„Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 02.09.2019r. do 30.06.2020 r. w oparciu o bilety miesięczne”

Ogłoszenie dodano: 01.08.2019

Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych, Krótka, 64-610 Rogoźno (Wielkopolskie)

Miejsce: Rogoźno

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 14.08.2019, godzina: 09:45 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 26.09.2019 23.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Centrum Usług Wspólnych: „Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 02.09.2019r. do 30.06.2020 r. w oparciu o bilety miesięczne”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Krótka  7 , 64-610  Rogoźno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672617687, , e-mail n.thomann@cuw.rogozno.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.rogozno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.rogozno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.rogozno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.rogozno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej
Adres:
Centrum Usług Wspólnych, ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 02.09.2019r. do 30.06.2020 r. w oparciu o bilety miesięczne”
Numer referencyjny: CUW-ZP.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Określenie przedmiotu zamówienia i trybu udzielenia zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest „Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 02 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w oparciu o bilety miesięczne” Dzieci dowożone będą z terenu Gminy Rogoźno do następujących placówek oświatowych: a) Przedszkole im. Słonecznych Skrzatów w Parkowie, Parkowo 114a b) Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie, ul. Krótka 7, Rogoźno c) Przedszkole nr 2 im. Bajkowy Świat w Rogoźnie ul. Seminarialna 16, Rogoźno d) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, ul. Mała Poznańska 1, Rogoźno e) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie ul. Seminarialna 16 i ul. Kościuszki 28, Rogoźno f) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku, Budziszewko 57a g) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach, Pruśce 30 h) Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie Gościejewo 14 i Tarnowo 21, i) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie, Parkowo 6 Łączna ilość dzieci wynosi 566. Szacowany wykaz ilości uczniów oraz kierunków dojazdów zostanie szczegółowo określony w załączniku do SIWZ. 2) Szczegółowa imienna lista uczniów zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przez Dyrektorów placówek oświatowych przed rozpoczęciem każdego semestru. Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety dla dzieci uprawnionych do przejazdu wg informacji otrzymanych od Zamawiającego. Ceny biletów winny uwzględnić uprawnienia dzieci do zniżek i ulg wynikających ze stosownych przepisów. Zamawiający przekaże Wykonawcy zmiany w zapotrzebowaniu na zakup biletów niezwłocznie po otrzymaniu takich informacji od zainteresowanego. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości uczniów, kierunków dojazdów. 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach lub odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach. 5) Zamawiający wymaga, aby pojazdy obsługujące przedmiot zamówienia były dwuosiowe. 6) Zamawiający wymaga, aby siedzenia we wszystkich pojazdach były wyposażone w pasy bezpieczeństwa. 7) Zamawiający wymaga, aby w każdym pojeździe była sprawna klimatyzacja. 8) Zamawiający wymaga, aby każdy pojazd obsługujący poszczególne linie posiadał tabliczki informujące o nr linii i jej nazwie oraz wskazującą na przejazd szkolny. 9) Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowania dni wolnych itd. 10) Uczniów należy dowieźć na zajęcia nie wcześniej niż 30 minut i nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem. 11) Czas dojazdu ucznia z domu do szkoły i z powrotem nie może przekroczyć 1 godziny w każdą stronę. Uczeń nie może oczekiwać dłużej niż 1 godzinę na odjazd autobusu po zakończonych zajęciach. 12) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w każdym pojeździe opiekuna pomagającego w bezpiecznym wejściu oraz wyjściu dzieci z autobusu. Zatrzymanie autobusu w wyjątkowych sytuacjach (np. choroba dziecka, itp.) powinno nastąpić również w miejscu wskazanym przez opiekunkę o ile nie zabraniają tego przepisy ruchu drogowego, w celu zabrania lub wysadzenia dziecka. 13) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca do realizacji Umowy na „Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 2 września 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku w oparciu o bilety miesięczne” zatrudnił kierowców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1043 ze zm.), zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-02   lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać dokument licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie transportu drogowego na terenie co najmniej województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym) (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1180, ze zm.). Terminy ważności w/w dokumentów muszą obejmować okres realizacji zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał co najmniej trzy usługi o wartości 400.000 zł brutto rocznie każda w zakresie przewozu osób wraz z załączeniem dowodów określających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty. informację, że dysponuje 10 pojazdami ( + 2 rezerwowymi) posiadającymi minimum: Linia nr 1 55 miejsc siedzących Linia nr 2 45 miejsc siedzacych Linia nr 3.1 35 miejsc siedzacych Linia nr 3.2 45 miejsc siedzących Linia nr 4.1 45 miejsc siedzacych Linia nr 4.2 45 miejsc siedzących Linia nr 5 50 miejsc siedzących Linia nr 6 40 miejsc siedzących Linia nr 7 40 miejsc siedzących Linia nr 8 35 miejsc siedzących wyprodukowanych nie później niż w 2003r. Kierowcy winni posiadać stosowne uprawnienia tj. prawo jazdy kat. D, świadectwo kwalifikacji oraz doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy autobusu min. 5 lat. Kierowcy winni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu czasu pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym warunkom rynkowym,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dokument licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na terenie co najmniej województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Termin ważności w/w dokumentów muszą obejmować okres realizacji zamówienia. Wykaz wyposażenia dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz oferty, oświadczenie z art 22 ustawy Pzp, informacja dot. grupy kapitałowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie, oddział Rogoźno, nr rachunku 60 8951 0009 3902 8916 2000 0030, z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu CUW-ZP.271.2.2019 na „Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 2 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w oparciu o bilety miesięczne” 4) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej — dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz — oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie a jego kopia w ofercie. 6) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 7) Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto55,00
wiek autobusu45,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: — zmiany stawki podatku VAT; — zmiany cen biletów przez organ zarządzający Wykonawcy do wysokości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych; — w przypadku konieczności wprowadzenia zmian których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; oznaczenia stron umowy, włącznie w wyniku dozwolonego w myśl Ustawy następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia stron (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności przewidujących taką zmianę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-14, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły