Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań: 1. Przebudowa ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp. 2. Rozbudowa Cmentarza komunalnego w Gorzowie Wlkp.

Ogłoszenie dodano: 03.04.2019

Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Sikorskiego, 66-400 Gorzów Wielkopolski (Lubuskie)

Miejsce: Gorzów Wielkopolski

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 18.04.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 05.06.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miasto Gorzów Wlkp.: Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań: 1. Przebudowa ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp. 2. Rozbudowa Cmentarza komunalnego w Gorzowie Wlkp.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Zamówienie Częściowe nr 1: Przebudowa ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp- przewidziane jest do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Natomiast w zakresie wykonania Systemu dynamicznej informacji pasażerskiej jest dofinansowane w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gorzów Wlkp., krajowy numer identyfikacyjny 21096668000000, ul. Sikorskiego  3-4 , 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. +48957355576, e-mail zampubl@um.gorzow.pl, faks +48957355612.
Adres strony internetowej (URL): bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
W zadaniu częściowym nr 1 „Przebudowa ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp.” zamówienia udzielają wspólnie na podstawie porozumienia Zamawiający: Miasto Gorzów Wielkopolski Siedziba: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Kosynierów Gdyńskich 47 66-400 Gorzów Wlkp.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. Kancelaria ogólna (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań: 1. Przebudowa ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp. 2. Rozbudowa Cmentarza komunalnego w Gorzowie Wlkp.
Numer referencyjny: BZP.271.28.2019.NP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań: 1. Przebudowa ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp. 2. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienie Częściowe nr 1: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 1) przedmiot zamówienia: powtórzenie robót budowlanych podobnych jak w zamówieniu podstawowym obejmujących wszystkie występujące w ramach przedmiotu zamówienia branże tj. branża drogowa, elektryczna, sanitarna, teletechniczna, 2) wielkość lub zakres zamówienia: do 30% wartości zamówienia podstawowego, 3) warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamówienie Częściowe nr 2:Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 1) przedmiot zamówienia: powtórzenie robót budowlanych podobnych wyszczególnionych w Tabeli elementów rozliczeniowych. 2) wielkość lub zakres zamówienia: do 20% wartości zamówienia podstawowego, 3) warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dotyczy Zamówienia Częściowego nr 1:W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający stawia następujące warunki: 1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie: a) co najmniej dwa zamówienia, każde polegające na budowie lub przebudowie drogi klasy „Z” lub wyższej na odcinku o długości co najmniej 500m; b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości minimum 500 m 2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował personelem: a) Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym co najmniej: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej bez ograniczeń, - pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót branży drogowej b) Kierownikiem robót branży sanitarnej (1 osoba), posiadającym co najmniej: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ kierownika robót branży. sanitarnej. c) Kierownikiem robót branży elektrycznej (1 osoba), posiadającym co najmniej: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - trzyletnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy/ robót branży elektrycznej, UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku Wykonawcy polegającego na zasobach innego podmiotu, co najmniej jeden Wykonawca (podmiot) musi wykazać się wymaganym doświadczeniem określonym w pkt 1 lit. a. oraz co najmniej jeden podmiot musi wykazać się posiadaniem doświadczenia opisanego w pkt 1 lit b. Dotyczy Zamówienia Częściowego nr 2: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający stawia następujące warunki: 1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie: a) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 150,00 m b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni dróg lub ciągów pieszych (placów, parkingów) oraz ciągów pieszo-jezdnych (w tym ciągów pieszo-rowerowych) z kostki brukowej betonowej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto 2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował personelem: a) Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym co najmniej: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej bez ograniczeń, b) Kierownikiem robót branży sanitarnej (1 osoba), posiadającym co najmniej: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku Wykonawcy polegającego na zasobach innego podmiotu, co najmniej jeden Wykonawca (podmiot) musi wykazać się wymaganym doświadczeniem określonym w pkt 1 lit. a). oraz co najmniej jeden podmiot musi wykazać się posiadaniem doświadczenia opisanego w pkt 1 lit b).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji czy zostały wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Załącznik 4a/b do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik Nr 5a/b do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Zamówienie Częściowe nr 1: 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) Zamówienie Częściowe nr 2: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana Umowy może nastąpić w przypadkach określonych w § 12 Projektach umów dla poszczególnych Zamówień Częściowych stanowiących integralną część SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Śląskiej”, realizowanych na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 1) W zakresie płatności przez Miasto Gorzów Wlkp.: przebudowę publicznej drogi klasy Z nr 2541F – ul. Śląska w Gorzowie Wlkp. na długości ok. 999 m wraz z: - przebudową konstrukcji jezdni, - wykonaniem podbudowy jezdni, - przebudową chodników i zjazdów, - regulacją istniejących studni kanalizacyjnych, - budową ścieżki rowerowej (w tym ciąg pieszo-rowerowy) - budową zatok autobusowych, - budową miejsc postojowych, w tym miejsc postojowych dla autobusów (utwardzenie placu -zatoki do zawracania dla autobusów), - wykonaniem kanalizacji deszczowej na odcinku wg projektu dla branży sanitarnej . Konieczność wymiany włazów kanalizacyjnych na nowe zostanie stwierdzona przez Wydział Kanalizacji PWiK Sp. z o.o. na etapie realizacji inwestycji. W przypadku konieczności wymiany, włazy dostarczy PWiK Sp. z o.o. - przebudową/budową oświetlenia, - likwidacją ew. kolizji z istniejącą infrastrukturą, - wykonaniem nowych elementów związanych z organizacją ruchu, - wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu, - budową miejsc postojowych wg opracowania projektowego „Przebudowa ulicy Śląskiej w Gorzowie Wlkp. w zakresie budowy miejsc parkingowych” - wykonanie regulacji wysokościowej istniejących studni kanalizacyjnych, które zlokalizowane są w obrębie realizowanego zamówienia, - roboty związane z realizacją Budowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Monitoringu Komunikacji Miejskiej w ramach zadania „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” (zadanie to otrzymało dofinansowanie w zakresie torowiska tramwajowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020): a) Roboty ziemne polegające na budowie kanalizacji kablowej b) Dostawę oraz montaż studni kablowej c) Dostawę oraz montaż fundamentu pod maszt siedmiowierszowej tablicy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej d) Montaż i stawianie fundamentu pod maszt dla kamery Wzorcem słupów dla kamer może być słup z dobranym fundamentem typu F150/200 o wymiarach 0,3x0,3x1,5m.Większość producentów dedykuje takie fundamenty do oferowanych słupów oświetleniowych. Do tablic należy zastosować fundamenty F150/300 o wymiarach 0,43 x 0,43 x 1,5m z rozstawem śrub 300 x 300 mm i gwincie M24. Śruby koniecznie zabezpieczone kapturami z tworzywa. Sposób montażu został opisany w dokumentacji projektowej. W zakresie płatności przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Przebudowę sieci wodociągowej z rur PE 100 RC PN10 wraz z przyłączami, wraz ze wszystkimi elementami opisanymi w SIWZ na odcinku ok 1025 m: Wykonanie części prac robót ziemnych zgodnie z projektem wykonawczym dla sieci wodociągowej. Inwestycja realizowana będzie na ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp., w zakresie następujących działek o numerach ewidencyjnych: 15, 180/4, 1337, 1753/3, 1878, 1880, 1884 w obrębie ewidencyjnym 0010 – Zamoście; jednostka ewidencyjna: 086101_1 m. Gorzów Wielkopolski
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45230000-8, 45111200-0, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową cmentarza komunalnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej, działka nr 1807 obręb nr 1, w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego”. Zakres planowanych do wykonania robót będzie obejmować w szczególności: a) budowę sieci kanalizacji deszczowej b) budowę przyłączy wodociągowych, c) budowę ciągów pieszych, d) ukształtowanie terenu pod pochówki, e) demontaż oraz ponowny montaż starego ogrodzenia oraz budowę nowego ogrodzenia, f) demontaż oraz ponowny montaż bramy wjazdowej oraz furtki, g) budowę punktów czerpalnych wody, h) budowę osłon śmietników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4, 45100000-8, 45231000-5, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin zakończenia robót budowlanych – od 90 do 150 dni wg oferty Wykonawcy liczony od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym i zostanie wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły