Opracowanie dokumentacji geodezyjnoprawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego gruntu pod drogami w podziale na 3 zadania częściowe

Ogłoszenie dodano: 24.02.2020

Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska, 25-602 Kielce (Świętokrzyskie)

Miejsce: Kielce

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 12.12.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 04.03.2020, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 03.04.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich: Opracowanie dokumentacji geodezyjnoprawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego gruntu pod drogami w podziale na 3 zadania częściowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, krajowy numer identyfikacyjny 12757400000000, ul. ul. Jagiellońska  72 , 25-602  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, e-mail Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl, faks 041 347-04-70.
Adres strony internetowej (URL): www.szdw.kielce.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej i oznaczonej kopercie, zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ
Adres:
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji geodezyjnoprawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego gruntu pod drogami w podziale na 3 zadania częściowe
Numer referencyjny: 11/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uregulowania stanu prawnego gruntów pod drogami tj. do postępowania w sprawie potwierdzenia, w drodze decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, nabycia przez Województwo Świętokrzyskie własności nieruchomości, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm./ dla drogi wojewódzkiej Nr 756 – Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów – Stopnica, odcinek granica Powiatu Staszowskiego – granica miasta Szydłów – dł. ok. 6,5 km oraz drogi wojewódzkiej Nr 785 – Ciężkowice – Żytno – Maluszyn – Włoszczowa, odcinek granica województwa – Włoszczowa – dł. ok. 13 km. Dodatkowo należy wykonać projekty podziałów działek, które w wyniku inwestycji prowadzonych przez tut. zarząd utraciły, w części status dróg wojewódzkich (części obwodnic m. Chmielnik, Zbludowice, Staszów). Niniejsze zadanie jest wynikiem oddania do użytkowania nowych odcinków dróg wojewódzkich, gdzie starodroża przechodzą w zarząd innych jednostek samorządu terytorialnego. W ślad za przekazaniem zarządu nad poszczególnymi odcinkami byłych dróg wojewódzkich, należy przekazać również prawo własności do nieruchomości. W przypadku części działek należy uprzednio podzielić je na części pozostające pod pasami drogowymi dróg wojewódzkich, a fragmenty, które utraciły w/w status. Dodatkowo należy wydzielić z nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego nową linie brzegową rzeki Ćmielówki oraz teren Obwodu Drogowego Ćmielów. W trakcie prowadzenia prac przy budowie obwodnicy m. Ćmielów zmieniono bieg w/w rzeki. Jednocześnie w ramach przedmiotowej umowy należy wykonać podziały nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich poprzez wydzielenie części działek zajętych pod infrastrukturę dróg publicznych (rowy, części jezdni, zatoki przystankowe) oraz przygotować dokumentację geodezyjnoprawną do aktualizacji zapisów działu I księgi wieczystej, aktualizacji zapisów ewidencji gruntów polegającej na ujawnieniu użytków „dr”, okazać i zastabilizować granicę pasa drogowego. Zadanie Nr 1: Opracowanie mapy do aktualizacji zapisów w księdze wieczystej, podział nieruchomości, dokumentacja do aktualizacji zapisów ewidencji gruntów i budynków, okazanie i stabilizacja granicy działki graniczącej z pasem drogowym drogi wojewódzkiej: Gmina Chmielnik, obręb 01 Chmielnik – działka nr 593, Gmina Busko – Zdrój, obręb Siesławice – działki nr 532, 587/1, Gmina Kluczewsko, obręb Rączki – działki nr 763, 759/1, 756, 754, Gmina Ćmielów, obręb Ćmielów – działki nr 2316/1, 2315/1, 2312/1, 1433/4, 2317/2 oraz obręb Brzóstowa – działki nr 837/3, 548/1, 548/2, Gmina Ćmielów, obręb Jastków – działka nr 134/2, Gmina Staszów, obręb Staszów – działka nr 5575/2, Gmina Staszów, obręb Staszów – działka nr 5983/3, Gmina Staszów, obręb Staszów – działka nr 5979/5, 2966/10, 2966/3, 2966/5, 2966/12, 2966/14, 2965/8, 2965/11, 417/14, 5982/3, Gmina Michałów, obręb Michałów – działka nr 1540/4, 1542/45, Gmina Zagnańsk, obręb Zagnańsk – działki nr 49, 51, 53, 908, 909, 910/1, 1403/2, 913/1, 913/2, 914/7, 914/2, 915, 916, 917, Gmina Sandomierz, obręb Mokoszyn – działka nr 151, Gmina Bodzentyn, obręb Święta Katarzyna – działka nr 196/1, Gmina Nowa Słupia, obręb Wólka Milanowska – 221/3, Gmina Kazimierza Wielka, obręb Skorczów – działka nr 59, Gmina Bogoria, obręb Kiełczyna – działka nr 208/1. Zadanie Nr 2: Opracowanie dokumentacji geodezyjnoprawnej, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm./ – droga wojewódzka Nr 756 – Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów – Stopnica, odcinek granica Powiatu Staszowskiego – granica miasta Szydłów – dł. ok. 6,5 km. Zadanie Nr 3:Opracowanie dokumentacji geodezyjnoprawnej, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm./ – droga wojewódzka Nr 785 – Ciężkowice – Żytno – Maluszyn – Włoszczowa, odcinek granica województwa – Włoszczowa – dł. ok. 13 km. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wglądu, w ustalonych wcześniej terminach, w dziennik prac Wykonawcy oraz w wykonywana dokumentację, celem sprawdzenia zaawansowania prac. Dokumentacje należy opracować i skompletować zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi (instrukcje: K-1, O-3, G-5) i uwzględnieniem rozporządzenia Rady ministrów z dnia 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości /Dz. U. Nr 268, poz. 2663/, zaś sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów należy uzgodnić z właściwym ośrodkiem dokumentacji. Dokumenty, które należy przedłożyć zleceniodawcy: - 4 komplety mapy do ujawnienia zmian w księdze wieczystej, - 1 komplet „badań hipotecznych”, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, - 4 komplety map podziałowych ujawniających zajętość pasa drogowego wraz z wykazem zmian gruntowych, - 2 komplety dokumentacji do aktualizacji zapisów ewidencji gruntów, -1 komplet dokumentacji okazania i stabilizacji granicy pasa drogowego (mapa, wykaz współrzędnych punktów granicznych, szkic) wersja papierowa oraz na nośniku elektronicznym. 3. Zakres realizacji zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71354000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-12
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże odpowiedni Potencjał kadrowy: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub dysponować będzie w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.: geodeta – osoba posiadająca uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 725), która posiada doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu minimum 5 opracowań dokumentacji geodezyjnoprawnej (zakończonych i zrealizowanych zadań). Uwaga : spełnienie tego warunku umożliwia Wykonawcy złożenie oferty na dowolną ilość części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP; W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt. 1) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – forma dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; Wykonawca na wezwanie Zamawiającego prześle dokumenty w formie elektronicznej poprzez Platformę Zamówień Publicznych, zaś oryginały w formie pisemnej pod rygorem nieważności drogą pocztową lub kurierem. - Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1) i 2). 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1) i 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3) lit. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3) lit. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w pkt. 4) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 2), składa dokument, o którym mowa w pkt. 3) b), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w pkt. 5) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 8 „Potencjał kadrowy” – forma dokumentu oryginał. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego prześle dokumenty w formie elektronicznej poprzez Platformę Zamówień Publicznych, zaś oryginały w formie pisemnej pod rygorem nieważności drogą pocztową lub kurierem. 2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Załącznik nr 7 SIWZ składany wraz z ofertą (forma dokumentu oryginał)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 1 000,00 zł, Zadanie nr 2 – 900,00 zł, Zadanie nr 3 – 1 800,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Organizacja i doświadczenie personelu kluczowego (geodety)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony postanawiają, że zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za zgodą obu stron. 2. Umowę można zmienić, jeżeli wystąpią istotne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności: a) Termin realizacji przedmiotu zamówienia ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: - działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usługi; - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie usługi – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu; - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; - zmiana będąca następstwem działania organów administracji lub innych instytucji polegająca na przekroczeniu określonych przez prawo terminów wydawania wypisów, wyrysów, opinii, decyzji, zezwoleń, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów, uniemożliwiającym wykonanie usługi; b) zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; c) wystąpienia istotnych trudności w pozyskaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia; d) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z zasad finansowania lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, e) gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub organizacyjna, której strony nie mogły przewidzieć w dniu podpisania umowy skutkująca brakiem możliwości wykonania zadania w zakresie opisanym w SST, zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości zadań do zrealizowania w poszczególnych częściach, wówczas zmianie może ulec całkowita kwota wynagrodzenia wykonawcy, która zostanie ustalona w oparciu o wycenę zamówienia. Zamawiający zapłaci za faktyczne wykonane opracowania geodezyjnoprawne. f) z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne); g) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; h) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 3. Wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy może ulec zmianie w przypadkach i na warunkach przewidzianych w umowie: a) w przypadku urzędowej zmiany podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie pozostałe do zafakturowania zostanie odpowiednio przeszacowane i stanowić będzie podstawę do zawarcia stosownego aneksu – każda ze stron jest zobowiązana do zawarcia zmian umowy w razie zaistnienia takiej sytuacji; b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w ust. 3. ppkt. a), b), c) i d) do wykazania i udokumentowania okoliczności potwierdzających, że wskazane zmiany miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. W związku z tym Zamawiający ma również prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów źródłowych stanowiących dowody zmian kosztów wykonania zamówienia. 4. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie określonym w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-04, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce; - inspektorem ochrony danych osobowych w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce jest Pan Kazimierz Jagieła, kontakt: k.jagiela@szdw.kielce.com.pl, telefon 41 347-04-80 w.78 *; - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej „ustawa PZP”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1.1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa został a ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP w dniu 19 kwietnia 2019 r. pod poz. 730, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, działając jako Zamawiający, informuje o ograniczeniach, o których mowa w nowych art. 8a ust. 2, 3, 4, 6, art. 96 ust. 3a, 3b oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp: • art. 8 ust. 5, ogranicza zasadę jawności w zamówieniach publicznych w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 RODO, co do celu (korzystanie ze środków ochrony prawnej) oraz do czasu przetwarzania (do upływu terminu na ich wniesienie); • art. 8a ust. 2 - stosowanie art. 15 RODO, Zamawiający ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą , wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; • art. 8a ust. 3 - skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; • art. 8a ust. 4 - stosowanie art. 18 RODO, wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 w RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; • art. 8a ust. 6 - ogólna regulacja wymagana przez art. 23 ust. 2 lit. d i g RODO, zobowiązuje Zamawiającego nie tylko na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, ale również po jego zakończeniu, do przetwarzania danych osobowych (w tym ich udostępniania) w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem; • art. 96 ust. 3a - Zamawiający ma prawo i obowiązek ujawnienia wszystkich danych osobowych, które znajdują się w dokumentacji postępowania, w tym przekazanej przez Wykonawcę, z wyjątkiem załączonych przez Wykonawcę informacji zawierających tzw. dane wrażliwe (art. 9 RODO); Zamawiający może skorzystać również z innych ograniczeń zasady jawności wskazanych w art. 8 ust. 3-5 ustawy Pzp; • art. 96 ust. 3b, (w kontekście art. 18 ust. 2 RODO) - każde inne przetwarzanie, z wyjątkiem przechowywania protokołu i załączników, możliwe będzie wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą , lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego; • art. 97 ust. 1a - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; • art. 97 ust. 1b - skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 2. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W związku z powyższym Wykonawca w pkt. 11 rozdziału III formularza OFERTA, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie mapy do aktualizacji zapisów w księdze wieczystej, podział nieruchomości, dokumentacja do aktualizacji zapisów ewidencji gruntów i budynków, okazanie i stabilizacja granicy działki graniczącej z pasem drogowym drogi wojewódzkiej: Gmina Chmielnik, obręb 01 Chmielnik – działka nr 593, Gmina Busko – Zdrój, obręb Siesławice – działki nr 532, 587/1, Gmina Kluczewsko, obręb Rączki – działki nr 763, 759/1, 756, 754, Gmina Ćmielów, obręb Ćmielów – działki nr 2316/1, 2315/1, 2312/1, 1433/4, 2317/2 oraz obręb Brzóstowa – działki nr 837/3, 548/1, 548/2, Gmina Ćmielów, obręb Jastków – działka nr 134/2, Gmina Staszów, obręb Staszów – działka nr 5575/2, Gmina Staszów, obręb Staszów – działka nr 5983/3, Gmina Staszów, obręb Staszów – działka nr 5979/5, 2966/10, 2966/3, 2966/5, 2966/12, 2966/14, 2965/8, 2965/11, 417/14, 5982/3, Gmina Michałów, obręb Michałów – działka nr 1540/4, 1542/45, Gmina Zagnańsk, obręb Zagnańsk – działki nr 49, 51, 53, 908, 909, 910/1, 1403/2, 913/1, 913/2, 914/7, 914/2, 915, 916, 917, Gmina Sandomierz, obręb Mokoszyn – działka nr 151, Gmina Bodzentyn, obręb Święta Katarzyna – działka nr 196/1, Gmina Nowa Słupia, obręb Wólka Milanowska – 221/3, Gmina Kazimierza Wielka, obręb Skorczów – działka nr 59, Gmina Bogoria, obręb Kiełczyna – działka nr 208/1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Organizacja i doświadczenie personelu kluczowego (geodety)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie dokumentacji geodezyjnoprawnej, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm./ – droga wojewódzka Nr 756 – Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów – Stopnica, odcinek granica Powiatu Staszowskiego – granica miasta Szydłów – dł. ok. 6,5 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Organizacja i doświadczenie personelu kluczowego (geodety)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zadanie nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie dokumentacji geodezyjnoprawnej, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm./ – droga wojewódzka Nr 785 – Ciężkowice – Żytno – Maluszyn – Włoszczowa, odcinek granica województwa – Włoszczowa – dł. ok. 13 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Organizacja i doświadczenie personelu kluczowego (geodety)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły