Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie

Ogłoszenie dodano: 17.07.2020

Zamawiający: Gmina Szczecinek, Pilska, 78-400 Szczecinek (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Szczecinek

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 03.08.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 17.07.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500066395-N-2017 z dnia 29-11-2017 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 77 w województwie podkarpackim na odcinku Motycze Poduchowne – Zaleszany od km 30+520 do km 34+037”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563637-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 1751157500122, ul. ul. Legionów  20, 35-959   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 534 071, e-mail sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl, faks 017 8623915, 8537395.
Adres strony internetowej (url): www.gddkia.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 77 w województwie podkarpackim na odcinku Motycze Poduchowne – Zaleszany od km 30+520 do km 34+037”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
O.RZ.D-3.2411.21.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego polegających na budowie zatoki autobusowej oraz chodników w ciągu drogi krajowej nr 77 na odcinku od miejscowości Motycze Poduchowne do miejscowości Zaleszany (w km 30+520 - 34+037). Zakres zamówienia w szczególności obejmuje: - sporządzenie projektów wykonawczych lub budowlano – wykonawczych (oddzielnie dla każdej z branż) i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej wykonanie robót budowlanych; - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; - obsługę geodezyjną; - obsługę geologiczno-inżynierską; - opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej organizacji ruchu; - wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów; - przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem zadania do użytkowania; - uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; - opłaty za nadzory obce, badania, testy, itp.; - nadzór autorski projektanta; - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; - projektową dokumentację powykonawczą.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233260-9

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 71320000-7, 45111200-0, 45233130-9, 45232452-5, 45233200-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 642000.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sylwia Sikora MATBUD
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 40
Kod pocztowy: 36-040
Miejscowość: Boguchwała
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 789660.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 789660
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 789660
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły