Przebudowa dróg rowerowych w Bydgoszczy w ul. Kruszwickiej i ul. Focha

Ogłoszenie dodano: 07.09.2019

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Toruńska, 85-844 Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)

Miejsce: Bydgoszcz

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 23.09.2019, godzina: 12:45 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 07.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy: Przebudowa dróg rowerowych w Bydgoszczy w ul. Kruszwickiej i ul. Focha
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
ZADANIE 1 – projekt planowany do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 90476971000000, ul. Toruńska  174 A , 85-844  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5822723, , e-mail zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, , faks 52 5822777.
Adres strony internetowej (URL): www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, pokój nr 20 (kancelaria/parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg rowerowych w Bydgoszczy w ul. Kruszwickiej i ul. Focha
Numer referencyjny: 034/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP, polegające na przebudowie w rozumieniu z art. 3 pkt 7a i budowie w rozumieniu z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z podziałem na zadania: ZADANIE 1 – „Przebudowa z rozbudową ulicy Kruszwickiej oraz ronda Poznańskiego w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego”; ZADANIE 2 – „Przebudowa z rozbudową ulicy Focha wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Gdańską, Mostową i Jagiellońską w Bydgoszczy oraz budową infrastruktury dla ruchu rowerowego” z wyłączeniem rejonów: Placu Teatralnego – przystanek wiedeński, most Solidarności i powiązania z ul.Marcinkowskiego oraz Wybrzeżem im. Prezydenta Gabriela Narutowicza. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia, określają następujące dokumenty, stanowiące załączniki do SIWZ: 1) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oddzielny dla ZADANIA 1 i ZADANIA 2; 2) dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), pn. Przebudowa z rozbudową ulicy Kruszwickiej oraz ronda Poznańskiego w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego, opracowane przez firmę BUTOH Włodzimierz Palicki, ul. Chodkiewicza15, 85-065 Bydgoszcz – dla ZADANIA 1; 3) dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) pn. Przebudowa z rozbudową ulicy Focha wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską, Mostową i Jagiellońską w Bydgoszczy oraz budową infrastruktury dla ruchu rowerowego, opracowane przez firmę BUTOH Włodzimierz Palicki, ul. Chodkiewicza15, 85-065 Bydgoszcz – dla ZDANIA 2; 4) wzór Umowy oddzielny dla ZADANIA 1 i ZADANIA 2, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Dla ZDANIA 2 - Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, które są zgodne z przedmiotem zamówienia, o ile będzie posiadał środki na ich wykonanie, a ich wartość nie przekroczy całkowitej wartości tego zamówienia, uwzględnionej przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. W ramach ww. zamówienia przewidywane jest wykonanie: robót drogowych, w szczególności dróg rowerowych oraz ciągów dla pieszych ulicy Focha w obrębie skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego (przy Operze NOVA). Na okoliczność wystąpienia ww. zamówień, zostanie zawarta odrębna umowa.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: ZADANIE 1: ETAP 1: maksymalnie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, ETAP 2: od ukończenia ETAPU 1 dla Zadania 1 do 29.05.2020 r. ZADANIE 2: od 29.05.2020 r. do 31.08.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ZADANIE 1 / ZADANIE 2: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ZADANIE 1 / ZADANIE 2: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) doświadczenie wykonawcy: dla każdej części zamówienia Zamawiający określa oddzielny, minimalny poziom zdolności, w zależności od składanej oferty częściowej: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: ZADANIE 1: a) jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi/ulicy o klasie funkcjonalno-technicznej G, o powierzchni min. 700 m2 i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, b) jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy ścieżki rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, o długości min. 1000 m; ZADANIE 2: a) jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi/ulicy o obciążeniu nawierzchni o kategorii KR 4, o powierzchni min. 700 m2 i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, b) jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy ścieżki rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, o długości min. 400 m. Warunek będzie spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że wykonał ww. zakres robót budowlanych łącznie (w ramach jednego zadania) lub oddzielnie w odrębnych zadaniach. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie, przy czym wymóg wykazania się odpowiednim doświadczeniem dotyczy tego wykonawcy, który zamierza bezpośrednio realizować zakres zamówienia, dla realizacji którego wymagane jest wykazanie się odpowiednim doświadczeniem. 2) osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia: dla każdej części zamówienia Zamawiający określa jednakowy, minimalny poziom zdolności, niezależnie od ilości składanych ofert częściowych: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość robót budowlanych, o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym nie mniejszym niż określono poniżej, tj.: ZADANIE 1 / ZADANIE 2: Kierownik budowy: minimalna ilość personelu: min. 1 osoba, która może jednocześnie pełnić funkcję kierownika budowy na obu ZADANIACH oraz jako kierownik budowy może pełnić jednocześnie funkcję kierownika robót drogowych; minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności; minimalne doświadczenie zawodowe: pięć lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi min. w branży drogowej jako kierownik budowy lub kierownik robót w rozumieniu ww. ustawy Prawo budowlane, liczone od daty uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a UPZP, w zależności od składanej oferty częściowej. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane, w zależności od składanej oferty częściowej. Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zależności od składanej oferty częściowej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
dla ZADANIA 1 / dla ZADANIA 2: Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2 UPZP do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dla ZADANIA 1 / dla ZADANIA 2: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1 b UPZP, przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, wykonawca zobowiązany jest złożyć, następujące dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzony według wzoru Zamawiającego) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Uwaga: Posługiwanie się dowodami uzyskanymi w ramach wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum): Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (. . .)” - wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt; 2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat och kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego wg wzoru Zamawiającego). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 3 UPZP, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 UPZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 3 UPZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP, zastosowanie mają przepisy : rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
dla ZADANIA 1 / dla ZADANIA 2: Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 2f UPZP. Dysponowanie zasobami innego podmiotu: dla ZADANIA 1 / dla ZADANIA 2: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a UZP w związku z art. 25a ust. 3 UPZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego, w zależności od składanej oferty częściowej. Zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz musi wskazywać, w szczególności: 1. nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby; 2. nazwę podmiotu, którego to dotyczy (czyli wykonawcę); 3. określenie zadania: „Przebudowa dróg rowerowych w Bydgoszczy w ul. Kruszwickiej i ul. Focha” : ZADANIE 1 – „Przebudowa z rozbudową ulicy Kruszwickiej oraz ronda Poznańskiego w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego”; lub ZADANIE 2 – „Przebudowa z rozbudową ulicy Focha wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską, Mostową i Jagiellońską w Bydgoszczy oraz budową infrastruktury dla ruchu rowerowego” z wyłączeniem rejonów: Placu Teatralnego – przystanek wiedeński, most Solidarności i powiązania z ulicą Marcinkowskiego oraz Wybrzeżem im. Prezydenta Gabriela Narutowicza; 4. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu w czasie realizacji zamówienia, oraz okres ich udostępnienia (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione oraz okres udziału podmiotu w czasie realizacji zamówienia, 5. sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy realizacji zamówienia, (tj. informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia); 6. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował); 7. czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, z uwzględnieniem postanowień pkt. 10.5. SIWZ [w pkt III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu - informacje dodatkowe, zdanie drugie]. Zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale i dołączyć do oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio w zależności od składanej oferty częściowej. Informacje o przynależności do grupy kapitałowej: dla ZADANIA 1 / dla ZADANIA 2: Wykonawca w terminie 3–ch dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 UPZP co wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, oddzielnie składa ww. oświadczenie. Oświadczenie/a sporządzone wg wzoru Zamawiającego załączonego do SIWZ należy złożyć w oryginale, w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. Oświadczenie należy złożyć dla tej części zamówienia, dla której wykonawca złożył ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: dla ZADANIA 1 – 45 000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) PLN; dla ZADANIA 2 – 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) PLN. Wadium winno być złożone przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 z adnotacją: WADIUM – „Przebudowa dróg rowerowych w Bydgoszczy w ul. Kruszwickiej i ul. Focha – ZADANIE __ (1 / 2)” – nr sprawy 034/2019. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione na Zamawiającego, tj. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz oraz określać pełną nazwę zadania: „Przebudowa dróg rowerowych w Bydgoszczy w ul. Kruszwickiej i ul. Focha – ZADANIE _____ *)” – nr sprawy 034/2019, ZADANIE 1 – „Przebudowa z rozbudową ulicy Kruszwickiej oraz ronda Poznańskiego w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego”; lub ZADANIE 2 – „Przebudowa z rozbudową ulicy Focha wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską, Mostową i Jagiellońską w Bydgoszczy oraz budową infrastruktury dla ruchu rowerowego” z wyłączeniem rejonów: Placu Teatralnego – przystanek wiedeński, most Solidarności i powiązania z ulicą Marcinkowskiego oraz Wybrzeżem im. Prezydenta Gabriela Narutowicza; Koniecznym jest, aby poręczenie lub gwarancja: 1) obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 UPZP; 2) zawierały w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium; 3) zawierały w swojej treści termin złożenia żądania zapłaty dłuższy niż termin, na jaki jest gwarancja, tj. co najmniej o jeden dzień roboczy; 4) miały taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnoście poręczenia lub gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z polskim prawem i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie: 1) potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego - zaleca się dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 2) potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP – wyłącznie w formie oryginału dołączonego do oferty. 6. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie określonym w art. 46 UPZP. 7. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w wzorze umowy oddzielnym dla ZADANIA 1 i dla ZADANIA 2, stanowiącym odpowiednio załącznik Nr 2-1 i 2-2 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-23, godzina: 12:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, zgodnie z art. 93 ust. 1a UPZP i na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1693). Miejsce składania ofert: pokój nr 20 (kancelaria/parter) w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz. Termin otwarcia ofert: w dniu składania o godz. 13:00. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Bogna Klimczewska - tel.: 52-582-27-97. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ, wykonawcy przekazują na adres Zamawiającego podany w pkt 1. SIWZ, w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 38 UPZP. Zaleca się przekazanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w edytowalnej formie, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być opatrzony nazwą wykonawcy, aktualnym numerem telefonu, aktualnym numerem faxu i aktualnym adresem e-mail oraz właściwą częścią zamówienia, której dotyczy (np. ZDANIE 1 / ZDANIE 2). Nie będą udzielane wyjaśnienia dotyczące treści ogłoszenia o zamówienia oraz SIWZ, kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: ZADANIE 1 – „Przebudowa z rozbudową ulicy Kruszwickiej oraz ronda Poznańskiego w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego”;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach ZADANIA 1 wykonane zostaną roboty budowlane związane z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego obejmującą całą ulicę Kruszwicką (o długości ok. 400 m) oraz rondo Poznańskie wraz z wlotami ul. Poznańskiej, Grudziądzkiej, Stromej i Szubińskiej (łącznie ok. 800 m pojedynczej jezdni) z wyprowadzeniem szlaków pieszych i rowerowych. Ponadto w zadaniu przewiduje się budowę ścianki oporowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń energetycznych i teletechnicznych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń systemu ITS, sieć wodociągowa i sieć cieplna oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej. ZADANIE 1 podzielone jest na 2 ETAPY: ETAP 1: obejmuje zakres robót objętych projektem w lokalizacjach poza jezdnią: wzdłuż ul. Kruszwickiej (w pasie zieleni) w lokalizacji od ronda Grunwaldzkiego do ronda Poznańskiego i wzdłuż ul. Poznańskiej z towarzyszącym im uzbrojeniem, oraz wszystkie pozostałe prace nieobjęte ETAPEM 2, ETAP 2: obejmuje zakres robót objętych projektem polegający na przebudowie z rozbudową ronda Poznańskiego z wlotami z wyłączeniem: zakresu robót objętych projektem wzdłuż ul. Poznańskiej z towarzyszącym im uzbrojeniem oraz w jezdni ul. Kruszwickiej na długości ok. 167 m z towarzyszącym im uzbrojeniem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45230000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: ZADANIE 2 – „Przebudowa z rozbudową ulicy Focha wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską, Mostową i Jagiellońską w Bydgoszczy oraz budową infrastruktury dla ruchu rowerowego” z wyłączeniem rejonów: Placu Teatralnego – przystanek wiedeński, most Solidarności i powiązania z ulicą Marcinkowskiego oraz Wybrzeżem im. Prezydenta Gabriela Narutowicza.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE 2 obejmuje odcinek w ulicy Focha o długości ok. 752 m od ronda Grunwaldzkiego do skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Gdańską, w następujących lokalizacjach: • skrzyżowanie ulicy Mostowej (z wyłączeniem rejonu Placu Teatralnego-przystanek wiedeński) • od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności, W ramach ZADANIA 2 wykonane zostaną roboty budowlane związane z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego wzdłuż ul. Focha wraz z wyprowadzeniem szlaków pieszych i rowerowych z wyłączeniem ww. rejonów. Ponadto przewiduje się budowę ścianki oporowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń energetycznych i teletechnicznych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń systemu ITS oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45230000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-05-29
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły