„Remonty dróg gminnych i chodników oraz wykonanie dojazdów do działek budowlanych w 2019 r. Zamówienie podzielone na 2 zadania: I. Wykonanie remontów dróg gminnych i chodników oraz wykonanie dojazdów do działek budowlanych w 2019 r. II. Przełożenie kostki betonowej w ciągach chodników w Brynicy

Ogłoszenie dodano: 19.08.2019

Zamawiający: Gmina Miasteczko Śląskie, Rynek, 42-610 Miasteczko Śląskie (Śląskie)

Miejsce: Miasteczko Śląskie

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 03.09.2019, godzina: 08:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 09.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Miasteczko Śląskie: „Remonty dróg gminnych i chodników oraz wykonanie dojazdów do działek budowlanych w 2019 r. Zamówienie podzielone na 2 zadania: I. Wykonanie remontów dróg gminnych i chodników oraz wykonanie dojazdów do działek budowlanych w 2019 r. II. Przełożenie kostki betonowej w ciągach chodników w Brynicy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasteczko Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 27625879900000, ul. Rynek  8 , 42-610  Miasteczko Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 393 80 01, e-mail ue@miasteczko-slaskie.pl, faks 32 393 80 02.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.miasteczko-slaskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.miasteczko-slaskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem poczty, kuriera lub doręczone osobiście przez Wykonawcę.
Adres:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, I piętro, pokój nr 1.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remonty dróg gminnych i chodników oraz wykonanie dojazdów do działek budowlanych w 2019 r. Zamówienie podzielone na 2 zadania: I. Wykonanie remontów dróg gminnych i chodników oraz wykonanie dojazdów do działek budowlanych w 2019 r. II. Przełożenie kostki betonowej w ciągach chodników w Brynicy
Numer referencyjny: M.271.36.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów dróg gminnych i chodników oraz wykonaniu dojazdów do działek budowlanych w roku 2019, w tym: - w ramach części 1 – wykonanie remontów dróg gminnych i chodników oraz wykonanie dojazdów do działek budowlanych, - w ramach części 2 - przełożenie kostki betonowej w ciągach chodników w Brynicy. Na przedmiot zamówienia w ramach części 1 składa się następujący zakres rzeczowy robót: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, - naprawa dróg o nawierzchni nieulepszonej, - remont chodników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót nr 1. Zamawiający planuje wykonać w ramach tej części zamówienia: A) roboty nawierzchniowe masą mineralno-bitumiczną – 15,0 t, B) naprawa dróg o nawierzchni nieulepszonej – 603,0 m2, C) remont chodników – 3,0 m2 Na przedmiot zamówienia w ramach części 2 składa się przełożenie kostki betonowej w ciągach chodników z rozebraniem nawierzchni betonowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót nr 2. Zamawiający planuje wykonać dla przedmiotowego zadania przełożenie kostki betonowej w ciągach chodników – 14,0 m2 wraz z rozebraniem nawierzchni betonowej 18,3 m2. UWAGA! Przy realizacji zamówienia w ramach części 1 i 2 Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji, polegającego na tym, że wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn jednostek faktycznie wykonanych robót danego rodzaju i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy orientacyjne ilości robót założone przez Zamawiającego w przedmiarze robót nie będą odpowiadać ilości robót faktycznie zleconych Wykonawcy do wykonania.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na wykonaniu tych samych robót budowlanych, jakie są objęte zamówieniem podstawowym, o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego dla każdego zadania. Zamawiający udzieli tych zamówień w szczególności w przypadku zwiększenia środków finansowych dla tego zadania w budżecie gminy, złego stanu nawierzchni spowodowanego warunkami klimatycznymi (zima, intensywne opady atmosferyczne, lokalne podtopienia itp.), potrzeb społecznych i interesu publicznego, przejęcia dróg wewnętrznych, zakładowych, wytyczenia nowych dróg. Zamówienia te zostaną udzielone na warunkach podobnych do warunków realizacji zamówienia podstawowego, wynegocjowanych z Wykonawcą dla przedmiotu zamówienia szczegółowo określonego przez Zamawiającego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-31
2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Część 1 zamówienia będzie realizowana do dnia 31 grudnia 2019 r, a część 2 zamówienia będzie realizowana do dnia 31 października 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej mu na realizację zamówienia, tj.: A) w odniesieniu do części 1: posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł; B) w odniesieniu do części 2: posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 8.500,00 zł. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną stanowiącą co najmniej sumę sum gwarancyjnych wymaganych dla części zamówienia, na które składa ofertę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż: A) w odniesieniu do części 1 zamówienia: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie drogi lub remoncie drogi lub remoncie nawierzchni drogi lub odnowie nawierzchni drogi, o wartości każdego z tych zadań minimum 100.000,00 zł brutto. Uwaga: a) Zadanie oznacza roboty budowlane wykonane na podstawie jednej umowy; b) W przypadku doświadczenia polegającego na wykonywaniu robót budowlanych o charakterze ciągłym (np. na podstawie umowy w zakresie bieżącego utrzymania dróg) Zamawiający uwzględni roboty budowlane na łączną wartość zleceń jednostkowych wykonanych już na podstawie takiej umowy; c) Za wykonanie zadania Zamawiający uzna doprowadzenie do wystawienia przez inwestora protokołu odbioru końcowego lub innego równoważnego dokumentu; d) W przypadku wyrażenia danej kwoty w walucie innej niż PLN, Zamawiający uwzględni jej wartość w PLN obliczoną zgodnie z kursem NBP danej waluty z dnia wszczęcia postępowania; 2) dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej przynajmniej w ograniczonym zakresie (kierownik robót). Osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz art. 12 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane, tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”); 3) w celu wykonania zamówienia będą mu dostępne następujące urządzenia techniczne: a) koparko-ładowarka (min. 1 szt.), b) samochód ciężarowy samowyładowczy (min. 1 szt.); B) w odniesieniu do części 2 zamówienia: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie chodnika z kostki betonowej lub remoncie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, o wartości każdego z tych zadań minimum 8.000,00 zł brutto. Uwaga: a) Zadanie oznacza roboty budowlane wykonane na podstawie jednej umowy; b) W przypadku doświadczenia polegającego na wykonywaniu robót budowlanych o charakterze ciągłym (np. na podstawie umowy w zakresie bieżącego utrzymania dróg) Zamawiający uwzględni roboty budowlane na łączną wartość zleceń jednostkowych wykonanych już na podstawie takiej umowy; c) Za wykonanie zadania Zamawiający uzna doprowadzenie do wystawienia przez inwestora protokołu odbioru końcowego lub innego równoważnego dokumentu; d) W przypadku wyrażenia danej kwoty w walucie innej niż PLN, Zamawiający uwzględni jej wartość w PLN obliczoną zgodnie z kursem NBP danej waluty z dnia wszczęcia postępowania; 2) dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej przynajmniej w ograniczonym zakresie (kierownik robót). Osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz art. 12 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane, tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”); 3) w celu wykonania zamówienia będą mu dostępne następujące urządzenia techniczne: a) samochód ciężarowy samowyładowczy (min. 1 szt.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Informacje dodatkowe: A) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty; B) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. C) Dokumenty, o których mowa w lit. B) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące (dokumenty z lit. a)) i 6 miesięcy (dokumenty z lit. b)) przed upływem terminu składania ofert. D) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. B) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia lit. C) powyżej stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunku z sekcji III.1.2) Wykonawca musi złożyć: dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż określona w sekcji III.1.2). W celu wykazania spełniania warunku z sekcji III.1.3) Wykonawca musi złożyć: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Na potrzeby niniejszego postępowania wystarczające będzie wskazanie w wykazie informacji na temat uprawnień osób wskazanych zgodnie z sekcją III.1.3) odpowiednio lit. A) pkt 2) i lit. B) pkt 2) niniejszego ogłoszenia; 3) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Na potrzeby niniejszego postępowania wystarczające będzie wskazanie w wykazie informacji na temat urządzeń wskazanych zgodnie z sekcją III.1.3) odpowiednio lit. A) pkt 3) i lit. B) pkt 3) niniejszego ogłoszenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenie, o którym mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 2) Formularz oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3) Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp), które należy złożyć w formie pisemnej. 4) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument potwierdzający tą okoliczność, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 6) Kosztorys ofertowy sporządzony poprzez wypełnienie przedmiaru robót (załącznik nr 9 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
długość okresu gwarancji jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Pzp. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), w tym m.in: 1) ceny ofertowej: a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia - o wielkość wynikającą ze zmiany tej stawki; b) w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym – o wartość części zamówienia, z której wykonania zrezygnowano; 2) terminu realizacji zamówienia: a) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia – o czas tego wstrzymania robót. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W szczególności są to zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane z realizacją inwestycji; b) w przypadku wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie - o czas usunięcia przedmiotowego zagrożenia; c) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ lub sztuką budowlaną – o czas, w którym prowadzenie robót nie będzie możliwe. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy; d) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy o czas występowania tych okoliczności; e) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze SIWZ – o czas trwania tej okoliczności i jej skutków stosownie do oceny Zamawiającego. W powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia podstawowego ustali Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą, lecz nie będzie on dłuższy niż wskazany powyżej. 3) osób wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę do nadzorowania i kontaktów roboczych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako osoby nadzorujące lub współpracujące w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą być zmienione zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę. Jeśli osoby te winny spełniać określone wymagania, to strony potwierdzą to w sposób przewidziany przepisami prawa. Jeżeli osoby te nie muszą spełniać określonych wymagań, to ich zmiana może nastąpić po uprzednim pisemnym zawiadomieniu strony przeciwnej umowy. 4) wprowadzenia nowego podwykonawcy, części wykonywanego przez podwykonawcę zakresu prac, bądź wprowadzenia podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca spełnia minimalne warunki podane w SIWZ dla przeprowadzonego postępowania w zakresie zasobu, który udostępnił Wykonawcy albo warunki te spełnia Wykonawca. 3. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenie propozycji zmiany przez Zamawiającego. 4. Zmiana umowy w zakresie pkt 2 ppkt 2), 3), 4) nie powodują zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np.: zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców, 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany organizacyjne itp. 6. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących zakresach: a) wynagrodzenia, b) terminu wykonania zamówienia, c) sposobu realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-03, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie remontów dróg gminnych i chodników oraz wykonanie dojazdów do działek budowlanych w 2019 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Na przedmiot zamówienia w ramach części 1 składa się następujący zakres rzeczowy robót: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, - naprawa dróg o nawierzchni nieulepszonej, - remont chodników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót nr 1 (załącznik nr 9.1 do SIWZ). Zamawiający planuje wykonać w ramach tej części zamówienia: A) roboty nawierzchniowe masą mineralno-bitumiczną – 15,0 t, B) naprawa dróg o nawierzchni nieulepszonej – 603,0 m2, C) remont chodników – 3,0 m2 UWAGA! Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji, polegającego na tym, że wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn jednostek faktycznie wykonanych robót danego rodzaju i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy orientacyjne ilości robót założone przez Zamawiającego w przedmiarze robót nie będą odpowiadać ilości robót faktycznie zleconych Wykonawcy do wykonania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość okresu gwarancji jakości40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przełożenie kostki betonowej w ciągach chodników w Brynicy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Na przedmiot zamówienia w ramach części 2 składa się przełożenie kostki betonowej w ciągach chodników z rozebraniem nawierzchni betonowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót nr 2 (załącznik nr 9.2 do SIWZ). Zamawiający planuje wykonać dla przedmiotowego zadania przełożenie kostki betonowej w ciągach chodników – 14,0 m2 wraz z rozebraniem nawierzchni betonowej 18,3 m2. UWAGA! Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji, polegającego na tym, że wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn jednostek faktycznie wykonanych robót danego rodzaju i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy orientacyjne ilości robót założone przez Zamawiającego w przedmiarze robót nie będą odpowiadać ilości robót faktycznie zleconych Wykonawcy do wykonania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość okresu gwarancji jakości40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły