Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II, Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne w zakresie: pełnienie nadzoru autorskiego

Ogłoszenie dodano: 21.11.2019

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg Opole, Firmowa, 45-594 Opole (Opolskie)

Miejsce: Opole

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.03.2022

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.11.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 13.01.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miejski Zarząd Dróg Opole: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II, Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne w zakresie: pełnienie nadzoru autorskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg Opole, krajowy numer identyfikacyjny 53054601300000, ul. Firmowa  1 , 45-594  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4697413, , e-mail sekretariat@mzd.opole.pl, , faks 77 469 74 02.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.opole.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.opole.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.opole.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Opolu, ul. Firmowa 1, piętro 2 pokój 213 (sekretariat)
Adres:
Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Firmowa 1 45-594 Opole

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II, Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne w zakresie: pełnienie nadzoru autorskiego
Numer referencyjny: NP.260.85.2019.P
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II, Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne w zakresie: pełnienie nadzoru autorskiego 1.1. Zakres usługi: Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad pracami budowlano-montażowymi związanymi z realizacją zadania pn. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II, Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne w zakresie : pełnienie nadzoru autorskiego” • w zakresie : Nadzór autorski nad budową, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II, Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne – przewidywana ilość pobytów na budowie – 140 pobytów oraz wykonywanie, na zlecenie Zamawiającego, zamiennych prac projektowych, których przedmiotem są istotne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej lub dodatkowych prac projektowych – przewidywana ilość jednostek nakładów projektowych – 8.000 j.n.p. • Zakres sprawowania nadzoru autorskiego określają przepisy ustawy prawo budowlane, umowa i dokumentacja projektowa dla: Budowy, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II, Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne która dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://www.mzd.opole.pl/wp-content/uploads/zamowienia_publiczne/2019/dokumentacja_dworzec.zip lub w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu ul. Firmowa 1, w dni robocze w godz. 7-15 po uprzednim uzgodnieniu terminu. Uwaga: Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót tylko w wersji elektronicznej - pdf. • Pełnienie nadzoru autorskiego będzie polegać w szczególności na: a) weryfikacji zgodności realizowanych robót budowlanych z dokumentacją projektową; b) wyjaśnianiu treści dokumentacji; c) wprowadzaniu w razie konieczności rozwiązań zamiennych do dokumentacji na wniosek kierownika budowy lub inspektora nadzoru; d) uzyskaniu akceptacji przez autora projektu proponowanych rozwiązań zamiennych do dokumentacji dotyczących strefy chronionej prawem autorskim; e) rozwiązywaniu kolizji projektowych powstałych podczas realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową; f) opracowywaniu i uzgadnianiu możliwości oraz sposobu wykonywania robót zamiennych i dodatkowych w stosunku do rozwiązań określonych w projekcie budowlanym; g) aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu; h) opracowywaniu i przedkładaniu do akceptacji Zamawiającemu Kart pobytu nadzoru autorskiego. • Obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski z dołożeniem należytej staranności i bez zbędnej zwłoki, a w szczególności zobowiązuje się do pobytu projektantów na budowie (lub w siedzibie Zamawiającego) w okresie realizacji robót budowlanych na wezwanie Zamawiającego lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: 1) sprawowania nadzoru autorskiego w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami), w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji; 2) zapewnienia personelu, zdolnego do wykonania przedmiotu zamówienia, reprezentującego wszystkie branże objęte dokumentacją projektową; 3) opiniowania możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem zgodności z dokumentacją projektową; 4) dokonywania wpisów do dziennika budowy; 5) wyjaśniania wszelkich wątpliwości pojawiających się w toku realizacji inwestycji wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzupełniania szczegółów dotyczących rozwiązań w niej zawartych; 6) opiniowania dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę robót w zakresie jej zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej; 7) dostosowania dokumentacji projektowej do warunków zastanych na budowie oraz do wyników badań geologicznych podłoża gruntowego, wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych oraz ewentualnie odbiegających od wyników badań sporządzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej; 8) przedkładania Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia precyzujące przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym (w tym również przekroczeń pozycji przedmiarowych); 9) opracowanie i wprowadzenie po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji technicznej z zastrzeżeniem pkt 11; 10) udziału w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 11) rozstrzygania w sprawie wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, obowiązującymi normami i przepisami; 12) na wezwanie Zamawiającego, udziału w odbiorach częściowych i końcowym; 13) udziału w radach budowy, naradach technicznych i innych spotkaniach na zaproszenie Zamawiającego; 14) doradztwa (udzielania porad i opinii w formie pisemnej oraz prowadzenia konsultacji) dot. realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie każdorazowo określonym przez Zamawiającego; 15) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego; 16) Wykonawca przyjmuje również do opracowania analizy i opinie dotyczące zasadności oraz zgodności z dokumentacją projektową ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez Wykonawcę robót i jego podwykonawców lub osób trzecich; 17) wykonania na 2 miesiące przed wprowadzeniem aktualizacji „Projektu stałej organizacji ruchu” wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola; 18) oraz wykonywania innych czynności i obowiązków określonych w Umowie i w SIWZ. 2. Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych powyżej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym: 1) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ust. 1 pkt 3, 5, 6, 11 i 14 nie może być dłuższy niż 5 dni robocze od otrzymania wezwania; 2) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ust. 1 pkt 7, 8, 9 i 16 nie może być dłuższy niż 8 dni roboczych od otrzymania wezwania. W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać zmienione przez Zamawiającego, odpowiednio wydłużone lub też skrócone (skrócenie dotyczy przypadków, dla których od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi lub wykonywanych robót). 3. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową i dokonywania uzgodnień oraz wykonywania innych obowiązków określonych w pkt. 1: 1) na każde wezwanie Zamawiającego; 2) na każde wezwanie przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, zaakceptowane przez Zamawiającego. 5. Wezwanie przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy ma być dokonane drogą pocztową lub drogą elektroniczną, za datę wezwania będzie uważana data otrzymania przez Wykonawcę wiadomości. 6. Pobyt przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy na budowie, niebędący wynikiem wezwania zgodnie z pkt. 4 ppkt 1 i 2, nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia. 7. Zamawiający każdorazowo określi w wezwaniu, które osoby sprawujące nadzór autorski nad poszczególnymi branżami mają stawić się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego. 8. Za jednorazowy pobyt autorski uważa się pobyt przedstawiciela Wykonawcy na budowie/w siedzibie Zamawiającego, odnotowany w Karcie pobytu w danym dniu, bez względu na czas trwania pobytu. Jeden pobyt projektanta jest rozliczany dla każdego z projektantów osobno. 9. Z każdego pobytu musi być sporządzona Karta pobytu zawierająca: 1) datę pobytu na budowie / w siedzibie Zamawiającego; 2) identyfikację problemu; 3) wyjaśnienie przyczyny problemu; 4) propozycję sposobu rozwiązania problemu; 5) zadane dalsze postępowanie; 6) oszacowanie terminu rozwiązania problemu. Punkty 2)-6) nie są wymagane w przypadku pobytów na budowie związanych z udziałem w naradach, chyba że zostanie określony problem do rozwiązania. 10. W przypadku, gdy wykonanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego nie wymaga przyjazdu, pobytu na budowie (lub w siedzibie Zamawiającego) i powrotu, wykonanie takich czynności nadzoru autorskiego drogą pocztową bądź elektroniczną może, za zgodą Zamawiającego, zostać uznane jako pobyt, o ile doszło do merytorycznego załatwienia sprawy. Pobyt taki dla swej ważności wymaga późniejszego potwierdzenia przez Zamawiającego na Karcie pobytu. 11. Zakres umowy obejmuje również wykonywanie, każdorazowo na pisemne zlecenie Zamawiającego: 1) zamiennych prac projektowych, których przedmiotem są istotne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej; 2) dodatkowych prac projektowych, koniecznych i niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania i niewynikających z błędów i/lub braków, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu. Wykonanie dokumentacji obejmuje również uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz jeżeli zajdzie taka konieczność również uzyskanie zmiany decyzji ZRID lub innych decyzji niezbędnych do realizacji robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, poza wymaganymi przepisami prawa, po 3 egz. dokumentacji technicznej, tj. projektu budowlanego i/lub wykonawczego, przedmiarów robót, STWiORB oraz kosztorysu inwestorskiego, w wersji papierowej oraz na nośniku CD w wersji pdf i edytowalnej. Czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w niniejszym ustępie będzie odpowiedni do ich wykonania i określony wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, a w razie braku uzgodnienia, wyznaczony przez Zamawiającego. W szczególnych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może przedłużyć czas na ukończenie dodatkowych lub zamiennych prac projektowych. 12. Dla prac projektowych, o których mowa w pkt. 11 zostaną sporządzone Karty projektu zawierające: 1) Nazwę projektu; 2) Zakres projektu; 3) Przyczyny wykonania projektu; 4) Wymagane uzgodnienia; 5) Termin wykonania projektu; 6) Szacunkowa wartość projektu. 13. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych dokumentowane będą przez Wykonawcę poprzez: 1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej; 2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują; 3) wpisy do Dziennika Budowy; 4) protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączone do dokumentacji budowy; 5) określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 6) pisemne opinie dotyczące wprowadzonych w projekcie zmian. 14. Wykonawca w trakcie realizacji budowy, zgodnie z art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ma prawo: 1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji; 2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. 15. W przypadku realizowania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru autorskiego niezgodnie z dokumentacją projektową lub niestosowania się do zaleceń projektanta pełniącego nadzór autorski, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 16. Realizując Umowę Wykonawca będzie przestrzegał przepisów prawa polskiego. W ramach wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawca będzie dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie podatki, należności i opłaty, oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane przez polskie prawo w związku z realizacją Umowy. 17. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i ponownego dostarczenia rozwiązań projektowych. Wynagrodzeniu nie podlegają działania Wykonawcy, które wynikają z konieczności naprawienia ewidentnych błędów, zaniechań, zaniedbań i nieścisłości wynikających z nienależytego wykonania przez Wykonawcę rozwiązań dodatkowych lub zamiennych stanowiących podstawę realizacji robót budowlanych. 18. Po zakończeniu robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór autorski, Strony sporządzają ponadto protokół odbioru, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania całości zobowiązań wynikających z Umowy. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązuje się dysponować, przez cały okres realizacji zamówienia, osobami posiadającymi właściwe uprawnienia budowlane niezbędne do pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego, w tym m.in.: 1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186. t.j. z późn.zm.)*; 2) jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 t.j. z późn.zm.)*; 3) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186. t.j. z późn.zm.)*; 4) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186. t.j. z późn.zm.)*; 5) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186. t.j. z późn.zm.)*. Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w ww. ustawie.

II.5) Główny kod CPV: 71248000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71240000-2
71000000-8
71242000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości do: 75.678,40 zł netto, tj. usługi świadczenia nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z rozdziału 4 SIWZ. 2. Wielkość i zakres zamówienia dotyczy wykonania usługi w ramach realizacji zadania pn. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II, Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne w zakresie : pełnienie nadzoru autorskiego . 3. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: 1) Zamówienie będzie udzielone w przypadku uzyskania dodatkowych środków na realizację zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. 2) W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 Zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z postępowania identyczne z tymi, które stosował w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na potwierdzenie ich spełnienia, tzn. wymienione w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia będą na identycznym – proporcjonalnym poziomie jak wskazane w niniejszym postępowaniu. 4) Obowiązywać będą te same zasady dotyczące podwykonawstwa – umowa o pracę, art. 143b jak w niniejszym postępowaniu i umowie. 5) Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do pierwotnego zamówienia i umowy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu
Informacje dodatkowe -
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu
Informacje dodatkowe -
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: a) osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: 1) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej– posiadający: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz.1186, t.j. z późn.zm.)* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (np. konsorcjum – oferta wspólna zgodnie z art. 23 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich. *Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), dopuszcza się także kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 u.p.z.p. wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia załącznika nr 3 (zawierającego wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych) w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie. b) wykonanie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) usługi nadzoru autorskiego lub 1 (jednej) usługi związanej z opracowaniem dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub wykonawczy), której przedmiot zamówienia obejmował roboty w zakresie budowy/przebudowy obiektu budowlanego co najmniej dwukondygnacyjnego o kubaturze minimum 20 tys. m3 wykonanego w technologii żelbetowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (np. konsorcjum – oferta wspólna zgodnie z art. 23 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 u.p.z.p. oraz art. 24 ust.5 pkt 1 - 4 u.p.z.p., Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p zamawiający żąda przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne prze¬pisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w Rozdziale 10 pkt 2: a) ppkt 1)- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za¬mieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w powyżej pkt 3 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierają-cym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administra¬cyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za¬mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za¬mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który: a) polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt 8 lit a w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie. 9. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. W przypadku, gdy publikacja będzie miała miejsce w sobotę uwzględniony zostanie kurs NBP z kolejnego dnia publikacji po tej dacie. 10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia ww. dokumentów w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie. 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami niniejszego Rozdziału: 1) załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – składany wraz z ofertą, 2) załącznik nr 2a Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – składany wraz z ofertą, 3) załącznik nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczenie o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych – składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 2 u.p.z.p., 4) załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane w sposób należyty – składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 2 u.p.z.p., 5) załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w przypadku określonym w art. 22a u.p.z.p.) – składany wraz z ofertą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
-
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
-
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
-
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
skrócenie czasu odpowiedzi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian podano w części II SIWZ - wzorze umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-12-28 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły