Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych produkcji firm: LG i Mitsubishi HI w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Ogłoszenie dodano: 07.05.2020

Zamawiający: Łódzki Ośrodek Geodezji, Traugutta, 90-113 Łódź (Łódzkie)

Miejsce: Łódź

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.03.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.05.2020, godzina: 14:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 01.06.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Łódzki Ośrodek Geodezji: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych produkcji firm: LG i Mitsubishi HI w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Ośrodek Geodezji, krajowy numer identyfikacyjny 47083053600000, ul. Traugutta  21/23 , 90-113  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48 422726806, , e-mail t.zajac@log.lodz.pl, , faks +48 422726800.
Adres strony internetowej (URL): www.log.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.log.lodz.pl w zakładce zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.log.lodz.pl w zakładce zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=LOG

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych produkcji firm: LG i Mitsubishi HI w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.
Numer referencyjny: Nr sprawy OAZP.2710/24/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych produkcji firm: LG i Mitsubishi HI w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23. 3.2. Serwis obejmuje: 3.2.1. prace przeglądowe i konserwacyjne w skład których wchodzą: a) okresowe [kwartalne i półroczne] prace konserwacyjne, b) prace awaryjne, c) prace dodatkowe, 3.2.2. prace w zakresie: demontażu, montażu, wymiany, naprawy urządzeń i elementów wchodzących w skład systemów i instalacji określonych w pkt. 3.2. (zwane dalej pracami naprawczymi). 3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wymaga złożenia oferty na całość tj.: 3.3.1. Urządzenia klimatyzacji ogólnej produkcji firmy LG i Mitsubishi HI: (...) 3.4. Opis techniczny przedmiotu zamówienia 3.5.1 Warunki realizacji zamówienia 3.5.1.1 Miejsce wykonywania prac to: budynek użyteczności publicznej o charakterze biurowym położony w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23. Godziny wykonywania przeglądów i konserwacji: w dzień od 700 do l700, Godziny usuwania usterek – całodobowo. 3.5.1.2 Konserwacja w pomieszczeniach technicznych może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody /przy współudziale/ Służb odpowiedzialnych za eksploatację ww. pomieszczeń. 3.5.2 Wymagania i uwarunkowania techniczne 3. 5. 2. 1 W okresie trwania umowy Wykonawca zapewni całodobowy serwis w cenie umowy, którego celem jest zapewnienie bezawaryjnej i bezusterkowej pracy instalacji, urządzeń i systemów oraz zapewnienie utrzymania udzielonych gwarancji na przedmiot zamówienia. 3. 5. 2. 2 Wykonawca zobowiązany jest: 3.5.2.2.1 wykonywać przeglądy i konserwacje zgodnie z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami poszczególnych producentów, 3.5.2.2.2 wykonywać prace serwisowe przy zastosowaniu materiałów nowych posiadających aktualne aprobaty techniczne, dopuszczenia, atesty i certyfikaty, 3.5.2.2.3 zapewnić sprzęt potrzebny do wykonywania prac serwisowych w tym m.in. drabiny, rusztowania, podnośniki jak i urządzenia do kontroli i serwisowania systemów itp., 3.5.2.2.4 zapewnić na czas naprawy warsztatowej urządzenia/części zastępcze, 3.5.2.2.5 odnotować w książce pracy instalacji pobyty konserwacyjne, nieprawidłowości stwierdzone po konserwacji oraz wszystkie inne istotne zdarzenia a także, w razie konieczności, dostarczyć do miejsca nową książkę pracy instalacji. 3. 5. 2. 3 Na czynności serwisowo -naprawcze wykonywane w ramach umowy składa się: 3.5.2.3.1 dojazd do miejsca powstania usterki, 3.5.2.3.2 zdiagnozowanie usterki, jej usunięcie związane ewentualnie z wymianą uszkodzonego elementu o ile nie jest ona objęta gwarancją. 3. 5. 2. 4 W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania konserwacji/naprawy wykraczającej poza zakres czynności opisanych w s.i.w.z. - dotyczy wyłącznie materiałów nie objętych gwarancją, przystąpienie do takich czynności musi zostać poprzedzone: 1) przesłaniem przez Wykonawcę do Zamawiającego powiadomienia o konieczności dokonania naprawy, z wyszczególnieniem jej zakresu, niezbędnych części zamiennych oraz kosztów, oszacowanych zgodnie z umową, 2) uzyskaniem pisemnej akceptacji Zamawiającego na dokonanie takiej naprawy. 3. 5. 2. 5 Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń systemów instalacji i urządzeń, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów i konserwacji. 3. 5. 2. 6 Wykonawca przeprowadza konserwację przy użyciu własnych materiałów, włącznie z materiałami eksploatacyjnymi z wyłączeniem elementów urządzeń i instalacji będących zamiennikami elementów zużytych lub uszkodzonych. 3. 5. 2. 7 Wykonawca, ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów zakupu elementów urządzeń i instalacji będących zamiennikami elementów zużytych lub uszkodzonych na podstawie oddzielnie wystawionych faktur po odebraniu wykonanych prac przez przedstawiciela Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem elementów będących na gwarancji. 3. 5. 2. 8 Koszty usuwania uszkodzeń lub awarii i ich skutków nie objętych gwarancją będą rozliczane na podstawie odrębnych zleceń. 3. 5. 2. 9 Wykonawca będzie uczestniczył i współdziałał w UDT przy okresowych badaniach urządzeń wchodzących w skład instalacji i systemów objętych zamówieniem. 3. 5. 2. 10 Wykonawca będzie ponadto świadczył usługę pogotowia konserwacyjnego polegającą na niezwłocznym stawieniu się jego lub jego pracowników na wezwanie Zamawiającego, użytkowników obiektu lub służby ochrony w przypadku wystąpienia uszkodzeń w instalacji i urządzeniach lub ich awarii. W ramach tej usługi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca uszkodzenia lub awarii, aby zapobiec powiększaniu się szkody, a także do ustalenia przyczyny i do usunięcia powstałego uszkodzenia lub awarii oraz do powiadomienia o zaistniałej sytuacji zamawiającego w przeciągu do 18 godzin od powstania zdarzenia. 3.5.2.10 Wykonawca zapewni, aby po wykonanych czynnościach serwisowych wszystkie urządzenia zostały przywrócone do stanu normalnej pracy. 3.5.2.13 Wykonawca przeprowadza konserwację przy użyciu własnych materiałów, z wyłączeniem elementów urządzeń i instalacji będących zamiennikami elementów zużytych lub uszkodzonych na podstawie oddzielnie wystawionych faktur po odebraniu wykonanych prac przez przedstawiciela Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem elementów będących na gwarancji. 3.5.2.14 Wykonawca wykona w ramach umowy, bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu, n/w prace: 3.5.2.14.1. wymiana i uzupełnienie bezpieczników, przycisków funkcyjnych w centralach, manipulatorów, żarówek, zamków itp., 3.5.2.14.2. prace polegające na przeprogramowaniu systemu, poprawie pracy systemu po stwierdzonych niezgodnościach (np. z dokumentacją powykonawczą), koszty transportu związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 3.5.2.15 Dokonać wpisów w Kartach Urządzeń, prowadzonych w formie elektronicznej, danych dotyczących czynności o których mowa w atr.14 ust.3 pkt. 4 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2158, z 2020r. poz. 284) w terminie do 4 dni od dokonania czynności, przez osoby posiadające certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności, których dane te dotyczą, w tym dokonania potwierdzenia lub korekty zawartych w urządzeniach i instalacjach ilości fluorowanych gazów cieplarnianych. 3.5.2.15 Spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. z 2015r. Poz. 2125). 3.5.2.16 Spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu (Dz. U. z 2015r. Poz. 2251). 3.5.2.17 Personel wykonujący czynności kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń, obowiązany jest do posiadania certyfikatów dla personelu, o którym mowa w art.20 ust.1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2158, z 2020r. poz. 284). 3.5.2.18 Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2158, z 2020r. poz. 284). 3.5.2.19 Certyfikaty wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej będą uznane wraz z tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu na język polski. 3.5.3 Warunki odbioru 3. 5. 3. 1 Przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, serwisu lub naprawy przedmiotu zamówienia potwierdzane będzie dwoma egzemplarzami protokołu na prawach oryginału 3. 5. 3. 2 Gwarancja 3. 5. 4. 1 Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych usług, jak również za zgodność wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Okres rękojmi na wykonane naprawy wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z dniem ich odbioru przez Zamawiającego. 3. 5. 4. 2 Na wymienione części Wykonawca udziela gwarancji na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta części, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy. 3. 5. 4. 3 Koszt obsługi gwarancyjnej, łącznie z zapewnieniem części zamiennych służących do usunięcia defektów lub wad produkcyjnych (w tym również transportu) ponosi Wykonawca. 3. 5. 4. 4 Czas naprawy gwarancyjnej rozpoczyna się od daty pisemnego (fax lub e-mail) zgłoszenia usterki przez Zamawiającego i nie może być dłuższy niż 21 dni. 3.5.4 Uwagi końcowe. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny prac. 3. 5. 5. 1 Wykonawcę prac przed rozpoczęciem prac zobowiązuje się do złożenia oświadczenia potwierdzającego posiadanie przez pracowników, którzy będą odpowiedzialni za świadczenie usługi na terenie budynku, aktualnych badań lekarskich oraz wszystkich, niezbędnych uprawnień. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją umowy w sposób bezpieczny, nie zagrażający innym osobom. Teren prac w zależności od potrzeb powinien być wygrodzony i oznaczony. Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązująca na terenie budynku/miejsca prowadzenia prac. 3. 5. 5. 2 Uzgodnienia dotyczące ochrony środowiska 3.5.5.2.1 Wykonawca musi spełniać wymagania ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j. z 2019r. poz. 701 z późń. zm. ) – dotyczy odpadów powstających w czasie realizacji usługi. 3.5.5.2.2 Zgodnie z art. 3 ust.3, pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j. z 2019r. poz. 701 z późń. zm.) odpady powstające w wyniku świadczenia usługi, są własnością Wykonawcy. 3.5.5.2.3 Wykonawca zobowiązuje się do: a) utrzymywania należytego porządku na terenie prowadzonych prac, b) usunięcia z terenu budynku odpadów powstałych w trakcie realizacji prac na własny koszt, c) przekazania wytworzonych odpadów w celu zagospodarowania, firmom działającym zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, przepisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j. z 2019r. poz. 701 z późń. zm. ) oraz aktami wykonawczymi do niniejszej ustawy (posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami).

II.5) Główny kod CPV: 50730000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50700000-2
50711000-2
50712000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże musi wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwa zamówienia, których przedmiot obejmował świadczenie, przez okres co najmniej 12 miesięcy, obsługi technicznej (rozumianej jako świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji, napraw bieżących w budynkach których powierzchnia całkowita była każdorazowo nie mniejsza niż 5000 m2, i o wartości co najmniej brutto 25 000 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. A2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi wymagania, w szczególności : Kierownik zespołu - jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia energetyczne w zakresie niskich napięć. Certyfikat lub autoryzację firmy LG i Mitsubishi HI systemu klimatyzacji, Konserwatorzy - co najmniej 2 (dwie) osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: - dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, - aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Personel wykonujący czynności kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń, obowiązany jest do posiadania certyfikatów dla personelu, o którym mowa w art.20 ust.1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2158, z 2020r. poz. 284). A3) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz że posiada odpowiednie certyfikaty, w szczególności: a) Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownicy zespołu, posiadają certyfikaty lub autoryzacje firm: LG i Mitsubishi HI lub równoważne. b)Wykonawca złoży oświadczenia, że pracownicy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odbyli szkolenie z zakresu BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.) Brak oświadczeń, zostanie ocenione, jako niespełnienie warunku, a Wykonawca podlegać będzie wykluczeniu. c) Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2158, z 2020r. poz. 284). Brak ww. oświadczeń o posiadaniu certyfikatów, zostanie ocenione, jako niespełnienie warunku, a Wykonawca podlegać będzie wykluczeniu. UWAGA: W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów. a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów wymienionych powyżej w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę dokument. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności powyższego dokumentu, który znajduje się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności jeśli dokument przechowywany jest przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanego dokumentu, o ile jest aktualny. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone są w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
d) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł. e) Wykazu dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do s.i.w.z.; Dowodami potwierdzającymi czy dostawy/usługi zostały wykonane należycie są:  referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. Do przeliczenia wartości finansowych występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamowień Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html f) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do s.i.w.z.; g) Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownicy zespołu, posiadają certyfikaty lub autoryzacje firm: LG i Mitsubishi HI lub równoważne. f) Wykonawca złoży oświadczenie, że pracownicy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odbyli szkolenie z zakresu BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.) Brak oświadczenia, zostanie ocenione, jako niespełnienie warunku, a Wykonawca podlegać będzie wykluczeniu. g) Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2158, z 2020r. poz. 284) h) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2158, z 2020r. poz. 284)
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do s.i.w.z., zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, netto, podatek VAT, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji jakości i rękojmi, warunki płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień s.i.w.z. i wzoru umowy bez zastrzeżeń a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; podpisany zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 3 b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1. s.i.w.z. według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 i 5 do s.i.w.z.; podpisany zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 3 c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik; podpisany zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 11.4 i 11.5. (SIWZ) d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.4.1 i 5.4.4 s.i.w.z. – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, podpisany zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 3. e) wypełniony Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wzoru umowy podpisany zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 3. 3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia o których mowa w s.i.w.z. powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców ubiegających się wspólnie/podmiot na zasobach których Wykonawca polega.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto75,00
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii20,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wymienione części oraz materiały eksploatacyjne 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy. 3. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. 4. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia co najmniej jednego z poniższych przypadków: a. w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia zmianie ulegną postanowienia Umowy dotyczące przedmiotu zamówienia i jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji; b. w razie zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy i które wywołują potrzebę zmian postanowień Umowy, zmianie ulegną stosowne postanowienia Umowy w odpowiednim do zmian przepisów zakresie; c. postanowienia Umowy dotyczące określenia podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu Zamawiającego lub Wykonawcy czynności faktyczne i prawne związane z wykonywaniem Umowy - w przypadku wystąpienia potrzeby dokonania zmiany takiego podmiotu lub osoby; d. w przypadku, gdy wystąpi konieczność usunięcia istotnych braków lub błędów w Opisie technicznym przedmiotu zamówienia na podstawie której realizowane są usługi/dostawy, w tym również polegających na niezgodności specyfikacji z przepisami prawa zmianie ulegną postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotu zamówienia, przy czym nie zostanie rozszerzony zakres zamówienia wykraczający poza przedmiot zamówienia opisany w s.i.w.z.; e. w przypadku wystąpienia siły wyższej, w szczególności: pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, demonstracje zmianie ulegną postanowienia Umowy dotyczące terminu obowiązywania Umowy; f. wystąpienia istotnych wad Opisu technicznego przedmiotu zamówienia skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonych usług/dostaw mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; g. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy oraz zakres Umowy wynikający z Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-15, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=LOG 2.MiniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=LOG służą wyłącznie do składania/wycofywania i zmian ofert. Wszelka pozostała korespondencja przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej. 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź;  sprawy/pytania do Inspektora ochrony danych osobowych w Łódzkim Ośrodku Geodezji prosimy kierować na adres e-mail: iod@log.lodz.pl, tel.: 042 272 68 96; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p/n: „Wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych produkcji firm: LG i Mitsubishi HI centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23’’ nr sprawy OAZP.2710/24/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i dochodzenia roszczeń oraz przez okres wynikający wprost z przepisów prawa (np. prawa podatkowego).  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. …”
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły