Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicach Jasnej 3-5-7 i Wesołej 8-10-12, Kartuskiej 44, 46 oraz Świętojańskiej 65, 66 i Grobla III 1/6 A, B, C, D w Gdańsku

Ogłoszenie dodano: 30.07.2019

Zamawiający: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy, Partyzantów, 80-254 Gdańsk (Pomorskie)

Miejsce: Gdańsk

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 14.08.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 03.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy: Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicach Jasnej 3-5-7 i Wesołej 8-10-12, Kartuskiej 44, 46 oraz Świętojańskiej 65, 66 i Grobla III 1/6 A, B, C, D w Gdańsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy, krajowy numer identyfikacyjny 19281776900000, ul. Partyzantów  74 , 80-254  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , e-mail nz@nieruchomoscigda.pl, , faks 583 458 235.
Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl
Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - pocztą lub osobiście
Adres:
80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74- kancelaria pok. 8

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicach Jasnej 3-5-7 i Wesołej 8-10-12, Kartuskiej 44, 46 oraz Świętojańskiej 65, 66 i Grobla III 1/6 A, B, C, D w Gdańsku
Numer referencyjny: 48/19/A
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicach: Jasna 3-5-7 i Wesoła 8-10-12 (działka nr 339/26, obręb ew. 77) Kartuska 44, 46, (działka nr 63/2 obręb ew. 77), Świętojańska 65, 66 i Grobla III 1/6A, B, C, D (działki nr 98/4; 104; 107/3; 107/4, obręb ew. 89) w Gdańsku. 2. Zakres robót obejmuje między innymi: a) ul. Jasna 3-5-7 i Wesoła 8-10-12  prace rozbiórkowe,  roboty ziemne,  prace przygotowawcze,  wykonanie obrzeży,  wykonanie chodnika z kostki betonowej,  wykonanie wiaty śmietnikowej,  budowa ogrodu deszczowego,  nasadzenie zieleni niskiej,  wykonanie trawników,  demontaż i montaż trzepaka,  uporządkowanie terenu. Uwaga. Przedmiot zamówienia wynikający z projektu „Rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12 80-105 Gdańsk (załącznik nr 1 do SIWZ) należy zrealizować zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót załącznik nr 1.3 do SIWZ. b) ul. Kartuska 44, 46  prace rozbiórkowe,  roboty ziemne,  wykonanie obrzeży i krawężników,  wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych,  wykonanie chodnika,  wykonanie ogrodu deszczowego,  budowa wiaty śmietnikowej,  nasadzenie zieleni niskiej,  wykonanie elementów małej architektury- ławki  uporządkowanie terenu. Uwaga. Przedmiot zamówienia wynikający z „Projektu zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie przestrzenne podwórza przy ul. Kartuska 44-46 w Gdańsku (załącznik nr 2 do SIWZ) należy zrealizować zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót załącznik nr 2.2 do SIWZ. c) ul. Świętojańska 65, 66 i Grobla III 1/6A, B, C, D  prace rozbiórkowe,  roboty ziemne,  wykonanie obrzeży,  wykonanie nawierzchni z kostki granitowej,  uporządkowanie terenu. Uwaga. Przedmiot zamówienia wynikający z Projektu wykonawczego zagospodarowania terenu ul. Świętojańska 65 i 66, Grobla III 1/6A, B, C, D 80-840 Gdańsk, (załącznik nr 3 do SIWZ) należy zrealizować zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze załącznik nr 3.2 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) ul. Jasna 3-5-7 i Wesoła 8-10-12  Rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12 80-105 Gdańsk- załącznik nr 1 do SIWZ, • Rysunek nr PR-01 – projekt zagospodarowania terenu- załącznik nr 1A do SIWZ, • Rysunek nr PR-02 – projekt zagospodarowania terenu- załącznik nr 1B do SIWZ, • Rysunek nr PR-03 –zagospodarowanie terenu -detale- załącznik nr 1C do SIWZ, • Rysunek nr PR-04 –plan nasadzeń zieleni- załącznik nr 1D do SIWZ, • Rysunek nr PR-05 – wiata śmietnikowa rzuty - załącznik nr 1E do SIWZ, • Rysunek nr PR-06 – wiata śmietnikowa elewacje – załącznik nr 1F do SIWZ, • Rysunek nr PR-07 – wiata śmietnikowa fundamenty – załącznik nr 1G do SIWZ, • Rysunek nr PR-08 – wiata śmietnikowa konstrukcja stalowa widoki – załącznik nr 1H do SIWZ, • Rysunek nr PR-09 – wiata śmietnikowa konstrukcja stalowa detale – załącznik nr 1I do SIWZ,  Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami: Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12- załącznik nr 1.1 do SIWZ,  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami: Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12- załącznik nr 1.2 do SIWZ,  Przedmiar robót – Etap I-rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami: Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12- załącznik nr 1.3 do SIWZ. b) ul. Kartuska 44,46  Projekt zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie Przestrzenne Podwórza przy ul. Kartuska 44-46 w Gdańsku - załącznik nr 2 do SIWZ, • Rysunek nr 1 – projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 2A do SIWZ, • Rysunek nr 2 – wiata śmietnikowa – załącznik nr 2B do SIWZ, • Rysunek nr 3 – posadowienie wiaty śmietnikowej – załącznik nr 2C do SIWZ, • Rysunek nr 4 – przekroje przez nawierzchnie – załącznik nr 2D do SIWZ, • Rysunek nr 5 – ogród deszczowy – załącznik nr 2E do SIWZ, • Rysunek nr 6 – ławka parkowa – załącznik nr 2F do SIWZ,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zagospodarowanie Przestrzenne Podwórza przy ul. Kartuska 44-46 w Gdańsku - załącznik nr 2.1 do SIWZ,  Przedmiar robót – program wspólne podwórko 2019. Remont wnętrza podwórzowego ul. Kartuska 44-46, Gdańsk – załącznik nr 2.2 do SIWZ. c) ul. Świętojańska 65, 66 i Grobla III 1/6A, B, C, D  Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu ul. Świętojańska 65 i 66, Grobla III 1/6A, B, C, D 80-840 Gdańsk- załącznik nr 3 do SIWZ, • Rysunek nr PW.1 – zagospodarowanie terenu – załącznik nr 3A do SIWZ, • Rysunek nr PW.4 – wyposażenie terenu, nawierzchnie – załącznik nr 3B do SIWZ, • Rysunek nr PW.5 – detale nawierzchni – załącznik nr 3C do SIWZ,  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; Roboty budowlane- ul. Świętojańska 65 i 66, Grobla III 1/6A, B, C, D, 80-840 Gdańsk - załącznik nr 3.1 do SIWZ,  Przedmiar - zagospodarowanie terenu ul. Świętojańska 65 i 66, Grobla III 1/6A, B, C, D – załącznik nr 3.2 do SIWZ. 4. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów (m.in. płyta MEBA), urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust.4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. robót budowlanych, takich jak: Dla Zadania 1 i 2 – drogowe w tym brukarskie, murarskie, zbrojarskie, ciesielskie, malarskie, spawalnicze, montaż urządzeń i konstrukcji stalowych oraz w zakresie prac ogrodniczych, Dla Zadania 3 – drogowe w tym brukarskie, murarskie. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44430000-3
45100000-8
45111000-8
45223210-1
45233220-7
45262522-6
45262680-1
45422000-1
45442100-8
77300000-3
77314100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 80
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawcy spełnią warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli: a) wykażą, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 roboty budowlane polegające na naprawie lub wykonaniu nawierzchni chodników, placów, podwórek o wartości, co najmniej 30 000,00 zł brutto każda. b) skierują do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobę (kierownika budowy), posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: ad a) W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych robót budowlanych, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych robót powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał 1 wymaganą robotę budowlaną, a drugą drugi, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony. Doświadczenie Wykonawcy, który wykonywał roboty budowlane w ramach konsorcjum, powinno być związane z faktycznym jego udziałem w ramach zrealizowanego zamówienia. Wykonawca posiadający doświadczenie w konsorcjum powinien w wykazie robót budowlanych potwierdzić, jaki zakres prac i jaki rodzaj oraz o jakiej wartości faktycznie zrealizował w ramach danego konsorcjum. Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 robót w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. ad a) i b) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia i osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są:  referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane,  inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji; b) wykaz osób- dotyczy kierownika budowy, skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:  Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 2-4.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego. 2. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę. 3. Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 4. Podać w złożonej ofercie okres gwarancji na wykonane roboty budowlane. Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji określonym przez Wykonawcę w ofercie. Minimalny okres gwarancji winien wynosić 12 miesięcy. Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty. 5. Podać w złożonej ofercie termin wykonania zamówienia. Maksymalny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 80 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli wykonawca określi termin wykonania powyżej 80 dni jego oferta zostanie odrzucona. 6. Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 16 ppkt. 2-5 SIWZ. 7. Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu. 8. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  w przypadku składania oferty na zadanie 1 – 800,00 zł,  w przypadku składania oferty na zadanie 2 – 1 300,00 zł,  w przypadku składania oferty na zadanie 3 – 1 200,00 zł. W przypadku składania oferty na kilka zadań oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne zadania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena0,60
termin wykonania zamówienia 0,25
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane0,15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie: 1. Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,  wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, b) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:  w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2, e) łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, f) dotyczą terminu zakończenia robót, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:  klęski żywiołowe,  wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przez okres, co najmniej 5 dni uniemożliwiających z przyczyn technologicznych wykonywanie robót budowlanych objętych zamówieniem,  wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub w skutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,  innych zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę,  konieczności wykonania innych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania tych robót.  wystąpienie zmian w przepisach prawa,  wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy prawo budowlane,  wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych, g) w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. h) zmianie może ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy: - zmiana osoby Kierownika budowy nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy. - Zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. i) zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy: - proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. j) realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli: - w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: a) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,  zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,  polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-09-12 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Punkty będą przyznawane według następujących zasad: 1. KRYTERIUM - Cena- waga 60% (0,60) - odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt. Cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: (Cena oferowana minimalna brutto/Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%. 2. KRYTERIUM - termin wykonania zamówienia - waga 25% (0,25) - odpowiada maksymalnej wartości 25 pkt. - 49 dni i mniej od dnia podpisania umowy - 25 pkt. - od 50 do 55 dni włącznie od dnia podpisania umowy - 15 pkt. - od 56 do 61 dni włącznie od dnia podpisania umowy - 10 pkt. - od 62 do 67 dni włącznie od dnia podpisania umowy - 6 pkt. - od 68 do 73 dni włącznie od dnia podpisania umowy - 3 pkt. - od 74 do 79 dni włącznie od dnia podpisania umowy - 1 pkt. - 80 dni od dnia podpisania umowy - 0 pkt. Jeżeli wykonawca określi termin wykonania zamówienia powyżej 80 dni od dnia podpisania umowy – jego oferta zostanie odrzucona. Wykonawca ma obowiązek określić termin wykonania z dokładnością wartości do pełnego dnia. W przypadku określenia wartości w niepełnych dniach Zamawiający zaokrągli wartość do pełnego dnia z zgodnie z zasadami matematycznymi i punktacja zostanie przyznana zgodnie z zaokrąglonym terminem wykonania robót. Tak określony termin zostanie wpisany do umowy, jako termin wykonania robót. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w treści oferty terminu wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin wykonania zamówienia wymagany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 80 dni od dnia podpisania umowy i przyzna Wykonawcy 0 pkt. 3. KRYTERIUM - okres gwarancji na wykonane roboty budowlane waga 15% (0,15) - odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt. - powyżej 24 miesięcy - 15 pkt. - powyżej 20 do 24 miesięcy - 9 pkt. - powyżej 16 do 20 miesięcy - 4 pkt. - powyżej 12 do 16 miesięcy - 1 pkt. - 12 miesięcy - 0 pkt. Jeżeli Wykonawca określi okres udzielonej gwarancji poniżej 12 miesięcy - jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w treści oferty okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał minimalny okres gwarancji i przyzna Wykonawcy 0 pkt. Punkty z w/w kryteriów zostaną zsumowane. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 14.08.2019 r. godzina 10:30, Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Daria Paprocka- Fabisiak stanowisko służbowe starszy inspektor ds. zamówień publicznych 80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 12 95 Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Jasnej 3-5-7 i Wesołej 8-10-12 w Gdańsku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje między innymi: - prace rozbiórkowe, - roboty ziemne, - prace przygotowawcze, - wykonanie obrzeży, - wykonanie chodnika z kostki betonowej - wykonanie wiaty śmietnikowej, - budowa ogrodu deszczowego, - nasadzenie zieleni niskiej, - wykonanie trawników, - demontaż i montaż trzepaka, - uporządkowanie terenu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 44430000-3, 45100000-8, 45111000-8, 45223210-1, 45233220-7, 45262522-6, 45262680-1, 45422000-1, 45442100-8, 77300000-3, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 80
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,60
termin wykonania zamówienia0,25
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane0,15

6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 800,00 zł,


Część nr: 2Nazwa: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Kartuskiej 44, 46 w Gdańsku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje między innymi: - prace rozbiórkowe, - roboty ziemne, - wykonanie obrzeży i krawężników, - wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych, - wykonanie chodnika, - wykonanie ogrodu deszczowego, - budowa wiaty śmietnikowej, - nasadzenie zieleni niskiej, - wykonanie elementów małej architektury- ławki - uporządkowanie terenu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 44430000-3, 45100000-8, 45111000-8, 45223210-1, 45233220-7, 45262522-6, 45262680-1, 45422000-1, 45442100-8, 77300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 80
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,60
termin wykonania zamówienia0,25
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane0,15

6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 300,00 zł,


Część nr: 3Nazwa: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Świętojańskiej 65, 66 i Grobla III 1/6A, B, C, D w Gdańsku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje między innymi: - prace rozbiórkowe, - roboty ziemne, - wykonanie obrzeży, - wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, - uporządkowanie terenu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45111000-8, 45233220-7, 45262522-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 80
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,60
termin wykonania zamówienia0,25
okres gwarancji na wykonanie robót budowlanych0,15

6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 200,00 zł.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły