Rybina – przebudowa mostu kolejowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

Ogłoszenie dodano: 05.12.2019

Zamawiający: Powiat Nowodworski, ul. gen.Władysława Sikorskiego, 82-100 Nowy Dwór Gdański (Pomorskie)

Miejsce: Nowy Dwór Gdański

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.12.2019, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 24.01.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiat Nowodworski: Rybina – przebudowa mostu kolejowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowodworski, krajowy numer identyfikacyjny 19264480800000, ul. ul. gen.Władysława Sikorskiego  23 , 82-100  Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 473 668, e-mail przetargi@nowydworgdanski.pl, faks 552 473 670.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.nowydworgdanski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.nowydworgdanski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty pisemne przesyłane droga pocztową, kurierem lub osobiście.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskliego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rybina – przebudowa mostu kolejowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej
Numer referencyjny: SR.272.18.2019.RG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" przebudowy obrotowego mostu kolejki wąskotorowej oraz budowa pomostów pływających i rozbudowa pomostu stałego nad rzeką Szkarpawą w miejscowości Rybina, gm. Stegna. Lokalizacja: 1. Lokalizacja inwestycji - Most jest usytuowany nad rzeką Szkarpawą w ciągu linii kolejki wąskotorowej. Dojazd drogą gminną od strony południowej rzeki Szkarpawy. Odległość od drogi wojewódzkiej 600 m. Most usytuowany jest w Rybinie 2. Inwestycja usytuowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawa. Najbliższymi rezerwatami przyrody są: 1) oddalony o około 5 km w kierunku wschodnim, rezerwat ornitologiczny „Ujście Nogatu”, 2) w odległości około 7 km w kierunku północno-wschodnim, na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie”. 3) Obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 osop PLB280010 „Zalew Wiślany i soos PLH280007 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” (z listy rządowej uzgodnionej z KE) znajdują się w odległości rzędu 6 km w kierunku wschodnim. Przez analizowany teren przebiega bardzo ważny wschodnioatlantycki szlak wędrówki ptaków, łączący lęgowiska w północnej Europie i zachodniej Syberii z zimowiskami w południowej i zachodniej Europie oraz północnej Afryce. 4) Przedmiotowe przedsięwzięcie wymagać będzie uzyskania decyzji środowiskowej na podstawie par.3 ust.1 okt 63 b rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71 – przystanie śródlądowe, wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20m. 5) Przebudowywany most oraz budowane pomosty znajdują się w 15 km biegu rzeki Szkarpawy. 6) Rzeka Szkarpawa zalicza się do II klasy wodnej. Rejon 3 żeglugi śródlądowej. 7) Minimalna głębokość tranzytowa wynosi 1,8 m. jednak głębokość wynosi 3,4 metra rzadko spada poniżej 2m. Minimalna szerokość szlaku żeglownego 30m. 8) Poziom wody jest zmienny i zależy głównie od siły i kierunku wiatru. W okresie długotrwałych wiatrów NW do NE poziom wody w południowo-zachodniej części Zalewu oraz na rzekach Szkarpawa i Wielka Święta - Tuga może podnieść się o 0,7 – 0,9 m a nawet więcej, ekstremalnie do 2 m. Zjawisko, w którym dochodzi do podwyższenia się poziomu lustra wody w wyniku podnoszenia się stanu wody w zbiorniku końcowym nazywane jest cofką i występuje ono na analizowanym szlaku – od strony Zalewu. Przy wiatrach SE poziom wody opada znacznie poniżej poziomu średniego. Silne i szybkie wahania poziomu wody mogą stwarzać poważne niebezpieczeństwo nawigacyjne. W ciągu doby amplituda zmian poziomu wody może dojść nawet do 1,4 m. Największe wahania poziomu wody występują w SW akwenie Zalewu i ujściowych odcinkach rzek. 9) Rzeka Szkarpawa znajduje się w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Stan faktyczny Konstrukcja mostu kolejowego Most jest obiektem zabytkowym objętym ochroną Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Most został zbudowany w 1906 roku oraz odbudowany po II Wojnie Światowej w 1948 r. Most składa się z dwóch różnych konstrukcyjnie części. Od strony Stegny jest jedno przęsło stałe o rozpiętości teoretycznej 6,60 m z dźwigarów stalowych gorącowalcowanych z INP475 z jazdą górą na mostownicach. Przęsło jest oparte na przyczółku i filarze brzegowym. Nad rzeką znajdują się dwa przęsła obrotowe o rozpiętości teoretycznej 2x21,61=43,22m. Przęsła wykonano jako blachownice nitowane o wysokości środnika 1,80 m z jazdą pośrednią na mostownicach ułożonych na podłużnicach z dwuteowników NP280, opartych na poprzecznicach z dwuteowników NP320. Przęsła w położeniu otwartym mają konstrukcję dwuwspornikową opartą na filarze nurtowym wyposażonym w mechanizm obrotu wokół osi pionowej. Przęsła w położeniu zamkniętym mają schemat belki ciągłej dwuprzęsłowej opartej na filarze brzegowym, filarze nurtowym i przyczółku od strony Nowego Dworu Gdańskiego. Przyczółki ceglano - betonowe, filary masywne betonowe. Posadowienie na palach drewnianych wg informacji w Książce mostowej. Tor kolejowy na mostownicach z szyn S49 w rozstawie w świetle 750mm z odbojnicami z szyn staroużytecznych pochodzących z roku 1901. Dopuszczalna norma obciążenia B-750. Obecnie na moście jest wprowadzone ograniczenie prędkości do 5km/h. Stan techniczny mostu. Przęsło stałe Nie stwierdzono oznak przeciążenia ani uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Zabezpieczenie antykorozyjne w wyniku wieloletniej eksploatacji uległo degradacji. Występują miejscowe złuszczenia powłok malarskich, korozja powierzchniowa oraz lokalnie korozja wżerowa w węzłach dolnych i w strefie łożysk. Tor na mostownicach w stanie ogólnym dobrym. Blachy przeciwpożarowe obluzowane, końce blach powyginane. Chodniki służbowe zużyte. Brak części desek nawierzchni chodników, deski częściowo spróchniałe. Balustrady stalowe skorodowane powierzchniowo, zamocowanie balustrad obluzowane. Balustrady nie mają wymaganego aktualnymi przepisami wypełnienia co max. 300 mm. Stan chodników jest zły, kwalifikujący się do całkowitej wymiany. Przęsła obrotowe. Nie stwierdzono oznak przeciążenia konstrukcji ani uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Mechanizm obrotu sprawny, regularnie konserwowany. Elementy mechanizmu służącego do obrotu mostu są w stanie dostatecznym, jednak są na tyle wyeksploatowane, że należy je wymienić na nowe lub zregenerować, a całość wyregulować. Zderzaki przęseł obrotowych w ilości sztuk czterech są zużyte i należy je wymienić na nowe lub zregenerować. Ostateczna decyzja odnośnie regeneracji lub wymiany mechanizmów i zderzaków zostanie podjęta w czasie remontu mostu. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w wyniku wieloletniej eksploatacji uległo degradacji. Występują miejscowe złuszczenia powłok malarskich, korozja powierzchniowa oraz lokalnie korozja wżerowa, nasilona w węzłach i na pasach dolnych dźwigarów. Tor na mostownicach w stanie ogólnym dobrym. Blachy przeciwpożarowe i przeciw wykolejeniowe obluzowane, końce blach powyginane. Pomost drewniany w poziomie toru na przęsłach zużyty. Miejscowe ubytki desek nawierzchni chodników, deski częściowo spróchniałe. Całkowity brak pomostu drewnianego na wspornikach stalowych mocowanych na zewnątrz dźwigarów głównych - brak zapewnienia bezpieczeństwa pracy na poziomie zgodnym z obecnie obowiązującymi wymaganiami Przyczółek od strony Stegny. Podpora nr 1. Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy przyczółka, nadmiernych osiadań lub odchylenia od pionu. Beton przyczółka zdegradowany pod wpływem czynników atmosferycznych, penetracja wody przez korpus, przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Dolna część korpusu ceglana - głębokie ubytki cegieł. Ścianka kątowa podtrzymująca nasyp za przyczółkiem przemieszczona. Zamocowanie balustrady do skrzydeł przyczółka obluzowane. Filar od strony Stegny. Podpora nr 2. Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy filara, nadmiernych osiadań lub odchylenia od pionu. Beton filara zdegradowany pod wpływem czynników atmosferycznych, penetracja wody przez korpus filara, przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Wegetacja roślin na ławie podłożyskowej. Filar obrotowy. Podpora nr 3. Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy filara, nadmiernych osiadań lub odchylenia od pionu. Beton filara zdegradowany pod wpływem czynników atmosferycznych, penetracja wody przez korpus filara, przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Przyczółek od strony Nowego Dworu Gdańskiego. Podpora nr 4. Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy przyczółka, nadmiernych osiadań lub odchylenia od pionu. Beton przyczółka zdegradowany pod wpływem czynników atmosferycznych, penetracja wody przez korpus, przecieki przez rysy w miejscach przerw w betonowaniu. Dolna część korpusu ceglana - głębokie ubytki cegieł. Ścianka kątowa podtrzymująca nasyp za przyczółkiem przemieszczona. Tor na dojazdach do mostu Brak części dziobowej odbojnic. Stan toru dostateczny. Nasypy kolejowe na dojazdach do mostu. Na skarpach nasypów występują ubytki gruntu, powodujące zawężenie korony torowiska. Braki umocnienia skarp darnią pogłębiają proces niszczenia nasypów. Ścianki kątowe zabezpieczające torowisko za przyczółkami są częściowo przemieszczone wskutek podmycia w poziomie ich posadowienia. Niektóre ścianki są uszkodzone. Skarpa przyczółka od strony Nowego Dworu Gdańskiego jest prowizorycznie umocniona gruzem betonowym i podkładami żelbetowymi. Dalby i odbojnice. Nie stwierdzono uszkodzeń dalb i odbojnic spowodowanych np. uderzeniem jednostek pływających. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w wyniku wieloletniej eksploatacji uległo degradacji. Występują miejscowe złuszczenia powłok malarskich i korozja powierzchniowa Założenia użytkowe Celem zadania jest poprawienie drożności rzeki Szkarpawy w celach żeglarskich w miejscowości Rybina. Zakres inwestycji obejmuje wyposażenie mostu w mechanizm umożliwiający pełną automatyzację oraz ogólna poprawę ogólnego stanu technicznego wraz z oznakowaniem nawigacyjnym oraz budowę jednego pomostu cumowniczego oraz budowa nowej części pomostu i przebudowa istniejącego pomostu stałego. Rozwiązanie architektoniczne mostu oraz pomostów powinno być skierowane na spójność z otaczającym krajobrazem. Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogą Ustawy o wyrobach budowlanych. Urządzenia muszą posiadać Krajowy Certyfikat Zgodności wydany przez uprawnioną Jednostką Certyfikującą. Urządzenie ma posiadać charakterystyki wynikające z aprobat technicznych IBDiM. Realizacja przedmiotu zamówienia na zapewnić poprawę komfortu użytkowników drogi wodnej i kolejowej. Etapy realizacji inwestycji Prace projektowe oraz wykonawcze muszą być oparte o Program funkcjonalno-użytkowy, który stanowi załącznik do SIWZ. Zakłada się II etapy realizacji zamówienia: Etap I - zaprojektowanie przebudowy wraz z nadzorem autorskim w etapie przebudowy; 1. Wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072). 2. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę. 3. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych opracowań i ekspertyz, niezbędnych do wykonania zamówienia - Wykonawca uzyska je własnym staraniem i nakładami. 4. W ramach realizacji części projektowej przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje: 1) Projekt koncepcyjny (Koncepcję zagospodarowania terenu z wizualizacją); 2) Projekt budowlany stanowiący podstawę wykonania robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na budowę; 3) Projekt wykonawczy wielobranżowy; 4) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 5) Kosztorys inwestorski; 6) Przedmiar robót; 7) Mapę do celów projektowych; 8) Decyzję lokalizacji celu publicznego; 9) Warunki zabudowy; 10) Decyzję o wycięciu drzew (jeśli będą potrzebne); 11) Operat wodno prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji; 12) Dokumenty związane z oddaniem obiektu do eksploatacji; 13) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 5. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji każdego elementu projektowego przed jego skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodności z założeniami Programu funkcjonalno-użytkowego. 6. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót budowlanych: 1) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji (z podziałem na prace projektowe i budowlane); 2) Projekt zagospodarowania placu budowy; 3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 7. Z ramienia Zamawiającego formalnej akceptacji będzie dokonywał Inspektor nadzoru inwestorskiego, przy kontrasygnacie Inwestora. 8. Podkreślić należy, że ostateczne rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie opracowana Dokumentacja projektowa tj.: 1) Projekt koncepcyjny; 2) Projekt budowlany; 3) Projekt wykonawczy; 4) Projekt powykonawczy (jako tzw. „Operat kolaudacyjny”), o zawartości: a. Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; b. Decyzja pozwolenia na budowę wraz z załączonym Projektem budowlanym; c. Dziennik budowy; d. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; e. Rysunki, szkice i opisy służące realizacji obiektu; f. Operat geodezyjny; g. Książka obmiaru; h. Dziennik montażu; i. Geodezyjny pomiar powykonawczy; j. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, która musi uzyskać pozytywne uzgodnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz Zamawiającego. 9. Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie: 1. Zatwierdzona „Koncepcja zagospodarowania terenu” wraz z wizualizacją - 2 egzemplarze, 2. Projekt budowlany dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 3. Projekt wykonawczy dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 4. Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych- 3 egzemplarze; 5. Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze; 6. Przedmiar robót - 3 egzemplarze; 7. Informacja BIOZ - 3 egzemplarze; 8. Harmonogram rzeczowo-finansowy - 3 egzemplarze. 9. Całość dokumentacji w wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF) - 2 płyty. 10. Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa: 1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86, poz. 579); 2) Ustawy z 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 433 z późn zmianami; 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z późn. zmianami); 4) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463); 11. W terminie do 4 tygodni od zawarcia Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu Projektu koncepcyjnego, do jego zatwierdzenia. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniać będzie Wykonawcę do opracowania na jego podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej. 12. Zakres zamówienia obejmuje także: 1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót; 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót; 3) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej; 4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania wad; 13. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 14. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny projektowy zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 15. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia nadzoru autorskiego. 16. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 17. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 18. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. "procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. 19. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu, a następnie wezwie Wykonawcę którego oferta będzie najkorzystniejsza do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania i ogłosi jego wynik poprzez stosowne Zawiadomienie 20. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy PZP, tj. uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. ETAP II - Przebudowa mostu oraz budowa dwóch pomostów pływających i stałego wraz z infrastrukturą; Harmonogram prac należy ustalić z Pomorskim Towarzystwem Miłośników Kolei Żelaznych ,ul. Gniewska 21/B-43A, 81-047 Gdynia w porozumieniu z zamawiającym. Przewiduje się wykonanie robót budowlanych o następującym charakterze: Przebudowa mostu 1. Przebudowa i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. Całą konstrukcję stalową przęseł, balustrad, elementów urządzeń oraz dalb i odbojnic należy zabezpieczyć antykorozyjnie, aby nie dopuścić do nieodwracalnych uszkodzeń korozyjnych. Konstrukcję stalową należy oczyścić do stopnia czystości Sa2, w miejscach trudnodostępnych do stopnia St2 wg PN-EN ISO 12944. Elementy nadmiernie skorodowane należy wymienić na nowe. Dla elementów nośnych osłabienie przekroju w wyniku korozji nie powinno przekraczać 20%. Dla blach węzłowych zmniejszenie grubości nie powinno przekraczać 40%, minimalna wymagana grubość blach 6mm, lokalnie poza strefą zamocowania 5mm. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać przy użyciu systemowego zestawu farb o łącznej grubości 250 μm dla kategorii korozyjności C4 wg PN-EN ISO 12944. Uszczelnienie styków blach uszkodzonych przez korozję szczelinową. Szczeliny powstałe wzdłuż krawędzi nitowanych blach należy po oczyszczeniu uszczelnić kitem poliuretanowym (materiał typu Sikaflex PRO3 WF lub jego odpowiednik). Naprawa elementów przęseł osłabionych przez korozję. Elementy nośne należy wzmocnić przez dodanie nakładek z blach. Uszkodzone blachy węzłowe należy wymienić na nowe o kształcie i przekroju wzorowanym na istniejącym. Połączenia nowych elementów z istniejącą konstrukcją wykonać na śruby sprężające klasy 10.9. Średnice i rozstawy śrub dostosować do istniejących układów połączeń nitowanych. 2. Naprawa balustrady na przęśle stałym i przyczółku od strony Stegny: Dodać na każdej balustradzie dwa poziome wypełnienia z płaskownika 50x5mm mocowane do istniejących słupków spoinami pachwinowymi, aby zagęścić rozstaw przeciągów <300mm. obluzowane słupki zamocować na sztywno do betonowych skrzydeł przy użyciu wklejanych żywicę kotew m10. zamocowanie słupków przęsła usztywnić przez dodanie blach węzłowych i poprawienie zamocowania. elementy powyginane wyprostować. 3. nowe balustrady przyczółku od strony nowego dworu gdańskiego. skrzydłach przyczółka zamontować nowe o wysokości 1,10m wykonane z kątowników płaskowników, wzorowane balustradach stegny. zakończonych blachami podstawy wklejane kotwy 4. przebudowa podpór. powierzchnie betonu cegieł podpór oczyścić luźnych fragmentów betonu, zacieków, zanieczyszczeń roślinności. przyczółki odkopać zewnątrz głębokość 0,5m. rysy rozwartości powyżej 0,5 mm zainiektować żywicy iniekcyjnej uszczelniającego wypełnienia pęknięć zawilgoconych. korpusy skrzydła wzmocnić pancerzem torkretu grubości nominalnej 6cm, zbrojonego siatką pręta ø10mm oczkach 10x10cm, kotwioną wklejanymi w beton prętami ø12mm rozstawie 40x40cm. powierzchniach poziomych ław podłożyskowych, ściankach żwirowych, ułożyć warstwę naprawczą pcc 1-2cm. zasypywane gruntem pokryć izolacją cienką żywic smołowo-epoksydowych 20cm ponad teren. naprawione, odsłonięte należy powłoką bazie akrylowej, zabezpieczającą przed wpływami atmosferycznymi. 5. przebudowa pomostów roboczych przęsłach. istniejące pomosty robocze drewniane zdemontować. wykonać drewna dębowego 6cm zaimpregnowanego ciśnieniowo celu zabezpieczenia 6. przebudowa nawierzchni toru obiekcie. skorodowane, blachy przeciwpożarowe przeciw wykolejeniowe wymienić nowe. uzupełnić części dziobowe mostownic. mostownice nie nadające się użytkowania. 7. umocnienie skarp strefie przyczółków. ubytki gruntu nasypów uzupełnić, aby uzyskać stabilne podparcie ścianek kątowych zabezpieczających torowisko. umocnić geosiatkami oraz obsiać trawą warstwie humusu. ścianki żelbetowe kątowe nowe, h="100cm" ze stopą szerokości b="60cm." szczeliny miedzy prefabrykatami uszczelnić paskami naklejonej papy termozgrzewalnej. 8. oznakowanie wodnego. oznakowanie wodnego czas robót po zakończeniu prac oznakować obu stronach obrotowego zgodnie warunkami określonymi dyrektora urzędu Żeglugi Śródlądowej gdańsku. roboty montażowe zostaną metodami tradycyjnymi, zastosowaniem narzędzi ręcznych, zasilanych energię elektryczną miejskiej sieci niskiego napięcia (przyłącze docelowe), wspomaganiu specjalistycznym sprzętem dźwigowym. prace będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu napędem silnikami spalinowymi. niezbędne urządzenia dźwigowe transportowe również silnikami. pomost stały 1. 1 x (zamiast kładki dla obsługi) dł. 16,36 m, szer 1,2 m podkładem: deska sosnowa 2. 1 łączący /> pomost stały z pomostem pływającym dł. 21,76m, szer. 1,80m, z podkładem: deska sosnowa Pomost pływający wraz z infrastrukturą 1. 1 x Ponton pływający konstrukcji stalowej dł. 12,0m, szer. 2,4m, z pokładem: deska sosnowa; 2. 2 x Montaż pala kotwiącego L=9,0m; 3. 1 x Trap. Infrastruktura towarzysząca 1. Zagospodarowanie terenów zielonych i pokrycie roślinnością niską (tj. rośliny do wysokości 40 cm np. trawy, krzewy płożące, kwiaty) 2. Umocnienie brzegu płytami betonowymi ok. 132m2 3. Nawierzchnia z betonowych płyt i kostki betonowej ok. 26m2 4. Rozbudowa sieci energetycznej dla potrzeb obracania mostu i oświetlenie terenu lampami 5. Oznakowanie nawigacyjne 6. Wyposażenie przeciwpożarowe i ratunkowe; 7. Zbiorniki na śmieci i odpady stałe; 8. Tablica informacyjna. 9. Zakres zamówienie obejmuje: 1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniem wykonania robót wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia; 2) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane, (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zmianami) dalej jako ustawa PB, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż; 3) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r., (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych; 6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe; 7) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadów; 8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 9) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych; 10) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt; 11) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy; 12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt; 13) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego; 14) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy; 15) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót; 16) poprawne oznakowanie robót; 17) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający również na wniosek Wykonawcy. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę; 18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową; 19) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 20) w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, należy opracować projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym; 21) prowadzenie w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów; 22) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 23) przygotowanie rozliczenia końcowego robot; 24) skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym inwentaryzacji geodezyjnej-powykonawczej. 10. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: 1) segregować i właściwie utylizować odpady; 2) w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6; 3) stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 11. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty. 12. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 13. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 14. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 15. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane jako projekt, pn: "Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 08.04 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 11 grudnia 2017 r., nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-00. 16. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 17. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) Roboty rozbiórkowe; 2) Konstrukcje żelbetowe i stalowe; 3) Wykonanie nawierzchni; 4) Renowacja konstrukcji podnoszenia przęsła - roboty naprawcze i konserwatorskie; 5) Roboty elektryczne; 6) Budowa przeprawy tymczasowej; 7) Roboty hydrotechniczne; 8) Roboty różne.

II.5) Główny kod CPV: 71200000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: 1) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności bądź zgłoszenia wykonania robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu, od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020r. 2) Etap II: wykonanie robót budowlanych do dnia 30.11.2021r. 2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej Decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. 3. W przypadku wcześniejszego zakończenia I etapu tj. prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca będzie mógł wcześniej rozpocząć realizacje robot budowlanych, bezpośrednio po zakończeniu I etapu. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywanie zmian w umowie w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy PZP. 6. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania. 7. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4. Warunek zdolności technicznej: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się „doświadczeniem”, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie mostu („mostu” – rozumianym jako obiekcie budowlanym zgodnym z definicją wynikającą z Prawa budowlanego), o wartości robót oddzielnie dla każdej z robót co najmniej 500 000,00 zł brutto. 5. Warunek zdolności zawodowej: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby: 1) Projektanta w specjalności mostowej bez ograniczeń: a) minimalna liczba osób: 1 osoba, b) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń, c) doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu obiektów mostowych, w tym co najmniej 2 projekty dotyczące budowy, przebudowy lub remontu mostu wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowę. 2) Kierownika budowy: a) minimalna liczba osób: 1 osoba, b) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń c) doświadczenie: co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przy realizacji obiektów mostowych, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 zadań na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót obejmującego budowę lub przebudowę mostu o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł brutto, oddzielnie dla każdego z zadań. 3) Kierownika robót mostowych: a) minimalna liczba osób: 1 osoba, b) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, c) doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przy realizacji obiektów mostowych, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 zadań na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót obejmującego budowę, przebudowę lub remont mostu. 4) Kierownika robót drogowych: a) minimalna liczba osób: 1 osoba, b) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, c) doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. 5) Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych: a) minimalna liczba osób: 1 osoba, b) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, c) doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych (elektroenergetycznych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272 z późn. zmianami).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisów do rejestru lub ewidencji).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Po otwarciu ofert oraz ich ocenie, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie tylko tego Wykonawcę, do złożenia następujących dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): 1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – według wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25, ust. 1 pkt 2 ustawy PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia jest jako załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 19, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 zł, 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 310 z późn. zmianami). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku 43-8306-0003-0000-4734-2000-0120, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu Numer referencyjny: SR.272.18.2019.RG, Zadanie – Rybina – przebudowa mostu kolejowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 6. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na: Powiat Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej osobnej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 7. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 8 i 9. 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych w załączniku nr 8 do SIWZ - "Ogólne warunki umowy".

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty brutto. 2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 310, późn. zmianami). 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku nr 43-8306-0003-0000-4734-2000-0120. 5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres); 2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego); 3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela; 4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją; 5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na każde żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: a) Nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy, b) Wykonał nienależycie przedmiot umowy. 6. Sformułowanie oświadczenia Gwaranta, że jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania go o tego typu zmianie. 7. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 5 ppkt 5 lit. a) i b) przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wnioskować o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 11. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego. 12. Pozostałe 30% Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający zwróci tą kwotę nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ZMIANY UMOWY 1. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) zmiana terminu realizacji umowy jest dopuszczalna: a) gdy wykonanie przedmiotu Umowy w określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego; b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy w założonym terminie. Zamawiający dopuszcza taką sytuację tylko w sytuacji gdy ww. zmiany obowiązujących przepisów prawa, były niemożliwe do przewidzenia do upływu terminu składania oferty; c) w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością; d) w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności; e) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie możliwych do przewidzenia, nie ujętych w dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; f) w przypadku wystąpienia nietypowych i incydentalnych zjawisk pogodowych – z uwagi na fakt, iż Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego i naturalnymi zjawiskami pogodowymi są opady deszczu, burze, śnieg i mróz, które występują cyklicznie, Zamawiający określa odstępstwo w postaci zjawisk pogodowych typu huragan; orkan; oberwanie chmury; powódź; pożar i innych o nadzwyczajnej sile i nietypowym charakterze, które mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji inwestycji. Opady deszczu, śniegu, ujemne temperatury i przymrozki są zjawiskami normalnymi powszechnie występującymi i Wykonawca powinien je uwzględnić na etapie podpisywania umowy. Wykonawca podejmujący się prac powinien założyć występowanie niekorzystnych warunków pogodowych lub dostosować sprzęt i technologię do warunków pogodowych. Typowo niekorzystne warunki pogodowe nie stanowią, zdaniem zamawiającego przeszkody w zakresie wykonania umowy. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej”, i ewentualnym uznaniu zmiany terminu wykonania robót z tego powodu będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy; g) w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych; h) w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, k) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z powodu nie otrzymania zaliczki w terminie lub braku środków finansowych na rachunku Zamawiającego z przeznaczeniem na realizację tego zamówienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni. l) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie; m) w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy PZP; n) w przypadku zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) zmiany osobowe w zakresie osób wymienionych w umowie przy pomocy, których Wykonawca realizują przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana którejkolwiek z osób, wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 3) zmiany organizacji spełnienia świadczenia w zakresie zmiany szczegółowego harmonogramu wykonania przedmiotu umowy; 4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę; b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zmianami), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; d) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w Dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”). Sposób obliczenia kwoty wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący:  w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy;  w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy;  w przypadku, gdy przedstawiony sposób wyliczenia nie pozwoli określić dokładnie wartości robót niewykonanych dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. 5) pozostałe zmiany: a) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie; b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu; c) zmiany osób na stanowiskach kluczowych specjalistów spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ; d) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; e) zmiany w wyniku wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; f) zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia może zastąpić nowy Wykonawca jeżeli:  umowa zostanie zawarta na podstawie postanowień umownych;  Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;  nastąpił podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;  Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego podwykonawców. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 lit. b Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 lit. c Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 4 lit. c, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad. 5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 lit. a Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 6. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 3-5, wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 8. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 9. Wskazanie powyższych okoliczności umożliwiających uzgodnienie zmian umowy nie stanowi jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do takiego uzgodnienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły