Świadczenie usługi specjalistycznego transportu drogowego (wywozowego i przywozowego) dzieł sztuki na wystawę Phoenix współorganizowaną przez Instytut Adama Mickiewicza, na festiwalu fotograficznym Les Rencontres d’Arles w Arles

Ogłoszenie dodano: 15.04.2020

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska, 00-560 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.10.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 22.04.2020, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 12.05.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Instytut Adama Mickiewicza: Świadczenie usługi specjalistycznego transportu drogowego (wywozowego i przywozowego) dzieł sztuki na wystawę Phoenix współorganizowaną przez Instytut Adama Mickiewicza, na festiwalu fotograficznym Les Rencontres d’Arles w Arles
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul. Mokotowska  25 , 00-560  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (URL): www.iam.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.iam.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://iam.pl/pl/bip/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi specjalistycznego transportu drogowego (wywozowego i przywozowego) dzieł sztuki na wystawę Phoenix współorganizowaną przez Instytut Adama Mickiewicza, na festiwalu fotograficznym Les Rencontres d’Arles w Arles
Numer referencyjny: 1/IAM/2020/04
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie usługi specjalistycznego transportu drogowego (wywozowego i przywozowego) dzieł sztuki na wystawę Phoenix współorganizowaną przez Instytut Adama Mickiewicza, na festiwalu fotograficznym Les Rencontres d’Arles w Arles, tj.: 1.Kompleksowa usługa polegająca na specjalistycznym pakowaniu dzieł sztuki, przygotowaniu dokumentów transportowych dzieł sztuki, specjalistycznym transporcie drogowym dzieł sztuki na wystawę Phoenix współorganizowaną przez IAM na festiwalu fotograficznym Les Rencontres d’Arles, zgodnie ze szczegółową specyfikacją transportu, obejmującą: 2.Transport wywozowy z 4 miast – Warszawa, Łódź, Katowice, Kraków, do Croisiere Rencontres Photo, 59 Boulevard Emile Combes, 13200 Arles, Francja. 3.Transport przywozowy z Croisiere Rencontres Photo, 59 Boulevard Emile Combes, 13200 Arles, Francja do 4 miast – Warszawa, Łódź, Katowice, Kraków. 4. Opis wymagań: W ramach transportu dzieł sztuki, Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące czynności: a)realizacja usługi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1240) oraz standardami ICOM Guidelines for Loans (1974); b)zapewnienie specjalistycznych materiałów do pakowania z uwzględnieniem specyfiki przewożonych obiektów (zarówno w transporcie wywozowym jak i przywozowym); c)zapewnienie specjalistycznych izolowanych skrzyń klimatycznych, przystosowanych do przewozu dzieł sztuki, jeśli skrzynie posiadają drewniane elementy, muszą być przed rozpoczęciem transportu fumigowane zgodnie z przepisami, i odpowiednio oznaczone; skrzynie muszą być wykonane lub przystosowane ściśle według kryteriów wypożyczającego; d)kabiny ładunkowe pojazdów do wszystkich transportów drogowych muszą być dobrze resorowane, klimatyzowane (z możliwością utrzymania temperatury 18 – 22 stopni C i wilgotności na poziomie 45-55 %), właściwie izolowane i szczelne, dysponujące urządzeniami do unieruchamiania skrzyń we właściwej pozycji, zabezpieczone przed włamaniem, samochody muszą być wyposażone w platformę – podnośnik hydrauliczny; e)pakowanie, rozpakowywanie w siedzibach wypożyczających oraz w miejscu wystawy w obecności kurierów lub pracowników lub artystów, załadunki i rozładunki transportowanych dzieł sztuki za pomocą specjalistycznych materiałów i przez wyspecjalizowaną kadrę pracowników; f)potwierdzenia miejsc odbiorów obiektów i ich dostawy po zakończeniu wystawy; g) przygotowywanie dokumentacji związanej z danym transportem - uzgadnianie, w porozumieniu z Zamawiającym, terminów transportu ze stroną wypożyczającą lub przyjmującą obiekty oraz koordynację wszystkich w/w czynności; h) wszystkie formalności i procedury wywozowe, importowe, eksportowe, wraz z pokryciem ewentualnych kosztów z nimi związanych; organizacja wszystkich wymaganych prawem formalności i licencji w związku z czasowym wywozem dzieł sztuki za granicę i ich późniejszym powrotem, wraz z pokryciem kosztów tych działań; i) szczegółowy terminarz transportu ustalony zostanie w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego oraz instytucji i/ lub osób wypożyczających dzieła sztuki. Zleceniobiorca przedstawi harmonogram transportu najpóźniej na 16 dni roboczych przed dostawą do Croisiere Rencontres Photo oraz 16 dni roboczych przed rozpoczęciem pakowania w Croisiere Rencontres Photo w przypadku transportu przywozowego; j) wszystkie czynności związane z dziełem sztuki, Wykonawca realizuje zgodnie z warunkami konserwatorskimi, w taki sposób, aby stan obiektów podczas transportów nie uległ zmianie (po stronie wykonawcy pozostają również takie czynności jak: pakowanie w materiały wymienione w punkcie k), pakowanie w skrzynie, zamykanie skrzyń, przenoszenie obiektów zapakowanych w skrzynie do pojazdów, unieruchomienie skrzyń w pojazdach, wynoszenie skrzyń z pojazdów, wniesienie skrzyń w przestrzeń wskazaną przez Partnera IAM w miejscach docelowych, otwieranie skrzyń, wyciąganie i rozpakowywanie obiektów zarówno w transporcie wywozowym jak i przywozowym); k) każdy obiekt musi być pakowany w odpowiednie materiały dostarczane przez Wykonawcę (bibułka, papier bezkwasowy, taśma zabezpieczająca szyby w ramach, i inne materiały zabezpieczające dzieła sztuki przed uszkodzeniem podczas transportu – zarówno do transportu wywozowego jak i przywozowego); l) specjalistyczne opakowania muszą być przed transportem przechowywane i magazynowane (na koszt Wykonawcy) w pomieszczeniach spełniających warunki konserwatorskie; m) zamawiający dopuszcza łączenie transportów w ramach niniejszego zlecenia; n) wykonawca zapewnia postój w strzeżonych miejscach, realizuje go na zamkniętych terenach muzeów i innych obiektach ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub na terenach pozostających w trwałym zarządzie jednostek Policji lub Straży Granicznej. W przypadku noclegów samochody transportujące muszą być garażowane zgodnie z wytycznymi wypożyczających; o) Wykaz obiektów do transportu: Załącznik nr 1A do SIWZ "Lista dzieł do transportu" (oddzielny załącznik do SIWZ); p )Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia N2N (nail to nail) na czas transportu obiektów od wszelkich ryzyk (Cargo All Risk) do kwot podanych w Załączniku nr 1A do SIWZ "Lista dzieł do transportu"(oddzielny załącznik do SIWZ) ; q )Wykonawca dokonujący kalkulacji ceny ofertowej zobowiązany jest do wzięcia pod uwagę konieczności wykonania innych usług nieokreślonych w opisie zamówienia, których wykonanie wynika z obowiązujących przepisów, standardów, procedur przy międzynarodowym transporcie dzieł sztuki (min.: magazynowanie skrzyń w czasie trwania wystawy, ewentualne opłaty parkingowe, ewentualne opłaty za wjazd do centrów miast itp.); r) Wymiary w liście dzieł pochodzą od wypożyczających. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji wymiarów do transportu oraz sposobu pakowania na etapie kalkulacji cenowej; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-15

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wystawy: 29.06.2020 – 20.09.2020r. Termin TRANSPORTU WYWOZOWEGO: Dostawa do Croisiere Rencontres Photo dnia 01.06.2020r. Termin TRANSPORTU PRZYWOZOWEGO: Data odbioru dzieł z Croisiere Rencontres Photo: od 21.09.2020 do 25.09.2020r. Data dostarczenia dzieł do właścicieli: nie później niż do dnia 15.10.2020r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: 1. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, a które posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w organizowaniu międzynarodowego transportu obiektów muzealnych lub artystycznych, każda z tych osób . 2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, minimum 2 usługi w ramach dwóch oddzielnych umów/kontraktów każda, polegające na specjalistycznym pakowaniu, rozpakowaniu obiektów muzealnych lub artystycznych, przygotowaniu dokumentów transportowych oraz specjalistycznym transporcie międzynarodowym tych obiektów, o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto każda usługa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w art. 6 ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie braku podstaw do wykluczenia. Natomiast oświadczenie w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców oddzielnie. 3. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 niniejszej SIWZ. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2.Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, są dopuszczalne wyłącznie z zachowaniem postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, niewykraczających jednak poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy lub spełnienia wymogów związanych ze zmianą przepisów prawa; 2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 3) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości przekraczającej 100% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 4) zmiany miejsc transportu, zawieszenia terminu realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Stron lub wynikających z działania siły wyższej. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom. II. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenie wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienia odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. III. 1.Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać zabezpieczenie należytego wykonania umowy i numer postępowania. 2.Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1)w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 2)przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 3)przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły – bez spacji). 5.Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej może być wystawione przez bank krajowy lub zagraniczny. Zaleca się, aby gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny była potwierdzona przez bank krajowy. 6.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy. 7.Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia określone są we wzorze umowy. 8.W przypadku zamiaru złożenia zabezpieczenia w postaci poręczenia, gwarancji bankowej oraz gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty lub wzory dokumentów przynajmniej na jeden dzień roboczy przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy, celem zweryfikowania dokumentu. IV.Wykonawca przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przekaże dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia . V.Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: 1) podmioty składające ofertę; 2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; 4) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły