Remont izolacji przeciwodnych w budynku przy ul. K. Wallenroda 4d w Lublinie

Ogłoszenie dodano: 05.09.2019

Zamawiający: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście, 20-950 Lublin (Lubelskie)

Miejsce: Lublin

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.09.2019, godzina: 13:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 27.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie: Remont izolacji przeciwodnych w budynku przy ul. K. Wallenroda 4d w Lublinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 60712314000000, ul. ul. Krakowskie Przedmieście  76 , 20-950  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 47 81 625, e-mail zam.pub@lublin-zachod.sr.gov.pl, faks 81 47 81 625.
Adres strony internetowej (URL): www.lublin-zachod.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sąd
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ezamowienia.ms.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ezamowienia.ms.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://ezamowienia.ms.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres (20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76) lub złożyć osobiście / za pośrednictwem posłańca na Biurze Podawczym (rozdz. X lit. B SIWZ)
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont izolacji przeciwodnych w budynku przy ul. K. Wallenroda 4d w Lublinie
Numer referencyjny: ZP-2401-7/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont izolacji przeciwwodnych w budynku przy ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie, zwany dalej również obiektem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), - Projekty Budowlane i Wykonawcze (dotyczące remontu izolacji przeciwwodnych w budynku położonego przy ul. K. Wallenroda 4d w Lublinie oraz branży drogowej), - Przedmiar robót (charakter pomocniczy). Remont obejmuje przewidziane w dokumentacji prace polegające na odtworzeniu niesprawnych lub brakujących izolacji przeciwwilgociowych oraz na wykonaniu towarzyszących prac remontowych (prace termoizolacyjne, brukarskie, roboty ziemne, renowacyjne, tynkarskie, malarskie). Prace objęte dokumentacją dotyczą zewnętrznej części budynku w przestrzeni fundamentów (ławy i ściany fundamentowe) oraz wybranych pomieszczeń kondygnacji piwnicznej. Celem prac remontowych jest likwidacja zawilgocenia murów, zacieków oraz przedostawania się wody do wnętrza budynku przez ściany zewnętrze i strop najniższej kondygnacji oraz renowacja i odtworzenie warstw tynku i powłok malarskich na ścianach i stropie piwnic w pomieszczeniach. Remont dotyczy zewnętrznych ścian budynku (ścian fundamentowych) w części zagłębionej w gruncie (od ław fundamentowych do cokołu ponad terenem) oraz części ciągu pieszo - jezdnego. Zakres prac wynika ze stwierdzonych zawilgoceń ścian piwnic oraz występujących na nich uszkodzeń wynikających z braku lub nieskuteczności izolacji przeciwwilgociowych (zgodnie z opinią techniczną). Prace podzielone zostały na dwa etapy prac budowlanych. Etapowanie prac związane jest z zapewnieniem swobodnego i bezkolizyjnego dostępu dla użytkowników budynku Sądu Rejonowego. Po analizie występujących na obiekcie zawilgoceń i ich przyczyn stwierdzono konieczność wykonania następujących prac naprawczych: • naprawa izolacji przeciwwodnej stropu nad pomieszczeniami archiwum – ciąg pieszo – jezdny, • naprawa izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych części podziemnej budynku. Wykonanie izolacji związane jest z wykonaniem robót towarzyszących. Odtworzenie stanu istniejącego i przywrócenie bezpiecznej komunikacji dla pieszych i pojazdów. Prace drogowe nie zmienią istniejącej komunikacji zbiorowej. Obiekt objęty remontem zlokalizowany jest na dz. nr 9/95, 9/98, 9/119 przy ul. Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin. Na działkach znajduje się budynek objęty remontem, infrastruktura techniczna, ciąg pieszo- jezdny, parkingi oraz chodniki. Działka obsługiwana jest poprzez istniejący zjazd od ulicy Konrada Wallenroda. Prace remontowe nie wpłyną na zmianę zagospodarowania oraz rzeźbę terenu. Teren nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek Sądu Rejonowego w Lublinie położony przy ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie jest obiektem siedmio-kondygnacyjnym podpiwniczonym. Nad częścią piwnicy przebiega ciąg pieszo- jezdny. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: - zatrudnienie kierownika robót w specjalności ogólnobudowlanej, - realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art. 22 i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego. Prace będą prowadzone w czynnym budynku. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia budynku z eksploatacji na okres prowadzenia prac remontowych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu i uzgodnienia z Zamawiającym sposobu realizacji prac zapewniając jak najmniejszą uciążliwość dla pracowników Zamawiającego i innych osób korzystających z budynku. Prace w wybranych pomieszczeniach mogą być prowadzone pod nadzorem osób wyznaczonych przez Zamawiającego (pracownik Zamawiającego/pracownik firmy ochraniającej). Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia (jest to kryterium oceny ofert), w tym również na zastosowane materiały, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Z uwagi na lokalizację oraz dojazd do remontowanej posesji Zamawiający przed sporządzeniem oferty zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej. Przeprowadzenie wizji lokalnej umożliwi Wykonawcy określenie możliwości transportowych i sprzętowych niezbędnych do prowadzenia prac (tj. określenie drogi dojazdowej i ustalenie wielkości i rodzaju sprzętu, który mógłby z niej korzystać). Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Z realizacją zamówienia związany jest obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. Jeżeli czynności wykonywane na placu budowy będą miały charakter czynności, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wówczas Zamawiający wymaga aby czynności te wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę, dalszych Podwykonawców) na podstawie umowy o pracę. Wykonanie przedmiotu zamówienia nie wymaga pozwolenia na budowę.

II.5) Główny kod CPV: 45320000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45216111-2
45453000-7
45400000-1
45100000-8
45450000-6
45233000-9
45111300-1
45236000-0
45233260-9
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: I). 1. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 60 dni, minimum 21 dni licząc od dnia protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren remontowanego obiektu. 2. Termin wykonania umowy (realizacji zamówienia) stanowi kryterium oceny ofert i w zawieranej umowie, będzie on zgodny z terminem zaoferowanym przez wybranego Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 1. 3. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu protokolarnego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, które nastąpi nie później niż w terminie 3 dni od podpisania Umowy. II) Każdy Wykonawca ma do wyboru jeden z trybów komunikacji: A. Tryb podstawowy komunikacji albo B. Tryb tradycyjny komunikacji A. TRYB PODSTAWOWY KOMUNIKACJI 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem. 2. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu. 4. Za pośrednictwem posiadanych w Systemie kont użytkowników odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, , dokumentów, oświadczeń, informacji, wniosków w ramach postępowania. 5. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 6. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez użytkowników Wykonawcy konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego użytkownika Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego służącego do autentykacji i podpisu elektronicznego. 7. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia: - posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania: • w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów: a) przeglądarka internetowa Internet Explorer 11, Chrome ver. 45 i późniejsze, Firefox ver. 54 i późniejsze lub Opera w ver. 37 i późniejsze, b) system operacyjny Windows 7 i późniejsze • w zakresie składania podpisu kwalifikowanego: a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre) b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning. 8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców. 9. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. 10. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne. 11. W sytuacji awarii lub błędów lub niedostępności Systemu uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zam.pub@lublin-zachod.sr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert). 12. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik poddający dane kompresji (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB:.xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx 13. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń lub kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu. B. TRYB TRADYCYJNY KOMUNIKACJI 1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (adres Zamawiającego: 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (adres poczty elektronicznej: zam.pub@lublin-zachod.sr.gov.pl), z zastrzeżeniem, że w przypadku niekorzystania przez Wykonawcę z Systemu (czyli z podstawowego trybu komunikacji) forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla niżej wymienionych czynności: a) złożenia ofert b) zmiany oferty c) powiadomienia zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, d) złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI lit. A pkt 1 SIWZ. Dla ww. czynności Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ich w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) odnośnie do warunku zdolności technicznej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum dwie roboty budowlane* o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN (słownie zł: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) brutto**, polegające na wykonaniu prac remontowych na czynnym budynku biurowym*** i obejmujące co najmniej wykonywanie prac hydroizolacyjnych. (*przez robotę budowlaną należy rozumieć robotę realizowaną w ramach jednej zawartej przez Wykonawcę umowy; **jeżeli wartość zostanie podana w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych; *** przez budynek biurowy należy rozumieć budynek (obiekt budowlany), w którym mieszczą się biura i inne pomieszczenia służące za miejsce wykonywania pracy umysłowej na powierzchni co najmniej 1 000 m2, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach; b) odnośnie do warunku zdolności zawodowej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę posiadającą następujące kwalifikacje: jedna osoba - Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i doświadczenie w nadzorze nie krótsze niż 3 lata. Uwaga: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a w przypadku, w którym Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, także odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dotyczące tych podmiotów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane i załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A). 1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa zamiast dokumentów, o których mowa w cz. III.4) Ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów ( art. 26 ust. 2f ustawy Pzp). B). Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIE w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza również w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 informacje dotyczące tych podmiotów. 5. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. C.) 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (uwaga: w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 2. Oferta powinna zawierać w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także stosowne pełnomocnictwo/a (jeżeli dotyczy). D). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia w załączniku nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t.: Dz.U. z 2016 poz.359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, pod rygorem odrzucenia oferty, następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w treści gwarancji/poręczenia muszą być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub jeden Wykonawca z zaznaczeniem, że oferta będzie złożona wraz z innym wskazanym podmiotem lub podmiotami albo że będzie złożona w ramach konsorcjum, albo że podmiot zlecający wystawienie gwarancji działa jako pełnomocnik innych wskazanych podmiotów, z którymi wspólnie ubiega się o udzielnie zamówienia. Gwarancja wadialna może być również wystawiona na jednego z członków konsorcjum, który został umocowany do działania w imieniu i na rzecz współkonsorcjantów.), 2) nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 3) nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji udzielających gwarancji/ poręczenia), 4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 5) kwotę gwarancji/poręczenia, 6) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący co najmniej okres związania ofertą, 7) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach, gdy: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 37 1130 1017 0021 1002 7090 0004. 5. Na poleceniu przelewu powinien być umieszczony tytuł: „Wadium do przetargu nr ZP-2401-7/19” 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (tj. przed datą i godziną wyznaczoną do składania ofert). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę lub dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej zaleca się, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu został załączony do oferty. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w terminie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp). 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tzn. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. W przypadku wyboru przez Wykonawcę trybu komunikacji , o którym mowa w rozdz. VII lit. A SIWZ (tzw. trybu podstawowego komunikacji) wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w postaci elektronicznej, w oryginale opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez uprawnionego/ych pracownika/ów gwaranta/poręczyciela. W sytuacji, o której mowa w rozdz. VII lit. A pkt 11 SIWZ Wykonawca powinien przekazać dokument wadialny za pomocą poczty elektronicznej na adres: zam.pub@lublin-zachod.sr.gov.pl .Wadium powinno zostać wniesione do upływu terminu składania ofert. 16. Jeżeli Wykonawca wybrał tryb komunikacji, o którym mowa w rozdz. VII lit. B SIWZ (tzw. tryb tradycyjny komunikacji), w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument wadialny należy załączyć do oferty w oddzielnej koszulce lub kopercie (nie zszywać z ofertą) albo złożyć na Biurze Podawczym Sądu - pok. nr 1 (ul. Krakowskie Przedmieście 78, Lublin). Wadium powinno zostać wniesione do upływu terminu składania ofert. Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczeń w formie oryginału. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy pozostawienie oryginału w posiadaniu Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu dochodzenie roszczeń przysługujących z gwarancji/poręczenia oraz jeżeli stwarza to zagrożenie wygaśnięcia/odwołania/bezskuteczności ustanowionego w ten sposób zabezpieczenia interesu Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin realizacji20,00
okres gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian podane zostały w załączniku nr 7 do SIWZ. I. 1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach: 1) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: a) przerwy w robotach spowodowanej działaniem siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, uniemożliwiającego wykonywanie robót, b) wystąpienia dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 Pzp, c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót. We wszystkich przypadkach określonych w punkcie 1) powyżej, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 2) w zakresie zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie – jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nowego Kierownika budowy, w przypadku, gdy: a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kierownika budowy w następujących przypadkach: - choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, - niewywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, - jeżeli zmiana Kierownika budowy stanie się konieczną z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku zmiany kierownika budowy - nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla powyższej osoby. 3) w zakresie zmiany formy zabezpieczenia Umowy - zmiana przewidziana w art. 149 ust.1 Pzp. 4) w zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług VAT: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 5) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego; 6) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 7) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia; 8) zmiany, o których mowa w § 6 ust. 3 Umowy; 9) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy lub dalszych podwykonawców - zasady zmiany określono w § 3 Umowy; 10) konieczności zmniejszenia zakresu robót objętych Umową w przypadku wystąpienia robót zaniechanych; 11) w przypadku wycofania wyrobu z obrotu i stosowania w budownictwie; 12) w przypadku, gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady – wprowadzane rozwiązania zamienne nie mogą powodować skutków finansowych po stronie Zamawiającego;. 13) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 14) dopuszczalne będą inne zmiany Umowy, o ile nie będą one istotne w stosunku do treści oferty, 15) dopuszcza się inne zmiany, o ile zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 144 ust.1 ustawy Pzp. 2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia. II. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu Umowy. 2. Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty takie w niniejszej Umowie nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określono w § 5 ust. 6 Umowy. Roboty zaniechane zostaną zgłoszone Wykonawcy nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany technologii wykonania i materiałów przedstawionych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu Umowy; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 4. Zmiany, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 powyżej muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem. 5. Zmiany, o których mowa w pkt 1 i 3 powyżej nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu Umowy. III. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli: 1) Wykonawca wykonuje roboty w sposób oczywiście sprzeczny z Umową, mimo wezwania Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 5 dni, 2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy lub nie kontynuuje robót przez okres dłuższy niż 5 dni, pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do ich kontynuacji lub rozpoczęcia, chyba że przyczyny opóźnienia nie leżą po stronie Wykonawcy. 3) Wykonawca opóźnia się z terminami zakończenia robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (który stanowi załącznik nr 2 do Umowy) o co najmniej 1 tydzień w stosunku do terminów tam przyjętych. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowni bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 ustawy Pzp). 3. Odstąpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający może zrealizować prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-20, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (20-950 Lublin, ul. Krakowskie przedmieście 76, pokój nr 131) dnia 20 września 2019 r. o godz. 13:30. II.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) , (dalej jako „RODO”), Zamawiający informuje, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, reprezentowany przez Dyrektora Sądu, ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin; • w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@lublin-zachod.sr.gov.pl lub pocztą tradycyjną (dane adresowe: Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin); • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na remont izolacji przeciwwodnych w budynku przy ul. Wallenroda 4d w Lublinie (nr spr. ZP-2401-7/19); • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3 oraz art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku Wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron; • obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w związku z udzielaniem zamówień publicznych mają prawo do złożenia wniosku: - na podstawie art. 15 RODO o dostęp do danych oraz mogą żądać od Administratora informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; - na podstawie art. 16 RODO o sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; - na podstawie art. 17 RODO o usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, - na podstawie art. 18 RODO o ograniczenie przetwarzania, przy czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przewarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły