Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cedry Wielkie, ul. Ogrodowa, w ramach projektu „Budowa kanalizacji w Cedrach Małych i Cedrach Wielkich

Ogłoszenie dodano: 28.02.2019

Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego, 83020 Cedry Wielkie (Pomorskie)

Miejsce: Cedry Wielkie

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.03.2019, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Cedry Wielkie: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cedry Wielkie, ul. Ogrodowa, w ramach projektu „Budowa kanalizacji w Cedrach Małych i Cedrach Wielkich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cedry Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 19167494500000, ul. ul. M. Płażyńskiego  16 , 83020   Cedry Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 836 164, e-mail magda.wozniak@cedry-wielkie.pl, faks 586 836 166.
Adres strony internetowej (URL): www.cedry-wielkie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.cedry-wielkie.pl, www-ebippl/start/64

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.cedry-wielkie.pl, www-ebippl/start/64

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty kurierskiej
Adres:
Siedziba Urzędu Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pokój nr 17 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cedry Wielkie, ul. Ogrodowa, w ramach projektu „Budowa kanalizacji w Cedrach Małych i Cedrach Wielkich
Numer referencyjny: ZP.271.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cedry Wielkie, ul. Ogrodowa działki nr 178, 173/4, 176/4, 486/4, 172/1, 172/2, 481, 482, 484, 173/5, 486/1, 486/2, 486/3, 486/5, 486/6, 176/1-176/3. Sieć kanalizacyjna powinna być wybudowana zgodnie z poniższym opisem oraz projektem budowlanym, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ: Rurociągi DN 200 PVC, SN8, SDR34, 200/5,9 (lite) Rurociągi DN 160 PVC, SN8, SDR34, 160/4,7 (lite) Studnie betonowe Ø 1200, prefabrykowane (z kinetami włącznie), płyta przejściowa, włazy żeliwne typu ciężkiego D400 Studnie systemowe DN400, kinety z PE lub z PP, rura wznośna PE lub PP, rura teleskopowa PVC , pokrywa typu ciężkiego D400 Studnie systemowe DN315, kinety z PE lub PP, rura wznośna PE lub PP, rura teleskopowa PVC, pokrywa żeliwna typu (B125 ) Rurociąg PEHD100, SDR17, PN10, 50/4,6 Przydomowe przepompownie, zbiornik wykonany z PE jako jednoczęściowy o średnicy 800 mm i wysokości 2500 mm, orurowanie ze stali nierdzewnej, automatyczny sprzęg pompy (bez konieczności wchodzenia), pompa z wirnikiem otwartym, armatura, silnik trójfazowy sterowany ręcznie i automatycznie umieszczone w skrzynce sterowniczej. Pokrywa przepompowni żeliwna typu (B125). Z uwagi, że pompownie będą montowane w terenie żuławskim należy je zakotwić w gruncie. Pompownię należy wyposażyć w następujące elementy automatyki : - lampka sygnalizacyjna zewnętrzna informująca o zdarzeniu awaryjnym - awaria pompy (brak pracy pompy, wysoki poziom ścieków, niski poziom ścieków) - zabezpieczenie pracy pompy na sucho - modem przekazu danych (jak wyżej) w systemie telefoni komórkowej Rozbiórka i odbudowa nawierzchni z płyt YOMB Rozbiórka i odbudowa nawierzchni z płyt drogowych Rozbiórka nawierzchni asfaltowej Rozbiórka i odbudowa przepustów Odbudowa rozebranej nawierzchni asfaltowej płytami drogowymi Przejścia kanalizacji sanitarnej pod rowami wykonać w rurach ochronnych stalowych Odwodnienie wykopów igłofiltrami dwustronnie Wywóz i utylizacja nadmiarów urobku Przejścia kanalizacji pod rowami trwale oznakować tabliczkami na słupku lub płocie 2. Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia posiada zgłoszenie robót Nr AB 6743.1341.2017.ASW.GC z dnia 27.12.2017r. , które stanowi załącznik nr 10 do niniejszego SIWZ. 3. Roboty ogólnobudowlane powinny być prowadzone pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branży. W szczególności Zamawiający oczekuje udziału w realizacji przedmiotu zamówienia kierownika z uprawnieniami w zakresie prac sanitarnych. 4. Wykonawca winien zrealizować zadanie w oparciu o zapisy SIWZ i następujące załączniki: Przedmiary robót - – stanowiący załącznik 9 do SIWZ. Projekt budowlany – stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Przedmiot zamówienia należy wycenić i wykonać uwzględniając poniższe uwarunkowania: 1) Wykonawca obowiązany jest do opracowania poniżej wymienionej dokumentacji i uzyskania jej uzgodnień:  projekt organizacji ruchu na czas budowy uzgodniony z odpowiednim zarządem, organem zarządzającym ruchem, Policją. Projekt ma zapewnić utrzymanie ruchu publicznego (drogowego, pieszego, dojazdów na posesje i działki prywatne oraz na pola orne) na Terenie Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót;  projekt objazdów, tymczasowych dróg dojazdowych i technologicznych,  jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że konieczne jest uzupełnienie Rysunków – Wykonawca wykona brakujące rysunki na własny koszt i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia,  Geodezyjną dokumentację powykonawczą (4 egz.),  Mapę zasadniczą w skali 1:500 z pomiarem powykonawczym (4 egz.). 2) Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do wykonania ewentualnych dróg tymczasowych na czas budowy na warunkach i w zakresie wymaganym przez organ, wydający zgodę na czasowe zajęcie pasa drogowego, oraz dróg montażowych i technologicznych na czas budowy, ich utrzymania przez okres wynikający z harmonogramu realizacji robót oraz demontażu po tym okresie; 3) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 4) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia teren budowy od Zamawiającego oraz jego przekazania po zakończonych robotach również protokolarnie. 5) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych; 6) Z uwagi na czynne sieci w rejonie objętym przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót ziemnych ze szczególną ostrożnością; 7) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci oraz właścicieli gruntów ornych przyległych do Terenu Budowy z co najmniej 5-io dniowym wyprzedzeniem. 8) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do skutecznego powiadomienia o rozpoczęciu robót wszystkich właścicieli nieruchomości w obszarze prowadzenia inwestycji, jak również zobowiązany jest w trakcie wykonywania robót do zapewnienia bezpiecznych przejść i dojazdu użytkownikom posesji, właścicielom gruntów ornych, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym. 9) Zamawiający nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na czasowy odkład mas ziemnych, materiałów z rozbiórki oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania – Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i zorganizowania niezbędnych terenów dla wykonywania robót własnym staraniem i kosztem. 10) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 11) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając w tym celu dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 26 r., poz. 1570 z późn. zm.) i wymogami dokumentacji i szczegółowych specyfikacji technicznych, a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Nadzoru Inwestorskiego, także próbki tych materiałów. 6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 1) Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt kompleksową obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji przedmiotu zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym. 2) Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt obsługę geologiczną, o ile wystąpi taka konieczność. 3) Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą: a) w formie papierowej w 4 egzemplarzach i w formie elektronicznej, na którą składają się:  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej z obliczeniem powierzchni lub długości poszczególnych elementów wraz z zestawieniem wykonanych robót;  pomiar geodezyjny opracowany w dwg z obliczeniem powierzchni i długości poszczególnych elementów wraz z zestawieniem wykonanych robót;  certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty na materiały;  wymagane dokumenty, protokoły, sprawozdania i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń, instrukcje;  dziennik budowy wraz z wymaganym przepisami prawa oświadczeniami kierownika budowy;  pełny projekt powykonawczy zawierający wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji zadania (odrębnie dla każdej branży), uzgodnione przez projektanta, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami;  zestawienie wykonanych robót; 7. Jeżeli w dokumentacji projektowej wskazano określone materiały i urządzenia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to zgodnie z dyspozycją art. 29 ust 3 ustawy PZP Wykonawca uprawniony jest do zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Wszelkie zapisy zawarte w dokumentacji projektowej wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta; Wykonawca oferując przedmiot równoważny zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, a stosunku do części materiałów w zakresie estetyki, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego; ciężar udowodnienia równoważności rozwiązań spoczywa na Wykonawcy; wykaz powinien być sporządzony w formie tabeli porównawczej parametrów technicznych materiałów oraz urządzeń wg dokumentacji projektowej i materiałów oraz urządzeń równoważnych ( w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych będzie powodowało konieczność uzyskania jakichkolwiek decyzji czy dodatkowych robót i czynności, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty i czynności własnym kosztem i staraniem, z dochowaniem terminów wynikających z Umowy. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zwróci się z wnioskiem materiałowym zawierającym nazwę wyrobu oraz podstawowe parametry do inspektora nadzoru o zatwierdzenie danego wyrobu budowlanego do wbudowania. 8. Jeżeli w dokumentacji projektowej wskazano określone technologie, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania rozwiązań równoważnych lub korzystniejszych dla Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania technologiczne spełniają określone wymagania, w tym parametry techniczne i standard nie gorszy, niż przyjęty w dokumentacji projektowej; Wykonawca powinien w szczególności złożyć wykaz sporządzony w formie tabeli porównawczej rozwiązania wg projektów budowlano-wykonawczych i rozwiązań równoważnych; ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy; jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych będzie powodowało konieczność uzyskania jakichkolwiek decyzji czy dodatkowych robót i czynności, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty i czynności własnym kosztem i staraniem. 9. Jeżeli w dokumentacji projektowej wskazano określone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania rozwiązań równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają określone wymagania, w tym parametry techniczne i standard nie gorszy, niż przyjęty w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien w szczególności złożyć wykaz sporządzony w formie tabeli porównawczej rozwiązania wg projektów budowlano-wykonawczych i rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności materiałów i urządzeń spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych będzie powodowało konieczność uzyskania jakichkolwiek decyzji czy dodatkowych robót i czynności, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty i czynności własnym kosztem i staraniem. 10. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania zgodnie z technologią robót określonych PN oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Panem Krzysztofem Dziaduszewskim pod nr telefonu 58 692 20 39. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie skutkować będzie konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty. 11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 12. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. Wszelkie wątpliwości i ewentualne zmiany należy wyjaśnić na etapie postępowania przetargowego. 13. Ponadto roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż. 14. Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną instytucję krajową. 15. Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. 16. Wykonawca musi posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia i zezwolenia, w tym zezwolenie na prowadzenie prac podwodnych. 17. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 18. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 19. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w XIV niniejszej SIWZ. 20. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 21. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 935) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 22. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: - segregować i właściwie utylizować odpady, - w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22-6, stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 23. Plac budowy będzie przekazany w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 24. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt opracować Plan Bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia i przedstawienia go zamawiającemu najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy. Rozpoczęcie robót możliwe jest po opracowaniu i udostepnieniu w/w Planu Zamawiającemu. Konsekwencje opóźnienia realizacji robót z powyższego powodu obciążają Wykonawcę. 25. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy PZP – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a) najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będą wykonywać w ramach umowy o pracę, który stanowić będzie załącznik do umowy. b) roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy, wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). d) W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu – może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na umowę o pracę. 2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność zgodności w Wykazem Pracowników, o którym mowa w pkt 1 lit a powyżej. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. c) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracownikówtermin składania świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem pracowników o którym mowa w pkt III ust 26 ppkt 1 SIWZ. 3) rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Montaż sieci i instalacji sanitarnej; b) Montaż instalacji elektrycznej. c) Roboty ziemne 26. Obowiązki Wykonawcy 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: a) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie umożliwiającym użytkowanie powstałej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem; b) wytyczenia geodezyjnego obiektów i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót; c) doprowadzenia na własny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do potrzeb, podłączenia liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót; d) zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować transport i sprzęt Wykonawcy, w szczególności dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach; e) opracowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich kosztów zmiany organizacji ruchu; f) sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastowej naprawy; g) powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych – nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót; h) udziału w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb; i) po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy do uporządkowania na własny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy robót; j) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi w ramach zamówienia robotami; k) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamówienia od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej; l) utrzymywania na własny koszt na bieżąco czystości na terenie budowy; m) wykonania na własny koszt robót tymczasowych, których potrzeba wynika z technologii prowadzonych robót; n) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót; o) przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonywanych robót przed ich zniszczeniem; p) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401); q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami; r) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnień i zezwoleń, s) dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbędnych sprawdzeń i pomiarów, które powinny być prowadzone zgodnie z właściwymi normami i procedurami, sztuką budowlaną oraz dokumentacją projektową; t) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie; u) zapewnienia organizacji prowadzenia robót gwarantującej wykonanie przedmiotu umowy w wymaganym przez Zamawiającego terminie (m.in. praca na dwie zmiany, w koniecznych przypadkach praca nocna, praca w warunkach zmianowych, praca sześć dni w tygodniu; v) wykonania zamówienia z materiałów posiadających stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnione instytucje; w) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt obsługi geologicznej, o ile wystąpi taka konieczność; x) uzyskania akceptacji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru co do materiałów wykorzystanych przy realizacji zamówienia; y) zapewnienia monitoringu geodezyjnego pozwalającego na stałą ocenę wpływu prowadzonych prac na obiekty sąsiadujące w celu nie dopuszczenia do powstania ich uszkodzeń; z) opracowania i przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz zgłoszenie przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego; aa) wykonania przed zgłoszeniem zamówienia do odbioru, wszystkich niezbędnych prób z wynikiem pozytywnym; bb) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, dokumentację powykonawczą należy wykonać w 4 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD/DVD zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ; cc) uczestniczenia w czynnościach odbioru częściowego, końcowego i ostatecznego (pogwarancyjnego), a także czynnościach usunięcia stwierdzonych wad, przekazanie atestów i zaświadczeń; dd) zgłoszenia w formie pisemnej gotowość do odbioru ostatecznego na dziesięć (10) dni przed upływem gwarancji i rękojmi za wady; ee) przestrzegania przepisów bhp i p.poż.; ff) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; gg) umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. hh) zorganizowania w przypadku braku możliwości zorganizowania zaplecza robót na terenie budowy poza terenem budowy we własnym zakresie i na własny koszt. ii) doprowadzania do należytego stanu i porządku terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu do zamawiającemu w terminie odbioru końcowego, w tym usunięcia ewentualnych szkód na własny koszt;

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232440-8
45232423-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
60

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą wymienione zostały w projektach umów, stanowiących odpowiednio załącznik 7 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 3. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania. 4. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP. 5. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej, każda z robót o wartości minimum 250 000,00 zł brutto; 2. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące kluczowe osoby: a. Kierownik Budowy - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej dwa razy funkcje Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycjach obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej, b. Kierownik Robót elektrycznych - minimalna liczba osób: 1; kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą, jakość wykonanych prac.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie przez Niego wskazanym, jednak nie krótszym niż 5 dni, złoży następujące dokumenty: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie przez Niego wskazanym, jednak nie krótszym niż 5 dni, złoży następujące dokumenty: a) Wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane – według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ. b) W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) SIWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru na załączniku 4 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 Ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości 4 500,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: BS w Pruszczu Gdańskim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 6. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Gminę Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 7. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 8 i 9 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty brutto. 2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: BS w Pruszczu Gdańskim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: a. Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres). b. Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), c. Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, d. Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, e. Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na każde żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: a) Nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy, b) Wykonał nienależycie przedmiot umowy. f. Sformułowanie oświadczenia Gwaranta, że jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania go o tego typu zmianie. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 5 ppkt. e lit. a) i b) przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wnioskować o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego. 10. Pozostałe 30% Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający zwróci tą kwotę nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonychw art. 145 „PZP". 2. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 3. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna: a) w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o: • zmianie rodzajów materiałów budowlanych, • rezygnacji z wykonania niektórych robót, b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, c) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych a zakres tych robót ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, d) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, działań wroga, sabotażu, inwazji, ograniczeń wynikających z kwarantanny, strajków, lock - outów, działań władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej. e) W przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. Okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej wykonawcy i o ile opóźnieniom tym wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością. f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, h) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia, i) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, j) w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności, k) na skutek konieczności częściowego oddania do użytku przedmiotu zamówienia l) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z powodu nie otrzymania zaliczki w terminie lub braku środków finansowych na rachunku Zamawiającego z przeznaczeniem na realizację tego zamówienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni. m) Ze względu na brak możliwości wydania wykonawcy pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy a) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę. b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”). Sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. 3) W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. III. Inne zmiany a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobę o równoważnych uprawnieniach i doświadczeniu (dotyczy kierownika budowy), jak określone w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę, b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robót, c) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie, d) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. e) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez zamawiającego f) wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. g) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia może zastąpić nowy Wykonawca jeżeli: 1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowień umownych; 2) Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 3) nastąpił podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 4) Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego podwykonawców. 5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów między stronami. 6. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy. 7. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 4 mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-15, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, ze: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie; • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Cedry Wielkie jest Pan Tomasz Henzler, kontakt: email: Tomasz.henzler@cbi24.pl, nr telefonu; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.3.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp"; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postpowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły