USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO

Ogłoszenie dodano: 25.11.2019

Zamawiający: SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego, 42-604 Tarnowskie Góry (Śląskie)

Miejsce: Tarnowskie Góry

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 06.12.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 09.12.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka: USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, krajowy numer identyfikacyjny 29170100000000, ul. ul. Śniadeckiego  1 , 42-604  Tarnowskie Góry, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 901 206, e-mail zamowieniapubliczne@repty.pl, faks 323 901 353.
Adres strony internetowej (URL): https://www.repty.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.repty.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.repty.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie Góry Sekcja zamówień publicznych p. A15

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO
Numer referencyjny: GCR/65/ZP/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu). 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości do świadczenia usług całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, także w dni wolne od pracy i święta, zgodnie z otrzymanym zleceniem wykonania usługi. 3. Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: Część nr 1. Transport sanitarny z zespołem podstawowym „P” 3.1.Orientacyjne wymagane ilości: ok. 400 km/m-c i ok. 20 godz./m-c ogółem: ok. 16.000 km/40 m-cy i ok. 800 godz./40 m-cy 3.2. Wymagania dotyczące środków transportu sanitarnego: a) pojazdy sprawne technicznie, tzn. posiadające aktualne badania techniczne dopuszczające je do ruchu drogowego; b) pojazdy posiadające cechy techniczne i jakościowe określone w Polskiej Normie przenoszącej europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789 + A2:2015-01 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe, oraz spełniające wymagania normy PN-EN 1865-5:2012 Nosze i inny sprzęt do przemieszczania pacjenta, stosowane w ambulansach drogowych; c) pojazdy posiadające zezwolenie na używanie pojazdów jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w myśl art. 53 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawa o ruchu drogowym (t .j. Dz.U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.); d) pojazdy posiadające aktualne ubezpieczenie OC i NNW; e) pojazdy posiadające pozytywną opinię sanitarną Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 3.3. Wymagania dotyczące personelu karetki: Zespół podstawowy w skład, którego wchodzą, dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, zgodnie z definicją zawartą w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 993 z późn. zm.), oraz kierowca spełniający warunki, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.). 3.4. Maksymalny czas oczekiwania na realizację zlecenia transportu karetką „P” to 120 minut od zgłoszenia zlecenia. Część nr 2. Transport sanitarny z zespołem specjalistycznym „S” 3.5.Orientacyjne wymagane ilości: ok. 700 km/m-c i 30 godz./m-c ogółem: ok. 28.000 km /40 m-cy i ok. 1.200 godz./40 m-cy 3.6. Wymagania dotyczące środków transportu sanitarnego: a) pojazdy sprawne technicznie, tzn. posiadające aktualne badania techniczne dopuszczające je do ruchu drogowego; b) pojazdy posiadające cechy techniczne i jakościowe określone w Polskiej Normie przenoszącej europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789+A2:2015-01 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe, oraz spełniają wymagania normy PN-EN 1865-5:2012 Nosze i inny sprzęt do przemieszczania pacjenta, stosowane w ambulansach drogowych; c) pojazdy posiadające zezwolenie na używanie pojazdów jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w myśl art. 53 ust. 1 pkt. 2) i/ lub 12) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.); d) pojazdy posiadające aktualne ubezpieczenie OC i NNW; e) pojazdy posiadające pozytywną opinię sanitarną Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 3.7. Wymagania dotyczące personelu karetki : Zespół specjalistyczny w skład, którego wchodzą, co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny zgodnie z definicją zawartą w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 993 z późn. zm.), oraz kierowca spełniający warunki, o których mowa w art. 106 ust. 1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 341 z późn. zm.). 3.8. Maksymalny czas oczekiwania na realizację zlecenia transportu karetką „S” to 90 minut od zgłoszenia zlecenia. 4. Wezwanie transportu sanitarnego odbywać się będzie na podstawie telefonicznych zgłoszeń dokonywanych przez lekarzy zatrudnionych przez Zamawiającego pod numer telefoniczny wskazany przez Wykonawcę w ofercie. 5. Każde telefoniczne zgłoszenie będzie potwierdzone pisemnym zleceniem wystawionym przez Zamawiającego i doręczonym Wykonawcy najpóźniej w chwili zgłoszenia się Zespołu obsługi karetki. 6. Rozpoczęcie usługi następuje w momencie przybycia Zespołu wyjazdowego do miejsca wezwania i kończy się w miejscu docelowym, określonym w zleceniu lekarskim. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy będzie suma iloczynów: przejechanych kilometrów i stawki za 1km, a także czasu trwania transportów i stawki za 1 godz. transportu, odpowiednio do rodzaju transportu. 7. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pacjenta z oddziału i doprowadzenia go do miejsca przeznaczenia. Kierowca/Zespół zobowiązany jest do pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu pacjentom z dysfunkcją ruchu, włącznie z wniesieniem pacjenta, o ile zajdzie taka konieczność. 8. Transport powinien odbywać się trasą optymalną tzn. najkrótszą i najszybszą w danych warunkach komunikacyjnych. 9. Wykonawca zobowiązany jest dysponować taką ilością środków transportu i zespołów wyjazdowych, aby zapewnić Zamawiającemu ciągłość wykonywania usług. Wykonawca musi posiadać taką ilość środków transportu, aby mógł obsłużyć więcej niż jedno zlecenie w jednym czasie, a w przypadku awarii środka transportu, zapewnić transport zastępczy, bez dodatkowych obciążeń dla Zamawiającego. 10. W razie niepodstawienia przez Wykonawcę zastępczego środka transportu sanitarnego zgodnie z zapisem punktu poprzedzającego, Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z zastępczego środka transportu do wykonania usługi, a jego kosztami obciąży Wykonawcę. 11. Ilość wyjazdów podana przy każdym z zadań jest ilością orientacyjną, choć zgodną z prognozami Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia ilości te zostaną dostosowane do faktycznych potrzeb Zamawiającego. 12. Wykonawca zobligowany jest do zobowiązania wszystkich osób świadczących z jego strony niniejszą usługę do zapewnienia zachowania i przestrzegania tajemnicy medycznej i ochrony danych osobowych, powziętych w trakcie trwania umowy. 13. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się kontroli NFZ w zakresie spełniania wymagań, co do realizacji przedmiotu umowy. 14. Wszystkie dokumenty załączone do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest czytać oraz uwzględnić łącznie i uzupełniająco.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  40   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą umożliwiający prowadzenie działalności w zakresie transportu sanitarnego - wydany przez właściwy organ prowadzący rejestr (tj. zaświadczenie o wpisie do ww. rejestru); Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi środkami transportu przystosowanymi do transportu sanitarnego, w tym: - dla Części nr 1 - karetki podstawowe typu „P” – co najmniej 2 pojazdy, - dla Części nr 2 - karetki specjalistyczne typu „S” – co najmniej 2 pojazdy. Przez dostępność pojazdów Zamawiający rozumie dysponowanie taką ilością pojazdów przez cały okres obowiązywania umowy, umożliwiając realizację usług na poziomie przyjętym przez Zamawiającego. oraz Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi świadczenia transportu sanitarnego, trwające nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy każda oraz o wartości nie mniejszej niż: - dla Części nr 1 – 30.000 zł brutto, - dla Części nr 2 – 50.000 zł brutto w skali rocznej, dla każdej z nich wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3.3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.3.4. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3.3.5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; (załącznik nr 8 do SIWZ); 3.3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; (załącznik nr 9 do SIWZ); 3.3.7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1170 z późn. zm.); (załącznik nr 10 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.2.1. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 3.2.2. potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 3.2.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych powyżej przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej. 3.2.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik nr 6 do SIWZ); 3.2.5. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 6 do SIWZ); 3.2.6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. IX. 1.2. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, oraz e) dokumentów wymienionych w pkt. 3.3.poniżej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Druk oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2. oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; 3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ; 4. zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ ( jeżeli dotyczy); 5. pełnomocnictwo (odpowiednio ciąg pełnomocnictw), jeżeli oferta i oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1. powyżej, zostaną podpisane przez Pełnomocnika Wykonawcy. Wraz z pełnomocnictwem Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć właściwy dokument potwierdzający uprawnienie osoby lub osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentacji Wykonawcy, aktualny na dzień jego wystawienia (jeżeli dotyczy). 6. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (załącznik nr 5 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty w złotych brutto (C)60,00
Czas dojazdu transportu sanitarnego ( D ) 20,00
Wysokość kary umownej ( KU ) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony zgodnie postanawiają, że w razie wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zobowiązują się dokonać zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2. Zmiana umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian właściwych przepisów. 3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt a) powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona aneksem wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. b) i c) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazaną wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. b), c) i d) celem wykazania zasadności waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy, winien on wskazać Zamawiającemu w jakim stopniu wprowadzenie zmian wpłynęło na wzrost kosztów realizacji zamówienia. 6. „Żądanie zmiany” winno być złożone Zamawiającemu w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie opisujące wpływ zmiany na koszty wykonania umowy oraz przedstawiające wyliczenia odpowiednich zmian. W szczególności winno ono przedstawiać kalkulację kosztów wykonania zamówienia, ze wskazaniem ilości osób wykonujących zamówienie wraz z wyszczególnieniem elementów ich wynagrodzenia oraz kosztów ubezpieczenia. 7. Na pisemne żądanie drugiej strony, wnioskujący winien niezwłocznie udostępnić do wglądu księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany umowy. 8. Zmiany treści umowy każdorazowo wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 9. Aneks, o którym mowa powyżej, powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu „Żądania zmiany” przez Wykonawcę, nie później niż przed wejściem w życie właściwych zmian. 10. Ponadto Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy z przyczyn: a) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, bądź mających bezpośredni wpływ na aktualność postanowień umowy; b) zmiany treści zlecenia na transport sanitarny; c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 11. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 12. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, b) zmianie osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, c) zmianie osób wyznaczonych do kontaktu z Zamawiającym, d) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, likwidacyjnego lub z możliwością układu, e) ogłoszeniu likwidacji, f) zawieszeniu działalności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna - art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie Góry tel. 32- 384 70 71, 32- 285 30 71, tel./fax. 32- 285 41 23 e-mail: repty@repty.pl strona internetowa: www.repty.pl  z inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka można się kontaktować: iod@repty.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi transportu sanitarnego, nr sprawy GCR/65/ZP/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole i załącznikach będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; w przypadku zawarcia umowy dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez 5 lat od końca roku w którym umowa uległa rozwiązaniu, chyba że dłuższy okres będzie niezbędnych dla dochodzenia roszczeń.  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego lub nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Transport sanitarny z zespołem podstawowym „P”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu). 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości do świadczenia usług całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, także w dni wolne od pracy i święta, zgodnie z otrzymanym zleceniem wykonania usługi. 3. Transport sanitarny z zespołem podstawowym „P” 3.1.Orientacyjne wymagane ilości: ok. 400 km/m-c i ok. 20 godz./m-c ogółem: ok. 16.000 km/40 m-cy i ok. 800 godz./40 m-cy 3.2. Wymagania dotyczące środków transportu sanitarnego: a) pojazdy sprawne technicznie, tzn. posiadające aktualne badania techniczne dopuszczające je do ruchu drogowego; b) pojazdy posiadające cechy techniczne i jakościowe określone w Polskiej Normie przenoszącej europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789 + A2:2015-01 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe, oraz spełniające wymagania normy PN-EN 1865-5:2012 Nosze i inny sprzęt do przemieszczania pacjenta, stosowane w ambulansach drogowych; c) pojazdy posiadające zezwolenie na używanie pojazdów jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w myśl art. 53 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawa o ruchu drogowym (t .j. Dz.U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.); d) pojazdy posiadające aktualne ubezpieczenie OC i NNW; e) pojazdy posiadające pozytywną opinię sanitarną Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 3.3. Wymagania dotyczące personelu karetki: Zespół podstawowy w skład, którego wchodzą, dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, zgodnie z definicją zawartą w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 993 z późn. zm.), oraz kierowca spełniający warunki, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.). 3.4. Maksymalny czas oczekiwania na realizację zlecenia transportu karetką „P” to 120 minut od zgłoszenia zlecenia. 4. Wezwanie transportu sanitarnego odbywać się będzie na podstawie telefonicznych zgłoszeń dokonywanych przez lekarzy zatrudnionych przez Zamawiającego pod numer telefoniczny wskazany przez Wykonawcę w ofercie. 5. Każde telefoniczne zgłoszenie będzie potwierdzone pisemnym zleceniem wystawionym przez Zamawiającego i doręczonym Wykonawcy najpóźniej w chwili zgłoszenia się Zespołu obsługi karetki. 6. Rozpoczęcie usługi następuje w momencie przybycia Zespołu wyjazdowego do miejsca wezwania i kończy się w miejscu docelowym, określonym w zleceniu lekarskim. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy będzie suma iloczynów: przejechanych kilometrów i stawki za 1km, a także czasu trwania transportów i stawki za 1 godz. transportu, odpowiednio do rodzaju transportu. 7. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pacjenta z oddziału i doprowadzenia go do miejsca przeznaczenia. Kierowca/Zespół zobowiązany jest do pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu pacjentom z dysfunkcją ruchu, włącznie z wniesieniem pacjenta, o ile zajdzie taka konieczność. 8. Transport powinien odbywać się trasą optymalną tzn. najkrótszą i najszybszą w danych warunkach komunikacyjnych. 9. Wykonawca zobowiązany jest dysponować taką ilością środków transportu i zespołów wyjazdowych, aby zapewnić Zamawiającemu ciągłość wykonywania usług. Wykonawca musi posiadać taką ilość środków transportu, aby mógł obsłużyć więcej niż jedno zlecenie w jednym czasie, a w przypadku awarii środka transportu, zapewnić transport zastępczy, bez dodatkowych obciążeń dla Zamawiającego. 10. W razie niepodstawienia przez Wykonawcę zastępczego środka transportu sanitarnego zgodnie z zapisem punktu poprzedzającego, Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z zastępczego środka transportu do wykonania usługi, a jego kosztami obciąży Wykonawcę. 11. Ilość wyjazdów podana przy każdym z zadań jest ilością orientacyjną, choć zgodną z prognozami Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia ilości te zostaną dostosowane do faktycznych potrzeb Zamawiającego. 12. Wykonawca zobligowany jest do zobowiązania wszystkich osób świadczących z jego strony niniejszą usługę do zapewnienia zachowania i przestrzegania tajemnicy medycznej i ochrony danych osobowych, powziętych w trakcie trwania umowy. 13. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się kontroli NFZ w zakresie spełniania wymagań, co do realizacji przedmiotu umowy. 14. Wszystkie dokumenty załączone do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest czytać oraz uwzględnić łącznie i uzupełniająco.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 40
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty w złotych brutto ( C ) 60,00
Czas dojazdu transportu sanitarnego ( D ) 20,00
Wysokość kary umownej ( KU ) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:2. Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad i wzorów: 2.1. Cena oferty w złotych brutto (C) Wartość punktowa w kryterium Cena oferty w złotych brutto zostanie obliczona na podstawie wzoru: C = C min / Cb x waga kryterium C - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium cena oferty w złotych brutto Cmin - najniższa zaoferowana cena w złotych brutto Cb - cena w złotych brutto oferty ocenianej 2.2. Czas dojazdu transportu sanitarnego z zespołem podstawowym „P” (D) dot. Części nr 1 Wartość punktowa w kryterium Czas dojazdu transportu sanitarnego z zespołem podstawowym „P” zostanie obliczona zgodnie z tabelą: Zaoferowany czas dojazdu transportu sanitarnego z zespołem podstawowym „P”, licząc od momentu zgłoszenia zlecenia Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca do 60 min 20 pkt 61 - 90 min 10 pkt 91 - 120 min 5 pkt powyżej 121 min 0 pkt 2.2.1. Dla celów oceny i porównania ofert Zamawiający bierze pod uwagę zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) czas dojazdu transportu sanitarnego wraz ze wskazaniem baz postoju karetek, z których w deklarowanym czasie dojazd może nastąpić. 2.2.2. Czas dojazdu transportu sanitarnego należy podać w minutach, licząc od momentu zgłoszenia zlecenia. Czas dojazdu transportu sanitarnego z zespołem podstawowym „P” nie może być dłuższy niż 120 min od momentu zgłoszenia zlecenia. UWAGA: Wykonawca, który deklaruje w pozycji 2.2. składa również deklaracje, co do pozycji 2.4. poniżej, tożsamo Wykonawca, który deklaruje w pozycji 2.3. składa również deklaracje, co do pozycji 2.5. poniżej. 2.4. Wysokość kary umownej (KU) dot. Części nr 1 - transportu sanitarnego z zespołem podstawowym „P” Wartość punktowa w kryterium Wysokość kary umownej zostanie obliczona zgodnie z tabelą: Zaoferowana wysokość kary umownej transport P Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca powyżej 101 zł 20 pkt 76 - 100 zł 15 pkt 51 - 75 zł 5 pkt 50 zł 0 pkt 2.4.1. Dla celów oceny i porównania ofert Zamawiający bierze pod uwagę zadeklarowaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wysokość kary umownej, jaką Zamawiający będzie uprawniony obciążyć Wykonawcę za opóźnienie w zachowaniu zadeklarowanych w ofercie terminów dojazdu transportu sanitarnego (w nawiązaniu do kryterium opisanego szczegółowo w pkt. 2.2. powyżej ). Kara umowna w wysokości zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej - będzie naliczana przez Zamawiającego za każdą godzinę opóźnienia w dochowaniu czasu dojazdu, w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie (na zasadach określonych w § 1 pkt. 3 oraz § 10 pkt. 1 lit. a) projektu umowy). 2.4.2. Minimalna wartość kary umownej za każdą godzinę opóźnienia, o której mowa w § 10 pkt. 1 lit. a) projektu umowy, wynosi 50 zł .


Część nr: 2Nazwa: Transport sanitarny z zespołem specjalistycznym „S”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu). 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości do świadczenia usług całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, także w dni wolne od pracy i święta, zgodnie z otrzymanym zleceniem wykonania usługi. 3. Część nr 2. Transport sanitarny z zespołem specjalistycznym „S” 3.5.Orientacyjne wymagane ilości: ok. 700 km/m-c i 30 godz./m-c ogółem: ok. 28.000 km /40 m-cy i ok. 1.200 godz./40 m-cy 3.6. Wymagania dotyczące środków transportu sanitarnego: a) pojazdy sprawne technicznie, tzn. posiadające aktualne badania techniczne dopuszczające je do ruchu drogowego; b) pojazdy posiadające cechy techniczne i jakościowe określone w Polskiej Normie przenoszącej europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789+A2:2015-01 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe, oraz spełniają wymagania normy PN-EN 1865-5:2012 Nosze i inny sprzęt do przemieszczania pacjenta, stosowane w ambulansach drogowych; c) pojazdy posiadające zezwolenie na używanie pojazdów jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w myśl art. 53 ust. 1 pkt. 2) i/ lub 12) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.); d) pojazdy posiadające aktualne ubezpieczenie OC i NNW; e) pojazdy posiadające pozytywną opinię sanitarną Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 3.7. Wymagania dotyczące personelu karetki : Zespół specjalistyczny w skład, którego wchodzą, co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny zgodnie z definicją zawartą w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 993 z późn. zm.), oraz kierowca spełniający warunki, o których mowa w art. 106 ust. 1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 341 z późn. zm.). 3.8. Maksymalny czas oczekiwania na realizację zlecenia transportu karetką „S” to 90 minut od zgłoszenia zlecenia. 4. Wezwanie transportu sanitarnego odbywać się będzie na podstawie telefonicznych zgłoszeń dokonywanych przez lekarzy zatrudnionych przez Zamawiającego pod numer telefoniczny wskazany przez Wykonawcę w ofercie. 5. Każde telefoniczne zgłoszenie będzie potwierdzone pisemnym zleceniem wystawionym przez Zamawiającego i doręczonym Wykonawcy najpóźniej w chwili zgłoszenia się Zespołu obsługi karetki. 6. Rozpoczęcie usługi następuje w momencie przybycia Zespołu wyjazdowego do miejsca wezwania i kończy się w miejscu docelowym, określonym w zleceniu lekarskim. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy będzie suma iloczynów: przejechanych kilometrów i stawki za 1km, a także czasu trwania transportów i stawki za 1 godz. transportu, odpowiednio do rodzaju transportu. 7. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pacjenta z oddziału i doprowadzenia go do miejsca przeznaczenia. Kierowca/Zespół zobowiązany jest do pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu pacjentom z dysfunkcją ruchu, włącznie z wniesieniem pacjenta, o ile zajdzie taka konieczność. 8. Transport powinien odbywać się trasą optymalną tzn. najkrótszą i najszybszą w danych warunkach komunikacyjnych. 9. Wykonawca zobowiązany jest dysponować taką ilością środków transportu i zespołów wyjazdowych, aby zapewnić Zamawiającemu ciągłość wykonywania usług. Wykonawca musi posiadać taką ilość środków transportu, aby mógł obsłużyć więcej niż jedno zlecenie w jednym czasie, a w przypadku awarii środka transportu, zapewnić transport zastępczy, bez dodatkowych obciążeń dla Zamawiającego. 10. W razie niepodstawienia przez Wykonawcę zastępczego środka transportu sanitarnego zgodnie z zapisem punktu poprzedzającego, Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z zastępczego środka transportu do wykonania usługi, a jego kosztami obciąży Wykonawcę. 11. Ilość wyjazdów podana przy każdym z zadań jest ilością orientacyjną, choć zgodną z prognozami Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia ilości te zostaną dostosowane do faktycznych potrzeb Zamawiającego. 12. Wykonawca zobligowany jest do zobowiązania wszystkich osób świadczących z jego strony niniejszą usługę do zapewnienia zachowania i przestrzegania tajemnicy medycznej i ochrony danych osobowych, powziętych w trakcie trwania umowy. 13. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się kontroli NFZ w zakresie spełniania wymagań, co do realizacji przedmiotu umowy. 14. Wszystkie dokumenty załączone do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest czytać oraz uwzględnić łącznie i uzupełniająco.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 40
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty w złotych brutto ( C ) 60,00
Czas dojazdu transportu sanitarnego ( D )20,00
Wysokość kary umownej ( KU 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:2. Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad i wzorów: 2.1. Cena oferty w złotych brutto (C) Wartość punktowa w kryterium Cena oferty w złotych brutto zostanie obliczona na podstawie wzoru: C = C min / Cb x waga kryterium C - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium cena oferty w złotych brutto Cmin - najniższa zaoferowana cena w złotych brutto Cb - cena w złotych brutto oferty ocenianej 2.3. Czas dojazdu transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym „S” (D) dot. Części nr 2 Wartość punktowa w kryterium Czas dojazdu transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym „S” zostanie obliczona zgodnie z tabelą: Zaoferowany czas dojazdu transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym „S”, licząc od momentu zgłoszenia zlecenia Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca do 30 min 20 pkt 31- 60 min 15 pkt 61- 90 min 10 pkt powyżej 91 min 0 pkt 2.3.1. Dla celów oceny i porównania ofert Zamawiający bierze pod uwagę zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) czas dojazdu transportu sanitarnego wraz ze wskazaniem baz postoju karetek, z których w deklarowanym czasie dojazd może nastąpić. 2.3.2. Czas dojazdu transportu sanitarnego należy podać w minutach, licząc od momentu zgłoszenia zlecenia. Czas dojazdu transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym „S” nie może być dłuższy niż 90 min od momentu zgłoszenia zlecenia. UWAGA: Wykonawca, który deklaruje w pozycji 2.2. składa również deklaracje, co do pozycji 2.4. poniżej, tożsamo Wykonawca, który deklaruje w pozycji 2.3. składa również deklaracje, co do pozycji 2.5. poniżej. 2.5. Wysokość kary umownej (KU) dot. Części nr 2 - transportu sanitarnego z zespołem podstawowym „S” Wartość punktowa w kryterium Wysokość kary umownej zostanie obliczona zgodnie z tabelą: Zaoferowana wysokość kary umownej transport S Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca 151 zł i powyżej 20 pkt 126 - 150 zł 15 pkt 101 - 125 zł 10 pkt 76 - 100 zł 5 pkt 75 zł 0 pkt 2.5.1. Dla celów oceny i porównania ofert Zamawiający bierze pod uwagę zadeklarowaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wysokość kary umownej, jaką Zamawiający będzie uprawniony obciążyć Wykonawcę za opóźnienie w zachowaniu zadeklarowanych w ofercie terminów dojazdu transportu sanitarnego (w nawiązaniu do kryterium opisanego szczegółowo w pkt. 2.3. powyżej ). Kara umowna w wysokości zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej - będzie naliczana przez Zamawiającego za każdą godzinę opóźnienia w dochowaniu czasu dojazdu, w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie (na zasadach określonych w § 1 pkt. 3 oraz § 10 pkt. 1 lit. a) projektu umowy). 2.5.2. Minimalna wartość kary umownej za każdą godzinę opóźnienia, o której mowa w § 10 pkt. 1 lit. a) projektu umowy, wynosi 75 zł.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły