Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu.

Ogłoszenie dodano: 10.08.2019

Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Sadowa, 95-100 Zgierz (Łódzkie)

Miejsce: Zgierz

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 26.08.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Przedmiotowa inwestycja została zgłoszona do programu realizowanego przez Fundusz Dróg Samorządowych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, krajowy numer identyfikacyjny 47206842300000, ul. Sadowa  6A , 95-100  Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48422888100, e-mail przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl, faks +48427190816.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.zgierz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiatzgierski.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiatzgierski.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, Kancelaria Podawcza - parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu.
Numer referencyjny: ZP.272.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót objętych przedmiotem zamówienia oraz wymagania dotyczące ich wykonania zawarte są w: 1) Projekt umowy – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ; 2) Opis techniczny - stanowiący załączniki nr 5 do SIWZ; 3) Mapa – stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ; 4) STWiOBR – - stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ; 5) Przedmiar – stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ; 3. Wykonawca na własny koszt wykona oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas rwania robót. Koszt zmiany organizacji ruchu, oznakowania tymczasowego, jego utrzymanie i demontaż zostaną uwzględnione w cenie robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną wykonywanych robót z adnotacją geodety obsługującego inwestycję: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu - mieści się w istniejącym pasie drogowym z pisemnym potwierdzeniem geodety, że w czasie w/w inwestycji nie został naruszony żaden punkt osnowy geodezyjnej. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p. poż i bhp, przepisami prawa techniczno- budowlanego. 6. Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsce składowania odpadów oraz ich usunięcie, zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz pokryje wszelkie koszty niezbędne z ich realizacją. 7. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za: właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, wykonanie robót zgodnie z SIWZ, sztuką budowlaną oraz należytą starannością, jakość materiałów oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy. 8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie całości robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia licząc od dnia po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy - okres gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIV SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany określić to kryterium w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 9. Wymagania związane z realizacją umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w dniu przekazania terenu, do akceptacji szczegółowy harmonogram prac budowlanych, uwzględniający poszczególne etapy robót wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia, z wyszczególnieniem zadań prostych i złożonych, wynikających z technologii prowadzonych prac. Harmonogram prac budowlanych musi przewidywać takie rozłożenie prac realizacji przedmiotu zamówienia, aby gwarantował jego wykonanie w terminie określonym umową. 10. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały w trakcie reali-zacji niniejszej umowy następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) roboty brukarskie - opis czynności: rozebranie asortymentu brukarskiego (m.in. kostka be-tonowa, krawężnik, obrzeże, itp.), wykonanie podbudowy pod chodnik i zjazdy, wykona-nie ław z oporem pod krawężnik, zagęszczenie podbudów, ustawienie asortymentu brukar-skiego (m.in. kostka betonowa, krawężnik, obrzeże, itp.), wraz z wykonaniem docinek; b) roboty bitumiczne - opis czynności: frezowanie nawierzchni, oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej, ułożenie warstwy ścieralnej; c) roboty ziemne - opis czynności: wykonanie wykopów, wykonanie nasypów, profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, zagęszczenie podłoża; d) oznakowanie poziome i pionowe - opis czynności: trasowanie oznakowania poziomego, namalowanie oznakowania poziomego, wyznaczenie lokalizacji znaków pionowych zgod-nie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, wykopanie wykopów pod znaki drogowej, umocowanie tarcz znaków do słupków, ustawienie znaku w wykopie, zasypanie i zagęszczenie wykopu; e) regulacja infrastruktury technicznej - opis czynności: zdjęcie przykrycia urządzenia pod-ziemnego, rozebranie górnej części urządzenia, sprawdzenie stanu urządzenia, osadzenie przykrycia urządzenia; f) roboty wykończeniowe np. humusowanie - opis czynności: przygotowanie humusu i nasion traw, rozłożenie i ubicie warstwy humusu, obsianie skarp i trawników mieszanką traw, pie-lęgnacja trawników. 2) Wykonawca zobowiązany jest, aby w zakresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności, wskazane powyżej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) - obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy czynności wymienione powyżej będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy. 3) W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania, w szczególności: a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; c) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 4) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego wykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 10 pkt 1 Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli. 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt 3 , za każde zdarzenie. 11. Zamawiający określa dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 4 Ustawy, dotyczącej „klauzuli społecznej”: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia dwóch osób bezrobotnych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) w pełnym wymiarze czasu na czas realizacji zamówienia; 2) zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać w okresie wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu, w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę bezrobotną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby bezrobotnej; 3) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie 3 dni od każdorazowego wezwania Zamawiającego w szczególności: a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; c) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika; d) innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę osób bezrobotnych lub z których wynika skierowanie osób bezrobotnych do pracy u Wykonawcy. 4) Każdorazowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdą niezatrudnioną osobę bezrobotną poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego. 5) Wykonawca nie zapłaci kary umownej, o której mowa w ust. 11 pkt 4 z przyczyn nie leżących po jego stronie, jeżeli przedstawi kopię zgłoszenia przekazanego do urzędu pracy lub inny dokument określający chęć zatrudnienia osób bezrobotnych przy realizacji powyższego zamówienia przekazany odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy oraz dokumenty poświadczające brak osób bezrobotnych zdolnych do pracy przy realizowanym zamówieniu lub odmowę podjęcia pracy przez osobę bezrobotną. 12. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z art. 36 a Ustawy; 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 Ustawy; 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust. 1 Ustawy o ile są znane Wykonawcy na etapie składania ofert; zasoby podmiotów trzecich 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 Ustawy; 5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22 a ust. 1 Ustawy; 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 a ust. 2 Ustawy; 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 15. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w tym zakresie i jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 19. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie obcej 20. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza przypadkami określonymi w Ustawie. 21. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 22. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, będących zakładami pracy chronionej lub dla innych Wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup marginalizowanych, w szczególności o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3902739,09
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 13. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy: 1) Zakres może obejmować wykonanie: konstrukcji nawierzchni jezdni: warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3),skropienie warstwy wyrównawczej emulsją, warstwa wyrównawcza – AC 16 W – 100 kg/m2 (beton asfaltowy KR3), skropienie istniejącej nawierzchni emulsją, istniejąca nawierzchnia, łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 8 cm, konstrukcje nawierzchni zatoki autobusowej: warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR4), skropienie warstwy wiążącej emulsją, warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 6 cm (beton asfaltowy KR4), skropienie podbudowy zasadniczej emulsją, podbudowa zasadnicza – AC 22 P gr. 10 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 1,5 MPa gr. 25 cm, łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 65 cm, konstrukcja chodnika: kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm, łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 26 cm, konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej: warstwa ścieralna – AC 8 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR1), skropienie warstwy wiążącej emulsją, warstwa wiążąca – AC 11 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR1), skropienie podbudowy zasadniczej emulsją, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm, łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 24 cm, konstrukcja nawierzchni zjazdów: kostka brukowa betonowa (kolorowa) gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm, łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 31 cm, konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej: kostka brukowa betonowa (kolorowa) gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm, łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 31 cm, zakładany o odcinek długości ok. 0,494 km; 2) Jednym z warunków udzielenia zamówienia uzupełniającego może być na przykład pogorszenie, degradacja stanu nawierzchni na odcinku przedmiotowej drogi powiatowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 1) termin przekazania terenu robót budowlanych wraz z kompletną dokumentacją: w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego; 2) rozpoczęcie: w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy; 3) zakończenie: termin zakończenia inwestycji robót budowlanych do 30 listopada 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży wykaz co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym okresie, polegających na przebudowie drogi co najmniej klasy „Z”, o długości nie mniejszej niż 400 m każda i o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wyko-nania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności in-formacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykony-wane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: UWAGA! W przypadku Wykonawców, którzy przedstawią kwotę w innych walutach niż złoty polski PLN, Zamawiający przeliczy wartość kwoty wskazanej przez Wykonawcę po średnim kursie danej waluty publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Zamawiający ponadto informuje, jeżeli dotyczy: 2. Zamawiający informuje, że określa szczególny sposób spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy - wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, oznacza to, że warunek w zakresie zdolności technicznej, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej 1 z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże samodzielnie, spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Warunek, o którym mowa powyżej nie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą się wymaganym doświadczeniem spełnianym łącznie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określo-nym przez Zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopusz-czenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wyko-nawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa-niu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z wła-ściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odset-kami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odrocze-nie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Spo-łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu po-twierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społecz-ne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego do-kumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegól-ności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zale-głych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności go-spodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu po-twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegaw-czego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Za-mawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy; 8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administra-cyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środo-wiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawia-jącego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy; 9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o któ-rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej: 1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego re-jestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub admini-stracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miej-sce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre-ślonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy; 2) pkt 2 - 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zale-głych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopusz-czenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a, powi-nien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonaw-cy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem są-dowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego wła-ściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce za-mieszkania tej osoby. Przepis ust. 6 stosuje się. 8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której do-tyczy dokument wskazany w ust. 2 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. 9. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadcze-nie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miej-sce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6 zdanie pierwsze stosuje się. 10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawia-jący może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia; 1) każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oddzielnie określonych w ust. 4;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży wykaz co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym okresie, polegających na przebudowie drogi co najmniej klasy „Z”, o długości nie mniejszej niż 400 m każda i o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wyko-nania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności in-formacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykony-wane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
PODMIOTY TRZECIE, PODWYKONAWCY jeżeli dotyczy/o ile są znane na etapie składania ofert 12. Wykonawca powołujący się na mocy art. 22a ust. 1 Ustawy przy wykazaniu spełniania wa-runków udziału w postępowaniu na zdolnościach technicznych innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiają-cemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczegól-ności przedstawiając w formie oryginału pisemne zobowiązanie innych podmiotów do od-dania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia pu-blicznego 13. Zgodnie z art. 22a. ust. 3 Ustawy, Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmio-tu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 14. Wykonawcy zobowiązany jest jeżeli polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1–9. 15. Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zo-bowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców określonych w ust. 4 pkt 1–9, w celu zbadania czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 16. Dokumenty, które musi złożyć Wykonawca w odniesieniu do podmiotów trzecich i podwykonawców w celu zbadania, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa powyżej: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie okre-ślonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopusz-czenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wyko-nawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa-niu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z wła-ściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odset-kami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odrocze-nie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Spo-łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu po-twierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społecz-ne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego do-kumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegól-ności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zale-głych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności go-spodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu po-twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegaw-czego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Za-mawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy; 8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administra-cyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środo-wiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawia-jącego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy; 9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o któ-rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 17. Jeżeli podmioty trzecie, podwykonawcy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza tery-torium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej należy przedłożyć odpowiednio, zgodnie z ust. 5 – 9 niniejszego działu. 18. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bez-płatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 19. Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniać dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz. u. poz. 1127). 20. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zama-wiającemu oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy kapi-tałowej (w formie oryginału), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wy-konawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego: konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu, nr konta bankowego: 51878300040029006520000004. Na poleceniu przelewu należy w zależności od zadania wpisać: Wadium: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 ro utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 5. W dokumentach potwierdzających wniesienie wadium w formie niepieniężnej wymienionych powyżej, przesłanki zawarte w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy muszą być wskazane wprost. 6. Każda forma wadium musi gwarantować Zamawiającemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie kwoty wadium, po zaistnieniu przesłanek zatrzymania wadium, dlatego gwarancje i poręczenia wnoszone jako wadium powinny być, nieodwołalne w trakcie trwania terminu związania ofertą oraz nie mogą być zastrzeżone pod warunkiem. 7. Gwarant /poręczyciel nie może także uzależniać zapłaty od spełnienia jakichkolwiek warunków lub też przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 8. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej nie mogą być uzupełniane, a ich brak powodować będzie odrzucenie oferty Wykonawcy. 9. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. 10. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu - oryginał dokumentu zachowującego ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą musi być wystawiony na rzecz Zamawiającego (Beneficjenta) tj. Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego. Oryginał dokumentu należy zabezpieczyć w sposób gwarantujący jego nienaruszalność i złożyć, przed upływem terminu składania ofert w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz –pokój 15, z dopiskiem „Wadium depozyt - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu. 11. Wykonawcy wspólnie składający ofertę w przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu – zaleca się, żeby w treści dokumentu zostali wymienieni z nazwy i adresu wszyscy Wykonawcy, którzy składają jedną ofertę. 12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa Ustawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
5. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przewiduje się zmiany do treści umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności i na warunkach określonych w niniejszym dziale: 1) zmiany adresu/siedziby/danych kontaktowych Zamawiającego/Wykonawcy, zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy; 2) zmiany terminu rozpoczęcia/zakończenia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; 4) zmiany dokonane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), zwaną dalej ustawą Prawo budowlane, w zakresie rozwiązań projektowych jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego; 5) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit b) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru; 6) zmiany dokonane podczas wykonywania robót, które nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36 a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniające zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 7) zmiany w zakresie rozwiązań technologicznych określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według obowiązującej dokumentacji technicznej powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy - każdorazowo dopuszczalne zmiany w uzasadnionych przypadkach nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia oraz zmiany terminu zakończenia robót; 8) zmiany technologii wykonywania elementów robót mogą być dokonywane, na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja techniczna, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty, w takim przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt zamienny wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego, powyższe zmiany nie stanowią podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 3. Zamawiający ponadto przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania przedmiotu umowy: 1) w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych: a) temperatura gruntu niższa niż +5° C, b) ciągłe opady śniegu, c) utrzymujące się dłużej niż 2 dni kalendarzowe, d) śnieg utrzymujący się na gruncie dłużej niż 2 dni kalendarzowe, e) opady deszczu utrzymujące się przez 3 dni kalendarzowe; 2) w związku z wystąpieniem następujących okoliczności: a) nieprzewidziane zmiany stanu prawnego; b) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami nieruchomości; c) konieczność uzgodnień z gestorami sieci; d) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; e) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z niezaplanowanymi wcześniej, a równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; g) działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach; h) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego, akt prawny administracji państwowej. 4. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek musi zawierać uzasadnienie oraz dowody zaistnienia okoliczności mających wpływ na prawidłową realizację przedmiotu umowy, w szczególności zaistnienia okoliczności pogodowych: ogólnodostępne mapy pogodowe, dokumentację fotograficzną itp., w przypadku zaistnienia innych okoliczności opinie, dokumenty potwierdzające stan opisany we wniosku. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku zestawienie elementów robót budowlanych, których nie może wykonać ze względu na zaistniałe okoliczności. Zasadność wniosku Wykonawcy musi być każdorazowo potwierdzona przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru działającego w imieniu Zamawiającego. 5. Zmiana postanowień umowy możliwa jest także w przypadku zaistnienia okoliczności i na warunkach określonych poniżej; 1) złożenia wniosku o upadłość albo likwidację Wykonawcy; 2) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy uzasadniających ryzyko, że wykonane przez niego roboty mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości; 6. W przypadkach opisanych w ust. 5 zmianie w tym, także ograniczeniu może ulec odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, sposób realizacji przedmiotu zamówienia. W opisanych przypadkach dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy, nowym wykonawcą na podstawie art. 144 ust 1 pkt 4 Ustawy, jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy. 7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w zakresie terminu jej wykonania w przypadku zmiany zakresu rzeczowego umowy o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych. 8. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Ustawy. 9. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności; 2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności; 3) Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie; 4) Zmiana postanowień umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy. 10. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego działu jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Przedmiotowa inwestycja została zgłoszona do programu realizowanego przez Fundusz Dróg Samorządowych realizujący zadanie o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej, wniosek złożono w dniu 12.04.2019 r. W związku ze złożonym wnioskiem Zamawiający przewiduje unieważnienie niniejszego postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1a. Ustawy, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu (…).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły