Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka (w formule zaprojektuj-wybuduj)

Ogłoszenie dodano: 30.04.2019

Zamawiający: Miasto Kobyłka, Wołomińska, 05-230 Kobyłka (Mazowieckie)

Miejsce: Kobyłka

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.05.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 21.05.2019, godzina: 13:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miasto Kobyłka: Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka (w formule zaprojektuj-wybuduj)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kobyłka, krajowy numer identyfikacyjny 13269663000000, ul. Wołomińska  1 , 05-230  Kobyłka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 760 70 08, , e-mail urzad@kobylka.pl, , faks 22 760 70 55.
Adres strony internetowej (URL): https://www.kobylka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://kobylka.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://kobylka.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, pok. nr 14 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka (w formule zaprojektuj-wybuduj)
Numer referencyjny: WZP.271.24.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa parkingu powierzchniowego Parkuj i Jedź PKP Kobyłka składającego się z trzech części: A, B, C wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu. Przewidywana łączna liczba miejsc postojowych dla samochodów – 256 szt., w tym 11 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz dodatkowo 96 szt. miejsc parkingowych dla rowerów. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie trzech kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych: dla części A parkingu, dla części B parkingu oraz dla części C parkingu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; 2) Wykonanie robót budowlanych polegających na: a) pracach przygotowawczych tj. wycinka drzew, oczyszczenie terenu, prace ziemne, inne niezbędne do właściwej realizacji parkingu; b) budowie parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka składającego się z 3 części: - część A parkingu przy ul. Warszawskiej wraz z niezbędnym wyposażeniem, - część B parkingu przy ul. Granicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, - część C parkingu przy ul. Warszawskiej/ul. Leśnej wraz z niezbędnym wyposażeniem; c) budowie sieci kanalizacji deszczowej z systemem wpustów ulicznych; d) budowie oświetlenia; e) budowie węzła sanitarnego wraz z niezbędnymi przyłączeniami; f) przebudowie kolidujących sieci kanalizacji sanitarnej; g) przebudowie kolidujących sieci wodociągowych; h) przebudowie kolidujących sieci teletechnicznych; i) przebudowie kolidujących sieci elektro-energetycznych; j) zagospodarowaniu terenu; k) oznakowaniu parkingu; l) zainstalowaniu monitoringu; ł) budowie lub przebudowie odcinków dróg wraz z odwodnieniem, skrzyżowań, chodników i przejść dla pieszych, pozostałych elementów układu drogowego w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji parkingu; m) budowie i montażu podstawowej infrastruktury towarzyszącej, tj. stojaków na rowery, wiat postojowych oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz integrujących wzajemnie różne środki transportu; n) budowie lub przebudowie elementów małej architektury, elementów zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji parkingu. 3) Uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie na wybudowany parking Parkuj i Jedź PKP Kobyłka. 3. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu musi ściśle współpracować z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha oraz ul. Granicznej w Kobyłce (w formule zaprojektuj-wybuduj) oraz z wykonawcą wyłonionym w planowanym postępowaniu na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 do SIWZ (koncepcja, program funkcjonalno-użytkowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

II.5) Główny kod CPV: 45220000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45230000-8
71320000-7
45111200-0
45112100-6
45112730-1
45231220-3
45231300-8
45232452-5
45233120-6
45233124-4
45233140-2
45233162-2
45233220-7
45233221-4
45233222-1
45233290-8
45236000-0
71242000-6
71332000-4
71351100-4
77211400-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje powierzenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 2. Przedmiotem zamówień, o których mowa w ust. 1 powyżej, może być powierzenie podobnych zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia (kategorie zamówień określone w CPV), a zwłaszcza: 1) prace projektowe obiektów powierzchniowych z kostki betonowej; 2) prace związane z budową obiektów powierzchniowych z kostki betonowej; 3. Wobec zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, Zamawiający może żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz gwarancji i rękojmi (w tym zabezpieczenia rękojmi) wg wymogów niniejszej SIWZ i złożonej oferty. 4. Cena ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz aneksów, o których mowa w art. 144 ustawy PZP ustalona zostanie na podstawie: a) w przypadku prac projektowych – indywidulanej wyceny, b) w przypadku robót budowlanych – cen jednostkowych ze szczegółowych kosztorysów opracowanych przez wykonawcę po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (z uwzględnieniem wskazanego tam zysku, robocizny i kosztów pośrednich), obmiar z planowanego wykonania robót, zaś ew. pozycje, które nie były uwzględnione w ofercie wykonawca weźmie z aktualnych dostępnych publikacji fachowych, a dopiero w przypadku ich niewystępowania w tych publikacjach oprze się na kalkulacji własnej – nie mogą one odbiegać od cen rynkowych. 5. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach zamawiający może odstąpić od zasad opisanych w ust. 3 i 4.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-05-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.05.2020 r., w tym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 31.01.2020 r. oraz zakończenie realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do dnia 30.05.2020 r. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia opisane we wzorze umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 500 000, 00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) – stosowne poświadczanie wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim aktualnym kursie NBP w dniu wystawienia dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał wykonanie: a) minimum dwóch robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu obiektów powierzchniowych z kostki betonowej (zwłaszcza: ulica, chodnik, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-jezdny, parking) oraz minimum jednej usługi wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającej na zaprojektowaniu obiektu powierzchniowego z kostki betonowej (zwłaszcza: ulica, chodnik, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-jezdny, parking) ,na dokumentację składa się projekt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar i kosztorys inwestorski; - albo b) minimum jednej realizacji wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu obiektu powierzchniowego z kostki betonowej (zwłaszcza: ulica, chodnik, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-jezdny, parking),na dokumentację składa się projekt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar i kosztorys inwestorski. 2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zamawiający dopuszcza łączenie poniższych funkcji przez jedną osobę): a) co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej lub szersze lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; b) co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub szersze lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; c) co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych lub szersze lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; d) co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub szersze lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; e) co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub szersze lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; f) co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania budową w specjalności inżynieryjnej drogowej lub szersze lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; g) co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub szersze lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; h) co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych lub szersze lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; i) co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub szersze lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; j) co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub szersze lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa - których uprawnienia odpowiadają wymaganiom art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), czy odpowiednim wcześniejszym przepisom lub uprawnienia zagraniczne równoważne, uznane i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane tj. ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formularzu oferty); 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, a w przypadku wykazywania warunków wskazanych w rozdz. VIII ust. 3 pkt 1) lit. a SIWZ, również wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, 4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiat tysięcy złotych) - przed upływem terminu składania ofert. 2. Formę wniesienia wadium wybiera wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Kobyłka; Bank Millennium nr konta: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479 z dopiskiem: Wadium WZP.271.24.2019 Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka; 4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna, oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). 5. Zgodnie z zapisami art. 85 ust. 5 ustawy PZP, jeśli wykonawca złoży wadium w innej formie niż gotówka, do obliczania terminu ważności dokumentu wadialnego należy brać datę składania ofert (rozdz. XV SIWZ) i doliczyć liczbę dni związania ofertą określoną w rozdz. XIII SIWZ. 6. Jeżeli wykonawca wybierze dokument, jako formę wadium, niedopuszczalne jest ujmowanie w nim zapisów warunkujących wypłatę – gwarant musi gwarantować zapłatę należności nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa60,00
gwarancja i rękojmia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Szczegółowe informacje dotyczące zmian zawarte są w siwz oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do siwz.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-21, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły