Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku warsztatowego nr 19 z dostosowaniem do potrzeb obsługi KTO Rosomak przy ul. 29-Listopada 1 w Przemyślu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Ogłoszenie dodano: 02.09.2019

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, Lipowa, 20-020 Lublin (Lubelskie)

Miejsce: Lublin

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 17.09.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie: Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku warsztatowego nr 19 z dostosowaniem do potrzeb obsługi KTO Rosomak przy ul. 29-Listopada 1 w Przemyślu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 43026882400000, ul. Lipowa  1a , 20-020  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 183 530, e-mail rzilublin.zampub@ron.mil.pl, faks 261 183 501.
Adres strony internetowej (URL): www.rzilublin.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna MON.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rzilublin.wpmil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
Część dokumentacji jawnej zawiera informacje wrażliwe, w związku z czym nie może zostać opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Sposób udostępnienia dokumentacji zawierającej informacje wrażliwe został opisany w SIWZ.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2188).
Adres:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku warsztatowego nr 19 z dostosowaniem do potrzeb obsługi KTO Rosomak przy ul. 29-Listopada 1 w Przemyślu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Numer referencyjny: 4.031/19/PN/WB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres robót obejmuje:  rozbiórka nieczynnego zbiornika ppoż.,  rozbiórka nawierzchni wokół budynku (oraz części placów i dróg),  przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku warsztatowego,  przebudowa przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz kolidującej infrastruktury podziemnej (CO),  wykonanie separatorów/neutralizatora ścieków wypływających z akumulatorowni i warsztatu na zewnątrz budynku,  wykonanie instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, klimatyzacji, odgromowej, elektrycznej, teletechnicznej, detekcji szkodliwych substancji gazowych i sprężonego powietrza,  wykonanie nowych nawierzchni oraz trawnika,  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45262500-6
45223210-1
45311100-1
45331100-7
45332000-3
45331200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: A. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku przemysłowego o kubaturze minimum 5 000 m3 (wg PKOB klasa 1251). B. skieruje do realizacji zamówienia publicznego: a) co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w każdej z n/w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub ograniczone w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych. zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2, 4 „ustawy Pb” oraz „rozporządzeniem MIiR” w sprawie funkcji technicznych w budownictwie. Wymagana jest przynależność w/w osoby/osób do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; b) co najmniej jedną (1) osobę posiadającą świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych - zgodnie z art. 43 pkt 1 lub 4 „ustawy PGiK”. Osoba ta – wnosząca zmiany w zasobie geodezyjnym RZI w Lublinie po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej - musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. ODPIS z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. ZAŚWIADCZENIE właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. ZAŚWIADCZENIE właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. OŚWIADCZENIE Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w „ustawie o podatkach i opłatach lokalnych”;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. WYKAZ ROBÓT budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich (5) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót dotyczy: co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku przemysłowego o kubaturze minimum 5 000 m³ (wg PKOB klasa 1251) - według wzoru załączonego do SIWZ; Każda przedstawiona w w/w wykazie robota budowlana musi odpowiadać swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, zgodnie z wymaganiami warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt VIII ppkt 2 ppkt 3)A SIWZ. 2. DOWODY określające czy roboty wskazane w wykazie robót budowlanych (pkt nr 8), zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 3. WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, zaświadczeń o odbyciu szkoleń z zakresu informacji niejawnych (w przypadku geodety) a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru załączonego do SIWZ; Wykaz osób powinien obejmować wszystkie osoby opisane w pkt VIII ppkt 2 ppkt 3)B lit. a) i b) SIWZ. W w/w wykazie należy podać: - numer, rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, nr wpisu i termin ważności zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz określić doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w danej specjalności, - datę nadania i nr uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz: numer, rodzaj, datę wydania, termin ważności, organ wydający poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z numerem i datą wydania aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku geodety).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. PEŁNOMOCNICTWO (lub inne dokumenty, z których będzie wynikać zakres umocowania) – do reprezentacji Wykonawcy w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu, w szczególności do złożenia oferty, oświadczeń i innych dokumentów oraz zawarcia umowy, wystawione przez Wykonawcę lub Wykonawców składających ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy ofertę wraz z innymi dokumentami w imieniu Wykonawcy(ów) podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do jego reprezentowania. 2. ORYGINAŁ PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według wzoru załączonego do SIWZ; Pisemne zobowiązanie w szczególności musi określać: – zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; – sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; – zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; – czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane/usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o niżej wymienionej wartości: 77 200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście 00/100 złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, konto nr: 58 1010 1339 0043 0113 9120 1000 Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 1200 dnia 17.09.2019r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w formie oryginału w kancelarii jawnej lub dołączyć oddzielnie do oferty najpóźniej do godz. 1200 dnia 17.09.2019r. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a. jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska); b. nieodwołalne i bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Termin realizacji20,00
Okres gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron umowy wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp podlega unieważnieniu. 3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności: 3.1. Zmiana terminu realizacji umowy o okres trwania niżej wymienionych przyczyn w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej (zdarzenia nadzwyczajne, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca, przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód; b) w przypadku konieczności dokonania prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową - o czas ich trwania; c) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas niezbędny do ich wykonania lub usunięcia kolizji; d) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o czas ich działania; e) w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o czas niezbędny do ich wykonania; f) w przypadku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a które Wykonawca udokumentuje i Zamawiający zaakceptuje – o czas niezbędny do ich uzyskania; g) w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego/przez stronę resortu MON - o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania prac; h) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikłych w toku robót, a warunkujących wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa - o czas niezbędny dla uzyskania stosownych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych oraz naniesienia zmian; i) w przypadku konieczności realizacji Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub przepisów resortowych MON - o czas konieczny na opracowanie dokumentacji; j) w przypadku wystąpienia podczas odbioru końcowego konieczności wykonania robót dodatkowych zaleconych przez instytucje zewnętrzne biorące udział w odbiorze końcowym, warunkujących odbiór Przedmiotu umowy i dopuszczenie do użytkowania - o czas niezbędny do ich wykonania; k) w przypadku wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas wstrzymania robót; l) w przypadku zaistnienia okoliczności określonych ustawą Pzp, w tym: w przypadku wniesienia odwołania – do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze; 3.2. Zmiana osób lub podwykonawców w następujących przypadkach: a) zmiana osób upoważnionych, jako przedstawicieli stron (inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierowników robót, geodety (…) w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy lub na żądanie Zamawiającego w szczególności w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków. W takim przypadku strona dokonująca zmiany zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót o podjęciu obowiązków wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i zaświadczenia potwierdzającego członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa oraz zaświadczeń GINB o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane lub kopię (duplikat) decyzji o wpisie do rejestru GINB (obowiązek legitymowania się w/w dokumentem dotyczy wyłącznie tych osób, które otrzymały decyzje o wpisie z urzędu po dniu wejścia w życie tj. 11 lipca 2003r. zmiany ustawy Prawo budowlane w przedmiotowym zakresie); b) powierzenie lub zmiana Podwykonawcy niebędącego podmiotem, na zasoby którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na:  zmianę dotychczasowego Podwykonawcy w przypadku, gdy otrzyma od Wykonawcy potwierdzenie dokonania z nim całości rozliczeń finansowych. c) zmiana albo rezygnacja Podwykonawcy będącego podmiotem, na zasoby którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę albo rezygnację w/w podmiotu, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.3. Wysokość wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy może ulec zmianie zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku: 1. gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana: a) Stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, d) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, strony przewidują zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wysokości odpowiedniej do stopnia (zakresu) wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, według zasad określonych w §19 ust. 3.3. pkt 2-8. 2. Ciężar wykazania stopnia (zakresu) wpływu zmian na koszt wykonania Przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. 3. W razie zmiany: a) o której mowa w §19 ust. 3.3. pkt 1 ppkt a, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w wyniku tej zmiany wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona w oparciu o wysokość stawki VAT, obowiązującej po zmianie przepisów. b) o której mowa w §19 ust. 3.3. pkt 1 ppkt b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie „odpowiedniej zmianie”, to jest o sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. c) o której mowa w §19 ust. 3.3. pkt 1 ppkt c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie „odpowiedniej zmianie”, to jest o sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. d) o której mowa w §19 ust. 3.3 pkt 1) ppkt d) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie „odpowiedniej zmianie”, to jest o sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w momencie wejścia w życie zmiany. 4. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku Wykonawców lub realizowanych przy pomocy Podwykonawców postanowienia §19 ust. 3.3. pkt 3 stosuje się odpowiednio. 5. W przypadkach określonych w §19 ust. 3.3. pkt 1 ppkt b), c) i d) Wykonawca wykaże stopień (zakres) wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia, w złożonych Zamawiającemu dokumentach, w formie pisemnej, zawierających niezbędne dane w tym zakresie, wyliczonych w sposób, który będzie odzwierciedlał wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia zgodnie z §19 ust. 3.3 pkt 3 ppkt b), c), d) i pkt 4. 6. Dokumenty o których mowa w §19 ust. 3.3 pkt 5 podlegają załączeniu do umowy. 7. Wynagrodzenie w zmienionej wysokości przysługiwać będzie Wykonawcy po weryfikacji przez Zamawiającego dowodów przedstawionych przez Wykonawcę, potwierdzających zmianę kosztów wykonania zamówienia, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Zmiana wynagrodzenia będzie dokonana po wykonaniu czynności, o których mowa w §19 ust. 3.3 pkt 5, od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących przyczyną waloryzacji, w zakresie w jakim zmiany te miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3.4. Inne zmiany: a) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany limitu finansowego stosownie do kwot określonych w Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony Narodowej oraz planie finansowym Zamawiającego; b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania robót w przypadku wystąpienia braku środków finansowych. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę niezwłocznie celem uzgodnienia dalszego działania stron oraz korekty Harmonogramu rzeczowo – finansowego Przedmiotu umowy. W takim przypadku z tytułu przerwania robót Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, dopuszcza się jedynie zmianę terminu zakończenia robót, lecz nie więcej niż o okres faktycznego ich wstrzymania. c) Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagają formy aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zmiany, o których mowa w §19 ust. 3.2 lit a) nie stanowią istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy i winny być dokonane w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły