Wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu segmentu mieszkalnego w budynku pomocniczym Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Białostockiej "Dwór Mejera", znajdującego się w miejscowości Hołny Mejera, gmina Sejny

Ogłoszenie dodano: 12.08.2019

Zamawiający: Politechnika Białostocka, ul. Wiejska, 15-351 Białystok (Podlaskie)

Miejsce: Białystok

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 28.08.2019, godzina: 08:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 13.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500015754-N-2018 z dnia 22-01-2018 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Koziegłowach przy ul. Zamkowej 14

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585152-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19, 40038   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060.
Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Koziegłowach przy ul. Zamkowej 14
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-2380-371-28/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Koziegłowach przy ul. Zamkowej 14” w podziale na części: 1.1 część I: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2017 r. Zamawiający określi zakres robót po zawarciu umowy. Zakres robót nie przekroczy kwoty brutto w wysokości 239 088,00 zł. W przypadku nie wykonania określonego zakresu we wskazanym terminie, Zamawiający zrezygnuje z wykonania tych robót w późniejszym terminie. Dopuszcza się podjęcie przez Zamawiającego jednostronnej decyzji o włączeniu robót niewykonanych do etapu II w przypadku pozyskania środków finansowych. 1.2. część II: pozostały zakres robót do dnia 30.10.2018 r. po wcześniejszym potwierdzeniu posiadania środków finansowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ 2.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9 do SIWZ 2.3. Projekt budowlano – wykonawczy – załącznik nr 10 do SIWZ 2.4. Zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – załącznik nr 11 do SIWZ 3. Wykonawca jest zobligowany do wykonania i usadowienia na swój koszt tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zamówienia oraz tablicy pamiątkowej po wykonaniu zamówienia. Tablice mają być wykonane zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. Wartości potrzebne do przedstawienia na tablicach zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy. 4. Zamawiający wymaga aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowany sprzęt była wystawiona na okres równy gwarancji producenta, który ma wynosić minimum 24 miesiące, licząc od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego. 5. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na „czynnym obiekcie”, dlatego realizacja zadania musi być przeprowadzona etapami. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania technologii (systemu) materiałów równoważnych. Wykazanie równoważności technologii, systemów materiałów (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania technologii (systemu) materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną technologię (system), materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemu) materiałów oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu) materiałów wskazanych w dokumentacji. Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji, zatwierdzonymi przez Projektanta, który zrealizował dokumentację projektową. 7. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć, podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 8. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 9. W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed podpisaniem umowy z Zamawiającym przedstawić Zamawiającemu oświadczenie /wykonawcy lub podwykonawcy/ o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacja przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczy tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie 9 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 11. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w zakresie określonym ust. 8 i 9. Kontrola dopuszcza zarówno wymóg złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia jak również przedłożenia dokumentów w postaci kopii zawartych umów o pracę oraz kopii dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracownika do ZUS. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów określone są we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45320000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 445496.59
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane STEBUD Stefan Pustelnik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lusławice 70
Kod pocztowy: 42-253
Miejscowość: Janów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 621549.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 621549.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 750300.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły