„MODERNIZACJA GOSPODARKI OSADOWEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KRASNYMSTAWIE – ETAP I”

Ogłoszenie dodano: 17.08.2019

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Piekarskiego, 22-300 Krasnystaw (Lubelskie)

Miejsce: Krasnystaw

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 01.08.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 24.09.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 29.11.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.: „MODERNIZACJA GOSPODARKI OSADOWEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KRASNYMSTAWIE – ETAP I”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie" - POIS.02.03.00-00-0011/16
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 11008453000000, ul. Piekarskiego  3 , 22-300  Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 576 23 76, , e-mail pgk.krasnystaw@pro.onet.pl, , faks 825 766 830.
Adres strony internetowej (URL): www.pgkkrasnystaw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pgkkrasnystaw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „MODERNIZACJA GOSPODARKI OSADOWEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KRASNYMSTAWIE – ETAP I”
Numer referencyjny: ZPEU/PN/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie realizowane w ramach Kontraktu pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie –Etap I", wchodzącego w zakres Projektu pn.:„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie".Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach działania 2.3.„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona środowiska,w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kontrakt realizowany będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wg Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę (4.wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1-egowyd.1999)-Żółty FIDIC. Przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie. Inwestycja zakłada wykorzystanie obiektów istniejących oraz dobudowanie nowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wymianę niektórych urządzeń technologicznych i pomiarowych. Jej celem jest zmniejszenie ilości osadów przeznaczonych do zagospod. rolniczego oraz stworzenie potencjalnej możliwości zagospod. osadów wysuszonych przez ewentualne współspalanie w cementowniach.Zasadniczym elementem modernizacji jest budowa suszarni osadów ściekowych za pomocą energii promieniowania słonecznego. Kontrakt zakłada również modernizację węzła odwadniania osadu, budowę nowego węzła mechanicznego zagęszczania osadu oraz szereg działań mających na celu usprawnienie pracy oczyszczalni pod kątem prawidłowego, efektywnego działania gospodarki osadowej. Wszystkie prace należy wykonać z zachowaniem ciągłości pracy oczyszczalni (w szczególności należy zapewnić odwadnianie osadu na instalacji tymczasowej, tak aby zapewniona została ciągłość pracy obiektu i zagospodarowania osadu) - ewentualne przerwy powinny być uzgodnione z Użytkownikiem. Prace budowlane nie mogą spowodować przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni, założonych w pozwoleniu wodno-prawnym. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy, rozbudowy oczyszczalni oraz uzyskanie pożądanych efektów ekonomicznych jaki technologicznych przewidzianych dla Etapu I opisanego w PFU (TOM III SIWZ). Przebudowa, rozbudowa oraz remont mają następujące cele:1.Zmniejszenie ilości osadów nadmiernych kierowanych do procesu stabilizacji tlen. poprzez zabudowę instalacji do zagęszczania mech. osadów;2. Budowę nowej instalacji odwadniania osadów ściekowych opartej na wirówkach;3.Budowę układu suszenia osadu za pomocą energii słonecznej - poprzez budowę dwóch hal (I etap) do słonecznego suszenia osadów- zapewniającego ich pełną higienizację;4.Wykonanie hermetyzacji obiektów powodujących największą uciążliwość odorową wraz z ujęciem złowonnego powietrza i oczyszczeniem w instalacji biofiltrów/absorberów.5.Dokonanie wymiany niektórych urządzeń technologicznych i pomiarowych;6.Rozbudowę systemu sterowania i wizualizacji w związku z wykonaną modernizacją obiektów oczyszczalni;7.Wykonanie rozruchu obiektów i instalacji a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie;8. Inne prace opisane w PFU przewidziane dla Etapu I. Po przebudowie i rozbudowie wydajność hydrauliczna oczyszczalni nie ulegnie zmianie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Prace przedprojektowe;Prace projektowe; Prace rozbiórkowe; Roboty budowlano - montażowe - I ETAP (w tym: Zagospodarowanie placu budowy: -zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, - utrzymanie i likwidację placu budowy ; Modernizację: -Bioreaktora oraz KTSO, -Zbiornika buforowego osadu ustab., Budynków: -administr.-socjalnego.,- pompowni, - stacji odwadniania osadu,-Komory kraty koszowej, - rurociągów technologicznych; Rozbiórkę poletek osadowych; Budowę: - budynku zagęszczania osadu/pompowni wody technologicznej, - wiaty magazynowej na osad odwodniony i wysuszony,-pompowni osadu ustabilizowanego, - hal suszarni słonecznej, -biofiltrów powietrza złowonnego; Rozbudowę budynku stacji odwadniania osadu; Sieci międzyobiektowe: technologiczne, elektryczne i AKPiA; Drogi i chodniki); Dostawę wyposażenia oczyszczalni, Dokumentację porealizacyjną; Szkolenia; Rozruch; Serwis -szczegółowo określone w PFU (TOM III SIWZ).Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na czas wykonywania robót nadzoru autorskiego projektantów, a także oznakowania robót i urządzeń zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków Programu Polityki Spójności na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie www.pgkkrasnystaw.pl

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45252127-4
45400000-1
45220000-5
45440000-3
45223200-8
45442200-9
45111000-8
45231000-5
45111200-0
45231300-8
45232420-2
45232421-9
45311000-0
45315100-9
45252200-0
71200000-0
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podobne roboty budowlane lub usługi, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp. Podobne zamówienia, których wartość nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstaw. mogą zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą. Pełny zakres inf. zawarty w dok. przetarg. na stronie www.pgkkrasnystaw.pl
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-08-01
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-08-01

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności, tj.: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 8.000.000,00 PLN; - posiada minimalny roczny obrót za ostatnie 3 lata obrotowe co najmniej 10.000.000,00 PLN za każdy rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres; - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4.000.000,00 PLN. Uwagi: -W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki mogą być spełnione łącznie przez tych Wykonawców; - Informacje potwierdzające spełnienie warunków ekonomicznych lub finansowych Wykonawca podaje w formularzu JEDZ – Zał. nr 4 do IDW oraz na wezwanie Zamawiającego w Zał. nr 13 do IDW; - w przypadku podania wartości w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE dla niniejszego postępowania; Pełny zakres informacji zawarty w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie www.pgkkrasnystaw.pl
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących: a) Zdolności technicznej: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie,zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył*, co najmniej dwa zadania w tym:-jedno zadanie,polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności nie mniejszej niż Qdśr= 3 000 m3/d oraz o wartości wykonanych robót co najmniej 10 000000,00 zł netto, oraz -jedno zadanie, polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych obejmującej swym zakresem układy technologiczne instalacji odwadniania osadów oraz suszenia osadów za pomocą energii słonecznej - w tym dostawę, montaż i rozruch suszarni słonecznej osadów,zapewniającej wysuszenie osadu do wartości średniorocznej (wyliczonej jako średnia ważona) nie mniejszej niż60 % sm i pełną higienizację bez konieczności wapnowania. b) Zdolności zawodowej: Dysponowanie następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (określ. w pkt. VIII IDW) posiadających następujące wykształcenie,uprawnienia,doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: 1) Przedstawiciel Wykonawcy winien: posiadać wykształcenie wyższe techniczne - wykazać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu umowami/kontraktami na roboty budowlane jako Kierownik Projektu lub równoważne stanowisko polegające na zarządzaniu Kontraktem/Projektem typu Manager Projektu,Dyrektor Kontraktu, Kierownik Kontraktu, Przedstawiciel Wykonawcy, w tym doświadczenie w kierowaniu minimum 1 (jednym) zakończonym zadaniem z zakresu budowy lub przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, o wydajności nie mniejszej niż Qdśr= 3 000 m3/d oraz o wartości wykonanych robót co najmniej 10.000.000,00 zł netto. Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli powyższe zadanie zostało zakończone*; 2) Kierownik Budowy winien: posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń; wykazać co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi (licząc od dnia uzyskania uprawnień), w tym wykazać dośw. w pełnieniu funkcji kierownika budowy na minimum 1 (jednym) zakończonym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności nie mniejszej niż Qdśr= 3 000 m3/d oraz o wartości wykonanych robót co najmniej 10.000.000,00 zł netto. Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli powyższe zadanie zostało zakończone*; 3) Kierownik robót sanitarnych winien: posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; wykazać co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży sanitarnej (licząc od dnia uzyskania uprawnień),w tym wykazać dośw. w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych w spec. sanitarnej, na minimum 1(jednym) zakończonym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ściek.komunalnych o wydajności nie mniejszej niż Qdśr = 3 000 m3/d obejmującej swym zakresem układy technolog.instalacji odwadniania osadów oraz suszenia osadów za pomocą energii słonecznej,w tym dostawę,montaż i rozruch suszarni słonecznej osadów, zapewniającej wysuszenie osadu do wartości średniorocznej (wyliczonej jako średnia ważona) nie mniejszej niż 60 % sm i pełną higienizację osadu bez konieczności wapnowania. Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli powyższe zadanie zostało zakończone*; 4) Kierownik robót drogowych winien: posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i wykazać minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi (licząc od dnia uzyskania uprawnień); 5) Kierownik robót elektrycznych i AKPiA winien: posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń; wykazać minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami elektrycznymi (licząc od dnia uzyskania uprawnień), w tym wykazać doświadczenie w kierowaniu robotami na minimum 1 (jednym) zakończonym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności nie mniejszej niż Qdśr= 3 000 m3/d oraz o wartości wykonanych robót co najmniej 10.000.000,00 zł netto. Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli powyższe zadanie zostało zakończone*; 6) Technolog winien: posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa i przeprowadzeniu rozruchu na minimum 1 (jednym) zakończonym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych obejmującym swym zakresem układy technologiczne instalacji odwadniania osadów oraz suszenia osadów za pomocą energii słonecznej - w tym dostawę, montaż i rozruch suszarni słonecznej osadów, zapewniającej wysuszenie osadu do wartości średniorocznej (wyliczonej jako średnia ważona) nie mniejszej niż 60 % sm i pełną higienizację bez konieczności wapnowania.Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli powyższe zadanie zostało zakończone*; 7) Projektant w specjalności sanitarnej winien: posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w spec.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoc. i kanal. bez ograniczeń; wykazać się doświadczeniem w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w zakresie opracowania minimum 1 (jednego) zrealizowanego projektu wykonawczego budowy lub przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków kom. o wydajności nie mniejszej niż Qdśr = 3 000 m3/d, obejmującego swym zakresem układy technologiczne instalacji odwadniania osadów oraz suszenia osadów za pomocą energii słonecznej; 8) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej winien: posiadać uprawnienia budowlane doprojektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; wykazać się doświadczeniem w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w zakresie opracowania minimum jednego zrealizowanego projektu wykonawczego budowy lub przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności nie mniejszej niż Qdśr= 3 000 m3/d. 9) Specjalista ds. finansów i rozliczeń: winien posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne,wykazać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i rozliczeń, w tym doświadczenie przy przynajmniej jednym zakończonym zadaniu inwestycyjnym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej owartości co najmniej 10.000.000,00 zł netto. Uwagi: - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, o których mowa w pkt VIII IDW mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Zamawiający zaznacza, że w zakresie wymagań dotyczących "Zdolności zawodowej" nie dopuszcza sprawowania przez jedną osobę więcej niż jednej z ww. funkcji oraz że okresy doświadczeń zdobywanych wtym samym czasie nie sumują się. - Wymagane informacje w zakresie "Zdolności technicznej i zawodowej" (określ. w pkt. VIII IDW) należy przedstawić w JEDZ – Zał. nr 4 do IDW oraz na wezwanie Zamawiającego odpowiednio w Zał. nr 6.1 do IDW. oraz w Zał. nr 6.2 do IDW; - Inf. dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z inf. na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności niezbędnych do realizacji zamówienia, wraz z inf. o podst. do dysponowania tymi osobami należy przedstawić w JEDZ - Zał. nr 4 do IDW oraz na wezwanie Zamawiającego w Zał. nr 6.2 do IDW. Zamawiający zaznacza, że wymaga szczegółowego przedstawienia w JEDZ - Zał. nr 4 do IDW i w " Wykazie osób" - Zał. nr 6.2 do IDW informacji dotyczących doświadczenia zawodowego osób skier. do realizacji zadania-należy podać nazwę, przedmiot i wartość zamówienia (jeżeli wymagane), pełnioną funkcję w procesie inwestycyjnym oraz okresy pełnienia tych funkcji (rok-miesiąc- dzień). Okresy doświadczeń zdobywanych w tym samym czasie nie sumują się. - w przypadku podania wartości w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE dla niniejszego postępowania; - * za zadanie zakończone należy rozumieć zadanie, dla którego zostało wystawione co najmniej Świadectwo Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisany został protokół odbioru robót lub dokument równoważny (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Pełny zakres informacji zawarty w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie www.pgkkrasnystaw.pl
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zostanie wezwany (wezwaniem będą objęte oświadczenia lub dokumenty Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i podmiotów udostępniających zasób, jeżeli dotyczy) do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określ. w art.24 ust.1 pkt.13,14 i 21 z zastrzeż. art. 133 ust.4 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określ. przez Zamawiającego na podst. art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,lub innego dokumentu, potwierdzającego że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatk. w spr.spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentual. odsetkami lub grzywnami; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst.art.24 ust.5 pkt 1 Pzp; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentual. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spr. spłat tych należności na podst. art. 24ust.1 pkt 15 Pzp –Zał. nr 9 do IDW; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne na podst. art.24 ust.1 pkt 22 Pzp –Zał. nr 10 do IDW; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny na podst. art.24 ust.5 pkt 5 i 6 Pzp –Zał. nr 11 do IDW; 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym jeżeli wymierzono ta decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 PLN na podst. art. 24 ust.5 pkt7 Pzp –Zał. nr 8 do IDW; 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dn. 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.716) na podst. art.24 ust.5 pkt8 Pzp –Zał. nr 12 do IDW. II. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w przypadku gdy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. X ust.2 pkt.1) IDW opisanych powyżej w pkt. I ust. 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określ. w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 z zastrzeż.art 133 ust.4 ustawy oraz art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zamiast dokumentów, określ. w pkt. X ust.2 pkt.:2),3),4) IDW opisanych powyżej w pkt. I ust.2),3),4) , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,że:1) Wykonawca:nie zalega z opłacaniem podatków,opłat,składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.; c) jeżeli w kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,określ. powyżej lit. a),b) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,ze wskazaniem osoby,albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć,złożone przed notariuszem lub organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze wzgl. na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Dokumenty w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem. Pełny zakres informacji zawarty w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie www.pgkkrasnystaw.pl
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
I. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie wezwany (wezwaniem będą objęte oświadczenia lub dokumenty Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i podmiotów udostępniających zasób, jeżeli dotyczy) do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): a) wykazu robót budowlanych (potwierdzającego spełnianie warunku udziału w zakresie, o którym mowa w pkt VIII IDW "Zdolność techniczna lub zawodowa") wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz wykonanych robót stanowi Zał. nr 6.1 do IDW. b) wykazu osób, (potwierdzającego spełn. warunku udziału w zakresie, o którym mowa w pkt VIII IDW "Zdolność techniczna lub zawodowa") skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wykaz osób stanowi Zał. nr 6.2 do IDW; c) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego**; d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert**; e) oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe,ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–za ten okres- Zał. nr 13 do IDW**; Uwaga: ** jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć dokumentów dot. sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,(określ. powyżej lit. c),d) e) może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Pełny zakres informacji zawarty w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie www.pgkkrasnystaw.pl
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie Formularza Jednolitego Dokumentu Zamówienia (dalej "JEDZ") sporządzonego wg wzoru stanowiącego Zał. nr 4 do IDW oraz zgodnie z Instrukcją stanowiącą Zał. nr 3 do IDW. Oświadczenie w formie JEDZ sporządzonego w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa Wykonawca, wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie, podmioty udostępniające zasoby na zasadach określ. w art.22a Pzp. II. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczeg. przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi Zał. nr 7 do IDW. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,w jakim ten podmiot wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. III. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.22 ust.1 Pzp. IV. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Wzór ośw. stanowi Zał. nr 5 do IDW. V. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. VI.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z art. 23 Pzp. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - zgodnie z art. 25a ust.6 Pzp;. Pełny zakres informacji zawarty w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie www.pgkkrasnystaw.pl VII.Oferty mogą być składane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany,wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. VIII.Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem odrzucenia oferty. Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisane uznaje się użycie kwalifikowalnego podpisu elektronicznego osoby upoważnionej do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. IX. Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z Ofertą: a)Formularz Oferty zgodny z Zał. nr 1 do IDW wraz z wypełnionym Wykazem Cen - TOM IV SIWZ; b)Oświadczenie/oświadczenia JEDZ - Załącznik nr 4 do IDW; c) Oświadczenie o dodatkowym doświadczeniu osób, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia - Zał.nr 2 do IDW - umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium "Doświadczenie osób... (D)", o którym mowa wpkt. XX ust. 3 pkt.2) IDW. d)Dowód wniesienia wadium (jeżeli wniesione w innej formie niż pieniądz); e) Pełnomocnictwo - (jeżeli dotyczy) wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału w postaci elektronicznej lub elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. f)Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy)- Zał. nr 7 do IDW. Uwaga:-Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w post. składane są w formie przewidzianej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016w spr. rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126 ze zm.). - W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz pocztyelektronicznej Zamawiającego jrp@pgkkrasnystaw.pl Pełny zakres informacji zawarty w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie www.pgkkrasnystaw.pl
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
I. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych). Okres ważności wadium musiobejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej. II. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dalej jako"Zabezpieczenie" w wysokości 8 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie przed podpisaniem umowy. Wykonawca może wnieść Zabezpieczenie z uwzględnieniem art. 150 ust. 3 i 4 oraz ust. 7-10 Pzp. Pełny zakres informacji zawarty w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie www.pgkkrasnystaw.pl

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty (C)70,00
Doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (D)10,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz dla dostarczonych maszyn, urządzeń i wyposażenia (G)20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w umowie,stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w przypadkach określonych w SIWZ Tom II-Projekt Umowy dostępnej na stronie www.pgkkrasnystaw.pl
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-24, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-11-22 okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówieniaoraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzpprzysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobecogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjomwpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętejw postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający zobowiązany jestna podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógłzapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdaniedrugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 5.2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 5.3 odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5.4 jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w DziennikuUrzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. c) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawyPzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej IzbyOdwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jejwniesieniem. 9. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a –198g ustawy Pzp. 10. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio II. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Pan Radosław Rysak- e-mail: jrp@pgkkrasnystaw.pl oraz Pani Justyna Pacan e-mail: jrp@pgkkrasnystaw.pl
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły