,,Naprawy, przeglądy i dostawa części zamiennych do maszyn leśnych typu harwester i forwarder”

Ogłoszenie dodano: 06.03.2019

Zamawiający: Nadleśnictwo Skrwilno, ul. Leśna, 87-510 Skrwilno (Kujawsko-pomorskie)

Miejsce: Skrwilno

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 14.03.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 14.03.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Nadleśnictwo Skrwilno: ,,Naprawy, przeglądy i dostawa części zamiennych do maszyn leśnych typu harwester i forwarder”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Skrwilno, krajowy numer identyfikacyjny 91050786100000, ul. ul. Leśna  5 , 87-510  Skrwilno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 700 032, e-mail skrwilno@torun.lasy.gov.pl, faks 542 700 032.
Adres strony internetowej (URL): http://www.torun.lasy.gov.pl/web/skrwilno
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Jednostka Organizacyjna Nieposiadająca Osobowości Prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_skrwilno/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_skrwilno/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Nadleśnictwie Skrwilno ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno pokój nr 1 sekretariat .

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Naprawy, przeglądy i dostawa części zamiennych do maszyn leśnych typu harwester i forwarder”
Numer referencyjny: S.270.1.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw oraz przeglądów maszyn leśnych typu harwester i forwarder będących na wyposażeniu Nadleśnictwa Skrwilno. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę maszyn typu: 3) Harwester Ponsse Ergo 6W rok produkcji 2014 – szt. 1 4) Forwarder Ponsse Elk 6W rok produkcji 2014 – szt. 1 5) Usługi napraw i przeglądów wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego zgodnie z wyszczególnionymi zasadami:  Awarie maszyn leśnych zgłaszane będą doraźnie, niezwłocznie po ich wystąpieniu. Każdorazowo zlecona naprawa, polegać będzie na przywróceniu przedmiotu zamówienia do pełnej sprawności technicznej, poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów.  Wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia będzie realizowane na podstawie: • przedstawionej w ofercie stawki za roboczogodzinę, • przedstawionej w ofercie stawki za dojazd, • wartości części zamiennych użytych do naprawy (z uwzględnieniem zaoferowanego przez Wykonawcę narzutu). 6) Szczegółowy zakres naprawy oraz wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym, w szczególności w zakresie liczby roboczogodzin oraz części lub materiałów koniecznych do użycia. Wykonawca musi zapewniać wykonanie napraw i dostarczenie niezbędnych części oraz elementów, wynikających z uszkodzeń oraz specyfiki i technologii zlecanej naprawy, z uwzględnieniem specjalistycznej budowy maszyn będących przedmiotem zamówienia. 7) W celu weryfikacji stosowanego narzutu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia kopii odpowiednich dokumentów zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (faktura, paragon lub rachunek), które zostały zamontowane/wymienione w maszynach Zamawiającego. 8) Nadleśnictwo będzie dokonywało zapłaty za faktycznie wykonane naprawy (nie za dyspozycyjność zakładu). Niniejsze zamówienie obejmuje usunięcie awarii (oraz zakup niezbędnych do naprawy części zamiennych), wynikających z eksploatacji maszyn, dlatego nie jest możliwe precyzyjne określenie ich częstości i rodzaju – grupy uszkodzeń. 9) Szacunkowy zakres naprawy będzie obejmował w rbg. następujące elementy maszyn: Diagnostyka komputerowa maszyn i ich układów – 40 rbg. Naprawa instalacji elektrycznej maszyn wraz z podzespołami - 15 rbg. Naprawa układu kierowniczego – 20 rbg. Naprawa układu hamulcowego – 30 rbg. Naprawa silnika i jego osprzętu – 25 rbg. Naprawa układu zasilania paliwem i powietrzem – 15 rbg. Naprawa układu przeniesienia mocy – 30 rbg. Naprawa zawieszenia –40 rbg. Naprawa klimatyzacji –10 rbg. Naprawa lakierniczo-blacharska –15 rbg. Naprawa układu hydraulicznego –80 rbg. Naprawa głowicy ścinkowej –60 rbg. Razem: 380 rbg. 10) Zamawiający podaje szacunkową ilość roboczogodzin w celu dokonania kalkulacji cenowej przez Wykonawcę. Przewidywana łączna ilość zlecanych napraw 24, przewidywana łączna ilość zlecanych roboczogodzin 380 (w terminie do 12 miesięcy od daty popisania umowy dla dwóch maszyn łącznie lub realizacji kwoty umowy). Faktyczna liczba zleceń (tj. liczba awarii, napraw bieżących) zależeć będzie od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku, jeśli faktyczna liczba napraw czy zakupionych części, będzie niższa niż przyjęta do kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia. 11) Czynności naprawcze będą rozliczane jako suma kosztów robocizny (liczonej jako iloczyn przepracowanych rbg. oraz stawki za 1 rbg.) i materiałów użytych do naprawy oraz dojazdu do miejsca naprawy. Z uwagi na to, że naprawy będą konsekwencją awarii maszyn Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić jakie części będą potrzebne do ich wykonania. Ze względu na brak możliwości przewidzenia zakresu napraw, a przede wszystkim czasochłonności i niezbędnych części, założono dla potrzeb ustalenia ceny ofertowej i umownej: • orientacyjna ilość roboczogodzin – 380 rbg., • orientacyjna wartość materiałów eksploatacyjnych i części – 129 500 zł netto • wartość robocizny = 380 rbg x zaproponowana stawka za 1 rbg., • cena za dojazd = cena za 1 km x liczba km od siedziby Wykonawcy do siedziby nadleśnictwa (w dwie strony) x 24 (orientacyjna ilość dojazdów), • Zamawiający zastrzega, że stawka za 1 km dojazdu nie może przekroczyć 1,80 zł brutto, • cena ofertowa (cena za całość przedmiotu zamówienia) = orientacyjna wartość materiałów i części + wartość robocizny + cena za dojazd. 12) Stawka roboczogodziny winna uwzględnić m.in. wszystkie narzuty, koszty ogólne i pośrednie oraz zysk. 13) Rozliczenie z Zamawiającym następowało będzie w oparciu o faktycznie przepracowane roboczogodziny (przeliczone zgodnie z zaoferowaną stawką za rbg.), doliczenie do faktury kosztów wymienianych części podczas naprawy (z zastosowaniem narzutu podanego w ofercie) oraz kosztów dojazdu. 14) Części zamienne i materiały eksploatacyjne niezbędne przy bieżących naprawach oraz usuwaniu awarii dostarcza Wykonawca. Muszą to być wyłącznie nowe - oryginalne części producenta lub części o parametrach równoważnych o potwierdzonej jakości i wolne od wad. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zamontowanie zamienników części, lecz ich parametry nie mogą być gorsze niż zalecane przez producenta maszyny. Dostawa (przesyłka) części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych odbywa się kosztem i staraniem Wykonawcy. 15) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie sukcesywnie dostarczać materiały eksploatacyjne w następujących szacunkowych ilościach: - olej silnikowy – 200 litrów (wymiana co 500 mtg), - olej hydrauliczny – 600 litrów, - olej przekładniowy GL-5 – 400 litrów (wymiana co 1000 mtg), - smar – 100 kg. 16) Strony dopuszczają możliwość dokonywania napraw z wykorzystaniem części zakupionych bezpośrednio przez Zamawiającego – w szczególności w sytuacjach, gdy Zamawiający będzie miał możliwość ich nabycia w cenach niższych od oferowanych przez Wykonawcę. W takim przypadku wynagrodzenie, przysługujące Wykonawcy będzie obejmować koszty związane tylko z samymi czynnościami naprawy (bez części). 17) W celu pilnego usuwania drobnych awarii Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez Wykonawcę punktu sprzedaży (sklep, salon itp.) w którym będzie możliwy zakup ogólnodostępnych części typu: węże, przewody, adaptery, uszczelki, filtry, złączki, zaślepki itp., z zastrzeżeniem, że ww. punkt sprzedaży nie może być zlokalizowany w odległości większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego (poruszając się drogą publiczną). W powyższej sytuacji, Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru części zamiennych własnym staraniem, co skutkuje brakiem możliwości doliczenia do ww. części narzutu przez Wykonawcę. Jeżeli ww. punkt sprzedaży nie będzie dysponował niezbędnymi do naprawy częściami, wówczas Wykonawca zgodnie z zamówieniem zobowiązany będzie dostarczyć własnym staraniem brakujące części w terminie zadeklarowanym w złożonej ofercie. Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów za dostawę części zamiennych w wysokości poniesionych przez Wykonawcę kosztów wysyłki. 18) Powyższe rozwiązanie (wyznaczenie punku sprzedaży) nie znajduje zastosowania w przypadku udostępnienia/przekazania maszyn do innego nadleśnictwa. 19) Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury za części zamienne i materiały eksploatacyjne wskazując w przedmiocie zamówienia nazwę części zamiennej lub materiału eksploatacyjnego w faktycznie zużytych ilościach. 20) Czas dostarczenia części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz przyjazdu serwisu celem dokonania naprawy do Zamawiającego wynosić może maksymalnie do 72 godz. od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego zamówienia (pocztą elektroniczną). Czas reakcji serwisu stanowi kryterium wyboru oferty, szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 14 SIWZ. Usługa naprawy winna być wykonana w terminie do 3 dni licząc od chwili przystąpienia do naprawy. Przedłużenie terminu może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego (w przypadku skomplikowanej naprawy lub braku dostępności części (zapasów magazynowych) termin jej realizacji na wniosek wykonawcy będzie uzgodniony z Zamawiającym, warunkiem przedłużenia terminu naprawy jest przedstawienie Zamawiającemu dokonania zamówienia części zamiennych z określeniem terminu dostawy). 21) W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia w podjęciu naprawy, trwającego dłużej niż 72 godz. od daty zgłoszenia. Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania przedmiotowej usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 22) Przed wykonaniem usługi naprawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym jej zakres oraz przedstawi kosztorys (w przypadku napraw powyżej 20 tys. zł). Kosztorys musi być przedstawiony Zamawiającemu na piśmie, a przystąpienie do wykonania usługi jest możliwe po jego akceptacji. 23) Wymontowane (zużyte) części zamienne, płyny, itp. zostaną zutylizowane przez Wykonawcę. 24) Miejsce wykonywania napraw to teren Nadleśnictwa Skrwilno lub inne nadleśnictwo RDLP w Toruniu, do którego maszyny Nadleśnictwa Skrwilno mogą zostać udostępnione/przekazane. 25) Z każdej wykonanej usługi na potwierdzenie jej prawidłowej realizacji zostanie sporządzony protokół odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i zapłaty należności przez Zamawiającego. 26) Wykonawca udzieli minimum 6 m-cy rękojmi na wykonywane usługi, części i materiały. W przypadku, gdy producent na części zamienne udzieli odrębnej dłuższej gwarancji (w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany przekazać Zamawiającemu kartę gwarancyjną). 27) Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 50530000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
16820000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100 tys. zł brutto.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 naprawę maszyn leśnych typu harwester lub forwarder na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest również załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Przez naprawę Zamawiający rozumie pojedynczą umowę lub jedno zlecenie wykonane w ramach umowy w przypadku gdy umowa obejmowała kilka zleceń. W zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, potencjału technicznego lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań dotyczących spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. Na podstawie: 1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
c) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.2 ppkt. 3 SIWZ - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z dowodami określającymi czy usługi wykazane przez Wykonawcę zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) b) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, d) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), e) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. f) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 i art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) cen zawartych w ofertach. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: 1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o którym mowa w pkt. 7.1 a) i b) SIWZ. 2) składa zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci należy w oryginale dołączyć do oferty. 3) przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. c-e Dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. c-e. wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert. 7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) o których mowa w pkt 7.1. lit. e) SIWZ tj. III.4 niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.5. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 7.4. ppkt 1) lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.5. stosuje się odpowiednio.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas przystąpienia do naprawy30,00
narzut na częsci zamienne10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 1% ceny całkowitej podanej w ofercie z podatkiem VAT w złotych (PLN), Zabezpieczenie powinno być wniesione przed dniem zawarcia umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
15.4 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy w przypadku: a) zmiany przepisów prawa w tym ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT (wówczas rozliczenia będą obywały się z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów), W wypadku zmiany, o której mowa w lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), ma charakter „automatyczny”, Wykonawca do kwoty netto zobowiązany jest do naliczenia VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 15.5 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły