Transportowanie pospółki żwirowej na naprawę dróg gminnych żwirowych i gruntowych na terenie miasta i gminy Chorzele oraz profilowanie i wyrównanie nawierzchni dróg za pomocą równiarki samojezdnej.

Ogłoszenie dodano: 14.05.2019

Zamawiający: Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego, 06-330 Chorzele (Mazowieckie)

Miejsce: Chorzele

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.03.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 23.05.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 17.06.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510121219-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Gmina Chorzele: Transportowanie pospółki żwirowej na naprawę dróg gminnych żwirowych i gruntowych na terenie miasta i gminy Chorzele oraz profilowanie i wyrównanie nawierzchni dróg za pomocą równiarki samojezdnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545883-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Chorzele, Krajowy numer identyfikacyjny 55066788200000, ul. ul. Stanisława Komosińskiego  1, 06-330  Chorzele, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 751 65 40, e-mail sekretariat@chorzele.pl, faks 29 751 65 30.
Adres strony internetowej (url): www.chorzele.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Transportowanie pospółki żwirowej na naprawę dróg gminnych żwirowych i gruntowych na terenie miasta i gminy Chorzele oraz profilowanie i wyrównanie nawierzchni dróg za pomocą równiarki samojezdnej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/3/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest: 1)transportowanie pospółki żwirowej frakcji 0 31,5 mm na naprawę dróg gminnych żwirowych i gruntowych na terenie miasta i gminy Chorzele wraz z rozładunkiem, poprzedzone wykonaniem wszystkich czynności i uzgodnień związanych z pozyskaniem żwiru, wydobyciem go i załadunkiem na środki transportowe, 2)w zależności od potrzeb wyrównywanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych żwirowych i gruntowych za pomocą równiarki samojezdnej, na terenie miasta i gminy Chorzele. 2.Żwir nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach, a także innych trudno rozkładalnych zanieczyszczeń (plastik, guma itp.), a także zanieczyszczeń takich jak: glina, ił, humus, itp. oraz powinien spełniać normy określone w § 2 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy. 3.W celu określenia ilości i jakości dostarczonej pospółki żwirowej jej odbiór na drogach będzie się odbywać w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach. 4.Przewidywana ilość dostarczonego i rozplantowanego żwiru to 3 200 m3. 5.Przewidywana ilość pracy równiarki (bez dojazdu) to 212 roboczogodzin, (dojazdy do miejsca realizacji zamówienia nie będą wchodziły w dokumentowany czas realizacji zamówienia). 6.Maksymalny wymagany termin wykonania prac od zgłoszenia – 3 dni. 7.W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zlecenia w terminie 3 dni od zgłoszenia, Zamawiający ma prawo dokonać, bez odrębnego wezwania, wykonania zastępczego, które dokonane zostanie na ryzyko i koszt Wykonawcy. 8.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – w wysokości 70% zamówienia podstawowego : -transport żwiru – 3 200 m3 (zamówienie podstawowe) + 2 240 m3 (prawo opcji); -równiarka – 212 roboczogodzin (zamówienie podstawowe) + 148,40 roboczogodzin (prawo opcji) . 9.Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegać będzie na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia przez Wykonawcę, które określone zostały w zamówieniu podstawowym. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy (wskazana w Formularzu Cenowym cena jednostkowa netto jednej roboczogodziny pracy sprzętu oraz 1 m3 dostarczonego żwiru) nie ulegnie zmianie w stosunku do wynagrodzenia obowiązującego w „zamówieniu podstawowym (gwarantowanym)”. 10.Zwiększenie zapotrzebowania na wykonanie prac może być spowodowane dodatkową ilością zgłoszeń związanych ze złym stanem dróg na terenie gminy. Prawo opcji może być realizowane w okresie wykonywania zamówienia, po wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację zamówienia podstawowego (gwarantowanego). W przypadku, niewykorzystania dodatkowych 70% zamówienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 11.Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. 12.Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jedynie w trakcie trwania umowy na realizację zamówienia podstawowego. 13.Wykonawca na własny koszt zabezpiecza jakość oferowanego kruszywa poprzez dostarczenie atestów, certyfikatów lub innych dokumentów np. koncesji na wydobycie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

Dodatkowe kody CPV: 45236000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 240856.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo-Handlowa Jacek Maksiński
Email wykonawcy: f.u.h.maksinski@wp.pl
Adres pocztowy: Chorzele, ul. Mostowa 13
Kod pocztowy: 06-330
Miejscowość: Bugzy Płoskie 2
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 174266.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174266.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 174266.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły