Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach.

Ogłoszenie dodano: 11.08.2020

Zamawiający: Gmina Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy, 05-816 Michałowice (Mazowieckie)

Miejsce: Michałowice

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 10.09.2020, godzina: 15:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 520149992-N-2020 z dnia 11-08-2020 r.
Michałowice:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa

I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja Powstańców Warszawy  1, 05-816  Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail przetargi@michalowice.pl, faks 22 350 91 01.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz prace konkursowe należy składać w Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
pod adres: ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach.
Numer referencyjny: ZP.271.34.2020

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji). Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu oraz w Materiałach do konkursu (Złącznik nr 8a i 8b do Regulaminu). Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej lub najlepszych koncepcji do opracowanie pełnej Dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki lub Uczestnicy konkursu których prace zostaną uznane za najlepsze zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Przedmiotem negocjacji będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej budynku energoefektywnego przedszkola w Michałowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w tym infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji energoefektywnego przedszkola w Michałowicach wraz z zagospodarowaniem terenu na Dz. ew. nr 276 (fragment), 278/4 i 1478 w obrębie geodezyjnym Michałowice Osiedle w gminie Michałowice objętych zakresem realizacyjnym konkursu. Uczestnik powinien przedstawić: - szczegółową koncepcję architektoniczną energoefektywnego przedszkola, wraz z towarzyszącymi mu elementami zagospodarowania terenu oraz obsługą komunikacyjną, - koncepcję rozwiązań, w tym rozwiązań branżowych, przewidzianych do zastosowania w celu ograniczenia energochłonności, podniesienia efektywności energetycznej budynku, oraz zapewniających neutralność obiektu dla środowiska. - koncepcję układu parkowania i komunikacji, elementów małej architektury, zieleni oraz innych elementów zagospodarowania wynikających z wytycznych Regulaminu oraz zaproponowanych przez Uczestników autorskich rozwiązań projektowych

II.3) Główny kod CPV 71200000-0
Dodatkowe kody CPV
71300000-1,
71400000-2,
71220000-6,
71320000-7,
71420000-8,
71322000-1,
71420000-8
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: O dopuszczenie do udziału w Konkursie może ubiegać się Uczestnik, który: a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej. b) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż: 1. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony. 2. Będzie dysponować na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 2.1. lit. l) Regulaminu konkursu. W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej w lit. b) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie. Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu. - 1
b) Atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i przestrzennych budynku i zagospodarowania. - 1
c) Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania - 1
d) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych budynku i zagospodarowania. - 1
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 10/09/2020, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Prace Konkursowe należy składać do dnia 02.12.2020r. do godz. 15:00. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 17.12.2020r. kryteria oceny PRAC KONKURSOWYCH określone w pkt IV.1) są równoważne w swojej kategorii.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
1. Nagrody pieniężne I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto 2. Nagrody w postaci: a. Zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego wg. pracy konkursowej dla Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów w ostatecznym głosowaniu. lub b. Zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim wg. pracy konkursowej dwóch Uczestników konkursu, których prace konkursowe otrzymały największą liczbę punktów w ostatecznym głosowaniu.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Tak
Informacje dodatkowe:
Sąd Konkursowy: Przewodniczący: arch. Maria Saloni-Sadowska - Sędzia Konkursowy OW SARP Sędzia referent: arch. Dominik Górecki - Sędzia Konkursowy OW SARP Asystent Sędziego referenta (z prawem głosu): arch. Piotr Jurkiewicz – Sędzia Konkursowy OW SARP, ekspert od efektywności energetycznej budynków Członkowie: Małgorzata Pachecka – Wójt Gminy Michałowice, Sędzia ze strony Zamawiającego arch. Dorota Bagińska – Sędzia ze strony Zamawiającego, Sędzia Konkursowy OW SARP Renata Bontron – Sędzia ze strony Zamawiającego arch. Jarosław Sobol – Sędzia ze strony Zamawiającego Tomasz Łoziński – Sędzia ze strony Zamawiającego Zastępcy sędziów: Oliwia Dec-Wolszczak – architekt, Sędzia Konkursowy OW SARP Marcin Kwietowicz – architekt, Sędzia Konkursowy OW SARP Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełni: arch. kraj. Rafał Mroczkowski - Sędzia Konkursowy OW SARP Wszelkie informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej konkursu: https://konkurs-przedszkole-michalowice.sarp.warszawa.pl gdzie dostępny jest Regulamin konkursu i Załączniki do Regulaminu.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły