Dowozy szkolne – usługi transportowe

Ogłoszenie dodano: 03.09.2019

Zamawiający: Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia, ul. Rynek, 63-800 Gostyń (Wielkopolskie)

Miejsce: Gostyń

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 11.09.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 15.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia: Dowozy szkolne – usługi transportowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia, krajowy numer identyfikacyjny 52573100000000, ul. ul. Rynek  2 , 63-800  Gostyń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 065 5752110-13, e-mail um@gostyn.pl, faks 655 752 142.
Adres strony internetowej (URL): www.biuletyn.gostyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.biuletyn.gostyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.biuletyn.gostyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy szkolne – usługi transportowe
Numer referencyjny: OSS.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia podzielony jest na pięć części wg niżej zamieszczonego opisu. Oferty można składać w odniesieniu do jednej, dwóch, trzech, czterech lub pięciu części zamówienia. CZĘŚĆ I: Przewóz regularny specjalny uczniów do szkół gminy Gostyń, na trasach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od października 2019 roku do czerwca 2020 roku. CZĘŚĆ II: Przewóz wahadłowy dzieci i uczniów ze szkół i przedszkoli gminy Gostyń na basen w Gostyniu przy ulicy Starogostyńskiej 9a, według tras i harmonogramu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od października 2019 roku do czerwca 2020 roku. CZĘŚĆ III: Przewóz regularny specjalny dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu oraz uczniów do Szkoły Podstawowej w Goli, na trasach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od października 2019 roku do czerwca 2020 roku. CZĘŚĆ IV: Przewóz regularny specjalny ucznia niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu, na trasach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od października 2019 roku do czerwca 2020 roku. CZĘŚĆ V: Przewóz regularny specjalny uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Górznie i w Lesznie, na trasach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od października 2019 roku do czerwca 2020 roku. Zakres usługi: 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Zamawiający przewiduje zmiany w tym zakresie przed każdym semestrem danego roku szkolnego, objętego dowozami. 2. Zmiany w rozkładzie jazdy skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości przejechanych km do 10% (w stosunku do ilości km podanej w zał. nr 1) nie wpływają na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 4. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z powodu zmiany planów lekcji, liczby dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowania dni wolnych, itd. 5. Usługa będzie świadczona w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie zimowe, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna), określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 432 ze zm.). 6. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę, przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej placówki o zmianie terminu dowozu. 7. Każdy dowożony uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące (dotyczy części I, II, III i V zamówienia). 8. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów do i z szkół i przedszkoli. Opiekunem dowozu nie może być kierowca autobusu. Zakres obowiązków opiekuna obejmuje w szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem dzieci i młodzieży w pojazdach, otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci i młodzieży do i z pojazdu, przeprowadzanie dzieci i młodzieży przez jezdnię, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy przewożonym uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu (dotyczy części I, III, IV i V zamówienia). 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą przewoziły autobusami dzieci i uczniów z placówek oświatowych na trasach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-10-01   lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia lub licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część I: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże: a) posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100); b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Część II: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże: a) posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100); b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Część III, IV i V: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże: a) posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100); b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I: a) Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym, polegającym na należytym wykonaniu (w ciągu ostatnich trzech lat, licząc od terminu składania ofert) co najmniej jednej regularnej usługi przewozowej świadczonej dla szkół lub przedszkoli przez okres jednego roku szkolnego; b) Zamawiający wymaga dysponowaniem 4 (czterema) autobusami o pojemności nie mniejszej niż 52 miejsca siedzące, nie starszymi niż 20 lat. Część II: a) Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym, polegającym na należytym wykonaniu (w ciągu ostatnich trzech lat, licząc od terminu składania ofert) co najmniej jednej regularnej usługi przewozowej przez okres jednego roku szkolnego; b) Zamawiający wymaga dysponowaniem 4 (czterema) autobusami o pojemności nie mniejszej niż 52 miejsca siedzące, nie starszymi niż 20 lat. Część III i V: Zamawiający wymaga dysponowaniem 1 (jednym) busem o pojemności nie mniejszej niż 9 miejsc siedzących, nie starszym niż 20 lat. Część IV: Zamawiający wymaga dysponowaniem 1 (jednym) busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, dostosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim, nie starszym niż 20 lat.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), składa informację: a) z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), b) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności zezwolenia lub licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.). 2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 4. Wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, głównej usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodu, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji). 2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu. 3. Dowody rejestracyjne zadeklarowanych autobusów/busa, które będą służyły do wykonywania przedmiotu zamówienia. 4. Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, zgodnie z art. 29a ust. 3a ustawy Pzp, które będą brały czynny udział w realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Część I: Składający ofertę musi wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Część II: Składający ofertę musi wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Część III, IV i V: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Średni wiek pojazdów40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT lub innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa, a mających istotny wpływ na zmianę wysokości wynagrodzenia. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty również w następujących przypadkach: 1) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy; 2) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę; 3) zmiany wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia; 4) zmiany osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wykonaniem umowy; 5) zmian, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ, a które nie wykraczają poza zakres art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Krzysztof Mazurek, Wydział OSS, mail: kmazurek@um.gostyn.pl, tel. 65 575 21 69; Marta Szymańska, Wydział Organizacyjny, mail: mszymanska@um.gostyn.pl, tel. 65 575 21 26.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przewóz regularny specjalny uczniów do szkół gminy Gostyń, na trasach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od października 2019 roku do czerwca 2020 roku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Zamawiający przewiduje zmiany w tym zakresie przed każdym semestrem danego roku szkolnego, objętego dowozami. 2. Zmiany w rozkładzie jazdy skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości przejechanych km do 10% (w stosunku do ilości km podanej w zał. nr 1) nie wpływają na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 4. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z powodu zmiany planów lekcji, liczby dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowania dni wolnych, itd. 5. Usługa będzie świadczona w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna), określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 432 ze zm.). 6. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę, przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej placówki o zmianie terminu dowozu. 7. Każdy dowożony uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące. 8. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów do i z szkół i przedszkoli. Opiekunem dowozu nie może być kierowca autobusu. Zakres obowiązków opiekuna obejmuje w szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem dzieci i młodzieży w pojazdach, otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci i młodzieży do i z pojazdu, przeprowadzanie dzieci i młodzieży przez jezdnię, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy przewożonym uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą przewoziły autobusami dzieci i uczniów z placówek oświatowych na trasach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-10-01
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Średni wiek pojazdów40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przewóz wahadłowy dzieci i uczniów ze szkół i przedszkoli gminy Gostyń na basen w Gostyniu przy ulicy Starogostyńskiej 9a, według tras i harmonogramu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od października 2019 roku do czerwca 2020 roku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Zamawiający przewiduje zmiany w tym zakresie przed każdym semestrem danego roku szkolnego, objętego dowozami. 2. Zmiany w rozkładzie jazdy skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości przejechanych km do 10% (w stosunku do ilości km podanej w zał. nr 1) nie wpływają na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 4. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z powodu zmiany planów lekcji, liczby dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowania dni wolnych, itd. 5. Usługa będzie świadczona w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna), określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 432 ze zm.). 6. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę, przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej placówki o zmianie terminu dowozu. 7. Każdy dowożony uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą przewoziły autobusami dzieci i uczniów z placówek oświatowych według tras i harmonogramu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-10-01
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Średni wiek pojazdów40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Przewóz regularny specjalny dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu oraz uczniów do Szkoły Podstawowej w Goli, na trasach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od października 2019 roku do czerwca 2020 roku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Zamawiający przewiduje zmiany w tym zakresie przed każdym semestrem danego roku szkolnego, objętego dowozami. 2. Zmiany w rozkładzie jazdy skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości przejechanych km do 10% (w stosunku do ilości km podanej w zał. nr 1) nie wpływają na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 4. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z powodu zmiany planów lekcji, liczby dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowania dni wolnych, itd. 5. Usługa będzie świadczona w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna), określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 432 ze zm.). 6. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę, przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej placówki o zmianie terminu dowozu. 7. Każde dowożone dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące. 8. Wykonawca zapewni opiekę nad dziećmi w czasie dowozu i odwozu tylko pomiędzy Szkołą Podstawową w Goli a miejscowością Bronisławki. Opiekunem dowozu nie może być kierowca autobusu. Zakres obowiązków opiekuna obejmuje w szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem dzieci w pojazdach, otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci do i z pojazdu, przeprowadzanie dzieci przez jezdnię, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy przewożonym dzieciom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, która będzie przewoziła busem dzieci do przedszkoli miejskich na trasach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-10-01
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Średni wiek pojazdów40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Przewóz regularny specjalny ucznia niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu, na trasach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od października 2019 roku do czerwca 2020 roku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Zamawiający przewiduje zmiany w tym zakresie przed każdym semestrem danego roku szkolnego, objętego dowozami. 2. Zmiany w rozkładzie jazdy skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości przejechanych km do 10% (w stosunku do ilości km podanej w zał. nr 1) nie wpływają na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 4. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z powodu zmiany planów lekcji, liczby dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowania dni wolnych, itd. 5. Usługa będzie świadczona w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna), określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 432 ze zm.). 6. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę, przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej placówki o zmianie terminu dowozu. 7. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniem w czasie dowozu i odwozu uczniów do i ze szkoły. Opiekunem dowozu nie może być kierowca busa. Zakres obowiązków opiekuna obejmuje w szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem młodzieży w pojazdach, otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci i młodzieży do i z pojazdu, przeprowadzanie dzieci i młodzieży przez jezdnię, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy przewożonym uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu. 8. Do obsługi realizacji dowozu ucznia niepełnosprawnego należy zabezpieczyć pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, dostosowany do przewozu osób na wózku inwalidzkim. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, która będzie przewoziła busem ucznia niepełnosprawnego na trasie określonej w załączniku nr 1 do SIWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-10-01
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Średni wiek pojazdów40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Przewóz regularny specjalny uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Górznie i w Lesznie, na trasach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej od października 2019 roku do czerwca 2020 roku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Zamawiający przewiduje zmiany w tym zakresie przed każdym semestrem danego roku szkolnego, objętego dowozami. 2. Zmiany w rozkładzie jazdy skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości przejechanych km do 10% (w stosunku do ilości km podanej w zał. nr 1) nie wpływają na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 4. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z powodu zmiany planów lekcji, liczby dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowania dni wolnych, itd. 5. Usługa będzie świadczona w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna), określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 432 ze zm.). 6. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę, przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej placówki o zmianie terminu dowozu. 7. Każde dowożone dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące. 8. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniem w czasie dowozu i odwozu uczniów do i ze szkoły. Opiekunem dowozu nie może być kierowca busa. Zakres obowiązków opiekuna obejmuje w szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem młodzieży w pojazdach, otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci i młodzieży do i z pojazdu, przeprowadzanie dzieci i młodzieży przez jezdnię, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy przewożonym uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, która będzie przewoziła busem uczniów niepełnosprawnych na trasie określonej w załączniku nr 1 do SIWZ, we wszystkie dni nauki szkolnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-10-01
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Średni wiek pojazdów40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły