Konkurs na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu

Ogłoszenie dodano: 19.09.2019

Zamawiający: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ , 50-141 Wrocław (Dolnośląskie)

Miejsce: Wrocław

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 03.12.2019, godzina: 15:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 520198392-N-2019 z dnia 19-09-2019 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski Wrocławia, Krajowy numer identyfikacyjny 00109467000000, ul. pl. Nowy Targ   1-8, 50-141  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48 71 777 77 77, 71 777 83 53, e-mail dorota.ciastek@um.wroc.pl, jerzy.pietraszek@um.wroc.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.wroc.pl/przetarg/41590/projekt-pomnika-zolnierzy-wykletych-we-wroclawiu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
http://bip.um.wroc.pl/przetarg/41590/projekt-pomnika-zolnierzy-wykletych-we-wroclawiu
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
w formie papierowej
pod adres: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu dzieła sztuki rzeźbiarskiej, pomnika Żołnierzy Wyklętych wraz z projektem zagospodarowania terenu, z przeznaczeniem do posadowienia na skwerze u zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu. Żołnierze organizacji konspiracyjnych, którzy w drugiej połowie lat 40-tych i na początku lat 50-tych ubiegłego stulecia podjęli walkę zbrojną z komunistami nazwani zostali Żołnierzami Wyklętymi. Za nazwą tą kryje się dramat patriotów odrzucających możliwość wegetacji w komunistycznym reżimie za cenę złamania przysięgi i odrzucenia wartości najwyższych. Konsekwencją była rezygnacja z planów życiowych, szczęścia rodzinnego, ostatecznie ofiara złożona z życia. Komunistyczni oprawcy dołożyli wszelkich starań, by wymazać swoje ofiary z pamięci potomnych, albo pamięć o nich zohydzić przy pomocy potężnej machiny propagandowej. Celem Zamawiającego jest oddanie czci wielkiej liczebnie grupie żołnierzy tragicznie doświadczonych w walce o wolną Polskę po zakończeniu II wojny światowej. Celem Zamawiającego jest również wzbogacenie przestrzeni miejskiej o dzieło sztuki wysokiej klasy. Zamawiający pozostawia Uczestnikom swobodę w sposobie ujęcia tematu i doborze artystycznych środków wyrazu. Z uwagi na temat konkursu celem Zamawiającego jest pozyskanie dzieła sztuki najwyższej klasy, które w czytelny sposób będzie odnosiło się do tragicznych doświadczeń przeszłości, jednocześnie podejmując próbę zapewnienia czytelności przekazu dla przyszłych pokoleń. Projekt winien uwzględniać umieszczenie na pomniku znaków: Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Batalionów Chłopskich, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i innych, a także miejsce na umieszczenie inskrypcji pomnikowej, której treść może, ale nie musi, zostać zaproponowana przez Uczestników konkursu. Pomnik powinien być wykonany w materiale trwałym przy uwzględnieniu miejsca jego posadowienia, które znajduje się w rejonie o dużym natężeniu ruchu kołowego. Projekty konkursowe powinny uwzględniać istniejący drzewostan.

II.3) Główny kod CPV 45212314-0
Dodatkowe kody CPV
92312200-3
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w Regulaminie i Ustawie, tzn.: - posiadają dyplom ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka lub architekta, a w przypadku zespołu dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która posiada taki dyplom lub - posiadają właściwe przedmiotowi konkursu doświadczenie, przez co Organizator rozumie wykonanie w okresie 10 lat przed ogłoszeniem konkursu rzeźby, pomnika funkcjonującego w przestrzeni publicznej, będącego upamiętnieniem wydarzenia historycznego, ogólnie znanej osoby lub grupy osób, i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy (tzn. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w odniesieniu do członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6 i pkt 7 Ustawy), a ponadto: - dysponują przy wykonaniu pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym do uprawiania zawodu architekta; - w przypadku wygrania konkursu będą dysponować osobą (osobami), które posiadają wiedzę i uprawnienia niezbędne do sporządzenia na podstawie pracy konkursowej kompletnej dokumentacji projektowej, umożliwiającej Zamawiającemu sprawne przygotowanie materiałów do postępowań o zamówienia publiczne oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji; - są w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia, o którym mowa w ust. 15 Regulaminu; - posiadają zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające wykonanie zamówienia, o którym mowa w ust. 15 Regulaminu. W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy krajowi i zagraniczni (tzn. posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP). W celu wspólnego ubiegania się o zamówienie niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
czytelność ideowa upamiętnienia, wielowartościowość i głębia przekazu - 5
atrakcyjność formy, sposób nawiązania do otoczenia, ukształtowanie przestrzeni pub., trwałość i odporność na ekspl. w warunkach miejsca posadowienia - 5
umiejętność dostosowania siły wyrazu do zastosowanych środków - 3
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 03/12/2019, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Przewiduje się następujące nagrody: • I miejsce – 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji umowy - w trybie zamówienia z wolnej ręki - na wykonanie szczegółowego opracowania pokonkursowego, • II miejsce – 35 000 zł brutto, • pozostali uczestnicy II etapu otrzymują po 8 000 zł brutto (każdy).
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły