„Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w jednostce organizacyjnej przy ul. Władysława Truchana 7”

Ogłoszenie dodano: 10.10.2019

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, Strzelców Bytomskich, 41-500 Chorzów (Śląskie)

Miejsce: Chorzów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 25.10.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 11.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w jednostce organizacyjnej przy ul. Władysława Truchana 7”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, krajowy numer identyfikacyjny 27150341000000, ul. Strzelców Bytomskich  11 , 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 499 115, e-mail zp@zsm.com.pl, faks 322 413 952.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zsm.com.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.zsm.com.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zsm.com.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie tradycyjnej papierowej
Adres:
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów - Biuro Podawcze Zespołu Szpitali Miejskich

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w jednostce organizacyjnej przy ul. Władysława Truchana 7”
Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM/ZP/45/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania polegającego na modernizacji przyziemia segmentu B1 jednostki organizacyjnej - Szpital Dziecięcy przy ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie celem utworzenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynależnymi. 2.4. ZAKRES ZADANIA OBEJMUJE: A. Prace budowlane w tym m.in.: 1. prace rozbiórkowe, przebudowa pomieszczeń, adaptacja na potrzeby nowopowstającej pracowni MR oraz pomieszczeń pomocniczych, wyburzenie ścianek, wykucie otworów, kanałów wentylacyjnych itp.) 2. budowa nowych ścianek 3. roboty murowe 4. roboty tynkowe 5. roboty malarskie 6. roboty wykończeniowe ścian i sufitów 7. wykonanie nowych posadzek podłogowych 8. wykonanie nowych wykładzin 9. wymiana i montaż nowej stolarki drzwiowej 10. wymiana sufitów podwieszanych 11. roboty wykończeniowe, malowanie ścian farbą odporną na zmywanie z przygotowaniem ścian 12. prace związane z przywróceniem do stanu pierwotnego pomieszczeń, które uległy zniszczeniu podczas robót budowlanych, B. Instalacje elektryczne i teletechniczne w tym m.in.: 1. dostosowanie instalacji elektrycznej wraz z nowym osprzętem do nowobudowanych pomieszczeń i połączenie z istniejącą instalacją elektryczną 2. montaż nowych opraw lamp bakteriobójczych (w pomieszczeniu przygotowania pacjenta) 3. dostosowanie instalacji SAP i DSO 4. wykonanie sieci komputerowej 5. wykonanie monitoringu wizyjnego 6. montaż instalacji p-poż po przebudowie pomieszczeń (jeśli taka będzie potrzeba) 7. wykonanie instalacji zasilania awaryjnego C. Instalacje wod - kan i c.o. w tym m.in.: 1. wykonanie niezbędnych prac przy instalacji wod- kan oraz montaż nowych urządzeń 2. dostosowanie instalacji c.o. do potrzeb modernizowanych pomieszczeń D. System wentylacyjno- klimatyzacyjny w tym m.in.: 1. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej z grzaniem, chłodzeniem, osuszaniem i nawilżaniem realizowanej za pomocą centrali wentylacyjnych z nawilżaczem parowym 2. montaż centrali klimatyzacyjnej o parametrach technicznych określonych w projekcie technicznym 3. instalacja awaryjnego chłodzenia rezonansu magnetycznego za pomocą wody wodociągowej 4. instalacja agregatu wody lodowej na potrzeby chłodzenia rezonansu zgodnie z projektem technicznym E. Instalacja gazów medycznych Ponad to do obowiązków Wykonawcy należy: 1. koordynacja i przygotowanie budynku pod wprowadzenie aparatu (i innych elementów) do pomieszczenia docelowego, 2. pełna koordynacja robót z dostawcą rezonansu magnetycznego - uzgadnianie (terminowe, zakresowe) z dostawcę rezonansu magnetycznego robót. 3. naprawy i uzupełnienia w robotach po dostawie i montażu rezonansu magnetycznego 4. zamurowanie otworów oraz przywrócenie infrastruktury do pierwotnego stanu sprzed rozbiórki 5. zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem stropu w czasie transportu aparatu na trasie drogi transportowej aparatu do pomieszczenia docelowego oraz kontrola istniejącego wzmocnienia stropu 6. roboty demontażowe i przygotowawczo - adaptacyjne istniejących pomieszczeń do potrzeb instalacji klatki Faraday’a 7. wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji elektrycznych, oświetleniowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, teletechnicznych, p-poż, gazów medycznych, kanałów itp. wewnątrz klatki Faraday’a zgodnie z wymogami aparatu MR i projektem technicznym 8. zorganizowanie zaplecza technicznego i socjalnego budowy (uzgodnione z Zamawiającym) 9. wykonanie przyłączy i zabezpieczenie mediów na czas budowy (elektr., woda) 10. prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją, przepisami BHP i p.poż, sztuką budowlaną, 11. prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem, 12. prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Uwaga: Wykonawca wykona wszystkie niezbędne roboty zapewniające właściwe funkcjonowanie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi zgodnie z dokumentacją projektową oraz inne roboty niewskazane przez Zamawiającego a niezbędne do odbioru i prawidłowego funkcjonowania. Uwaga: dostawa mebli nie jest objęta niniejszym zamówieniem.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45260000-7
45421141-4
45410000-4
45430000-0
45421000-4
45320000-6
45332300-6
45231110-9
45332200-5
45331000-6
45331100-7
45315100-9
45311100-1
45310000-3
45315700-5
45311000-0
45312200-9
32410000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego m.in. w zakresie tożsamych : - robót budowlanych - robót branży sanitarnej - robót branży elektrycznej i teletechnicznej, - instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjny - instalacja gazów medycznych Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Wartość zamówienia, która może być udzielona na pdstawie art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP nie może być większa niż 350 000 zł brutto
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: I. Zamawiający stawia warunek dotyczący ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 750 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. Zamawiający stawia warunek dotyczący zdolności technicznej: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na prowadzeniu robót budowlanych w obiekcie użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). II. Zamawiający stawia warunek dotyczący zdolności zawodowej: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą będącą: A. KIEROWNIKIEM BUDOWY, który posiada: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń przynależącej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od OC, 2) co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przyznanymi uprawnieniami budowlanymi oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy. 3) doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej 2 inwestycji polegających na prowadzeniu robót budowlanych na czynnym obiekcie Szpitalnym o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 500 000 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). B. KIEROWNIKIEM ROBÓT ELEKTRYCZNYCH, który posiada: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależącej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od OC, 2) co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w specjalności elektrycznej, 3) doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót Elektrycznych przy realizacji co najmniej 2 inwestycji polegających na prowadzeniu robót budowlanych na czynnym obiekcie Szpitalnym o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). C. KIEROWNIKIEM ROBÓT SANITARNYCH, który posiada: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przynależącej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od OC, 2) co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w specjalności sanitarnej, 3) doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót Sanitarnych przy realizacji co najmniej 2 inwestycji polegającej na prowadzeniu robót budowlanych na czynnym obiekcie Szpitalnym o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wszyscy Kierownicy wymienieni powyżej powinni posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm) oraz z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz. U.2019r., poz. 831) lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i poprzednich aktów wykonawczych dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.);
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie wymaga.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: b) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 750.000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). c) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składa¬nia ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na prowadzeniu robót budowlanych w obiekcie użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz któ¬rych roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są: 1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wyjaśnienie. Dowodami, o których mowa powyżej, są:  poświadczenia, z których wynika, iż zamówienie zrealizowano efektywnie, z rzetelnością lub w sposób potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy lub -  oświadczenie, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest on w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane roboty budowlane wskazane w wykazie (Załącznik nr 4 do SIWZ), Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów. Wykonawcy, który będzie wykazywał się doświadczeniem nabytym w ramach konsorcjum, zobowiązany jest wykazać jaką część zadania zrealizował osobiście w ramach konsorcjum. UWAGA: nie można łączyć kilku zamówień na roboty budowlane w celu uzyskania wymaganej kwotowo wartości. Nie należy zsumować drobnych wykonanych przez Konsorcjum robót w jedno spełniające wymagania Zamawiającego. UWAGA: w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia do oceny spełnienia warunku będzie ich łączny potencjał. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę (na wezwanie Zamawiającego), Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za¬mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. d) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego oraz lista wykonanych inwestycji przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót Sanitarnych i Kierownika Robót Elektrycznych (załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z informacjami i oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówie¬nia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że ww. osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia. (Oświadczenie w treści załącznika nr 5 do SIWZ). Oświadczenie musi potwierdzać, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą uczestniczącą w wykonywaniu zamówienia, a posiadającą: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń przynależącej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od OC, A. co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przyznanymi uprawnieniami budowlanymi oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy. B. doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej 2 inwestycji polegającej na prowadzeniu robót budowlanych na czynnym obiekcie Szpitalnym o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 500 000 zł brutto 2) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależącej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od OC, A. co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w specjalności elektrycznej, B. doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót Elektrycznych przy realizacji co najmniej 2 inwestycji polegającej na prowadzeniu robót budowlanych na czynnym obiekcie Szpitalnym o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 100 000 zł brutto 3) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przynależącej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od OC, A. posiadającej co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w specjalności sanitarnej, B. doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót Sanitarnych przy realizacji co najmniej 2 inwestycji polegającej na prowadzeniu robót budowlanych na czynnym obiekcie Szpitalnym o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9.1. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów: a) Wypełnionego formularza ofertowego wg zał. nr 1, b) Oświadczenia wg zał. nr 2 i nr 3 do SIWZ, c) Wykazu części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wg zał. nr 1 do SIWZ, pkt. 12 – dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie którejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom, w sytuacji gdy Wykonawca nie dołączy w/w wykazu Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia Podwykonawcy, d) Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby – zał. nr 6 do SIWZ – jeżeli dotyczy oraz informacji o udostępnieniu Wykonawcy zasobów przez inne podmioty, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wg zał. nr 1 do SIWZ, pkt. 13. e) Dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 5 SIWZ przy których umieszczono dopisek: „dołączyć do oferty”. f) pełnomocnictwo g) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający uzna żądanie za spełnione, kiedy Wykonawca w ciągu 3 dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wraz z ewentualnymi dowodami) faksem lub e-mailem przy założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego oryginału na adres Zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
7.1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium: 18000,00 (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). 7.2. Wadium można wnosić w następujących formach; pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 836). Dopuszczalne jest również złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 7.3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW nr konta 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517 z dopiskiem: nr sprawy: SP ZOZ ZSM ZP/45/2019 „Modernizacja pomieszczeń MR” Za termin wniesienia wadium uważa się datę i godzinę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 7.4. W przypadku innych niż pieniądz form wadium Wykonawca dostarcza gwarancję lub poręczenie w oryginale do Kasy Zespołu Szpitali Miejskich (może być listowne) przed upływem terminu składania ofert (dopuszcza się złożenie gwarancji lub poręczenia wraz z ofertą). 7.5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: − nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 UPZP, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, − termin obowiązywania gwarancji, − miejsce i termin zwrotu gwarancji. 7.6. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu. 7.7. Oferta Wykonawcy, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie odrzucona. 7.8. Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 7.9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7.10. Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 UPZP. 7.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) którego oferta została wybrana: − odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, − nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, − zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a UPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 UPZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 UPZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a UPZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
5.14. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 6.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów, oświadczeń podpisanych elektronicznym podpisem poprzez skrzyknę ePuap lub na adres mailowy zp@zsm.com.pl

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§6 Roboty zamienne, nieprzewidziane, dodatkowe i zamówienie uzupełniające 1. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia. Przyjmuje się, że istotą robót zamiennych jest wykonanie części robót w sposób odmienny od określonego w przedmiarach robót w zakresie niewykraczającym poza pierwotny zakres przedmiot zamówienia. 2. Wykonawca wykonuje roboty zamienne przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, jakie przyjęto w kosztorysie i projekcie wykonawczym. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu informacji dotyczącej zakresu robót, od wykonania których zamierza odstąpić, a które pierwotnie ujęte były w kosztorysie wraz z informacją o zakresie rzeczowo – finansowym robót zamiennych oraz wskazaniem terminu ich realizacji. 4. Przystąpienie Wykonawcy do wykonania robót zamiennych wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru konieczności wykonania takich robót w toku realizacji przedmiotu umowy. 5. Wynagrodzenie za roboty zamienne będzie ustalone kosztorysem powykonawczym na podstawie liczby faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jako podstawę do rozliczenia robót zamiennych przyjmuje się parametry wyceny identyczne z ujętymi w kosztorysie. 6. Roboty zgłoszone przez Wykonawcę lub Zamawiającego powodujące zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie i kosztorysie oraz zmianę lub odstępstwo od robót opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozpatrywane będą przez Zamawiającego w odniesieniu do robót nieprzewidzianych i dodatkowych lub uzupełniających, o których mowa w § 6 od ust. 7 umowy. 7. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy (zgodnie z art. 144. ust. 1 pkt.1 i art. 144 ust. 1e UPZP), w związku z wymaganiem wykonania robót budowlanych – dodatkowych, nieprzewidzianych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które są niezbędne do realizacji zadania podstawowego na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, przy zachowaniu łącznie następujących warunków: 1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 8. Jako podstawę do kalkulacji robót dodatkowych, nieprzewidzianych przyjmuje się parametry wyceny identyczne z ujętymi w kosztorysie chyba, że zaistnieje uzasadniona potrzeba zastosowania innego typu kalkulacji. Roboty nieprzewidziane i dodatkowe mogą być udzielane w częściach i zostać powierzone Wykonawcy do wykonania po przeprowadzeniu negocjacji i na podstawie aneksu do umowy po zabezpieczeniu środków przez Zamawiającego. 9. Zakres finansowy dla robót nieprzewidzianych i dodatkowych nie może przekroczyć łącznie 20% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. § 14 Zmiany do umowy 1. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej Umowy: a) co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość robót objętych niniejszą Umową, b) w zakresie zmian dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania Stron, c) co do terminu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust.1 umowy:  braku możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminów wykonania przedmiotu umowy z powodu siły wyższej lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego (np. opóźnienie w dostawie aparatu przez producenta).  w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania całości bądź części robót na czas określony;  w przypadku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy oraz takich, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, skutkujących brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy w należyty sposób, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności: a) co do sposobu wykonania i zakresu robót, gdy wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne w celu usprawnienia lub prawidłowego wykonania robót, b) w pozostałym zakresie, gdy zmiany umowy będą konieczne na skutek wystąpienia w okresie wykonywania robót okoliczności nadzwyczajnych, tj. zdarzeń nagłych, nieprzewidywalnych i niezależnych od woli Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie umowy w całości lub części, którym nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności., c) dokonanej na podstawie art. 144 UPZP. 3. Pozostałe rodzaje dopuszczalnych zmian: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje Przedmiot Umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ - np. osoby z uprawnieniami budowlanymi (wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót, zmiana kierowników prac w poszczególnych branżach, zmiana inspektora nadzoru). Dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy. b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357[1] Kodeksu Cywilnego; d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. e) zmiana wynagrodzenia, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie zmianie wyłącznie w odniesieniu do stawki VAT f) gdy wystąpi konieczność realizacji robót zamiennych, g) możliwość zmiany technologii wykonania robót w szczególności gdy: jest ona korzystna finansowo dla Zamawiającego, wpływa korzystnie na termin realizacji umowy lub jest niezbędna dla m.in. uniknięcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone roboty wywierają niekorzystny wpływ na otoczenie. h) W przypadku pkt g) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót. 4. Zamawiający zastrzega, że zmianę zakresu robót realizowanych przez Podwykonawców uznaje się za nieistotną zmianę umowy w odniesieniu do art. 144 ust 1 UPZP, jeżeli Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, a w odniesieniu do wykonywanych robót lub części zamówienia nie zastosowano wyłączenia dopuszczalności podwykonawstwa lub w sytuacji zmiany Podwykonawcy, o której mowa w § 7 Umowy. 5. Zmiana do umowy następuje za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy. 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
9.5. Zgodnie z UPZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert ma prawo zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1010) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które należy odpowiednio wyodrębnić w treści złożonej oferty, poprzez umieszczenie ich w odrębnej, opisanej i trwale zaklejonej kopercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona na ostatniej stronie SIWZ. Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt. 16 załącznika nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy”. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać wszystkich pracowników z klauzulą dot. powierzenia danych osobowych, a których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w trakcie i po rozstrzygnięciu postępowania. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły