ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH, CHODNIKÓW, DRÓG PIESZO-ROWEROWYCH I PARKINGÓW NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO

Ogłoszenie dodano: 26.09.2019

Zamawiający: Starostwo Powiatowe, ul. Paderewskiego, 42-700 Lubliniec (Śląskie)

Miejsce: Lubliniec

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.03.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.10.2019, godzina: 09:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 18.11.2019 26.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Starostwo Powiatowe: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH, CHODNIKÓW, DRÓG PIESZO-ROWEROWYCH I PARKINGÓW NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, krajowy numer identyfikacyjny 15139906000000, ul. ul. Paderewskiego  7 , 42-700  Lubliniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 510 514, , e-mail zamowienia-publiczne@lubliniec.starostwo.gov.pl, , faks 343 510 511.
Adres strony internetowej (URL): http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/index.php?idmp=768&r=r
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/index.php?idmp=768&r=r

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/index.php?idmp=768&r=r

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na poniżej podany adres.
Adres:
Starostwo Powiatowe w lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, pokój nr 6

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH, CHODNIKÓW, DRÓG PIESZO-ROWEROWYCH I PARKINGÓW NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO
Numer referencyjny: RZP.272.14.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie Powiatu Lublinieckiego od dnia 15 listopada 2019r. do dnia 31 marca 2020r.”, które odbywać się będzie w ramach czterech zadań: ZADANIE NR I: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące: a) zimowe utrzymanie dróg o długości 60,096 km, b) zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 14 102m², c) działania organizacyjno-techniczne, d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie), e) usuwanie śniegu z dróg, f) usuwanie śniegu z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszarstniających), h) usuwanie śliskości z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, poboczy chodników i dróg pieszo-rowerowych z piasku po zimie). ZADANIE NR II: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące: a) zimowe utrzymanie dróg o długości 48,004 km, b) zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 23 095m², c) działania organizacyjno-techniczne, d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie), e) usuwanie śniegu z dróg, f) usuwanie śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych, g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszarstniających), h) usuwanie śliskości z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, poboczy chodników i dróg pieszo-rowerowych z piasku po zimie). ZADANIE NR III: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące: a) zimowe utrzymanie dróg o długości 28.395 km, b) zimowe utrzymanie chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów o powierzchni 54 392m², c) działania organizacyjno-techniczne, d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie), e) usuwanie śniegu z dróg, f) usuwanie śniegu z chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów, g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszarstniających), h) usuwanie śliskości z chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i parkingów, i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, poboczy chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów z piasku po zimie). ZADANIE NR IV: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące: a) zimowe utrzymanie dróg o długości 65.663 km, b) zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 6 144m², c) działania organizacyjno techniczne, d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie), e) usuwanie śniegu z dróg, f) usuwanie śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych, g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszarstniających), h) usuwanie śliskości z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, poboczy chodników i dróg pieszo-rowerowych z piasku po zimie). 2. Szczegółowe zasady prowadzenia prac, ich zakres oraz warunki wykonania i odbioru określone zostały w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbywać się będzie zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ. 4. Wykaz dróg powiatowych dla zadań I, II, III, IV o których mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2
90610000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), dotyczące: 1) Zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają kadrę techniczną, tzn.: dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia: A) ZADANIE NR I : -pługo – piaskarki 2 szt -pługi lemieszowe 2 szt -równiarka 1 szt -sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt -specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tony B) ZADANIE NR II : -pługo – piaskarki 2 szt -pługi lemieszowe 2 szt -równiarki 1 szt -sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt -specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tony C) ZADANIE NR III : -pługo – piaskarki 2 szt -pługi lemieszowe 2 szt -sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt -specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tony D) ZADANIE NR IV : -pługo – piaskarki 2 szt -pługi lemieszowe 2 szt -równiarki 1 szt -sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt -specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tony b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował/zrealizuje co najmniej jedną usługę obejmująca swoim zakresem zimowe utrzymanie dróg, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto. W przypadku umowy będącej w trakcie realizacji, usługa musi być świadczona minimum przez 6 miesięcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty (załącznik nr 10 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz sprzętu, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. W wykazie tym Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje minimum sprzętem: A) ZADANIE NR I : -pługo – piaskarki 2 szt -pługi lemieszowe 2 szt -równiarka 1 szt -sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt -specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tony B) ZADANIE NR II : -pługo – piaskarki 2 szt -pługi lemieszowe 2 szt -równiarki 1 szt -sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt -specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tony C) ZADANIE NR III : -pługo – piaskarki 2 szt -pługi lemieszowe 2 szt -sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt -specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tony D) ZADANIE NR IV : -pługo – piaskarki 2 szt -pługi lemieszowe 2 szt -równiarki 1 szt -sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt -specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tony Wykonawca składa odrębny wykaz dla każdego zadania. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający nie dopuszcza aby Wykonawca wykazywał się tym samym potencjałem technicznym w więcej niż jednym Zadaniu. (W przypadku oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz) b) Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 9 do SIWZ), z którego wynika, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował/zrealizuje co najmniej jedną usługę obejmująca swoim zakresem zimowe utrzymanie dróg, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto. W przypadku umowy będącej w trakcie realizacji, usługa musi być świadczona minimum przez 6 miesięcy. (W przypadku oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz) c) Dowody potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się: 1) dokumenty składane przez wszystkich wykonawców: a) formularz ofertowy przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ; d) jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 5 do SIWZ; e) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; f) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
CZAS REAKCJI (czas reakcji określony został w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach: a) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie, c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, d) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, e) Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców, powierzenia wykonania części zakresu umowy Podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków, o których mowa w § 12 projektu umowy f) Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne, g) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie zadaniami wskazanymi w umowie oraz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę na dane stanowisko osoba, wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne, h) Zamawiający dopuszcza zmianę oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 2. Opisane w ust. 9 pkt a-h postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiana umowy w przypadkach określonych w ust. 9 pkt a-h może nastąpić na umotywowany wniosek Wykonawcy. 3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 9 pkt a-h jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści projektu umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony. 6. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia i zgody Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-08, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH, CHODNIKÓW, DRÓG PIESZO-ROWEROWYCH I PARKINGÓW NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO - ZADANIE I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie Powiatu Lublinieckiego od dnia 15 listopada 2019r. do dnia 31 marca 2020r.”, które odbywać się będzie w ramach zadania nr: ZADANIE NR I: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące: a) zimowe utrzymanie dróg o długości 60,096 km, b) zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 14 102m², c) działania organizacyjno-techniczne, d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie), e) usuwanie śniegu z dróg, f) usuwanie śniegu z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszarstniających), h) usuwanie śliskości z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, poboczy chodników i dróg pieszo-rowerowych z piasku po zimie).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90610000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
CZAS REAKCJI (czas reakcji określony został w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:2. Szczegółowe zasady prowadzenia prac, ich zakres oraz warunki wykonania i odbioru określone zostały w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbywać się będzie zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ. 4. Wykaz dróg powiatowych dla zadań I, II, III, IV o których mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.


Część nr: 2Nazwa: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH, CHODNIKÓW, DRÓG PIESZO-ROWEROWYCH I PARKINGÓW NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO - ZADANIE II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie Powiatu Lublinieckiego od dnia 15 listopada 2019r. do dnia 31 marca 2020r.”, które odbywać się będzie w ramach zadania: ZADANIE NR II: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące: a) zimowe utrzymanie dróg o długości 48,004 km, b) zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 23 095m², c) działania organizacyjno-techniczne, d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie), e) usuwanie śniegu z dróg, f) usuwanie śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych, g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszarstniających), h) usuwanie śliskości z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, poboczy chodników i dróg pieszo-rowerowych z piasku po zimie).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90610000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
CZAS REAKCJI (czas reakcji określony został w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:2. Szczegółowe zasady prowadzenia prac, ich zakres oraz warunki wykonania i odbioru określone zostały w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbywać się będzie zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ. 4. Wykaz dróg powiatowych dla zadań I, II, III, IV o których mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.


Część nr: 3Nazwa: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH, CHODNIKÓW, DRÓG PIESZO-ROWEROWYCH I PARKINGÓW NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO - ZADANIE III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie Powiatu Lublinieckiego od dnia 15 listopada 2019r. do dnia 31 marca 2020r.”, które odbywać się będzie w ramach zadania: ZADANIE NR III: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące: a) zimowe utrzymanie dróg o długości 28.395 km, b) zimowe utrzymanie chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów o powierzchni 54 392m², c) działania organizacyjno-techniczne, d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie), e) usuwanie śniegu z dróg, f) usuwanie śniegu z chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów, g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszarstniających), h) usuwanie śliskości z chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i parkingów, i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, poboczy chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów z piasku po zimie).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90610000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
CZAS REAKCJI (czas reakcji określony został w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:2. Szczegółowe zasady prowadzenia prac, ich zakres oraz warunki wykonania i odbioru określone zostały w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbywać się będzie zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ. 4. Wykaz dróg powiatowych dla zadań I, II, III, IV o których mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.


Część nr: 4Nazwa: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH, CHODNIKÓW, DRÓG PIESZO-ROWEROWYCH I PARKINGÓW NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO - ZADANIE IV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie Powiatu Lublinieckiego od dnia 15 listopada 2019r. do dnia 31 marca 2020r.”, które odbywać się będzie w ramach zadania: ZADANIE NR IV: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące: a) zimowe utrzymanie dróg o długości 65.663 km, b) zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 6 144m², c) działania organizacyjno techniczne, d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie), e) usuwanie śniegu z dróg, f) usuwanie śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych, g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszarstniających), h) usuwanie śliskości z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, poboczy chodników i dróg pieszo-rowerowych z piasku po zimie).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90610000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
CZAS REAKCJI (czas reakcji określony został w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:2. Szczegółowe zasady prowadzenia prac, ich zakres oraz warunki wykonania i odbioru określone zostały w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbywać się będzie zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ. 4. Wykaz dróg powiatowych dla zadań I, II, III, IV o których mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły