PROFILOWANIE NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW

Ogłoszenie dodano: 08.08.2019

Zamawiający: Gmina Zelów, ul. Żeromskiego, 97-425 Zelów (Łódzkie)

Miejsce: Zelów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 23.08.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 23.09.2019 09.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Zelów: PROFILOWANIE NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zelów, krajowy numer identyfikacyjny 59064827300000, ul. ul. Żeromskiego  23 , 97-425  Zelów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0 44 634 10 00, e-mail umzelow@zelow.pl, faks 0 44 634 13 41.
Adres strony internetowej (URL): www.zelow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zelow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zelow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PROFILOWANIE NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW
Numer referencyjny: ZPI.271.22.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem warunków technicznych są wymogi dotyczące wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia w ramach przetargu nieograniczonego, na zadanie pn: „Profilowanie nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów”, polegające na naprawie, konserwacji dróg tłuczniowych i gruntowych poprzez ich równanie i wałowanie. 2. Zakres rzeczowy wykonania zamówienia: Równanie i wałowaniem dróg gruntowych/tłuczniowych ma na celu likwidację wybojów i innych ubytków a także korektę profilu poprzecznego w celu umożliwienia odprowadzenia wody z korony drogi, materiałem pochodzącym z otoczenia drogi. Roboty należy wykonywać przy użyciu równiarki oraz walca o ciężarze minimum 8 ton. Liczba przejazdów równiarki oraz walca obejmuje kilkakrotny przejazd do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju podłoża i sposobu równania wraz z zagęszczeniem. Jednostką obmiarową jest mb równanej I wałowanej drogi. Przewidywana długość dróg do realizacji zadania wynosi 50 000,00 mb. Prace należy przeprowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych (właściwa wilgotność podłoża) gwarantujących utrzymanie stabilności powierzchni równanej i wałowanej drogi. 3. Zasady ogólne prowadzenia robót: 1)Drogi i ulice w terenie uzbrojonym należy naprawiać zachowując ostrożność przy istniejących urządzeniach np. takich jak: studnia kanalizacyjna, zasuwa wodociągowa. 2) Realizacja zakresu zamówienia odbywać się będzie na drogach następujących sołectw: Bocianicha, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Dąbrowa, Grabostów, Grębociny, Chajczyny, Ignaców, Jamborek, Janów, Jawor, Karczmy, Kociszew, Kol. Kociszew, Kurówek, Łęki, Łobudzice, Kol. Łobudzice, Mauryców, Ostoja, Pawłowa, Pożdżenice, Kol. Pożdżenice, Pszczółki, Wola Pszczółecka, Pukawica, Sobki, Sromutka, Walewice, Wygiełzów, Wypychów, Zagłówki, Zabłoty, Zalesie, Zelówek oraz na terenie miasta Zelowa. 3) Ilości prac zostały określone jako planowane do wykonania w okresie realizacji zamówienia będą podstawą do określenia wartości zamówienia i dokonania oceny przez Zamawiającego. Zakres usług ustalany będzie każdorazowo przez Zamawiającego w pisemnym zleceniu lub w nagłych przypadkach - telefonicznie. 4) Po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie, szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym. 5) Wykonawca w trakcie wykonywanego zlecenia jest zobowiązany do codziennego powiadamiania przedstawiciela Zamawiającego, na nr telefonu 44/634-10-00 wew. 30 lub 29 (w przypadku nieobecności przedstawiciela Zamawiającego - sekretariat Urzędu) o miejscu prowadzonych prac, godzinie rozpoczęcia i godzinie zakończenia prac. 6) Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji naziemnych i podziemnych czy przydrożnych. 7) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, warunkami technicznymi zamówienia, ofertą i postanowieniami niniejszej umowy. 8) Odbioru robót dokonuje się w odniesieniu do ustalonego zakresu i polega na ocenie jakości wykonanych robot. 9) Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być potwierdzone Wykonawcy przez sołtysa danego sołectwa, w przypadku miasta przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany otrzymać odrębne potwierdzenie przez sołtysa w sołectwie, bądź pracownika Urzędu Miejskiego w Zelowie lub przez osobę wskazaną przez Urząd Miejski w Zelowie o długości wyrównanej i uwałowanej drogi. 10) Zamawiający zastrzega, że dojazd wykonany do miejsca wykonania usługi jak również powrót do bazy winien być uwzględniony w cenie ofertowej, nie podlega on dodatkowej wycenie oraz nie będzie liczony jako czas pracy zamówienia. 11) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. 12) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim w trakcie lub na skutek prowadzonych przez niego prac. 13) Wykonawca w ciągu ................* godzin od zgłoszenia przystąpi do realizacji zadania. (*zostanie wypełnione zgodnie ze złożona deklaracją Wykonawcy w zakresie dodatkowego kryterium pozacenowego – 36 lub 24 godziny). Ponadto na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki: a) prowadzenie na bieżąco obmiaru robót, b) wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tej dziedzinie; c) zapewnienia właściwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych prac, d) w przypadku braku odpowiedniego oznakowania robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu, e) nie naruszanie własności i innych praw osób trzecich; f) przestrzegania przepisów BHP, o ruchu drogowym oraz prawa budowlanego; g) utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie prac, w okresie trwania robót, do czasu odbioru robót. 4. Sprzęt. Rodzaj sprzętu. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem sprawnym technicznie: - równiarka drogowa samojezdna - walec samojezdny statyczny min. 8ton. 5. Odbiór robot W przypadku nienależytego wykonania prac, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru oraz termin wykonania robót poprawkowych. Odbioru robót dokonuje się w odniesieniu do ustalonego zakresu, opisu przedmiotu zamówienia, technologii. Odbiór polega na ocenie jakości wykonanej usługi na długości odcinka równanej drogi. Odbioru robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy. 6. Płatność Wynagrodzenie będzie następowało za każde odrębne zlecenie jako iloczyn długości naprawianych dróg gminnych i oferowanej ceny brutto za 1 000 mb równanej i wałowanej drogi. Zamawiający ustala odroczony, 30 dniowy termin płatności licząc od daty złożenia faktury lub rachunku przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca do faktury dołącza potwierdzenie wykonanego zadania poświadczone przez sołtysów danych miejscowości lub przedstawiciela Zamawiającego oraz protokół odbioru robót. 7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: a) osoby pełniącej nadzór nad wykonywaniem zleconych prac b) osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do obsługi maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: - Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia na koniec każdego miesiąca świadczenia umowy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia, o których mowa w ppkt. a i b. Powyższy obowiązek dotyczy również Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca powierzył mu wykonywanie robót. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych. Zamawiający jest uprawniony do kontroli u Wykonawcy wypełniania obowiązku zatrudnienia.

II.5) Główny kod CPV: 45233141-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem sprawnym technicznie: -walec statystyczny- min 8 ton - równiarka samobieżna o mocy min 74 kW Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 1) wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 i 2a do siwz; 3) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeśli dotyczy) 4) Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy 5) Dokument lub dokumenty potwierdzające prawo do podpisywania oferty -osób składających podpisy w imieniu wykonawcy, dołączenia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej (jeżeli oferta składna jest przez konsorcjum lub spółkę cywilną), odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Czas reakcji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany Umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 3. Zmiana postanowień zawartej Umowy po jej zawarciu w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę jest dopuszczalna przy zachowaniu następujących warunków: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac remontowych, c) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót równy będzie okresowi przerwy lub postoju w ich prowadzeniu. 2) W zakresie dotyczącym wynagrodzenia umownego: a) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, b) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia, 3) Zmiana podmiotu, na którego wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych polega Wykonawca w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) może mieć miejsce pod warunkiem: a) powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie nie później niż na 14 dni przed planowaną zmianą; b) przekazania Zamawiającemu danych nowego podmiotu wraz z dokumentami potwierdzającymi niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; c) przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż nowy podmiot posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji części zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4. W innych przypadkach, gdy Zamawiający postanowił zmienić zakres realizowanego zamówienia bądź inne postanowienia Umowy ze względu na nowe okoliczności, o których nie wiedział zawierając Umowę. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do ich wprowadzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły