Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych Łodzi

Ogłoszenie dodano: 23.12.2019

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Wólczańska, 90-731 Łódź (Łódzkie)

Miejsce: Łódź

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 21.01.2020, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 10007730100000, ul. Wólczańska  17 , 90-731  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48426649100, , e-mail zamowienia@lsi.lodz.pl, , faks +48426649102.
Adres strony internetowej (URL): https://lsi.lodz.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lsi.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
Adres:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o.; ul. Wólczńska 17, 90-731 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych Łodzi
Numer referencyjny: BZU. 2291.59.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji układu zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych w Łodzi w podziale na zadania Zadanie 1: Modernizacja układu zasilania (zasilanie rezerwowe) - montaż agregatu prądotwórczego na terenie Przepompowni Telefoniczna w Łodzi Zadanie 2: Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną - Przepompownia „Centralna” w Łodzi, Zadanie 3: Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną - SW „Dąbrowa” w Łodzi, Zadanie 4: Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną - Ujęcie Wody ”Chojny „ w Łodzi, Zadanie 5: Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną - SW „Podklasztorze” w Łodzi, Zadanie 6: Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną - SW „Pomorska” w Łodzi’, Zadanie 7: Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną - SW „Teofilów” w Łodzi’, Zadanie 8: Modernizacja układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną - Ujęcie Wody „Zbiornik Stoki” w Łodzi’, oraz świadczenie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji robotami budowlanymi

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 425954,25
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 32 ust. 7 Regulaminu Sektorowego. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usług polegających na: a. Wykonaniu projektów budowlanych wykonawczych, których zakres nie został ujęty w OPZ, a związane będą z uzyskaniem efektów założonych w wymaganiach technicznych, wydanych przez ZWiK w Łodzi, dla danego obiektu i znajdować się będą na terenie ograniczonym do obszaru tego obiektu. Zamówienie zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy, która będzie zgodna z umową dotyczącą zamówienia podstawowego, w zakresie terminów odbioru, płatności, sposobu naliczania kar. Szacunkowa wartość zamówienie podstawowego: 425 954,25 zł zamówienia uzupełniającego: 141 984,75 zł
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  48   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 443 000,00 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018 r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843ze zm.). 2. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 32 ust. 7 Regulaminu Sektorowego. Zamówienie obejmować może wykonanie usług polegających na: a. Wykonaniu projektów budowlanych wykonawczych, których zakres nie został ujęty w OPZ, a związane będą z uzyskaniem efektów założonych w wymaganiach technicznych, wydanych przez ZWiK w Łodzi, dla danego obiektu i znajdować się będą na terenie ograniczonym do obszaru tego obiektu. Zamówienie zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy, która będzie zgodna z umową dotyczącą zamówienia podstawowego, w zakresie terminów odbioru, płatności, sposobu naliczania kar. Wartość zamówienia podstawowego 425 954,25 zł netto, zamówienie uzupełniające 141 984,75 zł netto
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ
Informacje dodatkowe 1. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 443 000,00 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018 r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ
Informacje dodatkowe 1. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 443 000,00 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018 r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym celu wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednego projektu budowlano - wykonawczego (budowlany i wykonawczy) o wartości min. 100 000,00 brutto na budowę/przebudowę/remont stacji wodociągowej lub pompowni wody w zakresie robót branży technologicznej, elektroenergetycznych i automatyki . Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1) i 2) SIWZ; b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym celu Wykonawca musi dysponować co najmniej: 1 osobą – Projektantem odpowiedzialnym za realizację zamówienia, posiadającą B1) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. projektowania sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019r., poz. 831). Zamawiający dopuszcza posiadanie przez osobę wskazaną powyżej uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2272, 2019r. poz. 534, 577) lub kwalifikacji zawodowych równoważnych względem wymaganych, ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. B2) Doświadczenie zawodowe Projektanta polegające na wykonaniu (po uzyskaniu uprawnień wskazanych powyżej/ minimum jednego projektu budowlano-wykonawczego /budowlanego i wykonawczego o wartości min 100 000,00 zł brutto na budowę/przebudowę/remont stacji wodociągowej lub pompowni wody w zakresie robót branży technologicznej, elektroenergetycznych i automatyki Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1), 3), 4) i 5) SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 443 000,00 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018 r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843ze zm.).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 443 000,00 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018 r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.). I. 2. Wykonawca zobowiązany jest również wykazać brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Regulaminu Sektorowego. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; b) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; c) Wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; e) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; f) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; g) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; h) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji (nie dotyczy uprzednio przeprowadzanego dialogu technicznego); i) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; j) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; k) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; l) Wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 181-188, art. 218-221, art. 228-230a, 270-277, art. 278-295, art. 296-305 oraz za przestępstwo skarbowe. 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt. g - l, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdanie pierwsze nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania zakazu. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podpisane przez niego i podmiot trzeci dotyczące oddania tych zasobów i zawarcia umowy o podwykonawstwo, w sytuacji gdy Zamawiający dokona wyboru oferty tego Wykonawcy. 5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w ust. 4, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków na zasadach określonychh w ust. 1 niniejszego rozdziału w zakresie b i c z punktu 1. 7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia – nie spełnia”. 8. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzuceniem jego oferty, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 Regulamin Sektorowego. II. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 5 Regulaminu Sektorowego – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usług te zostały wykonane, z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających czy te usługi zostały wykonane w sposób należyty, wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone. Wykaz usług powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Za najważniejsze usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia ww. dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 lit. b) SIWZ; Dowodami, o których mowa powyżej są:  poświadczenie (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były Wykonywane),  oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie usługi, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 lit. c) SIWZ; 4) decyzję o wydaniu uprawnień budowlanych lub inny dokument potwierdzający, że osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia; 5) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z uwzględnieniem przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt e Regulaminu Sektorowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokument, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (wymogi ust. 4 stosuje się odpowiednio). 6. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w Rozdziale 5 ust. 3 zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podpisane przez niego i podmiot trzeci dotyczące oddania tych zasobów i zawarcia umowy o podwykonawstwo. 7. Niezależnie od powyższego, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 5 Regulaminu Sektorowego, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 8 Regulaminu Sektorowego, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w ust. 2 pkt 2) niniejszego rozdziału. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą (należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis notarialny). Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie którego dotyczy i precyzować zakres umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielnie zamówienia, każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. 9. Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) zamiast oryginału pełnomocnictwa mogą złożyć kserokopię aktualnej umowy spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez każdego wspólnika tej spółki lub jej odpis notarialny – jeżeli będzie z niej wynikać pełnomocnictwo i zakres czynności, do których umocowany jest pełnomocnik 10. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) jest składane przez Wykonawcę/ów, który/rzy wykazuje/ują spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie złożone wspólnie przez Wykonawców powinno być podpisane przez: 1) Wykonawcę/ów który wykazuje/ują spełnianie warunków, lub 2) upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, lub 3) Pełnomocnika, upoważnionego przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 11. Dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 2) – 3) niniejszego rozdziału składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale 5 ust. 1 - wskazane dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków łącznie przez wszystkich Wykonawców, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. 12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 2 niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców – muszą one potwierdzać brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do każdego z takich Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 5 Regulaminu Sektorowego – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usług te zostały wykonane, z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających czy te usługi zostały wykonane w sposób należyty, wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone. Wykaz usług powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Za najważniejsze usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia ww. dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 lit. b) SIWZ; Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były Wykonywane), oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie usługi, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 lit. c) SIWZ; 4) decyzję o wydaniu uprawnień budowlanych lub inny dokument potwierdzający, że osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia; 5) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z uwzględnieniem przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 443 000,00 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018 r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843ze zm.).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
WADIUM 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12 770,00 PLN ( dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt zł 00/100) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 gwarancjach bankowych; 2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych; 3. W przypadku składania wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać minimum elementy: 3.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz wskazanie ich siedzib; 3.2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nazwy wszystkich członków podmiotu wspólnego z zaznaczeniem, że działają oni jako podmiot wspólny, np. poprzez następujący zapis: „……Zostaliśmy poinformowani, że w związku z organizowanym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest (nazwa zadania), w którym na mocy swojej oferty uczestniczą: …… (tu należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) … (zwani łącznie „Wykonawcą”), wymagane jest wniesienie wadium w wysokości ……..” 3.3 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 3.4 kwotę gwarancji; 3.5 termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą); 3.6 zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 3.6.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 3.6.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3.6.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 3.7 zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w ŁSI sp. z o.o. nie uzupełnił złożonej oferty. 4. Zamawiający przypomina, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez ŁSI sp. z o.o., a nie ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z czym, jeżeli w treści dokumentów wadialnych będzie odniesienie do ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ich nie uzna i oferta nie będzie w sposób właściwy zabezpieczona wadium. 5. Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium powinna być zawarta minimum informacja w postaci zapisu „Dotyczy …(tytuł zamówienia)” 6. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 6.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy mBank SA w PLN: 24 1140 1108 0000 3392 5500 1003. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 6.2 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00, a do oferty dołączyć kopię dokumentu wadium. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek wskazany przez Zamawiającego dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji winno wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zaleca się aby, wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego byli wymienieni). Wadium może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem że jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia wadium. 9. Zwrot wadium następuje niezwłocznie, jeżeli upłynął termin związania ofertą, po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, który został wykluczony z postępowania, lub którego oferta została odrzucona. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający oświadcza, że zatrzymanie wadium wraz z odsetkami nastąpi, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 12.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 12.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca nie uzupełnia złożonej oferty w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Regulaminu Sektorowego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena80,00
Doświadczenie Projektanta20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następującym zakresie: 1) zmiany terminu określonego w §3 ust. 1 pkt. 1) umowy dla dokumentacji projektowej, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności: a) konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 134 ust. 6 PZP których, wykonanie wpłynie na zmianę terminu wykonania Umowy – tylko o czas niezbędny do wykonania wyżej wymienionego zamówienia dodatkowego, b) przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez Organy Administracyjne, gestorów sieci oraz innych podmiotów których uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, c) konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań; d) konieczność koordynacji prac projektowych z innymi Wykonawcami tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i o okres niezbędny do jego zakończenia, 2) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 3) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności: a) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów – w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (tj.: Dz. U. 2018r., poz. 2177 ze zm.). c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych  dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Inwestor zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:  wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,  wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3) lit. a)-d) , Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni roboczych od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3) lit. a)-d) powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez Wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni roboczych zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust. 1 pkt. 3) lit. a)-d) obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3) lit. c) i d) wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3) lit. b) ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej na terytorium RP waluty, zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem przeliczeniowym; 5) zmiany terminu świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji, której dotyczy dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy oraz zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi o wartość kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzedzający zawarcie aneksu do umowy. 6) zmiany w przypadku oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. 7) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana. 8) w przypadku, gdy w czasie trwania umowy wejdą w życie rozporządzenia właściwych ministrów określające metodę kalkulacji kosztów cyklu życia produktu oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach, Wykonawca zobligowany jest do sporządzenia, w porozumieniu z Zamawiającym, nowego opisu i kalkulacji kosztów cyklu życia produktu zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w dokumentach, o ile wytyczne te różnić się będą od opisu cyklu życia produktu zawartego w SIWZ. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 2% kwoty netto określonej w umowie plus należny podatek VAT. 2. Zmiany do umowy określone w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy i muszą być udokumentowane. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) winny zostać udokumentowane przez Wykonawcę na piśmie, w sposób nie budzący wątpliwości. Pismo zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego w Łodzi nie później niż na 7 dni przed upływem terminu określonego w §3 ust. 1 pkt. 1) umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-21, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 45 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 443 000,00 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018 r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843ze zm.).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły