CRZP/19/2020/AZP Usługa zapewnienia załogi na jednostce r/v IMOR

Ogłoszenie dodano: 13.02.2020

Zamawiający: Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska, 81-225 Gdynia (Pomorskie)

Miejsce: Gdynia

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 21.02.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Uniwersytet Morski w Gdyni: CRZP/19/2020/AZP Usługa zapewnienia załogi na jednostce r/v IMOR
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Morski w Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 00014511200000, ul. Morska  81-87 , 81-225  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48585586421, , e-mail zampubl@umg.edu.pl, , faks +48587412250.
Adres strony internetowej (URL): www.umg.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://umg.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Uniwersytet Morski w Gdyni ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CRZP/19/2020/AZP Usługa zapewnienia załogi na jednostce r/v IMOR
Numer referencyjny: CRZP/19/2020/AZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia załogi na jednostce r/v IMOR.

II.5) Główny kod CPV: 63726600-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie w każdej części musi zostać zrealizowane w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Planowane termin zawarcia umów dla każdej z części zostały okreslone w SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1. Wykonawcy składający ofertę na Część Ia lub Część Ib zamówienia zobowiązani są wykazać dysponowanie: co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kapitana w żegludze międzynarodowej posiadającą co najmniej: • min. 1 rok doświadczenia w pracy na statku na stanowisku kapitana, • znajomość j. angielskiego w stopniu min. średniozaawansowanym tj. na poziomie min. B1 wg skali Common European Framework of Reference lub równoważnym • Dyplom kapitana 500-3000 GT lub Kapitana Żeglugi Wielkiej • Świadectwo indywidualnych technik ratunkowych • Świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego • Świadectwo elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej • Świadectwo bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej • Świadectwo problematyki ochrony na statku lub świadectwo dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami ochrony lub oficera ochrony statku • Świadectwo ratownika • Świadectwo przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej • Świadectwo przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki nad chorym • Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA poziom zarządzania • Świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego • Świadectwa ogólnego operatora GMDSS -GOC • Świadectwo przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem • Międzynarodowe świadectwo zdrowia 2. Wykonawcy składający ofertę na Część IIa lub na Część IIb zamówienia zobowiązani są wykazać dysponowanie: co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję oficera mechanika, posiadającą co najmniej • min. 1 rok doświadczenia w pracy na statku na stanowisku oficera mechanika, • znajomość j. angielskiego w stopniu min. średniozaawansowanym tj. na poziomie min. B1 wg skali Common European Framework of Reference lub równoważnym • Dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej • Świadectwo indywidualnych technik ratunkowych • Świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego • Świadectwo elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej • Świadectwo bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej • Świadectwo problematyki ochrony na statku • Świadectwo ratownika • Świadectwo przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej • Świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego • Świadectwo przeszkolenia w zakresie dowodzenia siłownią okrętową • Międzynarodowe świadectwo zdrowia • Świadectwo kwalifikacyjne do obsługi w kategorii II w zakresie żurawi pokładowych do 12 ton 3. Wykonawcy składający ofertę na Część IIIa lub na Część IIIb zamówienia zobowiązani są wykazać dysponowanie: co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję oficera wachtowego, posiadającą co najmniej • min. 1 rok doświadczenia w pracy na statku na stanowisku oficera wachtowego lub wyższym, • znajomość j. angielskiego w stopniu min. średniozaawansowanym tj. na poziomie min. B1 wg skali Common European Framework of Reference lub równoważnym • Dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 GT i powyżej lub wyższy • Świadectwo indywidualnych technik ratunkowych • Świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego • Świadectwo elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej • Świadectwo bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej • Świadectwo problematyki ochrony na statku lub świadectwo dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami ochrony lub oficera ochrony statku • Świadectwo Ratownika • Świadectwo przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej • Świadectwo Przeszkolenie w zakresie wykorzystania radaru i ARPA poziom operacyjny lub poziom zarządzania • Świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego • Świadectwa ogólnego operatora GMDSS -GOC • Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia 4. Wykonawcy składający ofertę na Część IVa lub na Część IVb zamówienia zobowiązani są wykazać dysponowanie: co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję starszego marynarza, posiadającą co najmniej: • min. 1 rok doświadczenia w pracy na statku na stanowisku starszego marynarza lub wyższym, • znajomość j. angielskiego w stopniu min. średniozaawansowanym tj. na poziomie min. B1 wg skali Common European Framework of Reference lub równoważnym • Świadectwo starszego marynarza • Świadectwo indywidualnych technik ratunkowych • Świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego • Świadectwo elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej • Świadectwo bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej • Świadectwo problematyki ochrony na statku • Świadectwo ratownika • Świadectwo kwalifikacyjne do obsługi w kategorii II w zakresie żurawi pokładowych do 12 ton • Międzynarodowe świadectwo zdrowia 5. Wykonawcy składający ofertę na Część V zamówienia zobowiązani są wykazać dysponowanie: co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję marynarza wachtowego / kucharza, posiadającą co najmniej: • min. 1 rok doświadczenia w pracy na statku na stanowisku marynarza / kucharza, • posiada umiejętność przygotowywania posiłków • znajomość j. angielskiego w stopniu min. średniozaawansowanym tj. na poziomie min. B1 wg skali Common European Framework of Reference lub równoważnym • Świadectwo starszego marynarza lub marynarza wachtowego • Świadectwo indywidualnych technik ratunkowych • Świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego • Świadectwo elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej • Świadectwo bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej • Świadectwo problematyki ochrony na statku • Międzynarodowe świadectwo zdrowia 6. Wszystkie ww. wskazane osoby muszą posiadać aktualne dokumenty uprawniające do zajmowania wskazanych stanowisk zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy należy złożyć - informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 2. Razem z ofertą - w celu przyznania punktów w kryteriach oceny ofert - Wykaz osób (załącznik nr 6.1-6.5 – w zależności od części na jaką Wykonawca składa ofertę).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1. wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa; 2. zmian spowodowanych wystąpieniem awarii na statku; Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań; Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; 3. zmian spowodowanych wystąpieniem nieprzewidzianych sytuacji związanych z eksploatacją statku lub zmianami przepisów lub zaleceń odpowiednich władz; 4. zaistnienia innego niemożliwego do przewidzenia w momencie zawarcia umowy zdarzenia prawnego, ekonomicznego lub technicznego, za którą żadna ze Stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ lub koniecznością dostosowania postanowień umowy do aktualnej sytuacji ekonomicznej lub faktycznej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część Ia - Zapewnienie kapitana statku - I zmiana
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w części Ia obejmuje zapewnienie kapitana statku na jednostce r/v IMOR, posiadającego min. dyplom kapitana na statkach o pojemności 500 do 3000 GT dla żeglugi międzynarodowej. co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kapitana w żegludze międzynarodowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63726600-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 125000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena50,00
Staż pracy na morzu20,00
Doświadczenie10,00
Dodatkowe kwalifikacje20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część Ib - Zapewnienie kapitana statku - II zmiana
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w części Ib obejmuje zapewnienie kapitana statku na jednostce r/v IMOR, posiadającego min. dyplom kapitana na statkach o pojemności 500 do 3000 GT dla żeglugi międzynarodowej. co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kapitana w żegludze międzynarodowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63726600-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 125000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena50,00
Dodatkowe kwalifikacje20,00
Staż pracy na morzu20,00
Doświadczenie10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Część IIa – Zapewnienie oficera mechanika – I zmiana
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w części II a obejmuje zapewnienie oficera mechanika na jednostce r/v IMOR, posiadającego min. dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63726600-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 100000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowe kwalifikacje15,00
Staż pracy na morzu 15,00
Doświadczenie10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Część IIb – Zapewnienie oficera mechanika- II zmiana
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w części II b obejmuje zapewnienie oficera mechanika na jednostce r/v IMOR, posiadającego min. dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63726600-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 100000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowe kwalifikacje15,00
Staż pracy na morzu15,00
Doświadczenie10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Część IIIa – Zapewnienie oficera wachtowego – I zmiana
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w części III a obejmuje zapewnienie oficera wachtowego posiadającego min. dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 GT i powyżej .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63726600-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 100000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena50,00
Dodatkowe kwalifikacje 20,00
Staż pracy na morzu20,00
Doświadczenie10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Część IIIb – Zapewnienie oficera wachtowego – II zmiana
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w części III b obejmuje zapewnienie oficera wachtowego posiadającego min. dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 GT i powyżej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63726600-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 100000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena50,00
Dodatkowe kwalifikacje20,00
Staż pracy na morzu20,00
Doświadczenie10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Część IVa – Zapewnienie starszego marynarza – I zmiana
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w części IV obejmuje zapewnienie starszego marynarza posiadającego min. świadectwo starszego marynarza.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63726600-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 64000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowe kwalifikacje20,00
Staż pracy na morzu20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Część IVb – Zapewnienie starszego marynarza – II zmiana
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w części IVb obejmuje zapewnienie starszego marynarza posiadającego min. świadectwo starszego marynarza.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63726600-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 64000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowe kwalifikacje20,00
Staż pracy na morzu20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Część V – Zapewnienie marynarza wachtowego/kucharza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w części V obejmuje zapewnienie marynarza wachtowego/ kucharza posiadającego min. świadectwo starszego marynarza lub marynarza wachtowego z umiejętnością gotowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63726600-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 62000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Staż pracy na morzu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły