Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Trzebini”.

Ogłoszenie dodano: 17.07.2019

Zamawiający: Gmina Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego, 32-540 Trzebinia (Małopolskie)

Miejsce: Trzebinia

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 13.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 25.07.2019, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 03.09.2019 17.07.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510182774-N-2019 z dnia 02-09-2019 r.
Gmina Trzebinia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Trzebini”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574742-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Trzebinia, Krajowy numer identyfikacyjny 52723300000000, ul. ul. Marszałka Piłsudskiego  14, 32-540  Trzebinia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 121 227, e-mail urzad@um.trzebinia.pl, faks 326 121 147.
Adres strony internetowej (url): www.trzebinia.pl / BIP
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Trzebini”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BR.RDT.271.16.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy parkingu przy ul. Dworcowej w Trzebini, wraz z odwodnieniem i oświetleniem, łącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, dopełnieniem wszelkich formalności wymaganych dla zrealizowania przedmiotowej inwestycji oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego Projektanta nad realizacją inwestycji w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo budowlane. Kod CPV – 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Parametry techniczne projektowanego obiektu: • Powierzchnia parkingu: ok. 35m x ok. 80 m = ok. 2800 m2; • Rodzaj nawierzchni: - stanowiska postojowe: kostka brukowa betonowa (ew. z płyt betonowych typu ażur z wypełnieniem otworów humusem i obsianiem trawą); - drogi manewrowe: kostka brukowa betonowa (ew. z mieszanki mineralno-asfaltowej) • Odwodnienie: kanalizacja deszczowa z rur PVC, z włączeniem do kolektora kanalizacyjnego w ul. Dworcowej (zaprojektowanego według odrębnego opracowania obejmującego rozbudowę ul. Dworcowej – etap II); • Oświetlenie: latarnie uliczne z oprawami typu LED; W ramach projektowanej inwestycji należy zapewnić możliwość dojazdu do obiektów usługowo-handlowych usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego parkingu - od strony ich zaplecza. Projektowany obiekt usytuowany jest na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście – Południe w Trzebini i oznaczony symbolem 1KP (tereny parkingów ogólnodostępnych). Lokalizację obiektu wskazano kolorem różowym na załączniku mapowym. Zakres opracowania dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot zamówienia winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zawierać: 1. Projekt budowlany – 3 egz. 2. Projekt wykonawczy – 3 egz. 3. Projekty techniczne przebudowy lub zabezpieczenia istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego, kolidujących z rozbudową drogi - według warunków określonych przez właścicieli uzbrojenia – 3 egz. 4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egz. 5. Kosztorys inwestorski – 1 egz. 6. Przedmiar robót – 3 egz. 7. Mapę do celów projektowych w skali 1:500 dla obszaru objętego opracowaniem oraz wykaz właścicieli działek, sporządzony na podstawie wypisów z ewidencji gruntów wraz z użytkami i klasą gruntów – 1 egz. 8. Zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz. 9. Zatwierdzony projekt okresowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji – 3 egz. 10. Decyzje, opinie i uzgodnienia niezbędne dla uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dla realizacji inwestycji, w tym uzgodnienie ZUDP. 11. Prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, uprawniającą Zamawiającego do zrealizowania inwestycji w zakresie określonym w nin. SIWZ. Uwaga: całość dokumentacji projektowej należy dostarczyć w wersji papierowej (w ilościach egzemplarzy j.w.) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (całość w formacie pdf + plany sytuacyjne w formacie dwg lub dxf). Wymagania dotyczące projektu budowlanego i wykonawczego: 1. Projekt budowlany i wykonawczy – należy opracować zgodnie z:  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, Dz.U. z 2017 r. poz. 1332;  Ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, Dz.U. z 2017 r. poz. 2222;  Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 2016 r. poz. 124;  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2015 r. poz. 1422;  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. z 2015 r. poz. 1554;  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129. Wymagania dotyczące pozostałych elementów opracowania: 1. Szczegółowe Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót – należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129; 2. Kosztorys inwestorski – należy opracować w oparciu o aktualne ceny oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz.U. z 2004 r. poz. 1389; 3. Przedmiar robót – należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129. Prawa autorskie: Wykonawca przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, będącej przedmiotem zamówienia. Postanowienia dodatkowe: 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność techniczną i ekonomiczną zastosowanych rozwiązań projektowych oraz ich zgodność z przepisami obowiązującego prawa. 2. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, co należy uwzględnić w oferowanej cenie. 3. W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z powodu jego wad lub błędów, Wykonawca zobowiązany będzie dokumentację projektową poprawić i uzupełnić nieopłatnie. 4. Wykonawca w dokumentacji projektowej nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów urządzeń i wyposażenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i jednocześnie, gdy nie może użyć w opisie dostatecznie dokładnych określeń - wówczas wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”. W przypadku zastosowania określenia „lub równoważne” Wykonawca jest zobowiązany wskazać cechy, parametry i kryteria równoważności. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40510.84
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sandomierska 26A
Kod pocztowy: 27-400
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33210.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33210.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66420.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500067289-N-2017 z dnia 30-11-2017 r.
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie: zakup środków do uzdatniania wody kotłowej do wytwarzania pary, PN-110/17/JP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574742-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Krajowy numer identyfikacyjny 28836600000, ul. ul. Wawelska  , 02034   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 570 94 63, e-mail motelska@coi.waw.pl, faks 22 570 94 63.
Adres strony internetowej (url): www.coi.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup środków do uzdatniania wody kotłowej do wytwarzania pary, PN-110/17/JP
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-110/17/JP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup środków do uzdatniania wody kotłowej do wytwarzania pary, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, oraz transport i raz w miesiącu wizytę serwisu chemicznego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 24962000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 68144.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szafera 162/9
Kod pocztowy: 71-245
Miejscowość: SZCZECIN
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 83817.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 83817.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 292725.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły