„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych stanowiących własność Gminy Tczew w sezonie zimowym 2019/2020”

Ogłoszenie dodano: 16.10.2019

Zamawiający: Gmina Tczew, ul. Lecha, 83-110 Tczew (Pomorskie)

Miejsce: Tczew

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.04.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 24.10.2019, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 05.12.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Tczew: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych stanowiących własność Gminy Tczew w sezonie zimowym 2019/2020”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tczew, krajowy numer identyfikacyjny 19167537900000, ul. ul. Lecha  12 , 83-110  Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 530 51 32, e-mail inwestycje@gmina-tczew.pl, faks (058) 530 51 30.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina-tczew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gmina-tczew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gmina-tczew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, złożenie oferty osobiści w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dn. 23.11.2012r. - Prawo pocztowe
Adres:
ul. Lecha 12, 83-110 Tczew

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych stanowiących własność Gminy Tczew w sezonie zimowym 2019/2020”
Numer referencyjny: RIT.271.N.27.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4. Szczegółowy zakres prac polegać będzie na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi (CZĘŚCI I-IV): a) Całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłużonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni b) Całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni mieszaniną piasku i soli przy użyciu posypywarek lub rozsypywaczy rolniczych z przygotowaniem mieszanki z materiałów własnych oraz jej załadunek c) Całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni przy użyciu mieszanki z materiałów własnych opłużonymi pojazdami samochodowymi wyposażonymi dodatkowo w posypywarki oraz na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania bezpiecznego poruszania się pieszych na chodnikach, ciągach pieszych oraz ciągach pieszo-rowerowych (CZĘŚĆ V): a) Całodobowe odśnieżanie chodników, ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych b) Całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości chodników, ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych c) Całodobowe odśnieżanie oraz zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości chodników, ciągów pieszych, oraz ciągów pieszo-rowerowych 5. Wybrany Wykonawca zapewni w ramach niniejszego zamówienia mieszankę piaskowo -solną o 25% zawartości soli w piasku. Wykonawca będzie zobowiązany posypywać mieszanką piaskowo-solną drogi, chodniki, ciągi piesze oraz ciągi pieszo-rowerowe. Do zapobiegania powstawania i do likwidacji śliskości zimowej należy stosować środki zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960). 6. Zamawiający będzie prowadził dodatkową kontrolę prac poprzez zamontowanie systemu GPS. Składając ofertę Wykonawca wyraża zgodę na montaż na pojazdach lokalizatorów, na następujących warunkach: a) Systemy monitorowania pojazdów zostaną zamontowane (w jednym czasie na wszystkich pojazdach) na placu w Szpęgawie lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszty związane z montażem i obsługą systemu GPS pokrywa Zamawiający. b) Kierowcy Wykonawcy obsługujący pojazdy będą zobowiązani do każdorazowego uruchomienia systemów na czas prowadzenia akcji – kilometry przejechane przez sprzęt bez uruchomionego systemu nie będą podstawą do zapłaty (dot. cz. I- IV), c) Z chwilą zamontowania lokalizatorów GPS, na Wykonawcę przechodzi niebezpieczeństwo utraty i/lub uszkodzenia systemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia lub utraty systemu, do pełnej wartości zainstalowanego systemu. d) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego oddać systemu osobie trzeciej w podnajem lub do bezpłatnego użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o sprzedaży, najmie, użyczeniu lub o innych czynnościach prawnych i faktycznych dot. pojazdu, w którym został zamontowany system. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszego zobowiązania na osobę trzecią. e) Zamawiający wymaga aby pojazdy z zainstalowanymi systemami użytkowane były tylko na terenie Polski. W przypadku użytkowania poza terenem Polski systemów zamontowanych w pojazdach Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu dodatkowe koszty poniesione w związku z użytkowaniem kart telemetrycznych zainstalowanych w systemach. f) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie demontażu systemów po zakończeniu obowiązywania umowy. Za każdy system niezdementowany z pojazdu w terminie siedmiu dni od wyznaczonego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości pełnej wartości zamontowanego w pojeździe systemu. g) Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni możliwość podglądu systemu GPS w celu bieżącego kontrolowania realizowanej usługi. 7. Wykonawcy muszą zapewnić świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych, chodników ciągów pieszych, oraz ciągów pieszo-rowerowych położonych na terenie Gminy Tczew w sezonie zimowym 2019/2020 tym samym należy wkalkulować w cenę oferty koszt związany z dojazdem do poszczególnych dróg, chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, przystanków autobusowych, zakupem mieszanki do posypywania oraz załadunkiem mieszanki na sprzęt. 8. Podane ilości kilometrów oraz metrów bieżących w formularzu cenowym są szacunkowe, służące jedynie do skalkulowania ceny. Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych rodzajów usług wynikające z iloczynu ilości usług faktycznie wykonanych i potwierdzonych w dokumencie pracy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanych ilości kilometrów, metrów bieżących przewidywanych przez Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest do: a) prowadzenia akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury, itp.); b) utrzymywanie w pełnej gotowości operatorów oraz środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy; c) pełnienia dyżurów; 10. O konieczności przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego będzie każdorazowo informował Wykonawcę telefonicznie pod numerem Wykonawcy wskazanym w umowie. Informacja będzie zawierała wykaz dróg (lub innych obszarów), na których ma być wykonana usługa. Zamawiający wg uznania może także wskazać termin do kiedy należy zakończyć usługę (np. wskazanie, że Wykonawca samodzielnie uznaje kiedy ma rozpocząć prace, aby zakończyć ją o godz. np. 6 rano). 11. Wykonanie usługi przez Wykonawcę bez dyspozycji (konieczności realizacji usługi) wydanej przez Zamawiającego, lub bez włączonego lokalizatora GPS nie będzie podstawą do wystawienia faktury/rachunku, a tym bardziej do roszczenia o dokonanie zapłaty za zrealizowaną usługę. 12. Zamawiający ma prawo do niezaakceptowania ilości kilometrów za zrealizowaną nienależycie (np. brak odśnieżenia/uszorstnienia na całej szerokości jezdni, uszorstnienie/odśnieżenie połowy jezdni lub jej części, itp.) usługę. (Wykonawca nie będzie mógł w takim wypadku wnosić roszczenia o dokonanie zapłaty). 13. Rozliczenie wykonanych prac następować będzie miesięcznie na podstawie dokumentu pracy, załączonych do każdej faktury/rachunku i potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający na bieżąco będzie monitorował stan dróg. 14. Sprzęt realizujący usługę odśnieżania/uszorstniania musi zostać wyposażony w lampę ostrzegawczą (tzw. kogut) i wysyłać żółte sygnały błyskowe. 15. Wykonawca musi zadbać o zabezpieczenie gotowości sprzętu wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie dróg. W przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającej prowadzenie akcji zimowej zapewnienie sprzętu zastępczego na własny koszt. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia szkód. 16. Wykonawca wyposaży operatorów każdego sprzętu w telefony komórkowe i umożliwi stałą łączność z Zamawiającym, bądź wyznaczy koordynatora. Numery telefonów zostaną udostępnione Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie koordynatora – osoby upoważnionej do kontaktu w kwestii należytej realizacji zleconych prac. 17. Zamawiający podzieli drogi w poszczególnych obszarach (częściach zamówienia I-IV) na kategorię odśnieżania (kategoria I, II). Kategorie odśnieżania uwzględniać będą poziom natężenia ruchu i połączenie z siecią dróg publicznych. Załączona mapa nie jest ostatecznym wyznacznikiem i może ulec zmianie po zawarciu umowy (stanowi jedynie ogólny zarys). Dla dróg nie oznaczonych na mapie a stanowiących własność Gminy standard odśnieżania zostanie indywidualnie określony w miarę potrzeb. 18. Drogi powinny być odśnieżone na całej szerokości jezdni. 19. Drogi o nawierzchni asfaltowej należy każdorazowo odśnieżać do całkowitego odkrycia nawierzchni (nie pozostawianie pasów wyjeżdżonych przez inne pojazdy) tak aby pojazdy mogły swobodnie się minąć. 20. Chodniki, ciągi piesze oraz ciągi pieszo-rowerowe powinny być odśnieżone na min. 1,2 m szerokości. 21. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania skutków zimy w czasie do 2 h dla CZĘŚCI I-IV oraz do 4 h dla CZĘŚCI V od momentu uzyskania informacji od przedstawiciela Zamawiającego. 22. Wynagrodzenie wykonawcy (za km) określone zostaje na jednokrotny przejazd drogą (za jednokrotny przejazd rozumie się: przejazd w obie strony drogi „tam i z powrotem” – niezależnie od szerokości drogi, dla dróg wąskich – dwukrotny przejazd w jednym śladzie, z ewentualnym wykonaniem „mijanek”, dla dróg szerokich – przejazd dwoma pasami drogi) 23. Wynagrodzenie wykonawcy będzie stałe niezależnie od ilości zalegającego śniegu na drodze np. w przypadku konieczności rozepchnięcia „jęzorów” śniegu przez wprowadzenie „ciężkiego sprzętu”. 24. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje także wykonanie mijanek w celu umożliwienia na drogach wąskich lub mocno „zawianych” śniegiem, wyminięcia się pojazdów. 25. Zamawiający informuje, iż drogi na których prowadzona będzie usługa odśnieżania /uszorstniania są także drogami wąskimi (o szerokości ok. 3 m), o niskim świetle (z uwagi na porastające drzewa) i ślepymi. Na w/w drogach należy również zapewnić realizację usługi (w przypadku dróg ślepych - śnieg należy rozepchnąć w taki sposób aby umożliwić przejazd i nie zasypać wjazdów na posesje. 26. Dla rozliczania ilości przejechanych kilometrów dróg Zamawiający informuje, iż sporządzone zostało zestawienie dróg z wskazaniem długości (dla jednokrotnego przejazdu wg. wytycznych wskazanych powyżej). W przypadku braku możliwości (z powodu np. całkowitego zasypania drogi śniegiem) przejechania całej długości drogi lub dróg nie ujętych w zestawieniu- długość odcinka zostanie przyjęta wg wskazania GPS. 27. Wykonawca w trakcie wykonywania prac ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie objętym przedmiotem umowy. 28. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia w zakresie przedmiotu zamówienia. 29. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością. Zaleca się wizję terenu, związanego z wykonywaną usługą. 30. Obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe za 1 km lub 1 mb efektywnego odśnieżania/uszorstnienia. Zamawiający nie płaci za czas gotowości do pracy. 31. DOTYCZY JEDYNIE CZĘŚCI II – Zamawiający informuję, iż posiada na placu w Stanisławiu mieszankę piasku i soli w ilości ok. 150 t. Wykonawca, który będzie świadczył usługę na tą część powinien wycenić pozycję w formularzu oferty posypywania z materiałem Zamawiającego. W wycenie tej pozycji Wykonawca winien skalkulować załadunek mieszanki i przewiezienie mieszanki na plac Wykonawcy z miejsca składowania przez Zamawiającego. 33. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU, KTÓRY JEST OPISANY w art. 29 ust. 3a PZP a) Na podstawie art. 29 ust. 3a. - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, tj wszyscy kierowcy świadczący usługi odśnieżania, posypywania (dla części I-IV) oraz osoby wykonujący usługi odśnieżania, posypywania (dla części V) ; b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 25 punkcie a) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, • przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. c) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu jeden ze wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 25 punkcie a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w zakresie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. d) Jeżeli zadanie będzie realizować osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka będzie musiała zakończyć realizację zadania, a wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt zaistnienia takiej sytuacji musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę i osobę nie zatrudnioną. e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 90630000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90620000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień opisanych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, które stanowią do 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia tj. wykonanie usług polegających na kompleksowym zimowym utrzymaniu dróg, chodników, ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych stanowiących własność Gminy Tczew.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej (dla części I-IV): i. jednym pojazdem przystosowanym do odśnieżania dróg z aktualnymi badaniami technicznymi i ubezpieczeniem OC, oraz ii. jednym pojazdem wyposażonym w piaskarkę (rozsypywarkę) z aktualnymi badaniami technicznymi i ubezpieczeniem OC, oraz iii. jednym pojazdem przystosowanym do odśnieżania dróg oraz wyposażonym w piaskarkę (rozsypywarkę) z aktualnymi badaniami technicznymi i ubezpieczeniem OC
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: UWAGA! Wykonawca składając ofertę musi udokumentować posiadanie takiej liczby pojazdów, które odpowiadają liczbie części, na które składana jest oferta.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz pojazdów, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem -załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium. 2. Oferta w okresie związania ofertą musi być zabezpieczona w wadium w wysokości: DLA CZĘŚCI I - 1.500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł. 00/100); DLA CZĘŚCI II - 1.500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł. 00/100), DLA CZĘŚCI III - 1.500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł. 00/100), DLA CZĘŚCI IV - 1.500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł. 00/100), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto (rachunek) Urzędu Gminy w Tczewie (Bank Spółdzielczy w Tczewie nr rachunku 02 8345 0006 0000 0390 2000 0004) 5. Zamawiający zatrzymuje wadium: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Urzędu Gminy w Tczewie. 7. Wadium w formie innej niż pieniężna należy składać jako: oryginalny dokument (pożądane jest, aby oryginał był umieszczony w osobnej kopercie) oraz kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (wpięte do oferty). 8. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument wniesienia wadium powinien wskazywać przypadki, w których Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz instytucji wydających np. poręczenia, oryginalny dokument zostanie Wykonawcy zwrócony. 10. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego odrzuca się oferty Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 11. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, za pisemną zgodą Wykonawcy zaliczone jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 1 art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 1) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto, 2) zmiana spowodowana koniecznością wprowadzenia dodatkowych ulic w obrębie rejonu, w takim wypadku ulegnie podwyższeniu maksymalne wynagrodzenie brutto, o kwotę wynikającą z iloczynu dodanej długości ulic i stawek wskazanych w §5 ust 1, 3) zmiana spowodowana koniecznością zmiany ilości kilometrów wykonywania poszczególnych rodzajów czynności przyjętych w załączniku nr 1 do SIWZ, wskutek odmiennych warunków atmosferycznych w stosunku do zakładanych, co skutkować będzie zmianą maksymalnego wynagrodzenia brutto.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
34. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew, inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Tczew jest Adriana Głuchowska; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych stanowiących własność Gminy Tczew w sezonie zimowym 2019/2020”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO ***;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: CZĘŚĆ I - Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg sołectwa: Turze, Małżewo, Boroszewo, Małżewko, Szczerbięcin, Dalwin, Łukocin, Rukosin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4. Szczegółowy zakres prac polegać będzie na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi (CZĘŚCI I-IV): a) Całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłużonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni b) Całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni mieszaniną piasku i soli przy użyciu posypywarek lub rozsypywaczy rolniczych z przygotowaniem mieszanki z materiałów własnych oraz jej załadunek c) Całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni przy użyciu mieszanki z materiałów własnych opłużonymi pojazdami samochodowymi wyposażonymi dodatkowo w posypywarki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90630000-2, 90620000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: CZĘŚĆ II - Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg sołectwa: Stanisławie, Rokitki, Szpęgawa, Dąbrówka, Lubiszewo, Śliwiny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4. Szczegółowy zakres prac polegać będzie na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi (CZĘŚCI I-IV): a) Całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłużonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni b) Całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni mieszaniną piasku i soli przy użyciu posypywarek lub rozsypywaczy rolniczych z przygotowaniem mieszanki z materiałów własnych oraz jej załadunek c) Całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni przy użyciu mieszanki z materiałów własnych opłużonymi pojazdami samochodowymi wyposażonymi dodatkowo w posypywarki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90630000-2, 90620000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: CZĘŚĆ III - Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg sołectwa: Czarlin, Swarożyn, Bałdowo, Gniszewo, Goszyn, Wędkowy.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4. Szczegółowy zakres prac polegać będzie na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi (CZĘŚCI I-IV): a) Całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłużonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni b) Całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni mieszaniną piasku i soli przy użyciu posypywarek lub rozsypywaczy rolniczych z przygotowaniem mieszanki z materiałów własnych oraz jej załadunek c) Całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni przy użyciu mieszanki z materiałów własnych opłużonymi pojazdami samochodowymi wyposażonymi dodatkowo w posypywarki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90630000-2, 90620000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: CZĘŚĆ IV - Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg sołectwa: Czatkowy, Tczewskie Łąki, Malenin, Mieścin, Miłobądz, Zajączkowo.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4. Szczegółowy zakres prac polegać będzie na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi (CZĘŚCI I-IV): a) Całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłużonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni b) Całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni mieszaniną piasku i soli przy użyciu posypywarek lub rozsypywaczy rolniczych z przygotowaniem mieszanki z materiałów własnych oraz jej załadunek c) Całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni przy użyciu mieszanki z materiałów własnych opłużonymi pojazdami samochodowymi wyposażonymi dodatkowo w posypywarki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90630000-2, 90620000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: CZĘŚĆ V – Kompleksowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, ciagów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Tczew.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres prac polegać będzie na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania bezpiecznego poruszania się pieszych na chodnikach, ciągach pieszych oraz ciągach pieszo-rowerowych (CZĘŚĆ V): a) Całodobowe odśnieżanie chodników, ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych b) Całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości chodników, ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych c) Całodobowe odśnieżanie oraz zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości chodników, ciągów pieszych, oraz ciągów pieszo-rowerowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90630000-2, 90620000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły