Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ul. Armii Krajowej 75

Ogłoszenie dodano: 18.03.2019

Zamawiający: Powiat Zielonogórski, ul. Podgórna, 65-057 Zielona Góra (Lubuskie)

Miejsce: Zielona Góra

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.10.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 02.04.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 05.04.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiat Zielonogórski: Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ul. Armii Krajowej 75
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn.” Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej- projekty realizowane poza formułą ZIT.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zielonogórski, krajowy numer identyfikacyjny 97077014900000, ul. ul. Podgórna  5 , 65-057  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 527 575, e-mail zamowienia@powiat-zielonogorski.pl, faks 684 527 500.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiat-zielonogorski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiat-zielonogorski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności podpisaną własnoręcznym podpisem
Adres:
Starostwo Powiatowe ul. Podgórna 5, 65-0057 Zielona Góra

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ul. Armii Krajowej 75
Numer referencyjny: OR.273.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Opis przedmiotu zamówienia W zakres prac dotyczących niniejszego zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlano montażowych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, dotyczące pomieszczeń na parterze budynku i części piwnicy a w szczególności: - rozbiórka części istniejących ścianek działowych związanych ze zmianą funkcji pomieszczeń, - wykonanie zamurowań otworów, przebić w istniejących ścianach wewnętrznych, - wykonanie nowych ścianek działowych , - rozbiórka okładzin z glazury w pomieszczeniach sanitarnych, - wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych w : w.c., pracowniach szkolnych i zapleczach ( tam gdzie to wymagane przepisami) do wys. 2,00 m., - remont tynków wewnętrznych, - montaż nowych nadproży i podciągów, - skucie starych posadzek w pomieszczeniach, - wymiana części stropu pomiędzy parterem a piwnicą wraz z wykonaniem poziomej instalacji przeciwwilgociowej a także izolacji termicznej, - wykonanie posadzek z gresu technicznego i wykładzin, - remont i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki w projekcie, - remont i wykonanie nowych parapetów wewnętrznych z mdf, - Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach nowych powłok malarskich. Szczegółowy zakres robót oraz sposób jego realizacji określają : a) dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) – załącznik nr 6 do SIWZ b) projekt budowlany – załącznik nr 7 do SIWZ c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 8 do SIWZ. d) Przedmiar – załącznik nr 9 do SIWZ e) Wzór umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ f) Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych – załącznik nr 12 II. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy punkt poboru wody oraz prądu. Wykonawca na własny koszt i ryzyko założy opomiarowanie (podliczniki). Należność za korzystanie z mediów zostanie rozliczona w oparciu o zużycie i na podstawie tego CKZiU wystawi Wykonawcy fakturę Vat. Pobór z innych miejsc zagrożony jest karą. III. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usuwania na bieżąco materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek ( tzw. gruz). Wykonawca zabezpieczy kontener na gruz oraz poniesie koszt jego wywozu i utylizacji. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających przyjęcia gruzu/złomu/odpadów przez odpowiednią jednostkę orz przeprowadzenie utylizacji. IV. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 15 października 2019 r. V. Zakres przewidziany do realizacji w niniejszym zamówieniu obejmuje: - roboty w zakresie rozbiórek, - prefabrykaty, - specjalne roboty budowlane – przebudowa budynku, - pokrywanie podłóg i ścian – posadzki, - wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych, - roboty izolacyjne, - roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, - roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe – ślusarka, pochwyty, - roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych, - roboty malarski. VI. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych. VII. Przebudowa realizowana będzie w czynnym obiekcie, który pozostaje stale wpięty w infrastrukturę budynku dydaktycznego i ważne jest, aby wykonywanie robót budowlanych nie kolidowało z bieżącym funkcjonowaniem tego budynku i z istniejącą infrastrukturą. Organizację robót budowlanych należy uzgodnić z Zamawiającym i dostosować tak, aby wszystkie media w budynkach pozostały czynne. W uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zastosuje rozwiązania zastępcze w przypadku konieczności wyłączenia urządzeń lub instalacji, które mogą zakłócić bieżące funkcjonowanie budynku. VIII. Jeżeli w niniejszej SIWZ bądź załącznikach do niej dokumentacji opisującej szczegółowo przedmiot zamówienia został wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego wykonawcę materiałów lub odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 30 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w przedmiocie zamówienia. W przypadku materiałów, których znaki podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu. Uwaga: 1) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa tym w szczególności zasad bhp, wyposażenia pracowników miedzy innymi w środki ochrony osobistej i podstawowy sprzęt bhp, stosowania kamizelek ostrzegawczych, kasków itp. 2) Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami wszystkich osób Wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót. Wykonawca przekaże dane kontaktowe Inspektora BHP. 3) Zamawiający informuje, iż w celu weryfikacji postępu prac budowlanych zwoływane będą narady koordynacyjno-techniczne. Narady te organizowane będą co najmniej raz na 2 tygodnie w czasie wskazanym przez Zamawiającego . Z każdej narady inspektor nadzorujący sporządzi protokół. Jeżeli wystąpi konieczność , inspektor , Zamawiający lub Wykonawca ma prawo do zwołania dodatkowej narady w celu omówienia zaistniałych problemów, informując o tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem zainteresowanych. Ze strony Wykonawcy w naradach musi brać udział co najmniej kierownik budowy. 4) Roboty budowlane polegające na rozbiórce stropu należy wykonywać w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych po uzgodnieniu z dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. 5) Prace budowlane wykonywane na korytarzach i ciągach komunikacyjnych należy zakończyć do dnia 31.VIII.2019 r. IX Gwarancja i rękojmia 1. Wymagany okres gwarancji wynosi min. 36 miesięcy licząc od daty odbioru roboty, potwierdzonego stosownym protokołem. 2.Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny. 3. Zamawiający wprowadził jako jedno z kryteriów oceny ofert okres gwarancji. Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż minimalny skutkować będzie przyznaniem ofercie odpowiednio punktacji w kryterium „ okres gwarancji” X. Wymogi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp i określa je stosownie do treści art. 36 ust 2 pkt 8a ustawy Pzp. 1. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót ( wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie robót budowlanych) były zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu pracy, minimum na okres i wymiarze niezbędnym dla wykonania tych robót lub usług, które będą wykonywać, niezależnie od tego, czy pracę te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne stanowiska techniczne w budownictwie (np. kierownika robót) 2. Wraz z zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zatrudnieniu osób o których mowa w pkt. 1 3. W przypadku zmiany pracowników skierowanych do realizacji zamówienia o których mowa w pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo i niezwłocznie zgłaszać ten fakt Zamawiającemu na piśmie. 4. Treść oświadczeń musi zawierać co najmniej: oznaczenie stron, rodzaj umowy, datę zawarcia umowy i okres jej obowiązywania, wymiar czasu pracy, rodzaj wykonywanej pracy oraz miejsce wykonywania pracy. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie zgody na udostępnienie Zamawiającemu danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 w związku z realizacją zawartej umowy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnianie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynność. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający umożliwia dokonania wizji lokalnej obiektu w którym świadczone mają być roboty budowlane. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie pod nr tel 68 385 26 86

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiaąacy nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył): - dwie roboty budowlane o wartości brutto minimum każda 200 000,00 zł polegające na remoncie lub adaptacji lub przebudowie lub modernizacji obiektu lub budowie (Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą wspólnie spełnić ten warunek. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów ww. warunek musi być wykazany w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualny na dzień składania dokumentu odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działaności gospodarczej, jeżeli odrebne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 5 pkt. 1
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) W celu potwierdzenia spełniana warunku określonego w pkt. 3.1 a) Rozdział XIII SIWZ – wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione prze podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Warunek ten należy wypełnić zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 4.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Tresść oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art 22a ust 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 ) 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 02.04.2019 r. o godzinie 9:00 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: BGŻBNP Paribas Spółka Akcyjna nr konta 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003 4.Na poleceniu przelewu powinna być naniesiona adnotacja: „Wadium – przetarg nieograniczony – nr ref. OR.273.5.2019 - Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie” Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 5.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu w oddzielnej kopercie. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami. Kopię dokumentu wadialnego należy załączyć do oferty. 6. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ. 7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT; 2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac. 3) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych, w tym również Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020, lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia – zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia. 3. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczących w szczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej do przewidzenia: 1) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej, 2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-technicznej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 3) konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w dokumentacji technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku, 4) przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody, 5) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót, 6) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak: a) znaleziska archeologiczne, skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie zamówienia; b) znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby; c) wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego, kolizji technicznych; d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót, zgodnie z konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania; e) konieczność wykonania badań archeologicznych lub konserwatorskich. 7) Zakres zmian postanowień umowy, wywołanych przyczynami, o których mowa w ust. 3, powinien być odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem rzeczowym, czasowym i finansowym. 4. Dodatkowo zmiany umowy są dopuszczalne: a) w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie; stare dane zostaną zastąpione nowymi, b) jeśli podczas wykonywania robót okaże się, że konieczne do wykonania są czynności dodatkowe (których nie można było przewidzieć), od których wykonania uzależnione jest wykonanie robót podstawowych - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności, c) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest Zamawiający – termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania przedmiotowych prac, d) jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangażowany w realizację umowy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych usług/czynności, e) jeżeli opóźnieniu ulegnie udostępnienie frontu robót, gdzie prowadzone mają być prace, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy - termin realizacji będzie przesunięty o czas braku dostępu do frontu robót, f) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy – termin realizacji będzie przesunięty o czas trwania tych okoliczności, g) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, konieczności wykonania projektów zamiennych, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, h) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami, i) jeżeli konieczność skoordynowania robót z innymi Wykonawcami realizującymi roboty budowlane, uniemożliwi Wykonawcy zrealizowanie robót w terminie umownym – termin realizacji może zostać przesunięty o czas, w którym Wykonawca nie mógł swoich robót realizować, zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, j) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu szczegółowego realizacji inwestycji z przyczyn uzasadnionych, a niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę; Wykonawca winien przygotować nowy, zmieniony harmonogram i uzyskać dla niego akceptację Zamawiającego, k) dopuszcza się zmianę sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych i technologicznych lub materiałowych niż przewiduje SIWZ, z uwagi na racjonalność ekonomiczną, funkcjonalną lub min., pojawienie się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na np. zaoszczędzenie na kosztach eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub innych uzasadnionych przyczyn - dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian; w takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny (wartości umowy), zmiany terminu wykonania i innych warunków zamówienia zawartych w SIWZ, l) dopuszcza się możliwość za zgodą Zamawiającego zmiany elementów przedmiotu zamówienia, wynikającej m. in. z pobranych z natury wymiarów, zmiany profilów produkcji i parametrów technicznych elementów przedmiotu zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-02, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> jęsyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły