Wykonanie termomodernizacji wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków wielorodzinnych przy ul. Ks. Tomeczka 4 oraz Ks. Tomeczka 6 w Zabrzu nr działek 720/63,719/63 – I etap (część 1,2)

Ogłoszenie dodano: 09.07.2019

Zamawiający: Jednostka Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Warszawski, 41-800 Zabrze (Śląskie)

Miejsce: Zabrze

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 24.07.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 13.08.2019 26.07.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Jednostka Gospodarki Nieruchomościami: Wykonanie termomodernizacji wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków wielorodzinnych przy ul. Ks. Tomeczka 4 oraz Ks. Tomeczka 6 w Zabrzu nr działek 720/63,719/63 – I etap (część 1,2)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Gospodarki Nieruchomościami, krajowy numer identyfikacyjny 24023535500000, ul. Pl. Warszawski  10 , 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 3734810, e-mail sekretariat@jgnzabrze.pl, faks 32 3734819.
Adres strony internetowej (URL): www.jgn.zabrze.magistrat.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.jgn.zabrze.magistrat.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
www.jgn.zabrze.magistrat.pl, zakładka: Zamówienia publiczne

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w Jednostce Gospodarki Nieruchomościami plac Warszawski 10, 41-800 Zabrze w Biurze Podawczym
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie termomodernizacji wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków wielorodzinnych przy ul. Ks. Tomeczka 4 oraz Ks. Tomeczka 6 w Zabrzu nr działek 720/63,719/63 – I etap (część 1,2)
Numer referencyjny: ZP.340.32.II-7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2 części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie termomodernizacji wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków wielorodzinnych przy ul. Ks. Tomeczka 4 oraz Ks. Tomeczka 6 w Zabrzu nr działek 720/63,719/63 – I etap (część 1,2). część 1: Wymiana instalacji elektrycznej zasilania, wlz, adm, przeciwprzepięciowej, oświetlenia, domofonowej w budynkach położonych w Zabrzu przy ul. Ks. Tomeczka 4 oraz Ks. Tomeczka 6, nr działek 720/63, 719/63. część 2: Wykonanie pomieszczeń wymiennikowni c.o. oraz c.w.u. z sieci miejskiej w budynkach położonych w Zabrzu przy ul. Ks. Tomeczka 4 oraz Ks. Tomeczka 6, nr działek 720/63, 719/63.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45311000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 42
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż: - część 1: 70 000,00 zł, - część 2: 90 000, 00 zł. Wykonawca przystępujący do przetargu na obie części musi wykazać się środkami finansowymi lub informacją z banku na sumę 160 000,00 zł. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek mogą spełnić łącznie. Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: - część 1: 100 000,00 zł, - część 2: 100 000,00 zł. Wykonawca przystępujący do przetargu na obie części musi wykazać się ubezpieczeniem na sumę 200 000,00 zł. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek mogą spełnić łącznie. Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich 5 lat legitymował się należycie wykonanymi robotami budowlanymi związanymi z przedmiotem zamówienia każda o wartości brutto nie mniejszej niż: - część 1 ilość należycie wykonanych robót: 2 na kwotę 20 000,00 zł, - część 2 ilość należycie wykonanych robót: 2 na kwotę 40 000,00 zł Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek mogą spełnić łącznie. Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej: Część 1: 4 osobami, Część 2: 6 osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, na każdą część osobno. Wykonawca przystępujący do przetargu na obie części, musi dysponować 10 osobami. Poza wyżej wymienionymi osobami, zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował personelem, który posiada niżej wymienione uprawnienia/kwalifikacje: Część 1 - osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji elektroenergetycznych wraz z uprawnieniami do pomiarów do 1 kV, osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne (D) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji elektroenergetycznych na stanowisku dozoru wraz z uprawnieniami do pomiarów do 1 kV. Dla części 1 w liczbie 4 wymaganych osób wlicza się 2 osoby z powyższymi kwalifikacjami. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek mogą spełnić łącznie. Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: "spełnia" lub "nie spełnia", w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje. Część 2 - osoba posiadająca kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie legitymująca się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym lub pełnym zakresie oraz aktualnie jest członkiem izby samorządu zawodowego w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Dla części 2 w liczbie 6 wymaganych osób nie wlicza się osoby z powyższymi kwalifikacjami. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek mogą spełnić łącznie. Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: "spełnia" lub "nie spełnia", w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia wstępne.Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. W przypadku gdy wykonawca zamierza zlecić podwykonawstwo podmiotom na zasoby których się powołuje informację z sekcji A i B części II oraz części III oświadczenia wstępnego należy przedstawić dla każdego podwykonawcy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (każdy z wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część IV oświadczenie wstępne dany wykonawca składający ofertę wspólną wypełnia w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie określonego warunku udziału w postępowaniu). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji zgodnej z art. 86 ust.5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.W przypadku, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta na daną część postępowania zamawiający nie będzie wymagał powyższej informacji. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek musi spełnić każdy z nich. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek musi spełnić każdy z nich. Oświadczenie wykonawcy, iż załączone do oferty oświadczenie wstępne oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia są nadal aktualne. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 punkt 23.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek mogą spełnić łącznie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie powyższego warunku. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek mogą spełnić łącznie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie powyższego warunku. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, Dowodów określających czy roboty wskazane przez wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenie wykonawcy, iż załączone do oferty oświadczenie wstępne oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia są nadal aktualne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: - część 1: 2 100,00 zł, - część 2: 2 700,00 ,zł, Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z wykonawców wspólnie składających ofertę. Wadium wnosi się przed upływem terminu (dnia i godziny) składania ofert. Wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Śląski Nr 41 1050 1230 1000 0023 5388 4865. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Dowód wniesienia wadium wykonawca złoży razem z ofertą lub w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 21. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wykonawca składa kserokopię przelewu wadium na rachunek zamawiającego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby (osobę) uprawnione ze strony wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, wykonawca składa oryginał wadium. Wniesienie wadium w formach określonych w punkcie 8.3 ppkt. 2-5 musi umożliwić realizację uprawnień zamawiającego, tak samo jak wniesienie wadium w pieniądzu. Wykaz elementów, jakie musi zawierać gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe: 1) zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 5 Pzp i art. 25 ust 1 Pzp: A) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, B) wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, C) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, D) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 3) wskazanie sumy gwarancyjnej, 4) wskazanie zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego, /Jednostka Gospodarki Nieruchomościami, plac Warszawski 10, 41 – 800 Zabrze/, 5) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela, 6) określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana, 7)bank/towarzystwo ubezpieczeniowe oświadcza, iż żądanie wraz z oświadczeniem beneficjenta/ubezpieczonego dotyczącym wskazania okoliczności ustawowych zatrzymania wadium będą stanowić wystarczający dowód, że żądana suma jest należna na warunkach niniejszej gwarancji. Podmiot wystawiający gwarancję nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji poza wymienionymi powyżej. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł wadium. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)): 1. zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 5 Pzp., 2. wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia, 3. dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 4. kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany, 5. określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie dozwolone prawem zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie aneksu do umowy, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku. 2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku: a)wystąpienia potwierdzonych przez Zamawiającego wad lub braków dokumentacji projektowej, b)konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c)zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych, d) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej, e) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień Strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że w przypadku przerwy lub przestoju maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 3) Zmiana kierownika budowy, osób wykonujących samodzielne funkcję techniczne oraz osób posiadających świadectwa kwalifikacyjne z zastrzeżeniem, iż nowa osoba musi posiadać kwalifikacje spełniające co najmniej takie warunki jak podano w SIWZ. Zmiana ta może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 4) Zmiana zakresu przedmiotu umowy poprzez wykonanie robót zamiennych. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych jest w tym przypadku protokół konieczności robót zamiennych z kosztorysem zamiennym zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 5) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; ponadto podwykonawca ten nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 6) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 3. Zamawiający przewiduje również zmiany w umowie w razie wystąpienia nowych wymogów stawianych przez Europejski Bank Inwestycyjny, w związku z finansowaniem zadania z jego środków. Żądanie wprowadzenia zmian w umowie zostanie sporządzone w formie pisemnej przez Zamawiającego wraz z uzasadnieniem i przesłane do Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-24, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: część 1: Wymiana instalacji elektrycznej zasilania, wlz, adm, przeciwprzepięciowej, oświetlenia, domofonowej w budynkach położonych w Zabrzu przy ul. Ks. Tomeczka 4 oraz Ks. Tomeczka 6, nr działek 720/63, 719/63
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 1: Wymiana instalacji elektrycznej zasilania, wlz, adm, przeciwprzepięciowej, oświetlenia, domofonowej w budynkach położonych w Zabrzu przy ul. Ks. Tomeczka 4 oraz Ks. Tomeczka 6, nr działek 720/63, 719/63
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane prace 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: część 2: Wykonanie pomieszczeń wymiennikowni c.o. oraz c.w.u. z sieci miejskiej w budynkach położonych w Zabrzu przy ul. Ks. Tomeczka 4 oraz Ks. Tomeczka 6, nr działek 720/63, 719/63.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 2: Wykonanie pomieszczeń wymiennikowni c.o. oraz c.w.u. z sieci miejskiej w budynkach położonych w Zabrzu przy ul. Ks. Tomeczka 4 oraz Ks. Tomeczka 6, nr działek 720/63, 719/63.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane prace20,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły