KOMPLEKSOWY REMONT I PIĘTRA MIĘDZY WEJŚCIEM A I B W BUDYNKU NR 100 W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Ogłoszenie dodano: 07.11.2019

Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, gen. Sylwestra Kaliskiego , 00-908 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 22.11.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 11.02.2020 07.11.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: KOMPLEKSOWY REMONT I PIĘTRA MIĘDZY WEJŚCIEM A I B W BUDYNKU NR 100 W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 12122900000000, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego   2 , 00-908  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261837865, , e-mail dzp@wat.edu.pl, , faks +48261839723.
Adres strony internetowej (URL): www.wat.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wat.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę oznaczoną w sposób określony w pkt 7.8 SIWZ należy przesłać na adres zamawiającego lub złożyć w Kancelarii Jawnej WAT, bud. 100 (Sztab), pok. Nr 130, I piętro, wejście przez Biuro przepustek
Adres:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWY REMONT I PIĘTRA MIĘDZY WEJŚCIEM A I B W BUDYNKU NR 100 W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
Numer referencyjny: 159/DIR/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont I piętra między wejściem A i B w budynku nr 100 w formule zaprojektuj i wykonaj – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i na jej podstawie wykonanie robót. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 1.3. Zakres: 1. W zakresie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej:  przebudowę pomieszczeń: biurowych o nr: 101-118, korytarza oraz części łazienki, na I piętrze pomiędzy klatkami A i B,  wydzielenie/wygospodarowanie części pomieszczenia dla szafy RACK wielkość i lokalizacja ustalone na etapie projektu (decyzja Projektanta) na I piętrze pomiędzy klatkami A i B,  wydzielenie nowego pomieszczenia w holu na II piętrze przy klatce B wraz z dostosowaniem go do warunków ppoż. w budynku nr 100,  dostosowanie 2 kpl drzwi w pom. biurowych do wymagów ppoż na II piętrze, kl. A,  remont parkietu w korytarzu na wysokim parterze przy klatce G ( wg. proj. Dreslera: kl. 6), dotyczy korytarza w części Bloku 7 i 8, pomiędzy pom. nr 77A i 93. Zakres prac przedstawiono poniżej. • W budynku 100 na I piętrze w zakresie branży ogólnobudowlanej:  zabezpieczenie posadzek;  demontaż mebli z wyniesieniem na miejsce wskazane przez użytkownika;  prace demontażowe w zakresie: posadzek (wykładziny, płytki gresowe, parkiet, część paneli podłogowych), wszystkich drzwi z ościeżnicami do pomieszczeń biurowych i łazienki;  wyburzenie części ścian murowanych pomiędzy korytarzem i biurami o nr 101-118 oraz łazienką;  wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach dla drzwi w pom. biurowych w ilości 19 szt;  wstawienie nadproży w nowych otworach drzwiowych- w ilości 19 szt;  wymurowanie nowych ścianek z cegły pełnej w nowych osiach pomiędzy korytarzem a biurami o gr. 12cm oraz w wygospodarowanym nowym pomieszczeniu dla szafy RACK-lokalizacja i wielkość uzgodnione na etapie projektu (decyzja Projektanta; wykonanie robót zgodnie z normą wojskową), założono minimalne wymiary pomieszczenia: 1,60 m x 2,40m, minimalny prześwit dla drzwi 90cm;wstawienie nadproża dla nowych drzwi;  zamurowanie 7 otworów drzwiowych w ścianach działowych pomiędzy pomieszczeniami 101/103, 104/104A, 104A/102, 106/106A, 110/110A, 114/116, 117/115;  remont wszystkich podłóg w pom. biurowych, w korytarzu oraz w przedsionku łazienki; należy zlicować poziomy posadzek pomiędzy pomieszczeniami;  roboty tynkarskie, szpachlowanie;  roboty izolacyjne posadzek;  wykonanie posadzki z płytek gresowych o wym. min 40x40cm na kleju, w dwóch kolorach (do akceptacji użytkownika), spoinowane, z cokołami o wys. 10cm w korytarzu, w remontowanej części łazienki odtworzyć posadzkę istniejącą;  uzupełnienie posadzek z paneli podłogowych o kl. odporności na ścieranie 6. (które ulegną uszkodzeniu wynikającym z remontu) wraz z cokołami i podkładem – przyjęto pow. ok. 28,00 m2; barwę uzupełnianych paneli dopasować do istniejących;  wykonanie podłogi z wykładziny dywanowej antyelektrostatycznej z cokołami o wys.: 5cm w pom. biurowych o pow. ok. 415,00 m2;  wykonanie podłogi z wykładziny pcv gr. 2,5mm antyelektrostatycznej z cokołami o wys.: 5cm w nowym pom. dla szafy RACK o pow. ok. 2,00 - 4,00 m2;  przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania;  roboty malarskie ścian i sufitów farbą lateksową białą oraz farbą w odcieniu jasnym wraz z wcześniejszym gruntowaniem;  uzupełnienie glazury na scianach w remontowanej części łazienki;  sufit modułowy o wym. 60x60cm, biały, w korytarzu o pow. ok. 87,00m2, ewentualnie sufit gk w przedsionku łazienki w oparciu o wykonaną dokumentacją; - nowa stolarka drzwiowa z ościeżnicami drzwi drewniane o wym. 90x200cm z wyposażeniem w ilośći ok. 22kpl , drzwi gabinetowe :założono ilość: 5 kpl wraz z wykonaniem obróbek przy drzwiach;  wstawienie nowych drzwi o wym. min. 94x200cm z ościeżnicą (1 kpl) do wydzielonego pom. dla szafy RACK; wykonanie obróbek przy drzwiach;  wymiana 2 kpl drzwi z ościeżnicami na II piętrze do pomieszczeń biurowych: 277A, 278A; w klatce A, o wym.: 90x200 z o.o. EI30, otwierane na zewnątrz -dostosowanie do wymagań ppoż;  wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację na odległość do 30km;  ponowne wniesienie mebli do pomieszczeń biurowych.  • W budynku 100 na II piętrze w holu w „klatce B” w zakresie branży ogólnobudowlanej:  Wydzielenie nowego pomieszczenia gospodarczego o nr 210B o wymiarach orientacyjnych ok.: 3,15m x 3,15m, którego ściany będą licować się z zewnętrznymi krawędziami podciągów:  zabezpieczenie posadzek w holu;  roboty murarskie w zakresie dwóch ścian wewnętrznych o wys. ok 3,30 z cegły pełnej gr. 12cm na pełną wysokość o o.o. EI 60;wraz ze wstawieniem nowego nadproża dla drzwi;  remont istniejącej posadzki z lastryko, należy usunąć istniejącą warstwę lastryko z podkładem na gr. min. 3,0cm, wykonać nowy podkład betonowy, nową warstwę lastryko, następnie wykonać: szlifowanie, pielęgnację oraz docelowo impregnację warstwy wierzchniej;  roboty tynkarskie np. tynk gipsowy na wymurowanych ścianach;  roboty przygotowawcze ścian i sufitów przed malowaniem;  roboty malarskie z podkładem gruntującym. Należy pomalować nowe oraz istniejące ściany i sufit farbą lateksową białą;  wstawienie nowych drzwi stalowych o wym.: 90x200cm z ościeżnicą (1 kpl) z o.o. EI30 z zamkiem patentowym i samozamykaczem; wykonanie obróbek przy drzwiach;  wymiana drzwi stalowych z ościeżnicami o wym.: 90x200cm z ościeżnicą (2 kpl) z o.o. EI30 z zamkiem patentowym i samozamykaczem; wykonanie obróbek przy drzwiach;  wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację na odległość do 30km.  • W korytarzu na parterze należącym do: Działu Spraw Studenckich (DSS) / Działu Organizacji Kształcenia (DOK) w budynku 100, cz, Bloku 7 i 8, pomiędzy pom. 77A i 93: - Cyklinowanie i malowanie parkietu w korytarzu o pow. ok 115,00m2. Założono wymianę ok. 1,00m2 powierzchni parkietu w strefie wejścia, bezpośrednio przy drzwiach. Przed zakupem sprawdzić stan istniejącego parkietu i w razie konieczności dopasować nowe deszczułki wymiarami, oraz gatunkiem drewna do istniejącego. Parkiet układać w jodełkę. Należy zastosować lakier przeznaczony do malowania drewnianych parkietów, o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania, antypoślizgowy, o bardzo dobrej twardości powłoki, szybkoschnący ( wg DIN 18032). Należy przewidzieć wymianę istniejących listew przypodłogowych z pcv na nowe, również z pcv z akcesoriami do mocowania, w kolorze dębu jak najbardziej zbliżonym do parkietu, o wysokości min. 6cm, w ilości ok. 95,00mb z systemem otwierania – ułatwia maskowanie czy serwis kabli. Przed pracami należy wynieść meble z korytarza w miejsce wskazane przez użytkownika. • Przebudowę instalacji klimatyzacji na I piętrze w budynku 100 blok 2 w zakresie robót sanitarnych:  Demontaż, usunięcie/wyssanie z instalacji czynnika chłodniczego a następnie przesunięcie o około 90 cm i ponowny montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacyjnych marki SAMSUNG.  Uruchomienie i sprawdzenie po remoncie działania klimatyzacji w pomieszczeniach nr 101 do 118.  Zakup , dostawa i montaż nawietrzaków, nawiewników okiennych wraz z okapem akustycznym w kolorze białym, posiadający możliwość ręcznego zamknięcia i pełnego otwarcia nawiewnika, wspomagając funkcję higrosterowania. Nawietrzaki z przepływem powietrza (min-max) przy 10 Pa: 7-28 m3/h. Nawiewnik długość 402 [mm]. Ilość: 46 szt.,  Montaż kratek wentylacyjnych typ A do przewodów murowanych. Roboty instalacyjne w budynku 100 - Instalacje w pom. 210B -Podręczne pomieszczenie magazynowe;  Montaż kanału wentylacyjnego, między przestrzenią klatki schodowej "B" a nowym pomieszczeniem 210 B;  Montaż na kanale wentylacyjnym wentylatora z filtrem przeciwpyłkowym; Roboty instalacyjne w budynku 100 – w wydzielonym pomieszczeniu, w którym zostanie zainstalowana szafa RACK należy przewidzieć:  wymianę powietrza;  odprowadzenie ciepła, które wytwarza urządzenie ( szafa RACK). 1.1 Uzyskanie uzgodnień rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych o ile będzie to wymagane; 1.2 Uzyskanie decyzji /zgody na wykonanie robót budowlanych lub jeśli będzie wymagane decyzji pozwolenia na budowę. 2. Wykonanie na podstawie ww. projektu przedmiotowych przebudów i remontów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Roboty w branży elektrycznej i niskonapięciowych I. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 101 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. II. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 102 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. III. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 103 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. IV. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 104 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. V. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 104A (pomieszczenie dla 3 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. VI. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 105 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. VII. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 106 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. VIII. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 106A (pomieszczenie dla 1 osoby). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. IX. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 107 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. X. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 108 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XI. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 109 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 2 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XII. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 110 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XIII. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 110A (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XIV. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 111 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XV. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 112 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XVI. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 113 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XVII. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 114 (pomieszczenie dla 4 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 4 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 8 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 16 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XVIII. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 114A (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanych nowych obwodach administracyjnych (ok. 8,5 kW mocy zainstalowanej) – 5 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XIX. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 115 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XX. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 117 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XXI. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 117A (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XXII. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 118 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XXIII. Pierwsze piętro – pomieszczenie WC. Dostosowanie (jeżeli będzie to konieczne) istniejących instalacji elektrycznych pomieszczenia WC do warunków rozbudowy pomieszczenia WC. XXIV. Pierwsze piętro - korytarz przy pom. 101 – 118. 1. Projekt i wymiana oświetlenia podstawowego na korytarzu (4000K, LED, oprawy modułowe w suficie podwieszonym ze zintegrowanymi czujnikami obecności ludzi i natężenia oświetlenia oraz regulacją czasu działania oprawy) – 1 kpl. 2. Wykonanie projektu oraz przebudowa (zaakceptowanego przez rzeczoznawcę ds. ppoż.) systemu oświetlenia awaryjnego i kierunkowego ewakuacyjnego w korytarzu (oprawy LED z funkcją przewodowego monitoringu, z doprowadzeniem kabli monitorujących do szafy RACK, obsługującej pomieszczenia remontowanego obszaru) – 1 kpl. 3. Projekt i przebudowa zasilającej tablicy korytarzowej TB-2B oraz jej obwodów odbiorczych z uwzględnieniem nie tylko przebudowy zasilania obwodów oświetleniowych i siłowych 230V pomieszczeń 101-118, ale także wszystkich pozostałych obwodów odbiorczych tablicy korytarzowej TB-2B; z wymianą przewodów zasilających, niespełniających aktualnych norm elektrycznych lub wymagających przedłużania – 1 kpl. 4. Wykonanie bilansu mocy dla wlz-u zasilającego blok 2 budynku nr 100 i ew. projektu nowego wlz-u – przy niespełnieniu przez obecny wlz warunków normowych. 5. Zaprojektowanie i wykonanie gniazd 230V administracyjnych na korytarzu, zasilanych z obwodu administracyjnego – 3 szt. 6. Zaprojektowanie i wykonanie gniazd 230V nad sufitem podwieszonym dla zasilania punktów Wi-Fi w korytarzu – 2 szt. 7. Doprowadzenie światłowodu z pom 34 do szafy RACK. 8. Doprowadzenie kabla telefonicznego do szafy RACK. XXV. Pierwsze piętro – (ok. 2 - 4 m2, wydzielona część pomieszczenia, nie przeznaczona na stały pobyt ludzi). Wydzielenie części pomieszczenia (z zakresu remontowanych pomieszczeń – decyzja Użytkownika), dla szafy RACK, obsługującej pomieszczenia od 101 do 118, zarówno w zakresie sieci strukturalnej cywilnej, jak i sieci MIL-WAN, zabezpieczenie wydzielonego pomieszczenia w zakresie sieci MIL-WAN zgodnie z normą wojskową. Należy przewidzieć wykonanie oświetlenia w wydzielonym pomieszczeniu, załączanego podświetlanym wyłącznikiem, zlokalizowanym na zewnątrz wydzielonego pomieszczenia oraz wykonanie zasilania wentylatora z termostatem, wg projektu branży sanitarnej, wymuszającego wentylację, a więc i wymianę ciepła w wydzielonym pomieszczeniu. W wydzielonym pomieszczeniu wyprowadzić wypust 230V do zasilania szafy RACK z wyposażeniem. Do pomieszczenia doprowadzić światłowód sieci LAN WAT oraz skrętki z PEL-i pomieszczeń 101-118, z uwzględnieniem wymogów normy wojskowej dla sieci MIL-WAN. Typ szafy RACK oraz jej wyposażenie zostały podane w przedmiarze robót niskonapięciowych. XXVI. Drugie piętro - pomieszczenie 210b (ok. 9 m2, nie jest przeznaczone na stały pobyt ludzi). 1. Wymiana oświetlenia podstawowego na oprawę nastropową (LED, 600x600 mm, 4000K, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia) – 1 szt. 2. Przeróbka obwodu zasilającego oświetleniowego w pomieszczeniu 210b (uniezależnienie oświetlenia w pomieszczeniu od działania istniejącego obwodu oświetleniowego korytarzowego, oprawa załączana wyłącznikiem, zlokalizowanym w pomieszczeniu) – 1 kpl. 3. Wykonanie wlz-u zasilającego odbiory siłowe 230V od tablicy korytarzowej TB-2B drugiego piętra do pomieszczenia 210b (natynkowo nad sufitem podwieszonym w korytarzu, podtynkowo w rurze w pomieszczeniu 210b oraz w okolicach tablicy TB-2B, przewód bezhalogenowy, np. typu NHXMH-J 3x10) – 1 szt. 4. Wykonanie lokalnej tablicy T210b zasilającej obwody ogólne siłowe 230V oraz obwody komputerowe dedykowane w pomieszczeniu 210b (podtynkowa, przezroczyste drzwiczki, rezerwa wolnego miejsca 100%; wyposażenie tablicy: kontrolka zasilania LED jednofazowa, ochronnik przeciwprzepięciowy II klasy min. 20kA na prąd znamionowy 8/20µs oraz III klasy, rozłącznik 2-biegunowy do wyłączenia całej tablicy, wyłącznik różnicowoprądowy typu A, zintegrowany z wyłącznikiem nadprądowym B16 – 2 szt.) 5. Wykonanie obwodów zasilających siłowych 230V przewodem YDY3x2,5: a) Obwód zasilający dedykowany: plotera, drukarki, switcha i obwód zasilający ogólny (PEL 1x230V ogólne, 3x230V dedykowane, 2xRJ45, we wspólnej ramce systemowej 5X, p.t.) – 1 szt. b) Obwód zasilający komputera, monitora i ogólny (PEL 2x230V ogólne, 2x230V dedykowane, 2xRJ45, we wspólnej ramce systemowej 5X, p.t.) – 1 szt. 6. Wykonanie obwodów sieci strukturalnej w pomieszczeniu 210b (kat. 6a, p.t., od gniazd RJ45 w PEL-ach – 4 szt., do 4-portowego switcha megabitowego w pomieszczeniu 210b (wyprowadzenie przewodów we wskazanej lokalizacji switcha) – 1 kpl. XXVII. Wykonanie pomiarów powykonawczych: ochronnych, oświetlenia, transmisyjnych – 1 kpl. XXVIII. Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 1 kpl.  XXIX. Warunki wykonania instalacji elektrycznych: aktualnie działające w pomieszczeniach 101-118 oraz 210b, należy dostosować do zasilania planowanych do zainstalowania PEL-i, opraw oświetleniowych, osprzętu instalacyjnego. Wykonane instalacje powinny być zgodne z aktualnymi normami elektrycznymi, w tym: oświetlenie wewnętrzne, podstawowe oraz awaryjne, pod względem natężenia oświetlenia we wnętrzach - powinny spełniać wymogi aktualnych norm elektrycznych. Natężenie oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej powinno wynosić min. 2 luksy. Monitoring opraw awaryjnych i kierunkowych ewakuacyjnych - w systemie RUBIC. Wszystkie instalacje 230V układane pod tynkiem. Przewody skrętki komputerowej układane w rurach Ø47 pod tynkiem, z zastosowaniem złączek łukowych przy zmianie kierunku przewodów – tak by możliwa była łatwa wymiana przewodów. Przewody zasilające na korytarzu układane w dedykowanych podwieszonych korytkach elektrycznych. Światłowód oraz skrętki układane na korytarzu w dedykowanych podwieszonych korytkach elektrycznych. Przewody zasilające oraz sieciowe, układane w korytarzu, w wykonaniu bezhalogenowym. Instalacje niskonapięciowe wykonywać według technologii opisanej w przedmiarze robót niskonapięciowych.

II.5) Główny kod CPV: 45310000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331000-6
45000000-7
45214000-0
71220000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 210
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
210

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c.1) Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: a) 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu budynku i/lub zaprojektowaniu lub przeprojektowaniu pomieszczeń w budynkach na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto oraz b) 1 zadanie polegające na przebudowie i/lub modernizacji i/lub rozbudowie i remoncie budynków lub pomieszczeń i/lub remoncie pomieszczeń technicznych na kwotę co najmniej 300 000,00 zł brutto oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zał. nr 3 do SIWZ) UWAGA: W przypadku wskazania w wykazie robót kwoty za realizację większego zakresu niż wymagał Zamawiający należy podać również kwotę dotyczącą realizacji tylko zakresu wskazanego przez Zamawiającego. c.2) Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 4 do SIWZ), które skieruje do realizacji zamówienia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej:  1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,  1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacji elektrycznej,  1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacji sanitarnej,  1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacji telekomunikacyjnej,  1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,  1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacji sanitarnych,  1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacji elektrycznych,  1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji rzeczoznawcy ppoż oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług i robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te i roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 3 do SIWZ. b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 2 do SIWZ. c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia – w zakresie określonym przez Zamawiającego, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 4 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; b) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej, niż pieniężna; c) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 21 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 22.11.2019r. do godz.09:00. 2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa ul. Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „Wadium w postepowaniu na kompleksowy remont I pietra między wejściem A i B w budynku nr 100 w formule zaprojektuj i wykonaj”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. b) wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie pisemnej poprzez załączenie do oferty oryginału tego dokumentu. Beneficjentem wnoszonego wadium w innej formie niż pieniądzu jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT). c) dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy WAT a wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby WAT. 3. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie i formie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. 4. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Termin wykonania robót może ulec zmianie z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania Umowy: 1) z powodu zmian będących następstwem okoliczności po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego; 2) z powodu stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub robót mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 3) z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających Wykonawcy wykonywanie robót zewnętrznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót. 2. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.8.1 pkt. 2 SIWZ, nie zgłosi tego faktu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia zmiany terminu wykonania Umowy, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Umowy. 3. W przypadku wystąpienia przerw w realizacji Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2.8.1 pkt. 1 i 2 SIWZ realizacja Umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulegnie wówczas zmianie o ilość dni kalendarzowych wynikających z sumy przerw zapisanych w rejestrze przerw, które wystąpiły w okresie jej realizacji. 4. Przerwy w realizacji Umowy, o których mowa w ust. 2.8.3 SIWZ rozliczane będą w następujący sposób: 1) przerwę od 0,5 do 2 godzin włącznie uznaje się jako 0,25 dnia; 2) przerwę powyżej 2 do 4 godzin uznaje się jako 0,5 dnia; 3) przerwę powyżej 4 godzin uznaje się za 1 dzień. 5. Zamawiający nie ma obowiązku zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w dniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.8.1 pkt. 3 SIWZ nie zgłosi tego faktu w formie pisemnej oraz nie udokumentuje występowania w/w okoliczności w ciągu 14 dni od ich wystąpienia, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem terminu wykonania Umowy. Udokumentowanie polega np. na przedstawieniu wydruków temperatur i/lub opadów atmosferycznych, ze stacji meteorologicznej (zlokalizowanej najbliżej wykonywanych robót), z dni w których nie można było prowadzić robót. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego udokumentowania wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Umowy. 6. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robót, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania Umowy, powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa;  administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 159/DIR/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.) − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.) − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych,o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. WIZJA LOKALNA - PKT. 2.7 SIWZ Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesie – najpóźniej w chwili zawarcia Umowy - zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (obejmujące okres wykonania Umowy oraz okres gwarancji i rękojmi) w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 10% wartości Umowy brutto, tj. na kwotę: …………………………… 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie określonej w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu wpłaty należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego w PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228. 4. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w postaci gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej – jest ona bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, stanowiąca zabezpieczenie do dnia jej zwrotu Wykonawcy przez Zamawiającego. Dowodem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest oryginał gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. 5. Dowód wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej w chwili zawarcia Umowy. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna wymaga zaakceptowania treści przez Zamawiającego. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: 1) 70% wartości zabezpieczenia ……………………… – w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę i przyjęcia przez Zamawiającego robót jako należycie wykonane i zatwierdzone protokółem końcowego odbioru robót z załączonym Protokołem Wad z potwierdzeniem usunięcia wszystkich wad, (jeżeli takowe wystąpią), stanowić będą podstawę do rozliczenia przedmiotu Umowy. 2) 30% wartości zabezpieczenia ……………………… – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Zwrócone zabezpieczenie powiększone będzie o odsetki wynikające z umowy rachunku na którym było przechowywane i pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz przelewu na rachunek Wykonawcy. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń o usunięcie wad, awarii, wykonania przeglądów konserwacyjnych, zapłatę kar umownych, pokrycie kosztów robót wykonanych zastępczo przez innego Wykonawcę, gdy Wykonawca, jako strona Umowy, robót tych nie wykona lub wykona je nienależycie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 Projektu umowy. 8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 9. Wypłata, o której mowa w pkt. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły