Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Zgorzelec

Ogłoszenie dodano: 26.06.2020

Zamawiający: Gmina Miejska Zgorzelec, ul. Domańskiego, 59-900 Zgorzelec (Dolnośląskie)

Miejsce: Zgorzelec

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 25.06.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 06.07.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Miejska Zgorzelec: Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Zgorzelec
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Zgorzelec, krajowy numer identyfikacyjny 23082154600000, ul. ul. Domańskiego  7 , 59-900  Zgorzelec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-75 77 56 988, , e-mail urzad@zgorzelec.eu, , faks 075 77 56 988.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, tj. w oryginale, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
Urząd Miasta Zgorzelec, Punkt Obsługi Interesanta, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Zgorzelec
Numer referencyjny: WZP.271.1.13.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec do szkół na terenie Zgorzelca wraz z zapewnieniem przez Wykonawcę opieki podczas przejazdu w obie strony. Dowóz wraz z opieką należy zapewnić w dniach nauki szkolnej określonych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. W trakcie trwania ferii zimowych, letnich, przerw świątecznych lub innych dni ustalonych przez poszczególne szkoły jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – przewozy nie będą się odbywały. Natomiast w razie ustalenia dodatkowych dni nauki szkolnej lub w przypadku zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych dodatkowych trasach Wykonawca zobowiązany będzie do ich realizacji, w ramach zawartej umowy. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Usługą dowozu z miejsca zamieszkania do poszczególnych szkół oraz ze szkół do miejsca zamieszkania, przy uwzględnieniu zapisów projektu umowy stanowiącego Formularz nr 5 do SIWZ, należy objąć 4 uczniów, tj.: a) do Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 16 oraz przy ul. Orzeszkowej 60 – uczniowie zamieszkali: przy ul. Karłowicza (odległość w jedną stronę - 3,1 km), ul. Tuwima (odległość w jedną stronę - 2,8 km) oraz ul. Poniatowskiego (odległość w jedną stronę - 3,4 km); b) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 10A – uczeń zamieszkały przy ul. Św. Jana (odległość w jedną stronę – 2,1 km). Zamawiający zastrzega, że liczba dzieci uprawnionych do dowozu w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia, w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie, tj. może się zmniejszyć lub zwiększyć, na co Zamawiający nie ma wpływu. 2) Szacunkowa maksymalna liczba kilometrów dot. realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, w okresie obowiązywania umowy, wynosi 5.000 km. 3) Zamawiający przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia przekaże Wykonawcy dane niezbędne do określenia harmonogramu przebiegu tras dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz powrotu do domu, w szczególności imienny wykaz uczniów wraz z ich adresami zamieszkania oraz plany lekcji uczniów z informacją o godzinie rozpoczęcia i zakończenia zajęć. W celu udostępnienia danych takich jak: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania dzieci objętych usługą dowozu, Wykonawca zobowiązany będzie podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4) Wykonawca, przed rozpoczęciem każdego semestru (półrocza) w roku szkolnym 2020/2021, zobowiązany będzie do opracowania harmonogramu przebiegu tras dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz powrotu do domu, z uwzględnieniem zapisów ppkt 1 i ppkt 3 niniejszego punktu oraz zapisów projektu umowy, stanowiącego Formularz Nr 5 do SIWZ i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu, w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia przekazania danych, zgodnie z zapisami ppkt 3 niniejszego punktu. Trasę dowozu należy opracować na każdy dzień tygodnia, z zastrzeżeniem, iż przebieg trasy w zależności od potrzeb Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy, może być modyfikowany. Organizacja kursów uzależniona będzie od rozkładu zajęć lekcyjnych dzieci, z tym, że trasa przejazdu powinna być możliwie najkrótsza. 5) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę odpowiednim pojazdem samochodowym dopuszczonym do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, tj.: samochodem osobowym lub autobusem - w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, spełniającym następujące minimalne parametry techniczne: - wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2015r., - wyposażonym w siedzenia z pasami trzypunktowymi, sprawnym technicznie (posiadającym aktualne badania techniczne lub świadectwo homologacji), posiadającym system ABS/ASR, - właściwie do charakteru przewozów oznakowanym (zgodnie z art. 57 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz zgodnie z § 45 i § 47 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych), - wyposażonym w rampę (pochylnię) lub szyny najazdowe lub podjazdy/podnośniki lub platformy, a także w system zabezpieczający wózek inwalidzki przed przemieszczaniem się po pojeździe w czasie jazdy, - wyposażonym w gaśnice przeciwpożarowe z aktualnym badaniem oraz młoteczki do ewentualnego rozbicia szyb umieszczone w widocznych miejscach, - wyposażonym w sprawną klimatyzację, ogrzewanie, indywidualne nawiewy powietrza i oświetlenie, - posiadającym zdolność przewozową (liczbę miejsc siedzących) odpowiednią dla liczby przewożonych dzieci, przy szczególnym uwzględnieniu planów lekcji (przebiegu tras dowozu). Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym: - pod pojęciem „samochód osobowy” należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu; - pod pojęciem „autobus” należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. 6) Rok produkcji pojazdu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania pojazdu wyprodukowanego później niż w 2015 roku, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIII SIWZ. 7) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu niniejszego zamówienia został zawarty w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ oraz w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 3. Podwykonawstwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców - zgodnie z treścią Formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę - osób, które podczas realizacji zamówienia będą bezpośrednio wykonywały czynności polegające na: - kierowaniu pojazdem, - sprawowaniu opieki nad uczniami podczas przejazdu. 2) Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące ww. czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 3) W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie (własne lub podwykonawcy), zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. 4) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-09-01   lub zakończenia: 2021-06-25

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada: aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Licencje lub zezwolenia udzielone na uprzednio obowiązujących przepisach będą akceptowane, jeżeli zachowały moc prawną, nie wygasły, bądź nie zostały cofnięte.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty: dwie usługi - w ramach dwóch odrębnych umów - polegające na przewozie drogowym osób o łącznej wartości min. 100.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jak i w przypadku pozostałych Wykonawców ww. warunek musi zostać spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot. W odniesieniu do usług nadal wykonywanych (umowa została zawarta na okres przekraczający termin składania ofert wyznaczony przez Zamawiającego), Wykonawca zobowiązany jest podać wartość faktycznie zrealizowanej usługi od dnia zawarcia umowy do dnia składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi w wykazie usług wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) niniejszego postępowania. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI SIWZ oraz - wykaz usług, o którym mowa w Rozdziale VI SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. b) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, tj.: - min. jedną osobą do pełnienia funkcji kierowcy, posiadającą prawo jazdy kat. B lub D lub D1 (odpowiednie do kierowania pojazdem, którym świadczony będzie przedmiot zamówienia – wskazanym w ofercie) oraz minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy w przewozie osób, a w przypadku osób posiadających prawo jazdy kat. D lub D1 również kwalifikacje uprawniające do przewozu osób zgodnie z Rozdziałem 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; - min. jedną osobą do pełnienia funkcji opiekuna posiadającą przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i/lub kurs opiekuna/asystenta osób niepełnosprawnych oraz minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zamawiający zastrzega, że obowiązków opiekuna nie może pełnić osoba kierująca pojazdem. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI SIWZ oraz - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w Rozdziale VI SIWZ. Dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia wymienione w pkt 1-2; 4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia wymienione w pkt 1-2; 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1-2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi Formularz Nr 4 do SIWZ. 3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Formularz Nr 4A do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy - Formularz Nr 1 do SIWZ (w formie oryginału), 2) pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z zapisami pkt 12 ppkt 2-3 Rozdziału X SIWZ, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 3) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej http://www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/ informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461 z dopiskiem „Wadium do postępowania Nr WZP.271.1.13.2020”; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w pkt. 2. ppkt. 1. W takim przypadku Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ za termin wniesienia wadium przelewem przyjmuje się termin (data oraz godzina) uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. W związku z powyższym wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą, bez względu na sposób jego wniesienia. 5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: 1) Nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu należności w przypadku, gdy: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2) Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 3) Oryginał gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z informacją: Wadium w formie niepieniężnej do postępowania Nr WZP.271.1.13.2020. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa przepis art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena (C)60,00
Rok produkcji pojazdu samochodowego (R)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie strony. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę pojazdu, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, pod warunkiem i na zasadach określonych w § 8 umowy, tj.: a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojazdu samochodowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej świadczenie usługi tym pojazdem, spowodowanej całkowitą kasacją lub kradzieżą pojazdu i jedynie pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że nowy pojazd posiada parametry techniczne oraz rok produkcji nie gorsze niż pojazd wskazany w § 8 ust. 1 umowy. Zamawiający w takim przypadku nie dopuszcza pojazdu samochodowego z rokiem produkcji wcześniejszym niż wynikający z § 8 ust. 1 umowy. b) Propozycję zmiany, o której mowa w § 8 ust. 4 umopwy, wraz z uzasadnieniem przyczyny zmiany pojazdu samochodowego oraz podaniem parametrów technicznych i roku produkcji nowego pojazdu, należy złożyć nie później niż na 3 dni kalendarzowych przed planowanym wprowadzeniem nowego pojazdu. 3. Zamawiający dopuszcza zastąpienie (zmianę) osób, wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy, zgodnie z zapisami § 9 umowy, tj.: a) Zamawiający dopuszcza zastąpienie (zmianę) osób wskazanych w Wykazie osób, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy, innymi osobami, posiadającymi co najmniej takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w Wykazie osób, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie czynności wynikających z przedmiotu niniejszej umowy przez daną osobę, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy, w tym długotrwałej choroby lub śmierci i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę. Zamawiający zastrzega, iż obowiązków opiekuna nie może pełnić osoba kierująca pojazdem. b) Propozycję zmiany, o której mowa w § 9 ust. 4 umowy wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień/kwalifikacji przez nowe osoby, Wykonawca obowiązany jest złożyć Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji umowy danej osoby. Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany wynikłej z okoliczności nagłych. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku osób, o których mowa w § 9 ust. 2 umowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających terminową realizację przedmiotu umowy, w szczególności wynikających z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły