„Budowa Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

Ogłoszenie dodano: 23.09.2020

Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska, Plac Wolności, 55-300 Środa Śląska (Dolnośląskie)

Miejsce: Środa Śląska

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 01.10.2020, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 23.09.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina i Miasto Środa Śląska: „Budowa Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
W ramach projektu nr RPDS.01.03.01-02-0002/19-00 pn. „Utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości – I Etap” Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości. Schemat 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. Poddziałanie 1.3.1 B - konkurs horyzontalny (OSI). 85 % - poziom dotacji
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Środa Śląska, krajowy numer identyfikacyjny 69291493227000, ul. Plac Wolności  5 , 55-300  Środa Śląska, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 960 724, e-mail izp_zap@srodaslaska.pl, faks 713 173 405.
Adres strony internetowej (URL): http//bip.srodaslaska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http//bip.srodaslaska.pl zakładka zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.srodaslaska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Gmina Środa Śląska, Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości”
Numer referencyjny: WZP 271.4-3/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1 „Budowa Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości” Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości. Schemat 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. Poddziałanie 1.3.1 B - konkurs horyzontalny (OSI). 1.2 OPIS PRAC 1) Cel i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego zlecenia jest wybudowanie budynku biurowego dwukondygnacyjnego w technologii tradycyjnej dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu nr RPDS.01.03.01-02-0002/19-00 pt.: „Utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości- I Etap” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zlokalizowanego w przy ul. Spółdzielczej w Środzie Śląskiej (55-300), działka nr 38/4, obręb 0004, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz niezbędnym wyposażeniem w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową i kosztorysową, stanowiącą załącznik do SIWZ. Zakres opracowania obejmuje: a) Budynek biurowy z wydzieloną częścią szkoleniowo-konferencyjną (budynek A) Powierzchnia netto budynku wynosi 998,88 m2, powierzchnia użytkowa: 759,87m2 Budynek biurowy z częścią konferencyjno-szkoleniową. Wydzielone dwie strefy: biurowa pod wynajem powierzchni z zapleczem socjalnym i sanitarnym oraz konferencyjno-szkoleniowa z zapleczem gastronomicznym. Część biurowa dwukondygnacyjna w skrzydle północnym usytuowanym równolegle do ul. Spółdzielczej z bezpośrednim dostępem z zewnątrz. Układ funkcjonalny trójtraktowy z wewnętrznym korytarzem. Pomieszczenia biurowe wydzielone, częściowo z możliwością łączenia w grupę. Na parterze, przy wejściu głównym obszerny hol z recepcją, szatnią i centralnym pomieszczeniem ochrony z możliwością nadzorowania całego terenu oraz z salką spotkań. Przy klatce przy holu głównym winda osobowa. Na przedłużeniu holu przejście do części konferencyjnej – skrzydło jednokondygnacyjne z jedną salą szkoleniowo-konferencyjną z obszernym foyer. Pomieszczenia uzupełniające – zaplecze gastronomiczne i techniczne z osobnym dostępem z zewnątrz od strony wschodniej. Do części konferencyjnej niezależne wejście od strony południowej. Na piętrze pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie typu open space z przeznaczeniem pod wynajem (hot-desk) oraz wydzielone laboratorium IT z niezależną serwerownią. Pomieszczenia techniczne uzupełniające i socjalno-sanitarne. Budynek o konstrukcji szkieletowej żelbetowej z wypełnieniem ścianami zewnętrznymi osłonowymi murowanymi z bloczków ceramicznych poryzowanych. Stropy płytowe żelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie krzyżowo zbrojone. Stropodach płaski. Budynek będzie spełniał standardy obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Główną konstrukcją nośną budynku są podłużne ramy żelbetowe oraz dodatkowo ramy poprzeczne. Sztywność poszczególnych elementów jak i całego budynku zapewniono za pomocą żelbetowej klatki schodowej i monolitycznych stropów żelbetowych. 2) Zagospodarowanie terenu: Powierzchnia terenu: 4990,56 m2 Powierzchnia zabudowy (łącznie): 593,40 m2 - budynek biurowy A: 593,40 m2 Powierzchnia utwardzona (łącznie): 7738 m2 (37,7% powierzchni działki) - drogi wewnętrzne, place manewrowe: 247,00 m2 - parkingi brukowane: 190,00 m2 - chodniki: 370,00 m2 Zagospodarowanie terenu obejmuje: - wytyczenie geodezyjne obiektu i wszystkich budowli objętych zakresem budowy- uporządkowanie terenu z istniejącego gruzu, nieczystości i złomu i ich utylizacja; - wykonanie nawierzchni utwardzonych: dróg wewnętrznych dojazdowych, (13 miejsc postojowych - 4,50 x 15,00 m, ciągów pieszych; - wykonanie wydzielonych miejsc (altan) selektywnego gromadzenia odpadów; - wykonanie zewnętrznego uzbrojenia terenu w tym przyłączy i instalacji sieci zewnętrznych: gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej i oświetlenia; - przełożenie lub likwidacja istniejących sieci i instalacji kolidujących z projektowanymi budynkami; - wykonanie elementów malej architektury - w tym: ławki, kosze na śmieci, stojaków rowerowych itp.; - wykonanie oznakowania zewnętrznego stref funkcjonalnych zespołu budynków; - wykonanie ogrodzenia terenu; - ukształtowanie terenu – nawiezienie ziemi roślinnej na teren po przeprowadzeniu prac budowlanych; - zagospodarowanie terenów zielonych, w tym wycinka drzew kolidujących z projektem zagospodarowania i wykonanie nowych nasadzeń oraz trawników; -wykonanie innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zespołu budynków; opaski zabezpieczające przed zachlapaniem wokół budynków itp. Wszelkie prace budowlane i porządkowe związane z zagospodarowaniem terenu należy przeprowadzić w oparciu o dostarczoną dokumentacją projektową i kosztorysową. Zastosowane w budynku biurowym instalacje elektryczne i niskoprądowe: - Instalacje oświetlenia - Instalacje gniazd wtyczkowych-ogólnych - Instalacje gniazd wtyczkowych-PEL - Instalacje sanitarne - Instalacja LAN - Instalacja WiFi - Instalacja Kontroli Dostępu - Instalacja SSWiN - Instalacja telefoniczna - Instalacja CCTV - Instalacja AV - Instalacja przyzywowa - Sterowanie bramy - Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa - Ochrona przeciwpożarowa - Instalacja fotowoltaniczna - Instalacja odgromowa Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznej. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej załącznik do SIWZ, w skład której wchodzi: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzja pozwolenia na budowę, warunki techniczne i uzgodnienia przyłączenia do sieci zewnętrznej, inne decyzje i uzgodnienia zawarte w dokumentacji projektowej i przetargowej oraz decyzje i wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedmiar robót oraz wzór umowy. W ramach zaproponowanego trybu postępowania, Zamawiający przewiduje negocjacje w zakresie: a) opisu przedmiotu zamówienia: - optymalizacja wykonania sieci teleinformatycznych (technologia, materiały) - możliwość wykonania innej nawierzchni parkingu (technologia, materiały) - dobór technologii wykonania elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej b) warunków umowy: - zakres serwisowania urządzeń i instalacji w ramach gwarancji - warunki gwarancji (czas reakcji i czas naprawy) - maksymalny poziom płatności częściowych - termin płatności faktur cząstkowych i faktury końcowej 2)Sposób prowadzenia prac: Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu do zatwierdzenia plan i harmonogram robót, w którym opisze i umieści w części rysunkowej: - harmonogram rzeczowo-finansowy - uproszczony kosztorys ofertowy Wykonawca na własny koszt i własnymi staraniami musi zapewnić sobie dostęp do mediów potrzebnych do budowy jak np. woda, energia elektryczna i inne oraz wywozić odpady i poddawać je utylizacji. Ewentualne szkody będą naprawione przez Wykonawcę poprzez przywrócenie do stanu pierwotnego. Wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia terenu zgodnie ze stanem wyjściowym w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie prowadzonych prac lub w wyniku transportu sprzętu i materiałów. Zamawiający wymaga aby w czasie trwania robót na terenie budowy stale przebywał Kierownik Budowy lub osoba działająca w jego zastępstwie, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności i zakresie tożsamym jak Kierownik Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektowo -kosztorysową, umową, specyfikacjami technicznymi, wyjaśnieniami do SIWZ i instrukcjami Zamawiającego, w tym poleceniami Inspektora Nadzoru. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowo – kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 1. dokumentacja projektowa, 2. przedmiary robót 3. SIWZ wraz z wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami, 4. oferta Wykonawcy, 5. umowa 6. harmonogram rzeczowo-finansowy. Podane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót nazwy własne materiałów należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie podczas wykonywania robót innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane  w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych technologicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymagać będzie na etapie realizacji robót złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne musi udowodnić, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji, co do jego przeznaczenia. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: zdjęcie produktu, atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadczyć, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Wykonawca będzie brał udział, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w komisjach przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego oraz stosował się do zaleceń i nakazów wynikających z ustaleń komisji. Prace wynikające z ustaleń komisji nie mogą wpływać na zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny i architektoniczny nad wykonywanymi pracami. Przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z zaleceniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 3) Zamawiający dopuszcza wykonanie przez podwykonawców części zamówienia na roboty budowlane. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Warunki płatności Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczenie między Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru prac, zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca może wystawić jedną fakturę co miesiąc, do łącznej wysokości 90 % wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą. Pozostałe 10% wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą zostanie zapłacone po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru i uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest podać czynniki cenotwórcze, w oparciu o które została oszacowana wartość złożonej oferty, tj.: - koszty roboczogodziny (R) – podane w zł - Koszty pośrednie (Kp) – podane w % - Zysk (Z) – podane w % - Koszty zakupu materiału (Kz) – podane w % Wskazane poziomy narzutów kosztorysu zostaną wykorzystane do kalkulacji cen na roboty dodatkowe i zamienne i nie ulegną zmianie w całym okresie trwania umowy. Rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych odbywać się będzie na podstawie kosztorysów wykonanych według cen SEKOCENBUDU obowiązujących na dzień uzgodnień. 5) Obowiązki dotyczące zatrudnienia: 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia pn.: „Budowa Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości” - roboty ogólnobudowlane – pracownik budowlany - roboty ziemne – operator koparki - roboty w zakresie instalacji sanitarnych – pracownik – instalator - roboty w zakresie instalacji elektrycznych – pracownik – instalator • W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. • Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. C) W przypadku niespełnienie przez Wykonawcę wymagań wskazanych powyżej, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2.500,00 PLN za każde zdarzenie. 6) Informacje dodatkowe Ze względu na charakter i specyfikę zamówienia, zaleca się przed złożeniem oferty dokonanie oględzin terenu, na którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot złożonej oferty. Na dzień oględzin terenu wyznacza się dzień 30.09.2020 godzina 09.00-15.00. Najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem oględzin terenu, Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem liczby uczestników. Zamawiający nie będzie uwzględniał roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego kalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje oprócz robót wskazanych w przedmiarze robót także prace, świadczenia oraz obowiązki wymienione w umowie, a nieujęte w przedmiarze robót, tj. w szczególności: - organizację i zagospodarowanie terenu realizacji robót i jego zaplecza (w tym wywieszenie tablicy informacyjnej n/t robót w widocznym miejscu), - koszt zajęcia i zabezpieczenia chodnika wraz ze sporządzeniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu (w celu zajęcia chodnika), jeśli jest to wymagane, - zabezpieczenie terenu realizacji robót zgodnie z przepisami BHP, - pokrycie wszelkich kosztów i opłat związanych z realizacją robót (m.in. za energię i wodę, wszelkie próby, badania, pomiary), - po zakończeniu robót doprowadzenie miejsca ich realizacji do stanu zgodnego z dokumentacją projektową, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu (w tym wywiezienie gruzu, śmieci i odpadów z terenu budowy), - wykonanie wszelkich innych prac, których konieczność wykonania wynika z dokumentacji projektowej, zaleceń konserwatorskich i obowiązujących przepisów oraz pokrycie wszelkich ewentualnych kosztów i opłat koniecznych do wykonania min. przedmiotu zamówienia, Wykonanie: - czynności wynikające z Decyzji Starosty Średzkiego nr 460/2017 z dnia 4.07.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (załącznik nr 1 do SIWZ), - czynności wynikające z Decyzji Starosty Średzkiego nr 955/2018 z dnia 24.10.2018 w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego (załącznik nr 2 do SIWZ), - czynności wynikające z Decyzji Starosty Średzkiego nr 916/2019 z dnia 31.10.2019 w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego (załącznik nr 3 do SIWZ), - czynności wynikające z Decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych ( koszty nadzoru archeologicznego pokrywa Zamawiający). - wykonawca jest zobowiązany opracować i dostarczyć Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego robót dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej) obrazującej przebieg prac i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną analizę przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, w celu przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków do celów archiwalnych wraz z pisemnym oświadczeniem jej autorów o przekazaniu na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu prawa do nieodpłatnego przetwarzania i rozpowszechniania całości lub części dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji przez pełny okres ochrony autorskich praw majątkowych. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej załącznik do SIWZ, w skład której wchodzi: projekt budowlano- wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzja pozwolenia na budowę, warunki techniczne i uzgodnienia przyłączenia do sieci zewnętrznej, inne decyzje i uzgodnienia zawarte w dokumentacji projektowej i przetargowej oraz decyzje i wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedmiar robót oraz wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45100000-8
45110000-1
45200000-9
45220000-5
45223000-6
45300000-0
45340000-2
45430000-0
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustaw w zakresie: - prace przygotowawcze, - roboty ziemne, - roboty fundamentowe - roboty betonowe i zbrojarskie, - roboty murowe, - roboty dachowe, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, - montaż stolarki - prace posadzkarskie, - roboty tynkarskie, - prace wykończeniowe - prace instalacyjne sanitarne - prace instalacyjne elektryczne - prace instalacyjne teletechniczne - prace związane z budową dróg i zagospodarowaniem terenu. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. O wartości do 50 % kwoty zamówienia podstawowego brutto.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2022-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą , że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował należycie roboty budowlane polegające na budowie co najmniej dwóch obiektów biurowych o powierzchni min. 500 m2 i wartości inwestycji nie mniejszej niż 2.000.000 zł (każda budowa) lub jednego obiektu biurowego i jednego budynku użyteczności publicznej o powierzchni min. 500 m2 i wartości inwestycji nie mniejszej niż 2.000.000 zł (każda budowa). Dokument musi potwierdzać wymagany zakres prac, ich wartość, datę wykonania i miejsce realizacji, oraz potwierdzać prawidłowe wykonanie robót i terminowość (referencje lub oświadczenie Zamawiającego na rzecz którego były wykonywane roboty budowlane). Uwaga: pod pojęciem "zamówienia" zamawiający rozumie umowę. W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. i. dysponuje lub będzie dysponował: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: Wykonawca dysponuje co najmniej trzema osobami posiadającą uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; a w szczególności: • uprawnienia do samodzielnego kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w pełnym zakresie – osoba/osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi , , uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Wykonawca dostarczy wykaz osób. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: Lp. Funkcja Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Liczba osób 1. Kierownik budowy Kwalifikacje: Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*; Doświadczenie: Pełnił funkcje kierownika budowy na budowie minimum jednego budynku biurowego o powierzchni użytkowej min. 500 m2 i o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. 2. Kierownik robót sanitarnych Kwalifikacje: Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*; Doświadczenie: Pełnił funkcje kierownika robót sanitarnych na budowie minimum jednego budynku biurowego o powierzchni użytkowej min. 500 m2 i o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. 3. Kierownik robót elektrycznych Kwalifikacje: Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*; Doświadczenie: Pełnił funkcje kierownika robót elektrycznych na budowie minimum jednego budynku biurowego o powierzchni użytkowej min. 500 m2 i o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. * zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst ujednolicony U. z 2018 r. poz. 1202, 1276), albo odpowiadające równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W/w uprawnienia mogą znajdować się w posiadaniu jednej lub więcej osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3. w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku przynależności z innym wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu; 2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 3. wykaz osób, kierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na te-mat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Wykonawcy będą poddani selekcji w oparciu o liczbę robót budowlanych ponad minimalne wymagania wskazane w warunkach udziału w postępowaniu tj. będą premiowani wyższą pozycją w hierarchii wykonawców za każdą robotę budowlaną (ale nie więcej niż 5 robót budowlanych) dotyczącą budynku biurowego powyżej wymaganego minimalnego kryterium warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2.9, tj. „Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował należycie roboty budowlane polegające na budowie co najmniej dwóch obiektów biurowych lub jednego obiektu biurowego i jednego budynku użyteczności publicznej o powierzchni min. 500 m2 i wartości inwestycji nie mniejszej niż 2.000.000 zł (każda budowa)”. Zamawiający będzie premiował Wykonawców, którzy wykażą więcej robót budowlanych powyżej wymaganego minimum według następującej skali: • Za każdy budynek biurowy Zamawiający przyzna 2 pkty • Za każdy budynek użyteczności publicznej Zamawiający przyzna 1 pkt Wykoanwca wraz z wnioskiem o dopuszeniu do udziału w postepowaniu przedkłada: 1. wykaz robót budowlanych 2) dowody określające, czy roboty budowlane czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 3) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 1-2 składa dowody, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujących dokumentów w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oceny kryteriów selekcji: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziaału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 2) oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby;l 3) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu kryteriów selekcji 4) wykaz robót budowlanych 5) dowody określające, czy roboty budowlane czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 6) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 1-2 składa dowody, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7) w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku przynależności z innym wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 8) dokumenty wykazujące umocowanie osoby podpisującej wniosek. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie załączniki do niego muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie może być jeden z tych wykonawców, albo konkretny przedstawiciel jednego z wykonawców. Udzielone pełnomocnictwo musi w szczególności wskazywać: a) postępowanie o zamówienie, którego ono dotyczy, b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu lub siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Uwaga: Treść Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich uprawnionych do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udział w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2 powyżej. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 5. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 6.Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9.Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jeden wniosek pod rygorem odrzucenia wniosku. 10. Ofertę, ofertę wstępną i wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta, oferta wstępna i wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie, nieścieralnym atramentem. Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną dla czynności złożenia oferty, zmiany oferty i powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, oferty wstępnej i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 11. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oferty wstępnej i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczeń i innych dokumentów w innym języku niż język polski, bez tłumaczenia na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawca, z uwzględnieniem zapisów ogłoszenia o zamówieniu. 12. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści oświadczeń i dokumentów. 13. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa powyżej składa każdy z takich Wykonawców. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokumenty, o których mowa powyżej składa także każdy z takich podmiotów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Negocjacje z ogłoszeniem
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 179.440,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy Pzp, tj. w : a) pieniądzu- przelewem na rachunek Zamawiającego w: Gmina Środa Śląska; Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska Bank PKO BP nr konta 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy f) z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.) 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwila uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) 5. Oryginał wniesienia wadium w formach określonych w pkt 2 ppkt b - f należy złożyć w Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, adres lokalizacji: Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska - KASA, w dni powszednie w godz. 8:00-14:00 (przerwa od godz.10:00 do godz.10:20), bądź załączyć do składanej oferty, (w przypadku złożenia w lokalizacji Zamawiającego oryginału dokumentu do oferty należy załączyć kopię dowodu wniesienia wadium). 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo zamówień publicznych. Uwaga: W związku z tym, że Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia już na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzania negocjacji (art. 55a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2019 poz.1843 ze zm.), wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert wstępnych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 8
Maksymalna liczba wykonawców  10
Kryteria selekcji wykonawców:
1. Zamawiający do złożenia ofert wstępnych zaprosi 8-10 Wykonawców. 2. W przypadku gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 8 Zamawiający skieruje zaproszenie do składania ofert wstępnych do wszystkich Wykonawców. 3. W przypadku gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10 Zamawiający skieruje zaproszenie do składania ofert wstępnych Wykonawców, którzy wykażą największą liczbę wykonanych zamówień – ponad minimum wymagane dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Rozdziale 5 punkt 3 . Oznacza to że Zamawiający punktował będzie każde następne zamówienie które: - za każdą robotę budowlaną (ale nie więcej niż 5 robót budowlanych) dotyczącą budynku biurowego powyżej wymaganego minimalnego kryterium warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5, pkt 2 lit. c, tj. „Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował należycie roboty budowlane polegające na budowie co najmniej dwóch obiektów biurowych lub jednego obiektu biurowego i jednego budynku użyteczności publicznej o powierzchni min. 500 m2 i wartości inwestycji nie mniejszej niż 2.000.000 zł (każda budowa)”. Zamawiający będzie premiował Wykonawców, którzy wykażą więcej robót budowlanych powyżej wymaganego minimum według następującej skali: • Za każdy budynek biurowy Zamawiający przyzna 2 pkty • Za każdy budynek użyteczności publicznej Zamawiający przyzna 1 pkt 4. Jeżeli Wykonawcy otrzymają tą sama liczbę punktów o kolejności decydować będzie łączna wartość wykonanych zamówień, które spełniają wyżej wymienione warunki. 5. Wykonawca może polegać na zasobach podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – nie jest dopuszczalne korzystanie z zasobów podmiotów trzecich w celu zwiększenia ilości punktów w ramach kwalifikacji Wykonawców.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
wydłużenie okresu gwarancji od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń20,00
doświadczenie kluczowej kadry20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Tak
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia już na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzania negocjacji (art. 55a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2019 poz.1843 ze zm.). 2. Zamawiający nie przewiduje podziału negocjacji na etapy. Termin i miejsce negocjacji zostaną określone w zaproszeniu do negocjacji 3. Zakres negocjacji dotyczyć będzie: - zakresu niektórych prac, w szczególności prac instalacyjnych i teletechnicznych. Wynika to z faktu, że projekt budowlany oraz wykonawczy, opierał się na dostępnych w roku 2016 technologiach. W związku z tym, Zamawiający na etapie negocjacji będzie chciał uzgodnić z Wykonawcami możliwe, bardziej nowoczesne, innowacyjne lub oszczędne metody wykonania tych instalacji. 4. Przedmiot zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie negocjacji z wykonawcami i w sposób ostateczny określony w opisie przedmiotu zamówienia, który otrzymają wykonawcy po negocjacjach jako załącznik do składania ofert ostatecznych. Zamawiający oczekuje, że w trakcie negocjacji wykonawcy na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia zaproponują najkorzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania odpowiadające jego potrzebom i oczekiwaniom.

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian treści umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: a) zmian spowodowanych zmianą obowiązującej stawki VAT. b) termin realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy niemożność dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po zawarciu Umowy, z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy: -konieczność spełnienia innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania i wydatkowania środków zewnętrznych; -konieczność przeprowadzenia innych postępowań administracyjnych i sądowych; -zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na świadczenia Stron; -skoordynowania zakresu i powiązania inwestycji z projektami realizowanymi przez Gminę; - innych możliwych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania a które maja wpływ na wydłużenie terminu realizacji; - uzasadnionej czynnikami finansowymi uzasadnionej zmiany harmonogramu realizacji zadania; -zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji i spowodowana tym konieczność zmian w dokumentacji i uzyskania nowych lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnień, projektów podziałów i decyzji administracyjnych; -wstrzymanie prac budowlanych w związku z orzeczeniem organu administracji lub sądu; -konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej niż 3 tygodnie; -wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 14 dni, powódź (czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), opady śniegu trwające powyżej 14 dni, niskie temperatury poniżej +5 *C, które uniemożliwiają prowadzenie robót (dotyczy to tylko robót tzw. mokrych, których proces technologiczny wymaga temp. powyżej +5 *C); -wystąpienia okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak m.in. decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w pasie drogowym, pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie koniecznych zmian); -wstrzymania robót na okres dłuższy niż 2 tygodnie spowodowanego wykryciem np.: przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych; -wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie. - wystąpienia zakażenia COVID-19 wśród osób zaangażowanych w budowę oraz realizację inwestycji potwierdzonego przez odpowiednie instytucje c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu na: -ograniczenie zakresu przy ewentualnym jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności któregoś z elementów dokumentacji projektowej). -wystąpienia robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. -zmianę przebiegu inwestycji lub zmniejszenie zakresu opracowania, z ewentualnym odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, wynikającą z: • protestów mieszkańców; • objęcia obiektów lub terenów ochroną (np. ochroną zabytków, jedną z form ochrony przyrody); • niemożności zachowania odległości gwarantującej brak szkodliwego wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi; • wybór innego trybu realizacji inwestycji, powodującego zbędność jednych i konieczność wykonania innych opracowań (np. realizacja na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zamiast na podstawie pozwolenia na budowę). d) Wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, zewnętrznego, niosącego skutki dla wykonania przedmiotu zamówienia, ograniczeń nałożonych przez Rząd RP lub innych instytucji lub organów państwowych wynikających z rozprzestrzeniania się pandemii chorób zakaźnych lub innych rynkowych udokumentowanych ograniczeń e) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, ze względu na: • ograniczenie zakresu przy ewentualnym jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności któregoś z elementów dokumentacji projektowej). • konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych lub robót zamiennych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – w postaci zmiany wynagrodzenia, ale o nie więcej niż łącznie 50% wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu ofertowego, obejmującego zakres wymienionych robót dodatkowych lub zamiennych. Na taką okoliczność sporządzony zostanie przez Strony stosowny protokół konieczności. • zmianę przebiegu inwestycji lub zmniejszenie zakresu opracowania, z ewentualnym odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, wynikającą z: • protestów mieszkańców; • objęcia obiektów lub terenów ochroną (np. ochroną zabytków, jedną z form ochrony przyrody); • niemożności zachowania odległości gwarantującej brak szkodliwego wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi; • wybór innego trybu realizacji inwestycji, powodującego zbędność jednych i konieczność wykonania innych opracowań (np. realizacja na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zamiast na podstawie pozwolenia na budowę). • wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, zewnętrznego, niosącego skutki dla wykonania przedmiotu zamówienia. • wstrzymania prac budowlanych w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-01, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto . 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. 7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2. 8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Środa Śląska Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska  Bank PKO BP O/Środa Śląska Nr 71 1020 5242 0000 2902 0029 2946 z dopiskiem: „Budowa Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości” 10. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego. 11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. DODATKOWE INFORMACJE: 1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien zawierać w szczególności: nazwę wykonawcy, adres wykonawcy z numerem kodu pocztowego, telefon osoby kontaktowej, adres poczty elektronicznej do komunikacji z wykonawcą. W przypadku złożenia wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podane powyżej informacje winny być wskazane dla każdego z tych wykonawców. ZAMAWIAJĄCY ZALECA UŻYCIE FORMULARZA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU UDOSTĘPNIONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAKO ZAŁĄCZNIK 1 DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ http://bip.srodaslaska.pl Do wniosku należy załączyć dokumenty wskazane w dziale III.3. 2) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sporządzony w języku polskim w sposób czytelny i trwały, podpisany przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 3) Część wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wskazać w formularzu wniosku. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Do wniosku należy załączyć uzasadnienie zawierające wykazanie, iż informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (w tym - iż są spełnione wszystkie przesłanki opisane w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Brak wykazania tych okoliczności będzie skutkować nieskutecznością zastrzeżenia. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do innych oświadczeń i dokumentów składanych w toku postępowania. 4) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz oznaczenie sprawy: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu „Budowa średzkie Inkubatora Przedsiębiorczości" (WZP 271.4-3/20). 5) W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących wniosek, oświadczenia lub dokumenty nie wynika z dokumentów wskazanych w dziale III.3., Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy ci są zobowiązani do złożenia we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pełnomocnictwa ustanawiającego takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być złożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 7) Jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i kryteriach kwalifikacji, o którym mowa w dziale III.5 jest składane przez każdego z tych wykonawców; b) dokumenty wymienione w dziale III.3 są składane przez każdego z tych wykonawców, c) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, jest składane przez każdego z tych wykonawców; 8) Wartości podane w innych walutach niż złoty będą przeliczane według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub według pierwszego średniego kursu ogłoszonego po dniu opublikowania ogłoszenia (jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia brak będzie ogłoszenia średniego kursu). 9) W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Zamawiający niezwłocznie opublikuje takie wyjaśnienia na stronie internetowe. 10) Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje mogą być składane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – z zastrzeżeniem, że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły