Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr 972.

Ogłoszenie dodano: 20.12.2019

Zamawiający: Zarząd Transportu Metropolitalnego, Barbary, 40-053 Katowice (Śląskie)

Miejsce: Katowice

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.12.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 07.01.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zarząd Transportu Metropolitalnego: Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr 972.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Transportu Metropolitalnego, krajowy numer identyfikacyjny 369308114, ul. Barbary  21A , 40-053  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48(32)7438401, , e-mail zamowienia@metropoliaztm.pl, , faks +48(32)7438745.
Adres strony internetowej (URL): https://www.metropoliaztm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.metropoliaztm.pl/przetargi/4

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, należy złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego.
Adres:
40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter - pokój nr 011 (kancelaria) w godzinach od 7:00 do 15:00.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr 972.
Numer referencyjny: WH/3/ZP/45/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr 972 zgodnie z rozkładami jazdy, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umow. 2. Wykonywana usługa objęta jest: - systemem kontroli biletowej pasażerów wsiadających do autobusu. Polega on na wsiadaniu pasażerów do autobusu przednimi drzwiami z jednoczesnym okazaniem kierowcy biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu bez biletu. Wysiadanie z autobusu odbywa się drzwiami tylnymi, - systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), - systemem dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) w pojazdach wykonujących usługi na ww. linii, obejmującym w szczególności wizualne i foniczne zapowiadanie przystanków zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywanie pasażerom informacji dodatkowych o usługach komunikacji publiczne. 3. Parametry linii będącej przedmiotem zamówienia:  relacja: Mysłowice Wesoła Piastów Śląskich – Katowice Murcki Rynek,  kursuje: w dni robocze w godz. 04:57÷23:36, dni wolne w godz. 04:53÷23:36,  dobowa praca eksploatacyjna: dni robocze – 610,30 wzkm, dni wolne – 365,10 wzkm,  wozogodziny ogółem: dni robocze – 32:31 h, dni wolne – 18:43 h,  wozogodziny postoju: dni robocze – 13:09 h, dni wolne – 7:08 h,  średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze – 18,77 km/h, dni wolne – 19,51 km/h,  średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze – 31,51 km/h, dni wolne – 31,52 km/h,  długość trasy: 9,10/9,30 km. Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na ww. linii wynosi tabor: M = 147 200. 4. Zamawiający udostępnia do wglądu Wykonawcom, nie służące do opisu przedmiotu zamówienia, aktualne na dzień roboczy oraz dzień wolny rozkłady jazdy na ww. linię w Wydziale Organizacji Przewozów Zamawiającego. Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, Zamawiający przekaże komplet rozkładów jazdy przed zawarciem umowy. 5. Zamawiający wdrożył system Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), której funkcja elektronicznej portmonetki zastosowana jest w transporcie publicznym jako elektroniczny bilet. Bezpośrednia łączność z pojazdami jest realizowana poprzez GPRS/UMTS i WiFi. 6. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie uwzględniające ilość wozokilometrów określoną w pkt 3, tj. przewidywaną całkowitą pracę eksploatacyjną w okresie realizacji umowy. 7. Zamawiający wymaga, w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę kierowców autobusów, tj. osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). 8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób (kierowców autobusów). Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do: a) żądania w trakcie realizacji zamówienia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymagań i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymagań, c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania zamówienia. W przypadku niespełnienia ww. wymagań, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości i na zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ), a nadto Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  9   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Planowane rozpoczęcie realizacji usługi – od dnia 1 stycznia 2020 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. zm.) lub ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 567, z późn. zm.).
Informacje dodatkowe Każdy Wykonawca, który bezpośrednio będzie wykonywał przewóz osób powinien spełniać warunek, o którym mowa w sekcji III.1.1 przez cały okres realizacji zamówienia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał lub wykonuje usługi przewozów regularnych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym o łącznej wartości wykonanych usług nie mniejszej niż 250.000 zł brutto w tym okresie, 2. dysponuje dwoma autobusami z homologacją, spełniającym wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do niej dla autobusów miejskiej regularnej komunikacji publicznej, w tym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) oraz następujące wymagania dodatkowe: a) każdy autobus o długości do 8 m i pojemności co najmniej 35 miejsc (tabor typu M), nie starszy niż (rok produkcji) z 2017 roku i spełniający normę czystości spalin co najmniej EURO 6, b) liczba miejsc siedzących w autobusie nie może być mniejsza niż 11, siedzenia typu 1½ liczone są jako pojedyncze siedzenie; wszystkie siedzenia o jednolitej barwie typu miejskiego, z miękką wkładką na siedzisku i oparciu; siedzenia odporne na ścieranie i zabrudzenia, łatwe do utrzymania czystości, c) każdy autobus wyposażony w łączność telefoniczną lub radiową pomiędzy kierującym autobusem a punktem dyspozytorskim Wykonawcy, mającym łączność z policją i pogotowiem ratunkowym oraz posiadającym łączność telefoniczną z Zamawiającym, d) każdy autobus wyposażony w kasowniki elektroniczne o minimum trzynastocyfrowym systemie kasowania w ilości co najmniej równej liczbie drzwi pasażerskich w autobusie, e) przedział kierowcy autobusu – łączący się z wnętrzem pojazdu, umożliwiający bezpośredni kontakt kierowcy z pasażerem, f) każdy autobus wyposażony w urządzenia oświetlające wnętrze pojazdu zapewniające oświetlenie całego przedziału pasażerskiego, w tym w szczególności wszystkich miejsc, w których znajdują się jakiekolwiek przeszkody dla pasażerów (np. stopnie), barwa oświetlenia biała, g) każdy autobus wyposażony w drzwi pasażerskie – co najmniej dwoje drzwi; każde z drzwi wyposażone w układ automatycznego powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersyjne drzwi przy zamykaniu); drzwi rozmieszczone na całej długości prawej ściany, uruchamiane mechanicznie ze stanowiska kierowcy spełniające wymogi techniczne ujęte w Polskiej Normie PN-S-47010 lub równoważnej, h) każdy autobus wyposażony w urządzenia do dynamicznej informacji pasażerskiej tj. głośniki wewnętrzne i co najmniej jeden głośnik zamontowany na zewnątrz pojazdu, w jego przedniej części) oraz wyświetlacz LED umieszczony w górnej części przedziału pasażerskiego za miejscem kierowcy, skierowany do tyłu pojazdu służący do zapowiadania przystanków zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywania pasażerom informacji dodatkowych o usługach komunikacji publicznej, i) każdy autobus wyposażony w zestaw pełnowymiarowych w stosunku do szerokości pojazdu, elektronicznych tablic kierunkowych rozmieszczonych zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, j) każdy autobus wyposażony w uchylne wywietrzniki (klapy) dachowe – co najmniej 1, k) każdy autobus wyposażony w system ogrzewania przedziału pasażerskiego zapewniający równomierne i skuteczne ogrzewanie całego wnętrza autobusu; system ogrzewania wnętrza autobusu grzejnikami konwektorowymi i nagrzewnicami z wentylatorami – dmuchawami, umożliwiający automatycznie zał./wył. Urządzenia w zależności od temperatury we wnętrzu przedziału pasażerskiego, system musi zapobiegać zamarzaniu stopni drzwi wejściowych, nagrzewnice o mocy grzewczej i wydajności zapewniającej wysoką skuteczność, sterowanie z kabiny kierowcy; konstrukcja nagrzewnic bezpieczna, zabezpieczająca przed zranieniem oraz uszkodzeniem odzieży pasażerów; moc grzewcza układu ogrzewania pozwalająca na utrzymanie we wnętrzu przedziału pasażerskiego temperatury przynajmniej +10 do +15ºC przy temperaturze zewnętrznej -15ºC, l) każdy autobus wyposażony w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, m) każdy autobus wyposażony w okablowanie dla urządzeń mobilnych ŚKUP zgodnie z opisem zawartym we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ). n) każdy autobus wyposażony w pakiet udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, na który składają się:  powierzchnia specjalna – do przewozu wózka dziecięcego lub wózka inwalidzkiego, usytuowana na wprost od drzwi (lub obok drzwi) z pochylnią (podnośnikiem) dla wózków inwalidzkich w części obniżonej pojazdu, o wymiarach minimum 1300 mm x 750 mm, wyposażona w urządzenia przytrzymujące,  drzwi zapewniające dostęp dla wózków inwalidzkich posiadają wyposażenie pomagające przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz podnośnik lub pochylnię,  przyciski „na żądanie” w ilości co najmniej 4 sztuki, rozmieszczone równomiernie w okolicy przestrzeni drzwi pasażerskich, zapewniających łączność pasażerów z kierowcą (z dodatkowymi oznaczeniami w alfabecie Braille’a), wyróżniające się kolorami kontrastującymi z otoczeniem, - co najmniej 1 siedzenie specjalne o wyróżniającej się barwie, - odpowiednie piktogramy odnoszące się do osób z niepełnosprawnością, - poręcze i uchwyty o barwie kontrastującej z otoczeniem, - podłoga pojazdu wyłożona materiałem przeciwpoślizgowym, - osłony krawędzi stopni wykonane w sposób minimalizujący ryzyko potknięcia się, w kolorze kontrastującym z otoczeniem, - dodatkowe oświetlenie zewnętrzne nad wszystkimi drzwiami w pojeździe.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni łącznie spełniać warunki, o których mowa w sekcji III.1.3. 2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3., może polegać na zdolnościach innych podmiotów. W takim przypadku musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowody, w szczególności zobowiązanie, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcjach III.1.1 oraz III.1.3. 2. Oświadczenie Wykonawca składa w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje ich spełnianie. 4. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3, polega na zdolnościach innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający nie wymaga, za wyjątkiem oświadczenia wskazanego w pkt 1, złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w sekcjach III.1.1 oraz III.1.3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej tych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania: 6. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ). 7.Jeżeli w terminie, o którym mowa w sekcji IV.6.2, zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca nie przekazuje Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w sekcji IV.6.2 ogłoszenia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty60,00
termin płatności40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na funkcjonowanie systemu ŚKUP mają wpływ regulacje prawne, rozwiązania finansowe, czynniki organizacyjne i technologiczne, co w związku koniecznością zapewnienia okresu trwałości wymaga dopuszczenia istotne zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w następujących okolicznościach: a. gdy treść umowy wymaga istotnej zmiany w związku ze zmianą przepisów prawa lub zmianą ich interpretacji przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (IZ RPO WSL), w czasie realizacji umowy, o której Strony nie wiedziały w momencie jej zawarcia, przy czym zmiana taka może obejmować wszystkie elementy umowy i polega na dostosowaniu treści umowy do w/w przepisów i/lub interpretacji, b. w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym m.in. ustaw i rozporządzeń dotyczących rachunkowości, podatku od towarów i usług, w szczególności zmiany stawek podatkowych, sposobu prowadzenia sprzedaży, zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustaw oraz rozporządzeń dotyczących finansów publicznych, elektronicznych instrumentów płatniczych, funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego oraz czasu pracy i dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym zmiana taka może obejmować wszystkie elementy umowy i polega na dostosowaniu treści umowy do w/w przepisów, c. w przypadku wydania decyzji uprawnionych organów, co do sposobu i warunków sprzedaży usług transportu zbiorowego, przy czym zmiana taka może obejmować wszystkie elementy umowy i polega na dostosowaniu treści umowy do w/w decyzji, d. w przypadku wprowadzenia nowych, dotychczas niestosowanych przez Zamawiającego rodzajów taryf opłat, w tym poszerzania, różnicowania oraz ewidencjonowania ulg dla osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, taryfy łączone, bilety wspólne, promocje na różnego typu usługi, przykładowo bilety „park and ride”, bilety uprawniające do przejazdu transportem zbiorowym na różne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz inne zmiany Taryfy opłat, o ile w sposób istotny rzutują one na sposób wykonania umowy, przy czym przy czym z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej zmiana taka może obejmować wszystkie elementy umowy, na które istotny wpływ mają w/w okoliczności, e. w przypadku zmiany warunków świadczenia usług miejskiego transportu zbiorowego związanych z wprowadzaniem regulacji Unii Europejskiej oraz postanowień polityki transportowej i taryfowej prowadzonej przez rząd RP, samorząd województwa śląskiego, samorządy gminne, na terenie których Zamawiający i związane z nim umowami podmioty prowadzą transport zbiorowy oraz partnerów projektu ŚKUP, o ile w sposób istotny rzutują one na sposób wykonania umowy, przy czym zmiana taka może obejmować wszystkie elementy umowy, na które istotny wpływ mają w/w okoliczności, f. w przypadku zmiany w procedurach dokumentowania sprzedaży, przyjmowania zwrotów i reklamacji od pasażerów, przy czym zmiana taka może obejmować wszystkie elementy umowy, na które wpływ mają w/w okoliczności, g. w przypadku zmiany parametrów technicznych oraz elementów składających się na urządzenia ŚKUP udostępnione do sprzedaży biletów ŚKUP przy czym z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej zmiana taka może obejmować wszystkie elementy umowy, na które wpływ mają w/w okoliczności. 2. W przypadku wprowadzenia zmian wymienionych w ust. 1 lit. d., g. nie dopuszcza się zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 3. W przypadku wprowadzenia zmian wymienionych w ust. 1 lit. a., b., c., e., f. w sytuacji gdy zmiany powodują u Wykonawcy wzrost pracochłonności, konieczność zaangażowania dodatkowego wyposażenia, materiałów lub innych zasobów rzeczowych, dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie oparta o kalkulację uwzględniającą rynkowe ceny dodatkowego wyposażenia, materiałów lub innych zaangażowanych zasobów rzeczowych związanych z wykonywaniem dodatkowych czynności i/lub pracochłonności wykonywania dodatkowych czynności. Wzrost pracochłonności zostanie oceniony na podstawie chronometrażu a koszty pracochłonności zostaną skalkulowane na podstawie najniższego ustawowego wynagrodzenia w Polsce w danym momencie, powiększonego o składki obciążające pracodawcę. Nie będą uwzględniane narzuty kosztów wydziałowych i ogólnozakładowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-01-24 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego, z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliaztm.pl, strona internetowa: bip.metropoliaztm.pl; 2) została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@metropoliaztm.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr 972 (znak sprawy: WH/3/ZP/45/19), b) archiwizacji dokumentacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) obowiązek prawny administratora (art. 6 ust.1 lit. c RODO) wynikający z przepisów ustawy Pzp, b) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie korespondencji papierowej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne Zamawiającemu. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Zamawiającego; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji oraz innych przepisów; 6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wymogów ustawowych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 2. Na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że: 1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy postępowania „Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr 972” oraz znaku sprawy: WH/3/ZP/45/19, 2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły