Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Strzegomiu według projektu

Ogłoszenie dodano: 31.01.2020

Zamawiający: Gmina Strzegom, ul. Rynek, 58-150 Strzegom (Dolnośląskie)

Miejsce: Strzegom

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 17.02.2020, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 13.03.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Strzegom: Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Strzegomiu według projektu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegom, krajowy numer identyfikacyjny 89071837200000, ul. ul. Rynek  38 , 58-150  Strzegom, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (074) 856-05-99, e-mail strzegom@strzegom.pl, faks (074 ) 856-05-16.
Adres strony internetowej (URL): www.strzegom.pl, www.bip.strzegom.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.strzegom.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.strzegom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawca może złożyć ofertę osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego
Adres:
Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Strzegomiu według projektu
Numer referencyjny: WIiZP.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Strzegomiu według projektu” polegającego na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku remizy OSP w Strzegomiu z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 14A (dz. nr 493, AM - 12, obręb: 0003 Śródmieście). 2. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną wykonaną przez firmę: Usługi Techniczne w Budownictwie Zbigniew Zieja, ul. E. Orzeszkowej 17, 58-260 Bielawa. 3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 – Roboty budowlane 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne 4. Zakres robót budowlanych obejmuje następujące prace: 1) branża instalacje elektryczne: a) demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, b) wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z oprzyrządowaniem, c) wykonanie instalacji gniazd wtykowych, d) wykonanie instalacji rozdzielnic niskiego napięcia, e) wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, f) wykonanie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, g) dostawa i montaż wentylatorów i podgrzewaczy, 2) branża konstrukcyjno – budowlana: a) demontaż istniejącego stropu podwieszanego na piętrze budynku oraz w pomieszczeniach sanitarnych na parterze wraz z usunięciem odpadów, b) montaż wraz z warstwą izolacyjną sufitu podwieszanego z płyt przeznaczonych do pomieszczeń mokrych, w pomieszczeniach sanitarnych na parterze (0.3, 0.4, 0.5), c) montaż kominków wentylacyjnych na pokryciu dachowym wraz z obróbką, d) montaż podwieszanego sufitu dwuwarstwowego z płyt gipsowo – kartonowych, ognioodpornych, impregnowanych, o odporności ogniowej EI 30, wraz z warstwami ocieplenia i folią paroizolacyjną, e) odtworzenie tynków po wykonaniu instalacji elektrycznej i oświetleniowej, f) dwukrotne malowanie powierzchni sufitów i ścian w obiekcie. 3) dodatkowy zakres robót, który nie został uwzględniony w dokumentacji projektowej: a) czyszczenie widocznej od wewnątrz pomieszczeń I piętra konstrukcji dachu (resztki łuszczącej się farby), b) wzmocnienie uszkodzonych belek dachowych poprzez nabicie obustronne desek gr. 32 mm i skręcenie ich z belką (należy przewidzieć 30% wszystkich belek do wzmocnienia), c) zdjęcie (demontaż) wszystkich istniejących stropów podwieszanych na I piętrze budynku w pomieszczeniach zaplecza (w pom. 1.1 i 1.2 sufit został zdemontowany) i wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyty GKFI na ruszcie metalowym systemowym, z paroizolacją oraz warstwą ocieplającą z wełny mineralnej gr. 25 cm (sufit obniżany z jednym uskokiem o wys. 30 cm- z uwagi na warunki techniczne odnoszące się do wysokości pomieszczeń), d) w pomieszczeniu 1.1 na piętrze- wykonanie przecierki z tynku, uzupełnienie ubytków, przełożenie istniejących grzejników na powierzchnię zamurowanych wnęk (obecnie grzejniki na sali głównej montowane są we wnękach, należy wycenić zamurowanie wnęk, przeniesienie grzejników i niezbędną przeróbkę podejść do grzejników), przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania, gruntowanie z malowaniem, e) w pomieszczeniu 1.2 na I piętrze budynku- do pozostawienia powierzchnia ścian z widoczną cegłą, na pozostałych powierzchniach- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania, gruntowanie z malowaniem, ewentualne wyrównanie powierzchni podłogi (wykonana wylewka betonowa) pod ułożenie wykładziny, ułożenie wykładziny PCV wraz z wywinięciem na ścianę w formie cokolika (wykładzina PCV homogeniczna przeznaczona do stosowania w obiektach sportowych), f) w pomieszczeniach sanitariatów na I piętrze budynku (pom. 1.7 i 1.8) oraz przedsionku pom. 1.6- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania, malowanie z gruntowaniem, g) wykonanie lamperii z tynku mozaikowego w pomieszczeniach na I piętrze: pom. 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, h) wymiana/montaż 4 drzwi z ościeżnicami na I piętrze budynku (pomiędzy pom. 1.1 i pom. 1.5, pomiędzy pom. 1.1 i pom. 1.2, pomiędzy pom. 1.2 i pom. 1.4., pomiędzy pom. 1.1 i 1.6 (ościeżnice stalowe, drzwi z uszczelkami płytowe z wyłączeniem wypełnienia „plaster pszczeli”), i) dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany wykonać badania natężenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach; zastosowane oświetlenie (oprawy oświetleniowe) powinno spełniać wymagania normowe dla poszczególnych pomieszczeń, co powinny potwierdzić pomiary, j) w sali reprezentacyjnej (sala główna na I piętrze- pom. 1.1) oprawy powinny być dostosowane do charakteru sali i podlegają bezwzględnej akceptacji Zmawiającego- Wykonawca w tym celu przedstawi do wyboru 3 rodzaje opraw. 5. Opisany dodatkowy zakres prac został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 6. Zobowiązuje się Wykonawcę do uzgodnienia z Zamawiającym kolorystyki materiałów wykończeniowych na etapie realizacji robót. 7. Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje: a) wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w dokumentacji technicznej, w szczególności w projekcie wykonawczym i suplemencie do projektu wykonawczego oraz SIWZ, b) prowadzenie Dziennika budowy, c) zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, dozorowanie budowy, ubezpieczenie terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, pomocniczych dla robót podstawowych (np. rusztowania), robót zabezpieczających, d) koszty wywozu, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów, gruzu, e) koszty zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, f) koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, g) wykonanie wszelkich badań, prób, pomiarów, które są wymagane przez przepisy prawa bądź uprawnione instytucje, w szczególności, pomiarów wynikających z dokumentacji technicznej bądź nakazane przez dystrybutora energii elektrycznej, h) dokonanie rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urządzeń, opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń i wykonanych elementów oraz zasad korzystania z wykonanych instalacji i elementów, szkolenie obsługi, przygotowanie protokołów z rozruchu, badań, pomiarów, szkolenie obsługi, uzyskanie branżowych odbiorów technicznych, uporządkowanie terenu budowy, i) organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu budowy, j) opracowanie Planu BIOZ przed dniem przekazania terenu budowy, jeżeli będą tego wymagać przepisy prawa, bądź wskazanie na piśmie uwarunkowań zwalniających Wykonawcę z obowiązku opracowania Planu, k) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót, l) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi, m) doprowadzenie terenu budowy i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych oraz nadmiaru ziemi zgodnie z przepisami prawa, n) wszelkie dodatkowe koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych niezbędne do prawidłowego i terminowego ich wykonania, jak np. koszty zużycia mediów, opłaty związane z nadzorem i odbiorem technicznym dysponentów sieci i inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia, o) uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień, odbiorów z dysponentami wszystkich sieci oraz dokonywanie wszelkich zgłoszeń i zawiadomień wynikających ze wszystkich decyzji i warunków technicznych, które stanowią podstawę do prowadzenia robót. 8. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ (w szczególności w projekcie wykonawczym wraz z suplementem) oraz SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, wyżej wymienioną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami. 9. Na dokumentację przetargową składają się: projekt budowlany, projekt wykonawczy z suplementem, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zaświadczenie Starosty Świdnickiego WB.6743.520.2018.2.JRB z dnia 25 lipca 2018 r. potwierdzające dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i nie wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia. 10. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, w/w dokumentacją (w szczególności z projektem wykonawczym i suplementem) oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. 11. Roboty ujęte w w/w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą dodatkowo finansowane przez Zamawiającego. 12. Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ, należy traktować jako element dodatkowy, jedynie ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiary robót nie mogą stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia.UWAGA! Przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową (w szczególności z projektem wykonawczym i suplementem do projektu wykonawczego). Z uwagi na to, że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót, większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, bądź nie uwzględnienia jakiejś części zamówienia w przedmiarze, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak jakiejś części zamówienia w przedmiarze robót lub w tabelach, schematach materiałowych zawartych w dokumentacji projektowej w szczególności w projekcie wykonawczym, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji technicznej bądź niniejszego OPZ w umownej cenie ryczałtowej. 13. Dodatkowe wymagania do zakresu robót, które należy uwzględnić przy wycenie oferty: Roboty budowlane będą prowadzone w obiekcie w którym w sposób ciągły będzie funkcjonowała remiza i niezbędne jest zabezpieczenie wyposażenia (w szczególności umundurowania straży oraz szafek ubraniowych) przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem w czasie realizacji robót budowlanych. 14 . Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane oraz dostarczone urządzenia na okres jak w udzielonej gwarancji na roboty budowlane. UWAGA! Udzielając gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, minimum 1 raz do roku, chyba że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 15. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie, czy dostarczona dokumentacja techniczna jest kompletna i czy nie zawiera wad lub błędów dających się wykryć przy zachowaniu poziomu należytej staranności. Ujawnione w dokumentacji technicznej ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, niezgodnego z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i sztuką budowlaną. 16. Przy zamawianiu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do wbudowania, firmy i Podwykonawcy składający oferty są zobowiązani do dokonania niezbędnych pomiarów z natury bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym wyroby i urządzenia mają być zastosowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarów, kolizji z innymi elementami lub instalacjami, fakt ten należy zgłosić Zamawiającemu w celu wprowadzenia rozwiązania zamiennego w porozumieniu z Projektantem. 17. Wszystkie materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem powinny uzyskać akceptację użytkownika i przedstawicieli Zamawiającego - Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 18. W cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie roboty i prace, gdziekolwiek je opisano lub zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia (czytając łącznie wszystkie dokumenty), ale również te, które nie zostały opisane lub zasugerowane, ale w domyśle są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonania przedmiotu umowy i jego prawidłowego funkcjonowania. 19. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt wykonywanego przedmiotu zamówienia, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania. 20. W przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 21. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski we wszystkich branżach oraz nadzór autorski nad realizacją robót. 22. W terminie 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży uzgodniony z Zamawiającym harmonogram terminowo – rzeczowo - finansowy, uwzględniający poszczególne elementy robót i terminy ich wykonania. Harmonogram powinien uwzględniać taki podział elementów robót, który będzie umożliwiał kompletne odebranie elementu po jego zakończeniu i rozliczenie fakturami częściowymi. W harmonogramie należy uwzględnić: fakturowanie częściowe – maksymalnie 3 faktury częściowe oraz faktura końcowa (razem 4 faktury), ostatnia faktura nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia ryczałtowego. Terminy określone w harmonogramie będą terminami odbiorów części wykonanych robót i fakturowania, a nie terminami płatności. 23. Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy kosztorys, sporządzony z uwzględnieniem wskazań do harmonogramu o których mowa powyżej, zawierający stawki roboczogodziny i wysokość narzutów. 24. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia umowy kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzenia jej opłacenia i oświadczeniem o braku roszczeń osób trzecich, które mogą być zaspokojone z polisy ubezpieczeniowej. 25. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Zamawiający wskazuje, że w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, Wykonawca będzie posiadaczem odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach. 26. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji budowlanej użyto nazwy marek (firm), nazw producentów wyrobów budowlanych czy technologii, lub jakiekolwiek nazwy identyfikujące producenta, w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy traktować tę informację jako wskazanie oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wskazanie wyrobu koniecznego do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych, t.j. spełniających minimalne parametry określone w dokumentacji projektowej. 27. Zatrudnienie na umowę o pracę: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty instalacyjne elektryczne, b) roboty w zakresie wykonywania sufitów podwieszanych, c) roboty wykończeniowe. 28. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 27 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 29. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 27 SIWZ w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub/i; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) r. - powinna jednak zawierać: imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika lub/i; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub/i; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 30. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 27 SIWZ czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 27 SIWZ czynności. 31. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45260000-7
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
120

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 120 dni od daty podpisania umowy. 2. Przez zakończenie realizacji zadania należy rozumieć datę dokonania pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, 12a i 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów, b) dysponuje lub będzie dysponował 1 (jedną) osobą pełniąca funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; c) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na wykonaniu, modernizacji bądź wymianie instalacji elektrycznej w budynku - każda z robót o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy 00/100 złotych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ); 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego - załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ, w wysokości: 4.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, Rynek 38. BZ WBK S.A. O/Strzegom Nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w tytule: WIiZP.271.1.2020.wadium. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia ……….. - do dnia ………..", e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Wierzytelność z tytułu ww. gwarancji lub poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w SIWZ oraz w załączniku nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-17, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strzegomia - GMINA STRZEGOM Adres: Rynek 38, 58-150 Strzegom Strona internetowa: www.strzegom.pl e-mail: strzegom@strzegom.pl 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w GMINIE STRZEGOM jest Pan Tomasz Wadas. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel. 509-737-586, adres e-mail: tomasz.wadas@gmail.com Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Strzegomiu według projektu” o numerze referencyjnym WIiZP.271.1.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 7. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 8. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły