie korzystniejsze dla Zamawiającego z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji objętych przedmiotem niniejszej umowy, b) nastąpiło połączenie, podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja, nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub nabycie jego przedsiębiorstwa przez ww. podmiot – wówczas Zamawiający zawrze z ww. podmiotem umowę o wykonanie zamówienia uzupełniającego, którego wykonanie będzie uzależnione lub nierozerwalnie związane z wykonaniem niniejszej umowy; 8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych prób, badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy; 9) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac; 10) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację) ze strony Wykonawcy; 11) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami; 12) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków wstrzyma roboty; 13) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a wprowadzenie zmian jest niezbędne dla należytego wykonania umowy lub jej ukończenia; 14) nastąpi obniżenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania; 15) wystąpi udokumentowana zwłoka wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez Zamawiającego; 16) wystąpi zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy; 17) zajdzie konieczność pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 18) wystąpi zwłoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych aktów oraz realizacji przez nie lub osoby trzecie przez nie wskazane określonych czynności lub robót niezbędnych dla realizacji niniejszej umowy na przykład dostarczenie lub podłączenie mediów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 2. Strony dopuszczają również możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a) zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie których dokonano wyboru Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy – Prawo zamówień publicznych, b) zmian postanowień umowy związanych ze: 1) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych), 2) zmianą numerów rachunków bankowych Wykonawcy wskazanych w niniejszej umowie, 3) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy, 4) zmianą w KRS lub we wpisie do CEIDG bądź w innym stosownym rejestrze w trakcie realizacji zamówienia, dotyczących Wykonawcy, c) zmian warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia związanych z: ca) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że ewentualne jednostronne ograniczenie zakresu zamówienia nie przekroczy 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy (ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy i stosowne obniżenie wynagrodzenia umownego może nastąpić na podstawie jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego, w przypadku gdy Wykonawca nie podpisze stosownego aneksu do umowy), cb) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących zwiększenie realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym podwyższeniu wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych elementów przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że ewentualne zwiększenie zakresu zamówienia nie przekroczy 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, cc) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, d) modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego; e) zmian terminu wykonania zamówienia lub jego poszczególnych zakresów wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub na jego uzasadniony wniosek; f) zmian terminu wykonania zamówienia, zmian postanowień umowy wskutek zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, g) zaistnienia innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy lub niezbędnej dla jego wykonania. Przedłużenie terminu, w przypadkach które nie następują na wniosek Zamawiającego, warunkowane jest złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. 4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy, określonych w ust. 1 i 2. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy i waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy. 6. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy, z tym zastrzeżeniem, że: a) w przypadku wprowadzenia na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy przestoju z przyczyn zależnych od Zamawiającego, którego łączny czas trwania w okresie obowiązywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty zabezpieczenia robót w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie poniesie w całości Zamawiający, b) w przypadku wprowadzenia na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy przestoju z przyczyn zależnych od Wykonawcy koszty zabezpieczenia robót oraz koszty przestoju w tym okresie poniesie w całości Wykonawca, c) w przypadku wprowadzenia na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy przestoju z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron, którego łączny czas trwania w okresie obowiązywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty zabezpieczenia robót w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie każda ze stron poniesie po połowie, d) Wykonawca jest uprawniony do zawarcia w umowach z podwykonawcami zapisów odzwierciedlających zapis § 14 ust. 5 umowy. 7. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczególności następującymi okolicznościami: a) możliwością osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, b) możliwością osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, c) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, d) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, e) koniecznością zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w SIWZ i jej załącznikach, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, f) odmiennymi od przyjętych w SIWZ i jej załącznikach warunków geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, g) odmiennymi od przyjętych w SIWZ i jej załącznikach warunkach terenowych, w szczególności istnieniu niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, zmianą decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, h) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, i) koniecznością wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Wykonawcy wydano polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiana lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. 9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji postępowania). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem szczegółowym lub uproszczonym załączonym do umowy, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach i stawkach określonych w kosztorysie szczegółowym lub uproszczonym załączonym do umowy, a w przypadku ich braku według aktualnych cenników Sekocenbud dla województwa małopolskiego. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie lub na e-mail na wskazanym w umowie adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, a Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania tego zawiadomienia sporządzić i przekazać Zamawiającemu kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysu różnicowego Strony dokonają stosownej zmiany umowy poprzez zawarcie aneksu. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu zakończenia wykonania umowy lub jej poszczególnych zakresów. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym przed formalnoprawnym zamówieniem robót zamiennych. 10. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmiany załącznika nr 1 do umowy, tj. harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, który może być zmieniany na bieżąco i roboczo w formie pisemnej lub elektronicznej przez osoby wskazane w treści umowy jako upoważnione do kontaktów lub nadzoru z ramienia Stron umowy, pod warunkiem, iż zmiany nie prowadzą do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu zakończenia realizacji umowy, bądź terminów punktów kontrolnych określonych w harmonogramie w liczbie nie większej niż cztery lub zasad płatności o ile zostały w nim określone. 11. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego. 14. Ewentualna nieważność lub błąd jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne lub błędne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy. 15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
16. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł on, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ oraz umieścił wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, a do oferty załączył uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanową tajemnice przedsiębiorstwa. W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-30, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły