Budowa zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz wejścia do przedszkola w budynku Szancera 7 wraz z remontem balkonów i wnętrza lokali.

Ogłoszenie dodano: 23.07.2019

Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 roku nr 1, 02-495 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.11.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 07.08.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 11.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus: Budowa zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz wejścia do przedszkola w budynku Szancera 7 wraz z remontem balkonów i wnętrza lokali.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus, krajowy numer identyfikacyjny 01525966001220, ul. Plac Czerwca 1976 roku nr 1  - , 02-495  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 60 00, e-mail imagdziarz@um.warszawa.pl, ursus.zzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 60 11.
Adres strony internetowej (URL): www.ursus.warszawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ursus.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ursus.warszawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, osobiście
Adres:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus, Pl Czerwca 1976Roku Nr 1, 02-495 Warszawa, pok.nr 18

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz wejścia do przedszkola w budynku Szancera 7 wraz z remontem balkonów i wnętrza lokali.
Numer referencyjny: UD-XI--ZZP.271.37.WGN.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz wejścia do przedszkola w budynku Szancera 7 wraz z remontem balkonów i wnętrza lokali. 1) Zakres prac obejmował będzie między innymi: roboty w branży budowlanej związane z remontem płyt balkonowych, remontem mieszkań – pomieszczeń przyległych do płyt balkonowych, zadaszeniem balkonów oraz drzwi do przedszkola, roboty na elewacji, wykonanie projektu Organizacji ruchu z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu montażu oraz demontażu rusztowania na chodniku stanowiącym część pasa drogowego. 2. Na wykonanie przedmiotowych robót wydana została Decyzja Nr 45/A/2019 z dnia 21 marca 2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. 3. Kody CPV i ich nazwy: 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Lokalizacja budynku: budynek mieszkalno – użytkowy zlokalizowany przy ul. Szancera 7. Na południowy wschód znajduje się budynek wielorodzinny o numerze 5 mający podobną konstrukcję. Do kompleksu należy również parking. Od północnego zachodu oraz południowego zachodu zlokalizowane są budynki wielorodzinne wchodzące w skład osiedla mieszkaniowego. Budynek przedszkola stanowi integralną część konstrukcyjną z budynkiem wielorodzinnym Szancera 7 i zajmuje jedynie część parterową. Na dachu przedszkola znajduje się plac zabaw dla dzieci. Pomiędzy budynkami Szancera 7 i Szancera 5 umiejscowiono patio, które usytuowane jest na wysokości pierwszej kondygnacji. Pod patio znajdują się pomieszczenia piwniczne oraz poszczególne wejścia do części pomieszczeń wyżej wymienionych budynków. Z patio pomiędzy budynkami są wykonane dojścia i wejścia do poszczególnych klatek schodowych budynku Szancera 5 i Szancera 7. Od strony południowo-zachodniej w budynku Szancera 7 oraz na terenie przy tej części budynku znajduje się plac zabaw ogrodzony przynależny do przedszkola, które zajmuje niemal całą kondygnację przyziemną przedmiotowego budynku. Ogólne dane o budynku: budynek Szancera 7 jest budynkiem mieszkalno – użytkowym o kubaturze 7 315,00 m3, posiada cztery kondygnacje nadziemne w przyziemiu znajduje się przedszkole. Na poziomie przyziemia wybudowane zostały również lokatorskie boksy piwniczne oraz pomieszczenia techniczne (kotłownie gazowe, przyłącze gazu, rozdzielnia elektryczna). Nad nimi znajduje się część komunikacji zewnętrznej, a także powierzchnia „zielonego dachu”. Budynek posiada dwie klatki schodowe. Dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano pochylnię usytuowaną od strony wschodniej budynku, tj. pomiędzy budynkiem Szancera 7 a Szancera 5. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zakres prac określają niżej wymienione dokumenty: 1) Przedmiar robót dotyczący budowy zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz wejścia do przedszkola w budynku Szancera 7 wraz z remontem balkonów i wnętrza lokali sporządzony dnia 12.07.2019 r. przez p. Grażynę Lesiak – insp. nadzoru . 2) Przedmiar robót wykonanie projektu Organizacji ruchu + opłata za zajęcie pasa drogowego w celu montażu i demontażu rusztowania sporządzony przez p. Grażynę Lesiak – insp. nadzoru dnia 12.07.2019 r; 3) Projekt architektoniczno-budowlany budowy zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz wejścia do przedszkola w budynku Szancera 7 wraz z remontem balkonów i wnętrza lokali opracowany przez Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót opracowana przez Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. 6. Zakres planowanych prac obejmuje między innymi: • Wykonanie projektu Organizacji ruchu z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu montażu oraz demontażu rusztowania na chodniku stanowiącym część pasa drogowego. • Remont płyt balkonowych: - remont balkonów typ I i III: * rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju, * zerwanie posadzki cementowej, * odbicie tynków od spodu i czoła płyt balkonowych, * skucie szlichty zbrojnej 6 cm, * zerwanie warstwy styropianu na wierzchu, * zerwanie warstw styropianu od spodu, * demontaż obróbek progu przy drzwiach balkonowych, * rozebranie – obróbek blacharskich płyt balkonowych – rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, * osuszenie płyty żelbetowej balkonu, * odgrzybienie przy użyciu środków chemicznych, * wykonanie izolacji przeciwwodnej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej wraz z odpowiednim jej wyprowadzeniem na ściany i próg, * izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji lepiku, * izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji lepiku, * wykonanie obróbek blacharskich, * ułożenie posadzki cementowej, * ułożenie płytek gresowych, * wykonanie uszczelnienia, * montaż ponowny poprzednio zdemontowanych balustrady balkonowych po uprzednim ich wyczyszczeniu i malowaniu dwukrotnie proszkowo farbami antykorozyjnymi. - remont balkonów typ II: * rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju, * zerwanie posadzki cementowej, * odbicie tynków od spodu i czoła płyt balkonowych, * skucie szlichty zbrojonej 6 cm, * zerwanie warstwy styropianu na wierzchu, * zerwanie warstwy styropianu od spodu, * demontaż obróbek progu przy drzwiach balkonowych, * demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych, * rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, * osuszenie płyty żelbetowej balkonu, * odgrzybienie przy użyciu środków chemicznych, * wykonanie izolacji przeciwwodnej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej wraz z odpowiednim jej wyprowadzeniem na ściany i próg, * izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji lepiku, * izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji lepiku, * wykonanie obróbek blacharskich, * ułożenie posadzki cementowej, * ułożenie płytek gresowych, * wykonanie uszczelnienia, * uszczelnienie styków ościeżnic drzwiowych i okiennych ze ścianami, * montaż ponowny poprzednio zdemontowanych balustrady balkonowych po uprzednim ich wyczyszczeniu i malowaniu dwukrotnie proszkowo farbami antykorozyjnymi. - remont balkonów typ IV: * rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju, * zerwanie posadzki cementowej, * odbicie tynków od spodu i czoła płyt balkonowych, * skucie szlichty zbrojonej 6 cm, * zerwanie warstwy styropianu na wierzchu, * zerwanie warstwy styropianu od spodu, * demontaż obróbek progu przy drzwiach balkonowych, * demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych, * rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, * osuszenie płyty żelbetowej balkonu, * odgrzybienie przy użyciu środków chemicznych, * wykonanie izolacji przeciwwodnej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej wraz z odpowiednim jej wyprowadzeniem na ściany i próg, * izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji lepiku, * izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji lepiku, * wykonanie obróbek blacharskich, * ułożenie posadzki cementowej, * ułożenie płytek gresowych, * wykonanie uszczelnienia, * uszczelnienie styków ościeżnic drzwiowych i okiennych ze ścianami, * montaż ponowny poprzednio zdemontowanych balustrady balkonowych po uprzednim ich wyczyszczeniu i malowaniu dwukrotnie proszkowo farbami antykorozyjnymi. • Remont mieszkań - pomieszczeń przyległych do płyt balkonowych: - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, - przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, - naprawa uszkodzonych w murze powierzchni, - osuszenie pomieszczeń przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, - odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - uzupełnienie tynków zwykłych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, - skasowanie wykwitów, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków z gruntowaniem, - zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele podłogowe, - odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych – strop pod panelami, - gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome-posadzka, • Zadaszenia balkonów: - montaż zadaszenia dla typu balkonów nr I i III, - montaż zadaszenia dla typu balkonów nr II, - montaż zadaszenia dla typu balkonów nr IV, - montaż zadaszenia nad wejściem do przedszkola. • Roboty na elewacji: - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i spocznikach schodów • Montaż rusztowań: - rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, - czas pracy rusztowań grupy 2 – zadaszenia balkonów, - czas pracy rusztowań grupy 3 – płyty balkonowe. • Wywiezienie gruzu. • Wykonanie prac zabezpieczających: - zabezpieczenie okien i drzwi folią, - zabezpieczenie podłóg folią. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/ych czynności w zakresie realizacji zamówienia. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby/osób wykonującej/ych wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty pomocnicze ogólnobudowlane i porządkowe, w tym między innymi: roboty pomocnicze przy demontażu, prace porządkowe i zabezpieczające. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/ych wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby/osób wykonującej/ych wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/ych czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje/ą osoba/y zatrudniona/e na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tej/tych osoby/osób, imię/imiona i nazwisko/nazwiska tej/tych osoby/osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/ych wskazane w pkt. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 9. Sposób realizacji zamówienia. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, ustawą-Prawo budowlane i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz Decyzją nr 45/A/2019 z dnia 21 marca 2019 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Prace muszą być wykonywane według powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju robotach oraz przy zachowaniu najwyższej staranności i bezpieczeństwa. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczające do użytku. Roboty winny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców budynków.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45111300-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 15% zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 100 000 zł. brutto obejmującą w szczególności roboty elewacyjne. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego. 2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywały czynności wyznaczone przez zamawiającego, w zakresie: kierownika robót do kierowania robotami budowlanymi z uprawnieniami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji podobnych robót. Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202, z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Informacja o imionach i nazwiskach powinna znaleźć się w wykazie osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany w postępowaniu złożyć dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie; 1) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 7 do S.I.W.Z. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on bezpośrednio zwrócić się do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 8 do S.I.W.Z.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz Oferta, sporządzona według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 5 do S.I.W.Z.; 2) Formularz „Cenowy”, sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 9 do S.I.W.Z 3) Wadium wnoszone w jednej lub kilku dopuszczalnych formach wykonawca dołącza do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (potwierdzenie przelewu), oryginał poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, składa w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa. 4) Zobowiązanie podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zdolnościach lub sytuacji, którego wykonawca będzie polegał lub innych dokumentów lub oświadczeń w przypadku realizacji zamówienia lub części zamówienia przy użyciu innych podmiotów, powinno być załączone do oferty. Na podstawie zobowiązania lub innych dokumentów lub oświadczeń, zamawiający dokona oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceni, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą 5) Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa powinno być załączone do oferty i w szczególności zawierać wskazanie; - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania; - dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. 6) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres w tym podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Informacje o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy, o którym mowa w części IV.I pkt 1-2 S.I.W.Z. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 2 niniejszej S.I.W.Z., nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt 2 niniejszej S.I.W.Z. Udział w realizacji i zmiana podwykonawców; 1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wykonawcy, o którym mowa w części IV.I. S.I.W.Z. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 5. Zamawiający zastosuje przepisy art. 36ba. ust. 1 i 2 wobec dalszych podwykonawców, 6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia; 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej S.I.W.Z. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają; 1) Oświadczenie własne wykonawcy, wymienione w części; - IV pkt.I.1a S.I.W.Z., składa pisemnie, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie własne wykonawcy; - IV pkt.I.1b S.I.W.Z., składa pisemnie, ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, którego spełnianie warunków dotyczy. 2) Dokumenty wymienione w części IV pkt II.2 S.I.W.Z, winien przedłożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, w odniesieniu do tych podmiotów tak aby samodzielnie potwierdzić brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3) Dokumenty wymienione w części IV pkt II.3 S.I.W.Z, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, muszą przedłożyć tak, aby potwierdzić spełnienie warunków. 3. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty i w szczególności zawierać wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby, c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania, d) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1) jeżeli wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku braku dokumentów wymienionych w część IV.II pkt 2 S.I.W.Z. wg rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1993), zamiast tych dokumentów składa dokument lub dokumenty inne równoważne wystawione w kraju, w którym podmiot, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3) Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa zgodnie z wytycznymi w S.I.W.Z. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie sporządzone według wzoru formularza - stanowiącego załącznik nr 6 do S.I.W.Z. Wykonawca, składa oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 zł) 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 07.08.2019 roku o godz. 10:00 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 05.09.2019 roku; 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto(C)60,00
gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane i użyte do nich materiały i urządzenia(G)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące: 1) terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających z opóźnienia Wykonawcy, w szczególności: a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, zmiany specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o której mowa § 1 ust. 2 na wniosek Zamawiającego, b) w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, c) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze działania siły wyższej, d) powierzenia Wykonawcy robót dodatkowych, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, e) wystąpienia robót zamiennych. 2) zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia robót zamiennych z powodu uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są: - pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, - koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w dokumentach określonych w § 1 ust. 2, - w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych materiałów lub rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, - koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów. b) konieczności zwiększenia zakresu robót; c) niewykonania części robót, w przypadku konieczności zmiany sposobu wykonania umowy. 3) zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z udziału Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 4) Zmiany osób, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 z tym, że może to nastąpić z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany, a osoby te będą spełniać wymagania wskazane w SIWZ; 5) Zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 2. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przyczyny, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, przy czym wymagają one potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego. 3. Wykonawca składa Zamawiającemu pismo z prośbą o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z uzasadnieniem nie później niż 7 dni przed upływem terminu określonego w § 2. 4. Wprowadzenie zmian do zawartej umowy określonych w ust. 1 niniejszej Umowy wymaga sporządzenia przez Zamawiającego uzasadnienia określającego przyczyny zmiany. Uzasadnienie będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 5. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych, Wykonawca sporządzi protokół konieczności, który po jego uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego stanowić będzie podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu na roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe. Kosztorysy po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, mogą stanowić podstawę zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do umowy. 6. Kosztorysy należy sporządzić: a) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę, przy czym cena dla robót wykonywanych według nowej technologii zostanie obliczona na poziomie nieprzekraczającym średnich cen publikowanych w zeszytach Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” sp. z o.o. „Sekocenbud” dla okresu wykonywania robót. Wbudowane materiały dla których ceny nie są notowane w wydawnictwie, rozliczane będą według faktur zakupu, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. b) w przypadku konieczności zaniechania robót, podstawą określenia wartości robót zaniechanych będzie protokół konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem cen i składników cenotwórczych zgodnych z zaoferowanymi w kosztorysie ofertowym. c) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, podstawą określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe będzie protokół konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, przy czym cena dla robót wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia zostanie obliczona na poziomie nieprzekraczającym średnich cen publikowanych w zeszytach Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” sp. z o.o. „Sekocenbud” dla okresu wykonywania robót. Wbudowane materiały dla których ceny nie są notowane w wydawnictwie, rozliczane będą według faktur zakupu, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;  inspektorem ochrony danych osobowych – można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl*; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowanie: UD-XI-ZZP.271.37.WGN.2019 Budowa zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz wejścia do przedszkola w budynku Szancera 7 wraz z remontem balkonów i wnętrza lokali;  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3oraz 3a i 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 oraz 1a i 1bustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  obowiązek posiadania przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w zakresie weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca składa do oferty oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. II. Wykaz osób uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami 1. W sprawach merytorycznych; 1) Kierownik Referatu w WGN –Małgorzata Weikum, e-mail: mweikum@um.warszawa.pl tel + 48 22 443-61-75 fax. +48 22 443-60-11; 2) Główny specjalista w WGN- Danuta Majcher, e-mail: dmajcher@um.warszawa.pl tel + 48 22 443-60-88 fax. +48 22 443-60-11; 2. W sprawach proceduralnych; Główny specjalista ZZP –Urszula Rychowiecka– e-mail: urychowiecka@um.warszawa.pl; tel.+ 48 22 443-62-16 fax+48 22 443-60-11 III.. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 1. Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli zachodzi jedna z przesłanek opisanych w art. 93 ustawy PZP. 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. IV. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia w całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż w dacie zawarcia umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej brutto.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły