Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo - II

Ogłoszenie dodano: 10.08.2019

Zamawiający: Gmina Obrzycko, Aleja Jana Pawła II , 64-520 Obrzycko (Wielkopolskie)

Miejsce: Obrzycko

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 26.08.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 22.09.2019 10.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510199565-N-2019 z dnia 20-09-2019 r.
Gmina Obrzycko: Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo - II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 584877-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000000, ul. Aleja Jana Pawła II   1, 64-520  Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo - II
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZP.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Celem inwestycji jest robota budowlana pn.: Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo - II według założonego planu na działce stanowiącej własność Inwestora. Działka zlokalizowana jest na obszarze zabudowy wielorodzinnej i terenów sportowych w miejscowości Obrowo, Gm. Obrzycko, powiat szamotulski, jednostka ewidencyjna: Obrzycko - obszar wiejski, nr geod. 15/2, obręb Obrowo. Działka jest niezabudowana obiektami kubaturowymi, zlokalizowane jest na niej boisko sportowe; nie występuje na niej zieleń wysoka kolidująca z projektowanym obiektem. Działka płaska, bez większych różnic wysokości. Zerowy poziom budynku przyjęto jako 53,60 m n.p.m. Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd na dz. nr ewid. 14 oraz możliwość włączenia do trasy sieci miejskiej infrastruktury technicznej. Projekt niniejszej inwestycji, przewiduje powstanie budynku sanitarno - szatniowego, wolnostojącego, składającego się z 1 kondygnacji nadziemnej, krytego dachem płaskim o kącie nachylenia połaci 5%. Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. Prace ziemne prowadzone na terenie działki nie wymagają uzgodnienia pod względem archeologicznym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ określają następujące dokumenty: a. projekt budowlany b. przedmiar robót
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45261000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 204180.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STALUM Jacek Rybarczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lelewela 4A
Kod pocztowy: 64-500
Miejscowość: Szamotuły
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 204180.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 204180.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 307701.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500083077-N-2017 z dnia 29-12-2017 r.
Gmina Sokółka: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15 000 000 zł

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 584877-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sokółka, Krajowy numer identyfikacyjny 050659125, ul. Plac Kościuszki  1, 16-100  Sokółka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48 85 7110900, e-mail sokolka@sokolka.pl, faks +48 85 7110911.
Adres strony internetowej (url): www.sokolka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15 000 000 zł
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GR 271.43.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 15 000 000 zł. 2. Kredyt w kwocie 15.000.000 zł, ogłoszony ma być na następujących warunkach: 1) Stopa oprocentowania kredytu - WIBOR l M (stawka przyjęta do wyliczeń na dzień 06.09.2017 r: 1,66%) + marża banku. 2) Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na pokrycie deficytu budżetowego gminy, w szczególności na sfinansowanie wydatków na inwestycje: budowę i modernizację dróg gminnych wraz z chodnikami; modernizację obiektów oświatowych, wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie budynków socjalnych i komunalnych oraz przyłączy energetycznych. 3) Wykorzystanie kredytu do 30 grudnia 2017 roku. 4) Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przekazane na rachunek bankowy budżetu Gminy. 5) Prowizja związana z uruchomieniem kredytu i obsługą kredytu - 0 zł, 6) Spłata kredytu w 60 ratach miesięcznych, płatnych trzydziestego dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem lutego, w którym termin przypadać będzie na koniec miesiąca w następujący sposób: 2018 r. 83 000,00 zł. miesięcznie, 2019 r. 200 000,00 zł. miesięcznie, 2020 – 2022 r. 322 000,00 zł. miesięcznie, Ostatnia rata 334 000,00 zł. 7) Spłata kredytu od stycznia 2018 roku, a odsetek od dnia wypłaty kredytu, 8) Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco. 9) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, zmniejszenia kwoty kredytu i zmiany terminarza spłat oraz prolongaty spłat kredytu. 3. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. 4. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku (marża banku jest stała w całym okresie umownym). 5. Stawka referencyjna stanowi: stawka WIBOR l M oznaczająca stopę procentową dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym (dla miesięcznych okresów obrachunkowych) ustalona dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań na dwa dni kalendarzowe poprzedzające dzień całkowitej lub częściowej wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 771075.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. 1000-lecia P.P. 6
Kod pocztowy: 15-111
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1025011.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1025011.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1206429.70
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły