Modernizacja ul. Karola Miarki w Rydułtowach

Ogłoszenie dodano: 21.11.2019

Zamawiający: Miasto Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru, 44-280 Rydułtowy (Śląskie)

Miejsce: Rydułtowy

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 09.12.2019, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miasto Rydułtowy: Modernizacja ul. Karola Miarki w Rydułtowach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rydułtowy, krajowy numer identyfikacyjny 27253611000000, ul. ul. Ofiar Terroru  36 , 44-280  Rydułtowy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 537 411, e-mail um@rydultowy.pl, faks 324 537 410.
Adres strony internetowej (URL): www.rydultowy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
Tak, www.rydultowy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
Tak, www.rydultowy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Tak, inny sposób: Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Kancelaria Urzędu Miasta Rydułtowy mieszcząca się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ul. Karola Miarki w Rydułtowach
Numer referencyjny: BP.271.000019.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Modernizacja ul. Karola Miarki w Rydułtowach" 2. Zakres robót obejmuje: 1) roboty przygotowawcze, 2) roboty rozbiórkowe i demontażowe związane z rozbiórką nawierzchni, wjazdów oraz istniejących podbudów, nawierzchni z kostki brukowej, krawężników razem z ławą betonową, obrzeży, demontaż studzienek ściekowych, przykanalików, załadunek i odwóz gruzu z rozbiórek, 3) roboty ziemne związane z wykopami pod budowę kanalizacji, wykonaniem koryta drogi z odwozem gruzu, 4) budowę ciągu kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PVC-U litych o średnicy fi 200 mm, fi 250 mm i fi 300 mm (wg części rysunkowej), z wydłużonym kielichem, o sztywności obwodowej SN8 łączonych na kielich z uszczelką gumową, wykonanie inspekcji telewizyjnej, 5) budowę studni deszczowych, betonowych monolitycznych prefabrykowanych z dnem monolitycznym, kinetą wykonaną w procesie technologicznym z fabrycznie montowaną uszczelką oraz otworem bocznym przygotowanym do podłączenia przykanalika, 6) wykonanie wpustów ulicznych osadnikowych, 7) wykonanie odwodnienia liniowego o szerokości 20 cm, 8) wykonanie jezdni ulicy Karola Miarki o szerokości 3,5 m, wyposażonej w pobocza utwardzone kruszywem oraz płytami ażurowymi o nawierzchni z betonowych bloczków drogowych, ograniczonej krawężnikiem na ławie betonowej oraz opornikiem betonowym wtopionym na ławie betonowej, 9) wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa, 10) zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi istniejących mediów zlokalizowanych w obrębie inwestycji zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, 11) odtworzenie nawierzchni jezdni oraz chodnika przy ul. Strzelców Bytomskich, 12) odtworzenie terenów zielonych, poboczy, 13) roboty towarzyszące związane z regulacją wysokościową włazów kanałowych oraz regulacją pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, 14) koszty związane z docelową organizacją ruchu (zakup znaków i ich ustawienie). 3. Parametry techniczne: 1) kategoria drogi: wewnętrzna, 2) prędkość projektowa 30km/h, 3) długość odcinka do przebudowy 183,43 m, 4) szerokość jezdni 3,5 m, 5) szerokość poboczy 0,75 m; utwardzone kruszywem oraz płytami ażurowymi; 6) spadki poprzeczne jezdni jednostronne 2,0%, 7) spadki poprzeczne poboczy 8,0%, 8) odwodnienie jezdni wpusty deszczowe oraz odwodnienie liniowe podłączone do projektowanej kanalizacji deszczowej, 9) kanalizacja deszczowa włączona do istniejącej studni zlokalizowanej w ciągu ul. Strzelców Bytomskich. 4. Zestawienie powierzchni realizowanych: 1) jezdnia o nawierzchni z betonowych bloczków betonowych drogowych 704,84 m², 2) pobocze z kruszywa 134,00 m², 3) pobocze z płyt ażurowych 121,25 m², 4) zjazdy indywidualne 107,48 m², 5) chodnik do odtworzenia 8,26 m². Zamawiający wystąpi o ponowne zatwierdzenie stałej organizacji ruchu do Starosty Wodzisławskiego w celu wydłużenia terminu jej wprowadzenia. 5. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych . 6. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentami określonymi w ust.3 oraz niniejszą umową, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45232130-2
45111200-0
45233120-6
45112710-5
45231000-5
45233220-7
45233221-4
45233290-8
45113000-2
45100000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty drogowe polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, każda o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł i długości min. 120 m. 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się dysponowaniem: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy czym do spełniania warunku wystarczą uprawnienia do kierowania w zakresie sieci kanalizacyjnych;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zamawiający uzna również uprawnienia osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jeżeli ich kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 poz. 2272). Zamawiający dopuszcza również wykazanie spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia przez osoby, które legitymują się uprawnieniami budowlanymi nabytymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów w myśl przepisu art. 104 ustawy Prawo budowlane, przy czym z uwagi na fakt, iż teren, na którym będą prowadzone roboty jest dotknięty wpływem eksploatacji górniczej, wskazania osoby posiadającej uprawnienia budowlane, z których treści wynikać będzie niemożność kierowania robotami budowlanymi na terenach objętych wpływem eksploatacji górniczej nie będzie uznawane jako spełnianie warunku.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 4)  oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ; Przez dowody, o których mowa powyżej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.) rozumie się: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane i usługi były wykonywane; b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) - dotyczy robót budowlanych. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty – wg wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ, 2) zobowiązania podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – dołączyć jeżeli Wykonawca zamierza spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykazać wykorzystując zasoby podmiotów trzecich, 3) udokumentowanie wniesienia wadium, 4) kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, 5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik – dołączyć, o ile dotyczy,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). Zasady i formy wnoszenia wadium określa szczegółowo SIWZ oraz ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiana postanowień umownych (istotnych) jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach opisanych w ust. 4 –6, a także w razie zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku: 1) wystąpienia zjawisk atmosferycznych niekorzystnych i ponadnormatywnych do typowych dla danego miesiąca panujących na tym terenie, uniemożliwiającym prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu przyjętej technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami w szczególności gdy wystąpią opady deszczu albo śniegu nieprzerwanie przez co najmniej 5 dni (w czasie dnia pracy) i doprowadzą do bezpośredniego braku możliwości realizacji robót budowlanych (nie dotyczy okresu zimowego). 2) wystąpienia klęski żywiołowej w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1897). Okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 2 muszą znaleźć odzwierciedlenie w dzienniku budowy (przestój w prowadzeniu robót) i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umowy zostanie przesunięty o tyle dni, ile trwał potwierdzony w dzienniku budowy przestój w prowadzeniu robót, 3) wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym w związku z brakiem naniesienia tego uzbrojenia na mapach. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia, 4) występowanie niezinwentaryzowanych fragmentów części budowli, występowanie niewybuchów lub niewypałów skutkujących niemożliwością dalszego prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu zjawisk, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia, a następnie usunięcia przez właściwe służby niewypałów czy niewybuchów lub części budowli. 5) realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym wprowadzonych w ramach zmiany umowy określonej w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Maksymalny okres przesunięcia terminu równy będzie okresowi, w czasie którego wykonywane były roboty dodatkowe, bez wykonania których nie byłoby możliwe zakończenie robót objętych przedmiotem zamówienia. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji robót budowlanych w przypadku: 1) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 3) konieczności zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń, 4) konieczności zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji pojawienia się na rynku części, materiałów i urządzeń nowszej generacji, 5) jeżeli w trakcie realizacji robót nastąpią zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.), b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej rzędne terenowe np.: wywołane szkodami górniczymi. Ww. okoliczności muszą znaleźć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta. 6. Zamawiający dopuszcza rezygnację z realizacji części przedmiotu zamówienia wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli spowodowane to będzie działaniem siły wyższej lub podyktowane będzie względami technicznymi.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-09, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rydułtowy z siedzibą w urzędzie miasta przy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, tel.: (032) 4537411, e-mail: um@rydultowy.pl, adres internetowy: www.rydultowy.pl, 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście Rydułtowy jest Pan Michał Sobik, (032 4537480) iod@rydultowy.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Modernizacja ul. Karola Miarki w Rydułtowach”; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy, 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. Jeżeli dostęp do danych wymagałby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO: 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Żądanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia od wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły