„Wykonanie ekspertyz stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu oraz Zarządu Zlewni w Żywcu”

Ogłoszenie dodano: 23.08.2019

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Grzybowska, 00-844 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.10.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.08.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 27.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie: „Wykonanie ekspertyz stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu oraz Zarządu Zlewni w Żywcu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska  80/82 , 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 (12) 62 84 130, e-mail Halina.Lukaszyk@wody.gov.pl, faks +48 (12) 42 32 153.
Adres strony internetowej (URL): www.wodypolskie.bip.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wodypolskie.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.)
Adres:
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie ekspertyz stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu oraz Zarządu Zlewni w Żywcu”
Numer referencyjny: 1367/ZZN/2019/RJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część nr 1 Wykonanie ekspertyzy dla zadania pn: „Obwałowanie rzeki Biała Tarnowska - prawy wał w km 0 + 340 – 0 + 400 w m. Tuchów gm. Tuchów, pow. tarnowski, woj. małopolskie Część nr 2 Wykonanie ekspertyzy dla zadania pn: „Obwałowanie rzeki Biała Tarnowska-prawy wał w km 0 + 590– 0 + 630 i w km 0+180-0+220 w m. Tuchów gm. Tuchów, pow. tarnowski, woj. małopolskie” Część nr 3 „Wykonanie oceny technicznej wraz ze sposobem usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego zapory przeciwrumowiskowej na potoku Bystra w km 3+300, działka nr 17880/8 w m. Złatna, gm. Ujsoły, pow. żywiecki, woj. śląskie”

II.5) Główny kod CPV: 71311100-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71621000-7
71335000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy; 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający ustanawia następujące wymagania minimalne w powyższym zakresie: a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał : - co najmniej 1 usługę projektową w zakresie wykonania dokumentacji technicznej lub oceny stanu technicznego lub ekspertyzy technicznej dotyczącej wykonania lub remontu budowli hydrotechnicznych. b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności: co najmniej 1 osobą posiadająca uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – dotyczy każdej części.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej; b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, składa: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 1 ppkt 2 lit. a rozdziału V SIWZ – wykaz zrealizowanych usług zawierający informacje dotyczące ich przedmiotu, wartości, odbiorców, dat wykonania wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 1 ppkt 2 lit b, rozdziału V SIWZ – wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia zawierający informacje dotyczące ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wymagania ogólne: 1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dla danej części zamówienia. Złożenie większej liczby ofert dla danej części zamówienia lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę dla danej części zamówienia. 2) Ofertę należy sporządzić ściśle według wymagań niniejszej SIWZ. 3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały na komputerze, maszynie do pisania lub odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem w sposób gwarantujący jej odczytanie. 4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 5) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, w szczególności dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego należy składać w formie pisemnej. 6) Kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ppkt 6, należy składać w formie pisemnej poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 8) Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 9) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 10) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokument lub dokumenty, z których wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 11) Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne niż pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 12) Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2018., poz. 419 ze zm.), co do których wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018, poz. 1986, ze zm.). 2. Na ofertę składają się: 1) Formularz Oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ; 2) Oświadczenie Własne Wykonawcy zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 do SIWZ; 3) Zobowiązanie podmiotu – o ile dotyczy 4) Pełnomocnictwo – o ile dotyczy. 3. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postanowienie pkt. 6 rozdziału VI SIWZ stosuje się odpowiednio. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie lub opakowaniu z wyraźnym napisem: Oferta na przetarg nieograniczony nr 1367/ZZN/2019/RJ na: „Wykonanie ekspertyz stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu oraz Zarządu Zlewni w Żywcu” 5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były oznaczone kolejnym numerem i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zamówień publicznych w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana niezawinionym i niemożliwym do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnieniem, wynikającym z: a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiającego, b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, c) wystąpienia „siły wyższej” uniemożliwiającej lub wstrzymującej w istotny sposób realizację określonego rodzaju prac objętych przedmiotem Umowy: siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu, Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na kary umowne lub rozwiązanie Umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, każda ze stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wykaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszelkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których nie wstrzymują zdarzenia siły wyższej, w przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy, d) w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie prac będących Przedmiotem umowy, Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, to takie warunki, które skutkują wstrzymaniem prowadzenia prac, ilość dni występowania w danym miesiącu kalendarzowym czynników klimatycznych takich jak intensywność opadów deszczu skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia licząc od daty składania ofert wstecz; e) występowaniem zbyt wysokich stanów wód uniemożliwiających realizację prac. 2) inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) wystąpienia zdarzenia o charakterze Siły Wyższej uniemożliwiającego wykonanie Umowy, zgodnie z jej treścią, b) zmiana w przepisach prawach, decyzjach, postanowieniach lub uzgodnieniach, w szczególności dotycząca stawki podatku VAT oraz innych warunków podatkowych, technicznych lub administracyjnoprawnych wpływających na wykonywanie Umowy, c) zaistnienie innej okoliczności prawnej, technicznej lub ekonomicznej skutkującej niemożliwością wykonania Umowy, zgodnie z jej treścią, 3) inne zmiany w granicach dopuszczonych prawem zamówień publicznych, w tym zmiany nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e prawa zamówień publicznych. 3. Zakres zmiany do Umowy będzie dostosowany do niezbędnych potrzeb wynikających z przyczyny uzasadniającej daną zmianę. W szczególności w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1 termin wykonania Umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w sposób należyty, zaś czas przedłużenia nie może być dłuższy niż okres trwania przeszkody. 4. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie ekspertyzy dla zadania pn: „Obwałowanie rzeki Biała Tarnowska - prawy wał w km 0 + 340 – 0 + 400 w m. Tuchów gm. Tuchów, pow. tarnowski, woj. małopolskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zlecenia jest wykonanie ekspertyzy stanu technicznego odcinka wału przeciwpowodziowego w km 0 + 340 – 0 + 400 stanowiącego obwałowanie prawego brzegu rzeki Biała Tarnowska w m. Tuchów, na podstawie której będą realizowane roboty. Dla przedmiotowego odcinka został po powodzi w maju 2019r. sporządzony protokół kontroli doraźnej i przesłany do WINB w Krakowie. Wał przeciwpowodziowy klasy II, szerokość korony wału 3,0 m, szerokość u podstawy 6,0 m, rdzeń bentonitowo- cementowy – wysokość h- 5,0 m, szerokość 0,4 m w km 0+300 – 0+750 Ekspertyza powinna zawierać: 1. dane ogólne (podstawa, przedmiot, cel, zakres, wykorzystane materiały) 2. opis przedmiotu opracowania. 3. określenie stanu technicznego oraz identyfikacja uszkodzeń odcinka prawego wału przeciwpowodziowego w km 0 + 340 – 0 + 400w m. Tuchów gm. Tuchów, pow. tarnowski, woj. małopolskie 4. dokumentację fotograficzną 5. protokół z wizji w terenie 6. pomiary geodezyjne i niezbędne badania geologiczne 7. obliczenia, analiza występujących zjawisk oraz ocena przyczyn ich powstania na podstawie posiadanej wiedzy, dostępnych danych oraz materiałów archiwalnych 8. propozycje robót budowlanych hydrotechnicznych koniecznych do wykonania w zakresie przywrócenia do właściwego stanu technicznego korpusu wału przeciwpowodziowego w km 0 + 340 – 0 + 400 oraz zlokalizowanych uszkodzeń 9. określenie technologii , zakresu i sposobu koniecznych do wykonania robót wraz z określeniem terminu, w jakim zdaniem eksperta wymagane roboty należy wykonać. Należy opisać ( z podaniem terminów ) roboty konieczne do wykonania celem szybkiego usunięcia powstałego zagrożenia oraz doprowadzenia obiektu do odpowiedniego stanu technicznego tj. wykonanie dokumentacji technicznej doprowadzenia obiektu do właściwego stanu. 10. załączniki: obliczenia kontrolne, zdjęcia, rysunki, wypisy z ewidencji gruntów oraz mapa zajętości terenu dla planowanych robót 11. przedmiar robót dla przedmiotowego odcinka wału prawego rzeki Biała Tarnowska 12. kosztorys inwestorski dla przedmiotowego odcinka wału prawego rzeki Biała Tarnowska 13. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Opracowana ekspertyza winna być wykonana na podstawie wizji w terenie przez osobę uprawnioną należącą do Izby Inżynierów Budownictwa z uprawnieniami hydrotechnicznymi bez ograniczeń lub uprawnieniami rzeczoznawcy budowlanego w tym zakresie. W zakres opracowania wchodzi również wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej doprowadzenia uszkodzonego odcinka do właściwego stanu z kosztorysem inwestorskim. Ekspertyzę należy wykonać w ilości: - 3 egzemplarze w formie papierowej - 1 egzemplarz na zewnętrznym nośniku danych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71311100-2, 71621000-7, 71335000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie ekspertyzy dla zadania pn: „Obwałowanie rzeki Biała Tarnowska-prawy wał w km 0 + 590– 0 + 630 i w km 0+180-0+220 w m. Tuchów gm. Tuchów, pow. tarnowski, woj. małopolskie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zlecenia jest wykonanie ekspertyzy stanu technicznego odcinka wału przeciwpowodziowego w km 0 + 590– 0 + 630 i w km 0+180-0+220 stanowiącego obwałowanie prawego brzegu rzeki Biała Tarnowska w m. Tuchów, na podstawie której będą realizowane roboty. Dla przedmiotowego odcinka został po powodzi w maju 2019r. sporządzony protokół kontroli doraźnej i przesłany do WINB w Krakowie. Wał przeciwpowodziowy klasy II, szerokość korony wału 3,0 m ,szerokość u podstawy ok.13 m, rdzeń bentonitowo- cementowy – wysokość h- 5,0 m, szerokość 0,4 m w km0+300 – 0+750 Ekspertyza powinna zawierać: 1. dane ogólne (podstawa, przedmiot, cel, zakres, wykorzystane materiały) 2. opis przedmiotu opracowania. 3. określenie stanu technicznego oraz identyfikacja uszkodzeń odcinka prawego wału przeciwpowodziowego w km 0 + 590– 0 + 630 i w km 0+180-0+220 m. Tuchów gm. Tuchów, pow. tarnowski, woj. małopolskie 4. dokumentację fotograficzną 5. protokół z wizji w terenie 6. pomiary geodezyjne i niezbędne badania geologiczne 7. obliczenia, analiza występujących zjawisk oraz ocena przyczyn ich powstania na podstawie posiadanej wiedzy, dostępnych danych oraz materiałów archiwalnych 8. propozycje robót budowlanych hydrotechnicznych koniecznych do wykonania w zakresie przywrócenia do właściwego stanu technicznego korpusu wału przeciwpowodziowego w km 0 + 590– 0 + 630 i w km 0+180-0+220 oraz zlokalizowanych uszkodzeń 9. określenie technologii , zakresu i sposobu koniecznych do wykonania robót wraz z określeniem terminu, w jakim zdaniem eksperta wymagane roboty należy wykonać. Należy opisać ( z podaniem terminów ) roboty konieczne do wykonania celem szybkiego usunięcia powstałego zagrożenia oraz doprowadzenia obiektu do odpowiedniego stanu technicznego tj. wykonanie dokumentacji technicznej doprowadzenia obiektu do właściwego stanu. 10. załączniki: obliczenia kontrolne, zdjęcia, rysunki, wypisy z ewidencji gruntów oraz mapa zajętości terenu dla planowanych robót 11. przedmiar robót dla przedmiotowego odcinka wału prawego rzeki Biała Tarnowska 12. kosztorys inwestorski dla przedmiotowego odcinka wału prawego rzeki Biała Tarnowska 13. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Opracowana ekspertyza winna być wykonana na podstawie wizji w terenie przez osobę uprawnioną należącą do Izby Inżynierów Budownictwa z uprawnieniami hydrotechnicznymi bez ograniczeń lub uprawnieniami rzeczoznawcy budowlanego w tym zakresie. W zakres opracowania wchodzi również wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej doprowadzenia uszkodzonego odcinka do właściwego stanu z kosztorysem inwestorskim. Ekspertyzę należy wykonać w ilości: - 3 egzemplarze w formie papierowej - 1 egzemplarz na zewnętrznym nośniku danych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71311100-2, 71621000-7, 71335000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: „Wykonanie oceny technicznej wraz ze sposobem usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego zapory przeciwrumowiskowej na potoku Bystra w km 3+300, działka nr 17880/8 w m. Złatna, gm. Ujsoły, pow. żywiecki, woj. śląskie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie oceny technicznej wraz ze sposobem usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego zapory przeciwrumowiskowej na potoku Bystra w km 3+300, działka nr 17880/8 w m. Złatna, gm. Ujsoły, pow. żywiecki, woj. śląskie.” obejmującej: - Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500, - Inwentaryzację stanu technicznego elementów konstrukcyjnych zapory przeciwrumowiskowej wraz z wykonaniem przekrojów poprzecznych i podłużnych, - Badanie jakości materiałów budujących zaporę przeciwrumowiskową, - Proponowane rozwiązania projektowe w zakresie usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego zapory przeciwrumowiskowej wraz z wykonaniem przekrojów poprzecznych i podłużnych, - Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne dla zapory, - Dokumentacja fotograficzna, - Wypisy z rejestru gruntów. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu opracowania: - Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa - opracowana w 3 egz. oraz 1 egz. w formie elektronicznej, - Inwentaryzacja stanu technicznego elementów konstrukcyjnych zapory przeciwrumowiskowej wraz z wykonaniem przekrojów poprzecznych i podłużnych - opracowane w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (tekst w formacie DOC, rysunki w formacie DWG oraz dodatkowo wszystko w formacie PDF), - Badanie jakości materiałów budujących zaporę przeciwrumowiskową – opracowane w 3 egz. oraz 1 egz. w formie elektronicznej, - Proponowane rozwiązania projektowe w zakresie usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego zapory przeciwrumowiskowej wraz z wykonaniem przekrojów poprzecznych i podłużnych– opracowane w 3 egz. oraz 1 egz. w formie elektronicznej, - Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne dla zapory - opracowane w 3 egz. oraz 1 egz. w formie elektronicznej - Dokumentacja fotograficzna - w 3 egz. oraz 1 egz. w formie elektronicznej - Wypisy z rejestru gruntów - w 3 egz. oraz 1 egz. w formie elektronicznej Rozwiązania projektowe w fazie roboczej, przyjęte w ocenie technicznej, należy bezwzględnie przedkładać do uzgodnienia Zamawiającemu. Uzgodnienia muszą posiadać formę pisemną. Zamawiający dokona uzgodnień w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty otrzymania dokumentacji w wersji roboczej. Protokół uzgodnień rozwiązań projektowych z Zamawiającym jest warunkiem koniecznym odbioru prac projektowych. W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu umowy należy wykonać czynności lub opracowania nie wymienione wyżej, Wykonawca winien koszt wykonania tych prac skalkulować w wynagrodzeniu za przedmiot umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71311100-2, 71621000-7, 71335000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły