Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą

Ogłoszenie dodano: 20.09.2019

Zamawiający: Miasto KOstrzyn nad Odrą, ul. Graniczna, 66-470 Kostrzyn (Lubuskie)

Miejsce: Kostrzyn

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.04.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 01.10.2019, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 13.11.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miasto KOstrzyn nad Odrą: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto KOstrzyn nad Odrą, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Graniczna  2 , 66-470  Kostrzyn, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 727 81 47, e-mail koscielska@kostrzyn.um.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.kostrzyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.kostrzyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kostrzyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert w: Urząd Miasta Ul. Graniczna 2 66-470 Kostrzyn nad Odrą Sekretariat (II piętro)
Adres:
Urząd Miasta Ul. Graniczna 2 66-470 Kostrzyn nad Odrą Sekretariat (II piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
Numer referencyjny: ZP.271.15.2019.EK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, obejmujące następujące zadania: 1.1. Zadanie 1 – Zimowe utrzymanie utwardzonych dróg gminnych i powiatowych, chodników, parkingów oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2019/2020. 1.2. Zadanie 2 – Zimowe utrzymanie gruntowych dróg gminnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2019/2020.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: - dla Zadania 1 – 500 000,00 zł, - dla Zadania 2 – 100 000,00 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wymagane jest wykazanie przez wykonawcę dysponowania następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego: dla Zadania1: - samochód ciężarowy, wyposażony w odśnieżny pług drogowy o szerokości roboczej min.2700 mm oraz posypywarko-solarkę umożliwiającą precyzyjne dozowanie środków ciernych i chemicznych o pojemności min. 5 m3 i szerokości rozsypu min. 8 m – 2 szt., - nośnik narzędzi wyposażony w pług drogowy o szerokości roboczej min.2400 mm i posypywarkę środków ciernych – 1 szt., - nośnik narzędzi wyposażony w szczotkę walcową o szerokości roboczej min. 1,3 m i posypywarkę środków ciernych o pojemności min. 0,2 m3 i szerokości rozsypu min.1,2 m - 2 szt., - pojazd do wywozu śniegu o ładowności co najmniej 12 ton – 1 szt., - sprzęt do odśnieżania chodników o maksymalnym nacisku opony na podłoże nie więcej niż 2,5 kg/cm2, przy zastosowaniu ciągników jako nośników narzędzi do odśnieżania nie dopuszcza się stosowania opon rolniczych, jedynie ogrodnicze – 1 szt. dla Zadania 2 : - koparko-ładowarkę typu catepillar lub pojazd wyposażony w odśnieżny pług drogowy – 1 szt., - pojazd do wywozu śniegu o ładowności co najmniej 12 ton – 1 szt., b) wymagane jest wykazanie przez wykonawcę dysponowania co najmniej: - dla Zadania 1 - 3 osobami, - dla Zadania 2 – 2 osobami, skierowanymi przez Wykonawcą do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pojazdami i obsługa sprzętu mechanicznego do odśnieżania, posiadającymi wymagane uprawnienia do obsługi pojazdów i sprzętu,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
9. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
10. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 10.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w rozdziale V pkt. 1.3., ppkt. 2 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: - dla Zadania 1 – 500 000,00 zł, - dla Zadania 2 – 100 000,00 zł, b) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 10.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale V pkt. 1.3., ppkt. 3 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu wyposażenia zakładu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego (zgodnie z rozdziałem V, pkt 1.3., ppkt.3 a SIWZ) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ; b) wykazu osób (Załącznik nr 9 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z rozdziałem V, pkt 1.3., ppkt.3 b SIWZ 10.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą, w formie oryginału, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z pkt.6.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 60,00
czas przystąpienia do realizacji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych i braku konieczności wykonania krotności usług przewidzianych w przedmiarze robót, wówczas nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartość niewykonanych usług. Rozliczenie wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi zgodnie z zapisami §7 umowy, na podstawie cen jednostkowych określonych w ofercie wykonawcy i krotności wykonanych robót; 2) zmiany ilości lub krotności usług określonych w przedmiarze robót, polegające na zwiększeniu bądź zmniejszeniu przewidzianych ilości lub krotności przy zachowaniu maksymalnej wartości wynagrodzenia określonego w ofercie wykonawcy w przypadku warunków atmosferycznych wymuszających konieczność dokonania takich zmian. Rozliczenie wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi zgodnie z zapisami §7, na podstawie cen jednostkowych określonych w ofercie wykonawcy i krotności wykonanych robót; 3) zmiany zakresu umowy, polegającej na wprowadzeniu dodatkowych terenów (ulic nie objętych wykazem), w takim przypadku rozliczenie wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi na podstawie cen jednostkowych określonych w ofercie wykonawcy i krotności wykonanych robót; 4) zmiany terminów realizacji zamówienia - w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja usług może być przedłużona w stosunku do terminów określonych w umowie, zaś w przypadku braku opadów śniegu i mrozu termin może ulec skróceniu; 5) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku wprowadzenia zmiany: - stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie należnego wynagrodzenia wykonawcy z umowy, (kosztów umowy po stronie wykonawcy), zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę; - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 6) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały wymagane przepisami uprawnienia, do obsługi sprzętu mechanicznego do i będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.zm.). 7) zmiany podwykonawcy określonego w ofercie lub wprowadzeniu nowego podwykonawcy - w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, stosownie do treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy; 8) wprowadzenia zmian o charakterze informacyjnym niezbędnym dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących zmiany danych wykonawcy, nazwy, numeru rachunku bankowego stron, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, adresu siedziby, wraz z numerami telefonu, faksu, poczty elektronicznej etc., 9) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; 10) innych zmian, określonych w art. 144 Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w pkt 2 ppkt 6). 4. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-01, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie 1 – Zimowe utrzymanie utwardzonych dróg gminnych i powiatowych, chodników, parkingów oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2019/2020.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1.1. Realizacja przedmiotu umowy winna być prowadzona w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu drogowym, w tym wymijania się pojazdów, a w przypadku dróg bez chodników, również dla ruchu pieszych. Śnieg usunięty z jezdni nie może blokować połączeń z innymi drogami oraz wjazdów na parkingi, wszystkie skrzyżowania powinny być drożne. 1.1.2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) zapewnienia koordynacji i nadzoru prowadzenia akcji zimowej na drogach powiatowych i gminnych, b) pełnienia dyżurów a w szczególności: - całodobowe pogotowie dyspozytora, - uzyskiwanie aktualnych informacji o stanie pogody, - prowadzenie na bieżąco raportów dziennych z prowadzonej akcji zima, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy, które należy prowadzić każdego dnia, nie tylko w momencie rozpoczęcia akcji zima. Wykonawca ma obowiązek uzyskiwania aktualnych informacji o stanie pogody , w tym temperatury i na podstawie uzyskanych informacji należy uzupełnić raport dzienny, - zapewnienia całodobowej łączności z Zamawiającym w celu przekazywania poleceń, uwag oraz dyspozycji, c) zabezpieczenia stałej gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie zimowe dróg, a w przypadku jego awarii zapewnienie sprzętu zastępczego na własny koszt, d) zakupu, transportu i składowania piasku, soli drogowej lub innych środków dopuszczonych do stosowania przy usuwaniu gołoledzi i oblodzenia (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. Dz.U. z 2005 Nr 230 poz.1960) we własnym zakresie i na własne ryzyko, e) utrzymania zimowego zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 2 do umowy oraz według kolejności określonej w załączniku nr 1 do umowy, f) zapewnienia przejezdności dróg do godziny 6.00, co nie jest jednoznaczne z osiągnięciem ustalonych przez Zamawiającego standardów, do których zastosowanie mają terminy, g) usuwania gołoledzi na chodnikach, h) oczyszczenia z lodu i śniegu odpływów ulicznych, i) usunięcia śniegu z miejsc i w czasie określonym przez Zamawiającego. Wywóz śniegu i błota oraz miejsce jego składowania należy do Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, j) stosowania wyłącznie pojazdów i maszyn drogowych zarejestrowanych oraz posiadających dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych i wyposażonych w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.), k) zapewnienia w przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi, zastępczy pojazd spełniający wymagania zawarte w niniejszej SIWZ. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 1.1.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac porządkowych na terenach objętych umową (usunięcie pozostałości piasku po likwidacji śliskości) przed zakończeniem realizacji umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas przystąpienia do realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2 – Zimowe utrzymanie gruntowych dróg gminnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2019/2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.2.1. Realizacja przedmiotu umowy winna być prowadzona w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu drogowym, w tym wymijania się pojazdów oraz dla ruchu pieszych. Śnieg usunięty z drogi nie może blokować połączeń z innymi drogami oraz wjazdów na parkingi i posesje, wszystkie skrzyżowania powinny być drożne. 1.2.2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) zabezpieczenia stałej gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie zimowe dróg, a w przypadku jego awarii zapewnienie sprzętu zastępczego na własny koszt, b) zakupu, transportu i składowania piasku we własnym zakresie i na własne ryzyko, c) utrzymania zimowego ulic wyszczególnionych w szczegółowym zakresie prac obejmującego ich odśnieżanie oraz likwidację gołoledzi, d) usunięcia śniegu z miejsc i w czasie określonym przez Zamawiającego. Wywóz śniegu i błota oraz miejsce jego składowania należy do Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 1.2.3. Wykonawca rozpoczyna realizację przedmiotu umowy na podstawie zgłoszenia telefonicznego Zamawiającego: a) Wykonawca rozpoczyna akcję w ciągu czasu określonego w ofercie (nie później niż 2 godziny) od otrzymania informacji telefonicznej od Zamawiającego, b) Po zakończeniu prac, o których mowa w pkt. 1 upoważniony przedstawiciel Wykonawcy powiadomi telefonicznie o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, wymienionego w § 9 umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas przystąpienia do realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły