Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie zagospodarowania terenu SKWERU RYBAKA wraz z rozwiązaniem układu komunikacyjnego tego terenu obejmujący ulice: Nad Ujściem, Wojska Polskiego, Morską, Kościuszki od mostu nad rzeką Chełst do Kapitanatu Portu w Łebie.

Ogłoszenie dodano: 12.09.2019

Zamawiający: Gmina Miejska Łeba, Kościuszki, 84-360 Łeba (Pomorskie)

Miejsce: Łeba

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 24.09.2019, godzina: 15:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 05.12.2019 03.12.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 520192173-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.
Łeba:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Łeba, Krajowy numer identyfikacyjny 77097974300000, ul. Kościuszki  90, 84-360  Łeba, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8661510, e-mail sekretariat@leba.um.gov.pl, faks 59 8661337.
Adres strony internetowej (url): http://bipleba.nv.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
http://bipleba.nv.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
w formie pisemnej przesyłanej pocztą
pod adres: ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie zagospodarowania terenu SKWERU RYBAKA wraz z rozwiązaniem układu komunikacyjnego tego terenu obejmujący ulice: Nad Ujściem, Wojska Polskiego, Morską, Kościuszki od mostu nad rzeką Chełst do Kapitanatu Portu w Łebie.
Numer referencyjny: RI.271.671.01.2019.MC

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskiej koncepcji zagospodarowania terenu SKWERU RYBAKA wraz z rozwiązaniem układu komunikacyjnego wokół tego terenu. Opracowanie konkursowe ma charakter realizacyjny. Opracowanie konkursowe powinno w szczególności przedstawiać: 1) koncepcję architektoniczno-budowlaną projektowanego zagospodarowania terenu SKWERY RYBAKA wraz z elementami małej architektury, zespołów zieleni urządzonej, itp. oraz innych elementów zagospodarowania terenu ustalonych, w tym ogrodzenia terenu oraz wytycznych programowo-przestrzennych zawartych w ust. 9.5 Regulaminu, 2) koncepcję rozwiązania układu komunikacyjnego ulic: Nad Ujściem, Wojska Polskiego, Morska, Kościuszki od mostu do Kapitanatu Portu położonego w granicach opracowania konkursowego wraz z elementami towarzyszącymi takimi jak miejsca postojowe, zieleń , oświetlenie uliczne i inne.

II.3) Główny kod CPV 71222000-0
Dodatkowe kody CPV
71220000-6
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest do architektów prowadzących działalność w zakresie projektowania architektonicznego.Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki cywilne, konsorcja, zespoły osób fizycznych, itp.), które nie podlegają wykluczeniu z konkursu na podstawie z art. 24 ust. 1 i ust. 2a ustawy PZP oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.: 1÷4 ustawy PZP, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku: -za spełniających warunek Zamawiający uzna uczestników konkursu, którzy: a) posiadają lub dysponują przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) albo posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury – odpowiadające wymaganiom określonym w ww. ustawie Prawo budowlane – oraz odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych przez Izbę Architektów RP; b) dysponują lub w przypadku wygrania konkursu będą dysponować, osobami zdolnymi do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, o którym mowa w ust. 5.3 Regulaminu, w tym: - przynajmniej jedną osobą legitymującą się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej , - przynajmniej jedną osobą legitymującą się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - przynajmniej jedną osobą legitymującą się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sanitarnych. - przynajmniej jedną osobą legitymującą się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania specjalności drogowej - Przy projektowaniu zieleni zapewniają współpracę z architektem zieleni.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Tak

Należy podać dla jakiego zawodu:
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
wartości urbanistyczne - 0,25
wartości architektoniczne i estetyczne - 0,25
wartości funkcjonalno-użytkowe - 0,25
realność wykonania oraz ekonomiczność - 0,25
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 24/09/2019, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Przewiduje się przyznanie następujących nagród: 1. I nagroda w wysokości 15.000 zł (brutto oraz zaproszenie autora (lub autorów) nagrodzonej pracy konkursowej do negocjacji, tj. udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust.: 5.3 i 6.2 Regulaminu; 2. II nagroda w wysokości 10.000 zł (brutto; 3. wyróżnienie w wysokości 5.000 zł (brutto). Podane powyżej kwoty nagród i wyróżnień pieniężnych są kwotami brutto. Podlegać one będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku nie przyznania przez Sąd Konkursowy I nagrody, zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki zostanie przyznane uczestnikowi konkursu, którego praca zostanie nagrodzona i uznana w ocenie SąduKonkursowego za najlepszą. Zamawiający dopuszcza również możliwość nieprzyznania przez Sąd Konkursowy żadnych nagród i wyróżnień, jeżeli złożone prace konkursowe nie będą spełniać kryteriów oceny w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Tak
Informacje dodatkowe:

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły